Obecné informace

Listy filologické - Folia philologica (ISSN 0024-4457) jsou vědecký recenzovaný časopis pro klasická, středověká, neo-latinská a starší bohemistická studia založený v roce 1874. Je vydáván Kabinetem pro klasická studia při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Jde o hlavní časopis ve svém oboru v České republice. Listy filologické jsou pravidelně indexovány ve všech významných mezinárodních vědeckých databázích, jako je L'Année Philologique, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, MLA International Bibliography, Scopus, Web of Science atd. Veškeré plné texty jsou přístupny rovněž v databázi JSTOR. Časopis přijímá příspěvky v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a italštině. Podrobná historie časopisu (z hlediska jeho místa a přínosu pro bohemistiku) je k dispozici zde.

Zaměření

Listy filologické (LF) jsou věnovány klasickým studiím a klasické tradici ve středověké a raně novověké střední Evropě (lingvistika - literatura - kulturní historie - filosofie atd.) a také historii českého jazyka a literatury, přičemž žádné z těchto oblastí není dávána přednost. Časopis rovněž přináší aktuální recenze zahraniční i české odborné literatury a překladů. Všechny příspěvky s výjimkou recenzí podléhají anonymnímu recenznímu řízení a jsou posuzovány dvěma odborníky v daném oboru. Listy filologické vycházejí dvakrát ročně (dvě dvojčísla), obvykle v září a prosinci.

Kontakt

Články a recenze pro možnou publikaci zasílejte e-mailem na: lf@ics.cas.cz

Adresa pro zasílání recenzních výtisků a další korespondence:

Listy filologické, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i.,
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel.: (+420) 234 612 323
fax: (+420) 222 828 305

Žádosti o předplatné, prodeje a odběr: sales.lf@ics.cas.cz