doc. PhDr. Josef Bartoň Th.D.

Foto pracovníka Josef Bartoň

barton@ics.cas.cz, barton@ktf.cuni.cz
+420 234 612 318

Oddělení biblických studií
vědecký pracovník
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

Klasická a biblická řečtina. Latina. Řecká, římská, byzantská literatura. Církevní dějiny. Patristika. Východní křesťanství. Klasická staroslověnština, církevní slovanština, cyrilometodějská tradice. Slovanské jazyky. Lužičtí Srbové, Polabští Slované, Kašubové. Biblická translatologie. Dějiny českého biblického překladu. Český biblický styl, český náboženský jazyk.


Studium

 •  2015 habilitace a jmenování docentem v oboru teologie (habilitační kniha Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989, obhájená v červnu 2015 na HTF UK Praha; oponenti: prof. Jana Nechutová, prof. Petr Pokorný, doc. Petr Chalupa) 

 • 2008 absolutorium a titul Th.D. (disertační práce na katedře církevních dějin Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem; školitel: prof. Jan B. Lášek; oponenti: prof. Zdeněk Sázava, doc. Václav Ventura) 

 • 2004-2008 doktorandské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 • 1995 absolutorium v magisterském oboru náboženské nauky 

 • 1991-95 studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 • 1989 absolutorium s vyznamenáním v oborech latina - čeština - řečtina; titul PhDr. (práce ze srovnávací historické gramatiky Latina v prostředí jazyků staré Itálie u prof. Antonína Bartoňka) 

 • 1984-89 studium na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (později Masarykova univerzita) v Brně. Během studia aktivity v oborech slavistika (studentská síla v staroslověnském odd. Ústavu pro jazyk český ČSAV a na Katedře českého jazyka FF v Brně, student. věd. práce Polabský jazyk v české slavistice u doc. Radoslava Večerky) a klasická filologie (student. věd. práce Acta sancti Apollonii u prof. Antonína Bartoňka) 

 • 1984 maturita s vyznamenáním (čeština-latina-ruština-dějepis) 

 • 1982-84 gymnázium v Praze-Vršovicích 

 • 1980-82 gymnázium ve Slaném


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

 • 1999-dosud: účast na badatelské práci (od 2015 dosud vědecký pracovník) Centra biblických studií v rámci Ústavu klasických studií AV ČR (od 2004 Kabinet klasických studií Filozofického ústavu AV ČR)

 • 2006-dosud: vedoucí Oddělení starých jazyků Katedry biblických věd KTF UK 

 • 1990-dosud: (od 1994 v hlavním úvazku) odb. asistent, od r. 2015 docent Katedry biblických věd KTF UK (předměty z okruhů: řečtina, latina, staroslověnština; dějiny českého biblického překladu; teorie biblického překladu; antické, starokřesťanské, byzantské reálie a literatura)  

 • 2001-03 lektor církevní slovanštiny na oboru pravoslavná teologie na HTF UK Praha. 

 • 1998-99 odb. as. Katedry biblických věd (novozákonní řečtina) a Katedry spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského Východu (staroslověnština) Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc. 

 • 1990-94 odb. pracovník Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV a Filosofického ústavu ČSAV (později AV ČR) v Praze (Oddělení komeniologie).


Pedagogická činnost

 •  2006-dosud: vedoucí Oddělení starých jazyků Katedry biblických věd KTF UK
 • 1990-dosud: (od 1994 v hlavním úvazku) odb. asistent, od r. 2015 docent Katedry biblických věd KTF UK (předměty z okruhů: řečtina, latina, staroslověnština; dějiny českého biblického překladu; teorie biblického překladu; antické, starokřesťanské, byzantské reálie a literatura) 

 • 2001-03 lektor církevní slovanštiny na oboru pravoslavná teologie na HTF UK Praha. 

 • 1998-99 odb. as. Katedry biblických věd (novozákonní řečtina) a Katedry spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského Východu (staroslověnština) Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc. 


