Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. - bibliography

bibliografie (pdf)

ŽALUD, Z. Několik poznámek k  české účasti v  bitvě u Kresčaku, in: Husitský Tábor 14. Sborník husitského muzea, Tábor 2004, s. 227-240.

ŽALUD, Z.  Dvůr Jana Lucemburského a česká šlechta, in: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k  nedožitým 85. narozeninám, uspořádaly Lenka Bobková a Mlada Holá, Praha – Litomyšl 2005, s. 143-152.

ŽALUD, Z.  Čeští šlechtici u dvora Jana Lucemburského, in: Husitský Tábor 15. Sborník Husitského muzea, Tábor 2006, s. 177-207.

ŽALUD, Z. Slezská šlechta na dvoře Jana Lucemburského, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník příspěvků k  60. narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., edd. Jana KONVIČNÁ et alii, Praha 2006.

ŽALUD, Z. Tzv. užší dvůr Jana Lucemburského a markrabího Karla, in: Dvory a rezidence ve středověku II., Skladba a kultura dvorské společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 2, edd. Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Praha 2008, s. 127-146.

ŽALUD, Z. Astrology, particularly court astrology, in Bohemia in 14th century: a survey. Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, 2009, roč. 1, č. 1, s. 107-115.

ŽALUD, Z. Královští komorníci, dveřníci a vrátní v lucemburských Čechách (s výhledem do 15. století). In: Dvory a rezidence ve středověku III. Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 3, edd. Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Praha 2009, s. 461-473.

ŽALUD, Z. Astrology, particularly Court Astrology, in Bohemia in the 14th and 15th Centuries: A Survey. In: Historica. Historical Science in the Czech Republic, Series Nova 14 (2010), s. 91–123. 

ŽALUD, Z. Prameny k přírodním naukám a medicíně u dvora Václava II., Mediaevalia Historica Bohemica 14/2, 2011, s. 7-23. 

ŽALUD, Z. Velmi nám pomáhá, že naší mluvě nerozumějí: sugestivní a manipulativní prvky v chování středověkého lékaře, in: Kontakt, č. 4/2012, s. 475–484. 

ŽALUD, Z., František ŠMAHEL, Lenka BOBKOVÁ (eds.) Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012 [kolektivní monografie; kapitoly: Jan Lucemburský a česká šlechta, Turnaje a dvorské slavnosti (spolu s J. Fantysovou-Matějkovou), Bitva u Kresčaku a Lucemburkové, Dvůr Jana Lucemburského, Dvůr Karla IV. (spolu s L. Bobkovou)]. 

ŽALUD, Z. Další verze vidění Arnošta z Pardubic u Konráda z Megenberka, Mediaevalia Historica Bohemica 16/1, 2013, s. 7-13. 

ŽALUD, Z. Königliche Lehnsträger am Hofe Johanns des Blinden und Karls IV. Ein Beitrag zur sozialen Stellung der böhmischen Herren von Landstein und der Herren von Kolditz im 14. Jahrhundert, in: Eva Schlotheuber / Hubertus Seibert (eds.): Soziale Bindungen und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14. - 16. Jahrhundert), (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 132), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013. 

ŽALUD, Z. Ipso absente regnum Boemie maiori pace fruitur quam presente. Johann der Blinde und die Hauptmannschaft in seiner mitteleuropäischen Herrschaft. in: Michel Pauly (ed.), Die Erbtochter, der fremde Fürst und das Land. Die Ehe Johanns des Blinden und Elisabeths von Böhmen in vergleichender europäischer Perspektive / L'héritière, le prince étranger et le pays. Le mariage de Jean l'Aveugle et d'Elisabeth de Bohême dans une perspective comparative européenne. Colloque international organisé par le Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg et l’Université du Luxembourg les 30 septembre et 1er octobre 2010 à Luxembourg, Luxembourg 2013, s. 83-94. 

