Mgr. Daniela Čadková Ph.D. - bibliography

MONOGRAFIE / MONOGRAPHS

Daniela Čadková, Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře 1880-1914, Praha, Filosofia 2020, 388 s.
ISBN: 978-80-7007-644-6

Eliška Poláčková, Jakub Čechvala, Daniela Čadková, Alena Sarkissian et al., Jubilate et Bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha, Filosofia 2020, 292 s.
ISBN 978-80-7007-638-5

STUDIE V MONOGRAFIÍCH / MONOGRAPH ARTICLES

"'Truchlohra obrácená naruby': Ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě" (článek v konferenčním sborníku)
In: Eva Bendová, Zdeněk Hojda (eds.): Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného Filozofickou fakultou UK a Západočeskou galerií v Západočeském muzeu v Plzni 20.–22. února 2020, Praha, Academia 2021, s. 353–362.
ISBN 978-80-200-3217-1

"Lidiada Josefa Laciny: Parodie 'plesnivých veršovců řeckých a římských'" (kapitola v knize)
In: Eliška Poláčková, Jakub Čechvala, Daniela Čadková, Alena Sarkissian et al., Jubilate et Bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha, Filosofia 2020, s. 233-249.
ISBN 978-80-7007-638-5

"Antika v gymnaziálním školství 2. poloviny 19. století a její humoristická reflexe" (kapitola v knize)
In: Ondřej Podavka (ed.), Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš, Praha, Filosofia 2020, s. 349–364.
ISBN 978-80-7007-630-9

"Parodie antických mýtů v operetě v 2. polovině 19. století" (kapitola v knize)
In: Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al., Vymyšlená Ithaka: Recepce antické mytologie v české kultuře, Praha, Filosofia 2018, s. 147-194. více zde
ISBN 978-80-7007-521-0

"Classical Antiquity in Czech Literature Between the National Revival and the Avant-Garde" (kapitola v knize)
In: Zara Martirosova Torlone, Dana LaCourse Munteanu, and Dorota Dutsch (eds.), A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe, Wiley-Blackwell 2017, pp. 121-132 (Wiley Blackwell Handbooks to Classical Reception series). více zde
ISBN 978-1-118-83271-4

"Ušlechtilé Řecko versus úpadkový Řím: Několik poznámek k jednomu stereotypu" (kapitola v knize)
In: Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al., Ve stínu hellénského slunce: Obrazy antiky v moderní české kultuře, Praha, Filosofia 2016, s. 17-40. více zde
ISBN 978-80-7007-460-2

"Petr Durdík"; "Josef Končinský"; "František Šohaj" (encyklopedická hesla)
In: Eva Šormová a kol., Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti. I. A-M, II. N-Ž, Praha, Institut umění – Divadelní ústav; Academia, 2015, I. s. 155; 469; II. s. 1034-1035 (projekt Česká divadelní encyklopedie).
ISBN 978-80-7008-341-3; 978-80-200-2467-1

"Slavík jako literární topos" (studie ve sborníku)
In: Josef Förster, Petr Kitzler, Václav Petrbok, Hana Svatošová (eds.), MUSARUM SOCIUS, jinak též Malý Slavnospis: sborník PhDr. Martinu Svatošovi k 60. narozeninám, Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. 2011, s. 173-194.
ISBN 978-80-260-0542-1

"Cesta antické literatury za českým čtenářem v překladech 2. poloviny 19. století" (studie ve sborníku)
In: Zuzana Silagiová, Hana Šedinová, Petr Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia: Ad honorem Pavel Spunar, Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, s. 375-391.
ISBN 978-80-254-1863-5

"Několik poznámek k Nietzschovu Zrození tragédie z ducha hudby" (studie ve sborníku)
In: Zdeněk Hrbata, Tomáš Vučka, Ondřej Kavalír (eds.), Od antiky k moderně: Příspěvky ke srovnávacímu studiu literatury a myšlení o literatuře, Praha, FFUK 2007, s. 22-36.

"Contemporary Czech Adaptations of Classical Drama" (kapitola v knize – chap. 11)
In: Pavlína N. Šípová, Alena Sarkissian (eds.), Staging of Classical Drama Around 2000, Newcastle, UK, Cambridge Scholars Publishing 2007, pp. 161-166. více zde
ISBN 1-84718-318-2

"Antika na českých scénách kolem roku 2000" (kapitola v knize)
In: Jana Kepartová (ed.), Antika? Zajděte do kina, přečtěte román…, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, s. 127-137 (Knižnice Dějin a současnosti).
ISBN 80-7106-850-0

"Ke genezi Vrchlického Hippodamie" (studie ve sborníku)
In: Ondřej Macura, Tereza Riedlbauchová (eds.), Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček (1853-2003): Sborník ke 150. výročí narození dvou protichůdců, Praha, FFUK 2004, s. 29-35.
ISBN 80-7308-068-0   

STUDIE V ODBORNÝCH ČASOPISECH / JOURNAL ARTICLES

„Mythological heroes on Czech Stages and Politics: The Case of Phaethon and Antigone
In: Classical Receptions Journal 15, 2023, 2 (April), pp. 172–189.
https://doi.org/10.1093/crj/clad005

"Otakar Theer: Faëthón". [Slovníkové heslo] in: Aleš Merenus (ed.). Moderní česká divadelní  hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl) 1896-1918.
In: Theatralia 21, 2018, č. 1 Supplementum, s. 48-54.

"Theerův Faëthón a jeho inscenační tradice"
In: Divadelní revue 29, 2018, 2, s. 7-30.

"Poznámky k žánru ochotnické parodistické operety"
In: Divadelní revue 28, 2017, 1, s. 27-36.

