Mgr. Barbora Kocánová Ph.D. - bibliography

2024

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 24. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, D. Martínková, P. Nývlt, Z. Smetanová, H. Šedinová a K. Vršecká, Praha 2024.

 • B. Kocánová – P. Nývlt – Z. Silagiová, "Nouvelles du Dictionnaires de latin médiéval: République Tchèque. Latinitatis Medii Aevi Lexicon Bohemorum", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 79, 2021 (2024), str. 307-308. (zpráva)

2023

 • M. Novotný - B. Kocánová - M. Müller, "‘Meteorology’ and ‘meteors’ across centuries: a short history of two problematic terms", in: Classical Receptions Journal 15/3, 2023, str. 271–297. (https://doi.org/10.1093/crj/clad007)

2022

 • M. Müller - B. Kocánová - P. Zacharov, "Meteorological glossaries and dictionaries: A review of their history and current state", in: Bulletin of the American Meteorological Society 103/1, 2022, str. E157-E180. (IF 9,116, rok 2021; online)

2021

 • "Weather Forecasting: Traditions and Practices in the Medieval Western Christian World", in: Prognostication in the Medieval World: A Handbook, edd. M. Heiduk - K. Herbers - H.-Ch. