KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Celoživotního vzdělávání
Kabinet pro klasická studia AV ČR ve spolupráci s Ústavem divadelní vědy FF UK v Praze vypisuje na akademický rok 2012-2013 nový přednáškový běh v rámci tzv. celoživotního vzdělávání nazvaný UTOPICKÁ MINULOST: návraty k antice v 19. a 20. století. Podrobnější informace a program kurzu na adrese zde...


Seminář antického a staršího divadla
Pracovní skupina antických tradic v české kultuře ustavila Seminář antického a staršího divadla a od r. 2009 se podílí na výuce magisterského programu Divadelní věda na FF UK v Praze (prezenční studium) a pořádá rovněž přednášky v rámci tzv. celoživotního vzdělávání (CŽV). Program přednášek a seminářů v letním semestru akademického roku 2012–2013 zde.


Doktorský studijní program
Kabinet pro klasická studia AV ČR se společně s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK podílí na doktorském studijním programu Latinská medievistika a novolatinská studia na FF UK v Praze (studium prezenční i kombinované). Doktorandi studují dějiny latinské slovesnosti a evropské kultury vyjadřující se latinským jazykem v období počínajícím zánikem antické civilizace a pokračujícím vznikem jednotné středověké civilizace na území západní, jižní a střední Evropy v návaznosti na obnovené dědictví antické kultury, jejím rozvojem v období vrcholného středověku, její transformací v období renesančního a barokního humanismu a jejím přerodem v součást kulturního života a vědeckého bádání moderních evropských národů. Studium se zaměřuje na latinsky psané literární texty těchto období z hlediska jazykovědného, literárně- a kulturněhistorického. Studovány jsou i teoretické a praktické otázky vydávání v těchto dobách vzniklých latinských textů. Obsah studia respektuje návaznost středolatinské a novolatinské slovesnosti na antickou kulturu a věnuje výraznou pozornost zásadnímu vlivu fenoménu křesťanství na vývoj této slovesnosti a její úloze v dějinách náboženského života středověké a raně novověké Evropy. Více informací na http://urls.ff.cuni.cz/studium/drmediumaevum.htm.


V zimním semestru 2012/2013 se ve spolupráci s FF UK v Praze uskuteční seminář Latinské lexikografie, kde se o své zkušenosti s prací na Slovníku středověké latiny v českých zemích podělí tým našeho lexikografického oddělení pod vedením dr. Zuzany Silagiové. Předmět včetně anotace a sylabu lze najít pod kódem ALMV00026 ve Studijním informačním systému UK: odkaz zde...