"Vrchlického Hippodamie a její dobová recepce"
In: Listy filologické 136, 2013, 3-4, s. 415-441.

"Antické hry Jaroslava Vrchlického a jejich dobová recepce"
In: Listy filologické 136, 2013, 1-2, s. 189-219.

(s Alenou Sarkissian) "Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage 2001-2009"
In: Eirene 45, 2009, I-II, s. 73-102.

"Production of Seneca’s Phaedra in Prague"
In: Eirene 45, 2009, I-II, pp. 69-72.

"The Hippodamia trilogy: A Czech Adaptation of a Greek Myth"
In: Eirene 41, 2005, pp. 220-235.

"Nová Oresteia Arnošta Dvořáka a otázka adaptace"
In: Souvislosti 2004, 2, s. 217-222.

"The New Oresteia of Arnošt Dvořák and the Problem of Oresteian Adaptation"
In: Eirene 39, 2003, pp. 7-16. (anglická verze české studie)

"Království Apollónů a Venuší na kolečkových židlích" aneb Antika v díle Jiřího Koláře
In: Listy filologické 125, 2002, s. 84-99. (pod jménem Daniela Stuchlíková)

 

PŘEKLADY / TRANSLATIONS

L. A. Seneca: "Trojanky" [Troades] ("Komentář k prvnímu českému překladu Senekových Trojanek" [s. 101-105] a překlad [s. 106-132])
In: Divadelní revue 33, 2022, 1, s. 99-132.

L. A. Seneca: "Šílený Herkules" [Hercules furens]. In: Seneca. Tragédie II. Faidra, Šílený Herkules, Foiničanky aneb Thebais, Brno, Větrné mlýny 2018, s. 105-189. - překlad latinského originálu s komentářem (Úvod, s. 105-115). více zde
ISBN 978-80-7443-280-4

Pseudo-Seneca: "Octavia". In: Seneca. Tragédie I. Thyestes, Oidipus, Octavia, Brno, Větrné mlýny 2017, s. 172-240. - překlad latinského originálu s komentářem (Úvod, s. 172-186). více zde
ISBN 978-80-7443-233-0

Donatus: "O komedii"
In: Divadelní revue 19, 2008, 4, s. 67-70.

Diomedes: "O dramatickém básnictví"
In: Divadelní revue 19, 2008, 3, s. 87-90.

Pseudo-Seneca: "Octavia" (úvod [s. 93-94] a překlad [s. 95-110])
In: Divadelní revue 16, 2005, 3, s. 93-110.

 

RECENZE / REVIEWS

"Senekův Thyestes a praetexta Octavia ve slovenském překladu" (ref. Lucius Annaeus Seneca: Thyestes. Preložila Martina Borodovčáková. Bratislava: Asociácia Corpus 2019, 96 s.; Lucius Annaeus Seneca: Octavia. Preložila Martina Borodovčáková. Bratislava: Asociácia Corpus 2020, 70 s.)
In: Listy filologické 144, 2021, č. 3-4, s. 507-513.

"Senekovy tragédie ve slovenském překladu" (ref. Lucius Annaeus Seneca: Hry. Preložila Martina Borodovčáková, prebásnil Ľubomír Feldek. Bratislava: Divadelný ústav 2017, 312 s.)
In: Listy filologické 143, 2020, č. 3-4, s. 521-532.

Ref. Eric Dodson-Robinson (ed): Brill’s Companion to the Reception of Senecan Tragedy: Scholarly, Theatrical and Literary Receptions. Leiden, Boston: Brill 2016, 330 pp. 
In: Eirene LIV, 2018, p. 274-277.

"Hippodamie Fibichova, Vrchlického a Šustíkové" (ref. Věra Šustíková: Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha, Národní muzeum 2016, 392 s.)
In: Divadelní revue 28, 2017, 1, s. 122-124.

"Prepare for glory" aneb 300: Bitva u Thermopyl (ref. filmu 300: Bitva u Thermopyl)
In: Auriga (ZJKF) 50, 2008, s. 71-72.

"První česká encyklopedie antického divadla" (ref. Eva Stehlíková: Antické divadlo. Praha, Karolinum 2005, 384 s.)
In: Auriga (ZJKF) 49, 2007, s. 158-159. 

Ref. Rolando Ferri: Octavia. A Play Attributed to Seneca. Cambridge University Press 2003.
In: Listy filologické 128, 2005, 1-2, s. 197-198.

 

BIBLIOGRAFIE A RŮZNÉ / BIBLIOGRAPHIES ETC.

"Bibliografie překladů antických dramat" In: Eva Stehlíková, Co je nám po Hekubě, Praha, Brkola 2012, s. 265-318. ISBN 978-80-905152-6-0.

"Život a dílo Evy Stehlíkové ve světle nejnovějších poznatků ornitopsychologie" In: Pavlína Šípová, Marcela Spívalová, Jan Jiřík (eds.), Ad honorem Eva Stehlíková, Praha FLÚ AV ČR 2011, s. 58-64 (s Ondřejem Čadkem).
ISBN 978-80-260-0126-3

Kalendárium. In: Listy filologické 123, 2000, 3-4, s. 381-382.
Kalendárium. In: Listy filologické 124, 2001, 3-4, s. 302-305.
Kalendárium. In: Listy filologické 125, 2002, 3-4, s. 326-329.
Kalendárium. In: Listy filologické 126, 2003, 3-4, s. 310-314.
Kalendárium. In: Listy filologické 128, 2005, 3-4, s. 388-395 (spolupráce).

"Bibliografie překladů řecké prózy od počátků do 7. století" Praha 2001(interní tisk ÚKS), 60 s.