Popularizační činnost

 • Bartoň J., Komenský v Emauzích, in: Katolický týdeník 9/1992, s. 4. ISSN 0862-5557
 • Bartoň J., Text Nového zákona, in: Amen, 9/98, Krystal Praha 1998, s. 20-22. Registrace MK ČR 7595

 • Bartoň J., Židé a judaismus v díle J. A. Komenského, in: Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 43 (2001), SKŽ Praha 2001, s. 26-28. Evidence periodického tisku: MK ČR E 11333

 • Bartoň J., Horká linka [sine titulo; o cyrilském písmu], in: Katolický týdeník 27.-28./2005, příloha Doma, s. 2. ISSN 0862-5557

 • Bartoň J., K dějinám českého biblického překladu, in: Informace Královéhradecké diecéze 12/2006, s. 6-8. Evidence periodického tisku: MK ČR E 10261

 • Bartoň J., Turecko a křesťanství. Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Výzvy přítomnosti, 26. 11. 2006 21:05-21:25, moderoval D. Raus [téma: historie křesťanství v Turecku, řecké pravoslaví, arménští křesťané, návštěva papeže Benedikta XVI. v Turecku]. http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vyzvy/_zprava/297118

 • Bartoň J. Ekumenický a „nový katolický“ překlad bible si nekonkurují.  / Biblický kánon není všetečný apokryf či šifra. Magazín ChristNet,  7. 9. 2006 a 14. 9. 2006, moderoval J. Kirschner

   http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2657

   http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2661

 • Bartoň J. O moderním českém biblickém překladu. Protestant, 2009, č. 4, s. 5-6. [internetová verze časopisu] http://eman.evangnet.cz/protestant/

 • [bez názvu]. Český rozhlas 2 - Praha, pořad Káva o čtvrté, 21. 04. 2009, 16:05-17:00, moderátorka Z. Senková [téma: nový překlad Bible 21. století, moderní český biblický překlad obecně; diskutují J. Bartoň, P. Hošek, A. Flek]. *.mp3 ke stažení

 • Vyšel první ze tří nových překladů Bible plánovaných na letošní rok. Český rozhlas 7 - Radio Prague Broadcast, 22. 04. 2009, 09:54-10:00, moderátor V. Faltýnek [téma: český překlad bible, diskuse o novém překladu Bible 21. století; hovoří J. Bartoň, A. Flek, M. Řeháček]. http://www.radio.cz/cz/clanek/115543 [textová verze]*.mp3 ke stažení [zvuková verze; pořad začíná na 19. minutě záznamu]

 • České překlady bible. Český rozhlas 6, pořad Bible pro jedenadvacáté století, 17. 05. 2009, 21:10-21:40, moderátor J. Šiška [téma: dějiny českého překladu bible; hovoří J. Bartoň a M. Chadima]. *.mp3 ke stažení

 • Lužičtí Srbové. Český rozhlas 2 - Praha, pořad Káva o čtvrté, 25. 06. 2009, 16:05-17:00, moderátor J. Šiška [diskutují J. Bartoň a Jadwiga Kaulfürstowa].  *.mp3 ke stažení

 • Bartoň J., Inspirující postava svatého Václava, in: Novostrašecký měsíčník 10/2009, s. 20-21. (Povoleno MK ČRE 10804)

 • Bible 21 [diskutují Viktor Ber z ETS, Petr Sláma z ETF UK, Josef Bartoň z KTF UK], in: Brána 7-8/2009, s. 36-37. [časopis církve bratrské; internetová verze: http://www.i-brana.cz/cislo/index.php?f=3&i=090708]

 • Religiozita Lužických Srbů. Český rozhlas 6, pořad Zbožní a bezbožní, 16. 05. 2010, 21:10-21:40, [moderátor J. Šiška, hovoří J. Bartoň] *.mp3 ke stažení

 • Serbska modlitwa w Praskim klóštrje karmelitow, Bartoň J., in: Katolski Posoł, 2010, č. 37, s. 281, ISSN 0138-2543

 • Nové české vydání bible. Česká televize 2, pořad Kultura s dvojkou, 28. 04. 2011, 19:50-19:54; diskutují J. Bartoň a P. Novák. více www stránky pořadu

 • Lužičtí Srbové mají prvního světce. Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Doteky víry, 12. 06. 2011, 22:05-22:08, hovoří J. Šiška a J. Bartoň. [textová verze]*.mp3 ke stažení

 • Budoucnost bible. Česká televize 24, pořad Milénium, 23. 08. 2011, 17:35-17:52; hovoří Pavel Hošek a Josef Bartoň, připravila Olga Koprová, moderuje Veronika Paroulková. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10159875412-milenium/211411058030823/

 • Josef Bartoň, Wosobinje Praskeje sorabistiki wopominali, in: Serbske nowiny: Njewotwisny wječornik za serbski lud, lětnik 21(2011), č. 207 (18. 10. 2011), Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin/Bautzen.

