Selected full texts (2016-2007)


LF 139, 2016

Jiří Šubrt: Peregrinatio Paulae ad loca sancta v Jeronýmově dopise 108

Josef Vintr: Stopy nejstaršího českého překladu epištol

Pavel Nývlt: Ze Slovníku středověké latiny: muscida huba

Ota Halama: Matěj Korambus († 1536) - nový pokus o shrnutí života a díla utrakvistického humanisty


LF 138, 2015

Giovanbattista Galdi: Some Remarks on the Language of the Itinerarium Antonini Placentini

Štěpán Šimek: Ze staročeského slovníku: rekonstrukce stč. responze latinského neomon v Klaretově Glosáři

John Hilton: Erotic Date-Palms in Ammianus Marcellinus (Res gestae, XXIV,3,12-13)

Eva Stehlíková: Pokorného hledání Oidipa vladaře


LF 137, 2014

Stefan Michael Newerkla: Maximilianus Venceslaus Schimek - Magni vir ingenii, magnaeque industiae, homo eruditus et politicus

Petr Nejedlý: Ze staročeského slovníku: lexikograficky sporné výrazy říčník, ryčník, ručník

Martin Steiner: Tři podoby dedikace Komenského všenápravného souboru Consultatio catholica

Ludwig Braun: Warum gibt es im neulateinischen Epos keine Liebe?


LF 136, 2013

Miroslav Šedina: Magical Power of Names in Origen´s Polemic against Celsus

Daniela Čadková: Antická dramata Jaroslava Vrchlického a jejich dobová recepce

Marta Šimečková: Proteze v hospodářských příručkách 16. století

Jan Malura: Lingvoliterární (filologická) metoda Alexandra Sticha a studium literatury raného novověku


LF 135, 2012

Josef Vintr: Staročeský žalm - dvousetleté hledání srozumitelnosti a poetičnosti

Marie Škarpová - Tomáš Slavický - Pavel Kosek: Sem, sem děťátko - kritická edice české barokní písně

Tabita Landová: Lekcionář Jana Augusty a jeho role v bratrském sporu o perikopy

Hana Šedinová: Ze Slovníku středověké latiny: fatator a fetix


LF 134, 2011

Filip Horáček: Problematika vzniku řecké abecedy II: dvě opominuté teorie

Magdalena Moravová: Beda Ctihodný - Verax historicus?

Lucie Pultrová: From the Proto-Indo-European to the Classical Latin Accent

Jaroslav Daneš: Eurípidés a Platón: dvě podoby kritiky mýtu o autochtonii


LF 133, 2010

Petr Pokorný: Problémy překladu Bible

Vincent Hunink: Did Perpetua Write Her Prison Account?

Martin C. Putna: Reálná a symbolická topografie v díle Synesia z Kyrény

Kateřina Voleková: Imitatio a aemulatio ve Slovníku klementinském


LF 132, 2009

Marta Vaculínová: Humanistische Dichter aus den böhmischen Ländern und ihre Präsenz in den Gedruckten nicht bohemikalen Anthologien des 16. - 17. Jahrhunderts

Tomáš Hlobil: Nástupní přednáška Augusta Gottlieba Meißnera (Srovnání s K. H. Seibtem, F. A. C. Werthesem, J. J. Haanem, F. F. Wallrafem a E. Schneiderem)

Jakub Jirsa: Authenticity of the Alcibiades I: Some Reflections

Lumír Klimeš: Přechodníkové vazby v kronice Jana Norberta Zatočila z Loewenbrugku ve vydání z roku 1685 a 1819


LF 131, 2008

Stanislav Doležal: Tertium genus hominum: k roli eunuchů na pozdně antickém císařském dvoře

Iva Adámková: Qualche considerazione sulla posa delle pietre nelle fondamenta degli edifici sacrali nel Medioevo

Tomáš Vítek: Pýthagorejská akúsmata

Michał Rzepiela: Certains aspects cognitifs et extralinguistiques de la création lexicale en latin médiéval


LF 130, 2007

Petr Kitzler: Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Between Tradition and Innovation

Peter Stotz: Lexikographische Strenge und der Drang zur Weite: ein Überblickswerk zum mittelalterlichen Latein, und was es den Wörterbüchern verdankt

Veronika Konrádová: Músický charakter básnické řeči

Lucie Pultrová: The Latin Agent Nouns