KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

title

Pracovní skupina biblických studií
Mgr. Jan Dus Th.D.
- vedoucí
doc. PhDr. Josef Bartoň Th.D.
, PhDr. Jiří BenešMgr. Radka Fialová, doc. Mgr. Jiří Hoblík Th.D., PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.


Z historie:
Oddělení bylo založeno r. 1999 jako společné pracoviště AV ČR (Kabinet pro klasická studia FLÚ) a UK v Praze (Evangelická teologická fakulta), sdružující biblisty a dalších odborníky k interdisciplinárnímu bádání nad Biblí, křesťanskou literaturou a dalšími spřízněnými tématy. Oddělení je součástí Centra biblických studií (CBS). CBS je společným pracovištěm, v němž spojují své síly odborníci akademických a univerzitních pracovišť. Biblisté, historikové, filologové a další odborníci se tu sdružují k interdisciplinárnímu bádání nad Biblí, křesťanskou kulturou a spřízněnými tématy.

Badatelské zaměření:
Pracovníci CBS, kteří působí v Oddělení biblických studií Kabinetu pro klasická studia, se věnují především dvěma oblastem bádání:

(1) Nejstarší křesťanské spisy. Obvykle se rozlišují na spisy apokryfní, spisy apologetické, spisy apoštolských otců a spisy církevních otců; hranice mezi nimi mohou být ovšem plynulé a nekryjí se s hranicemi žánrů. V nedávném období, kdy byly společenské vědy podřízeny ideologické státní kontrole, zůstávaly staré křesťanské spisy většinou v pozadí a pozornosti se jim dostávalo spíše v církevních kruzích. Nyní je zpřístupňujeme širší české veřejnosti (některé z nich poprvé) v moderních překladech z řečtiny, latiny i dalších jazyků, a opatřujeme je odborným komentářem zaměřeným zejména na jejich kontext v soudobé antické literatuře. – Vedle hlasů křesťanů nás také zajímají názory z druhé strany: literární projevy klasicky vzdělaných lidí, kteří se vůči křesťanství stavěli lhostejně či přímo nepřátelsky.

(2) Výklady a překlady Bible v české jazykové tradici. Studiu nejznámějšího starého biblického překladu, Bible Kralické, se v rámci CBS věnuje kolektiv pracovníků Evangelické teologické fakulty, který připravuje první odbornou edici původního textu Šestidílky včetně rozsáhlých a veřejnosti dosud prakticky nepřístupných komentářů kralických překladatelů ke Starému zákonu. – Pozoruhodným dokladem biblické práce z této doby je Manuálník, svérázná parafráze kralického překladu z pera J. A. Komenského, jehož edici připravujeme. – Na heuristické práce v oblasti dokumentace rukopisů a starých tisků (připomeňme jen heslovitě Knihopis Z. Tobolky a F. Horáka s navazující elektronickou databází Knihopis digital vytvořenou na půdě Kabinetu, či monografii V. Kyase Česká bible v dějinách národního písemnictví, 1997) navazujeme bádáním v oblasti historie novějšího českého překladu Bible (dokumentace jednotlivých překladů, jejich srovnávání, lingvistický rozbor, analýza tzv. biblického stylu).

Probíhající projekty a plánované výstupy:
Centrum excelence (P401/12/G168,
2012–2018). Podílíme se na rozsáhlém grantovém projektu GA ČR nazvaném „Historie a interpretace Bible“, v němž své síly spojilo pět institucí a několik desítek odborníků (podrobněji zde).

Knihovna rané křesťanské literatury (KRKL, 2001–). Knižní řada vydávaná ve spolupráci CBS a nakladatelství Vyšehrad. Obsahuje zejména odborně komentované české překlady nejstarších křesťanských literárních památek.

Spisy apoštolských otců. Tradiční korpus nejstarších křesťanských textů v novém komentovaném českém překladu z řečtiny. Připravuje kolektiv překladatelů. Vyjde v roce 2014 (Praha, Vyšehrad).

Novozákonní apokryfy IV. Další svazek série, z níž vyšly již tři svazky, má obsahovat mladší apokryfní spisy, zejména sekundární příběhy o apoštolech. Předpokládaná doba vydání: 2017–2018.