 • Josef Bartoň, [sine titulo; zpráva: setkání k výročí sorabistů Josefa Páty a Jiřího Mudry], in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 1, s. 2. ISSN 1212-0790

 • Josef Bartoň, [sine titulo; zpráva: symposium a koncert k výročí lužickosrbského skladatele Bjarnata Krawce], in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 1, s. 3. ISSN 1212-0790

 • Josef Bartoň, Jiří Mudra. K 90. výročí narození českého vlastence a přítele Lužických Srbů (s albem fotografií), Praha: SPL - Maćica Serbska, 2011, 135 s. [rec.], in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 2, s. 12. ISSN 1212-0790

 • Bartoň J., Jubileum svatých Cyrila a Metoděje, in: Arcidiecézní informace katechetům, 2011/12, č. 10, Praha: Arcibiskupství pražské, 2012, s. 4.

 • Bartoň J. – Poláčková K., Otevření Saského centra v Lužickém semináři, in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 9, s. 62. ISSN 1212-0790

 • Bartoň J. – Poláčková K., Sokolský slet a oslavy Domowiny v Praze, in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 9, s. 62. ISSN 1212-0790

 • Bartoň J. – Kaleta P., Setkání s kašubským jazykem a kulturou, in: Česko-lužický věstník, XXIII (2013), č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-0790

 • Bartoň J., Ludvík Kuba: Čtení o Polabských Slovanech, Praha: SPL, 2012 [rec.], in: Česko-lužický věstník, XXIII (2013), č. 2, s. 1. ISSN 1212-0790

 • Bartoň J., „Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám písmena vytvořil i knihy přeložil...“, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2013, č. 6, s. 3-5. Registrace: MK ČR E 13802. [*.doc ke stažení]

 • Witajće w Serbach. Český rozhlas Plus, pořad Dobrá vůle, 13. 09. 2013, 20:10-21:10 [diskuse 20:34-21:10; o česko-lužickosrbských vztazích diskutují J. Bartoň a Petr Kaleta, moderuje Jakub Šiška]. *.mp3 ke stažení

 • Moderní český biblický překlad – výstava AV ČR a KTF UK. Radio Proglas, pořad studia Kristián, 22. 2. 2014, 17:00-17:25. Hovoří Josef Bartoň, moderuje jana Beránková. http://www.proglas.cz/detail-poradu/2014-02-22-17-00.html

 • Biblický překlad v katolické liturgii. S Josefem Bartoněm rozmlouvá Lenka Makovcová-Demartini. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 1 (2015), č. 1, s. 7–8. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15549.html] [*.pdf ke stažení]

 • Bartoň J., Lidové pohádky Lužických Srbů (v podání současných lužickosrbských spisovatelů).Vybral a přeložil Jiří Mudra. Editor knihy a autor úvodní studie Jaroslav Otčenášek. Praha: Společnost přátel Lužice, 2014.  Česko-lužický věstník, 25 (2015), č. 2, s. 14–15. ISSN 1212-0790.

 • Bartoň J., Odešel významný historik pozdní antiky prof. PhDr. Josef Češka, DrSc., Tvar 21/2015, internetová verze itvar: http://itvar.cz/odesel-vyznamny-historik-pozdni-antiky-prof-phdr-josef-ceska-drsc-29-10-2015/

 • Korán, vyznavači islámu a Boží milosrdenství. S Mladou Mikulicovou rozmlouvá Josef Bartoň. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 2 (2015/16), č. 1, s. 10–11. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://ktf.cuni.cz/KTF-1132.html?news=1957&locale=cz] [*.pdf ke stažení]

 • Zvuková pohlednice Jany Beránkové: Doxa - 3. číslo zpravodaje KTF UK. Radio Proglas, pořad studia Kristián, 5. 3. 2016, 7:45-7:50. Hovoří Josef Bartoň, moderuje jana Beránková. [*.mp3 ke stažení][internetový odkaz]

 • O potřebě vzdělání a lásky. S Ivanou Trefnou (Albrechtovou) rozmlouvá Josef Bartoň. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 3 (2016/17), č. 1, s. 17–18. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1370.html] [*.pdf ke stažení]

 • Bartoň J., Učenec z Lužice: Jakub Xaver Ticin. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 3 (2016/17), č. 1, s. 19–21. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1370.html] [*.pdf článku ke stažení][*.pdf celého čísla ke stažení]


Členství v edičních radách

Clavibus unitis (Praha, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě – Association for Central European Cultural Studies; od r. 2012 člen redakční rady)

Acta Universitatis Carolinae Theologica (Praha, KTF UK; 2008–2011člen redakční rady)

Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu (Praha, Krystal; od r. 2000 člen redakční rady)