ŽALUD, Z. Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Nakladatelství Lidové noviny - Historický ústav, Praha 2014 [kolektivní monografie – samostatné texty, překlady z latiny]. 

ŽALUD, Z. Financiers to the Blind King: Funding the Court of John the Blind (1310–1346). In: Roman Zaoral (ed.), Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, http://www.palgrave.com/series/palgrave-studies-in-the-history-of-finance/PSHF, Palgrave Macmillan, London and New York 2016, s. 59-75. 

ŽALUD, Z., Antonio Marini z  Grenoblu a jeho spisy pro krále Jiřího, in: Martin Šandera (ed.), Poděbradská éra v zemích České koruny, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2016, s. 69-76.

ŽALUD, Z., Secretum secretorum and the virtue of precious stones: comments on  the interest in divinatory arts (astrology, physiognomy) and magic at the court of Wenceslaus II., v  tisku - vyjde 2019 v konferenčním sborníku “ROYAL COURT AND THE TOWN“ International colloquium, Prague, 3.–5. 2. 2011, ed. Klára Benešovská.

ŽALUD, Z., Elekční horoskop pro korunovaci Jiřího z Poděbrad, in: Václav Liška (ed.), Jiří z Poděbrad – král český, Praha 2018, s. 93-114.

ŽALUD, Z., Tábor královským městem stavovské monarchie (1437-1547). In: Zikmund Lucemburský a Hradiště hory Tábor / Tábor: Husitské muzeum v Táboře, 2018, s. 114-131.

ŽALUD, Z., Stýkání a potýkání piva a vína očima laiků a lékařů ve 12.-16. století. In: Martin Veselý (ed.), Orosené dějiny / Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019, s. 15-42.

 

ŽALUD, Z., Husitství v díle irského františkána Anthonyho Bruodina Propugnaculum Catholicae Veritatis, Husitský Tábor 23-24, 2019, s. 124-137.

 

Ediční činnost: Spolupráce na edici raně novověkých divadelních her – výstup: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Alena BOČKOVÁ, Magdaléna JACKOVÁ (eds.), Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách, Academia, Praha 2016 [autorem edice a spoluautorem českého překladu divadelní hry Vindex duliae]. 

Spoluřešitel grantu GAP405/10/0425 - Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice (2010-2014, GA0/GA). 

 

Recenze:

František ŠMAHEL, Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378, in: Husitský Tábor, č. 16, 2008.

Virginia SMITHOVÁ, Dějiny čistoty a osobní hygieny, in: Kontakt č. 3/2013, s. 341–343. 

Milada ŘÍHOVÁ a kol., Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, in: HOP Historie – Otázky – Problémy, 2011/2, č. 3, s. 215-217. 

Wiebke DEIMANN - David JUSTE (eds.), Astrologers and Their Clients in Medieval and Early Modern Europe, Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Heft 73, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2015, in: Český časopis historický, roč.  114, č. 1/2016, s. 165-167.

Lenka Vaňková (unter Mitarbeit von Václav Bok, Gundolf Keil und Lenka Vodrážková), Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jahrhundert). Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2014, 272 s., ISBN 978-80-7464-193-0.

  

Překlady:

Život jurských otců. Z  lat. originálu přeložili Ondřej KOUPIL, Jan ZDICHYNEC, Zdeněk ŽALUD, Praha 2004.

Jan Cassianus, Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b): knihy 5-12. Z  lat. originálu přeložil kolektiv překladatelů, redaktorem Ondřej KOUPIL, Praha 2008.

Dokončení překladu díla Jeana Baptista Morina, Astrologia Gallica, (Haag 1661); přeloženo 450 originálních stran; probíhá příprava do tisku.

 

Popularizační texty:

Karol IV. zákonodárca. Úsilie od reformu kráľovstva i ríše, Historická revue 5, 2016, s. 34-38.

Politik bez škrupúľ. Menej známa tvár Karola IV., Historická revue 5, 2016, s. 40-43.

Úrazy a choroby Karola IV., Historická revue 5, 2016, s. 70-71.