Moderní český novozákonní překlad: od poloviny 20. století do současnosti. Připravuje Josef Bartoň. Vyjde v první polovině roku 2014 (Praha, Česká biblická společnost).

400 let Bible Kralické. Sborník příspěvků z konference pořádané 18.10.2013 na půdě ETF připravuje k vydání kolektiv pracovníků CBS.

Manuálník. Edici méně známého rozsáhlého spisu J. A. Komenského připravují Michaela Hashemi a Jiří Beneš. Předpokládaný rok vydání: 2018.

Ukončené projekty a nejvýznamnější výstupy:
Novozákonní apokryfy (NZA).
První tři svazky Knihovny rané křesťanské literatury obsahují nové a v řadě případů historicky první české překlady spisů nezařazených do biblického kánonu, provázené rozsáhlými úvodními studiemi a komentáři:

Jan A. Dus, Petr Pokorný (eds.), Novozákonní apokryfy I: Neznámá evangelia (Praha: Vyšehrad 2001, 2006).

Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy II: Příběhy apoštolů (Praha: Vyšehrad 2003, 2007).

Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy (Praha: Vyšehrad 2007, 2012).

Viz dále Přehled českých překladů apokryfních spisů ve sbírce NZA.

Série volně navazuje na Sbírku překladů židovských pseudoepigrafů.

Milost v křesťanské teologii. Ve třech kolektivních monografiích vydaných v nakladatelství Mlýn je teologické téma milosti představeno z úhlu pohledu řady starověkých autorů, a to nejen z křesťanského prostředí. Klíčovou roli v tomto projektu hrálo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.

Lenka Karfíková, Jiří Mrázek (eds.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů (Jihlava: Mlýn 2004).

Lenka Karfíková, Jan A. Dus (eds.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici (Jihlava: Mlýn 2008).

Lenka Karfíková, Jan A. Dus (eds.), Milost v patristice (Jihlava: Mlýn 2011).

Pod vedením Lenky Karfíkové, která celý projekt vedla, se připravuje zařazení jeho výsledků v německé verzi do prestižní teologické studijní řady Handbuch der Dogmengeschichte: Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Herder, předpokládaný rok vydání 2013).

Dějiny českého biblického překladu
Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad: Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem (Praha: Česká biblická společnost, 2009). Kniha nabízí podrobný bibliografický přehled, životopisné údaje překladatelů, analýzu a srovnání různých překladových postupů.

Projekty, na nichž se podílíme:
Naši pracovníci se menší či větší měrou podílejí i na projektech. Spolupracujeme například při redakční přípravě unikátní ediční řady Rukopisy z Nag Hammádí; pod tímto názvem již vyšly - péčí Wolfa B. Oertera, Petra Pokorného a dalších účastníků tzv. Koptologického kruhu - tři svazky odborně komentovaných českých překladů textů z převážně gnostického prostředí, nalezených v Egyptě:

Wolf B. Oerter, Petr Pokorný (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 1 (Praha: Vyšehrad 2008).

Wolf B. Oerter, Zuzana Vítková (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 2 (Praha: Vyšehrad 2009)

Wolf B. Oerter (ed.), Rukopisy z Nag Hammádí 3 (Praha: Vyšehrad 2011)

Podobnou formou spolupracujeme s kolektivem překladatelů, kteří na půdě olomouckého Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty připravili již dva svazky českých překladů nejstarších martyrologických spisů. Tyto spisy o mučednících v komentovaných překladech z řečtiny a latiny představují reprezentativní výbor literárních památek z počátků hagiografie, a mají specifický význam pro historiky soustřeďující se na období, v němž byla křesťanská církev vystavena pronásledování:

Petr Kitzler (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků: Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury (Praha: Vyšehrad 2009)

Petr Kitzler (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků II: Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století (Praha: Vyšehrad 2012)

Mezinárodní spolupráce:
Všichni pracovníci oddělení využívají odborná periodika a další možnosti komunikace s mezinárodní badatelskou komunitou. Například vydavatelé ediční řady Rukopisy z Nag Hammádí konzultují svůj postup s Berlínským koptologickým kruhem (H.-G. Bethge).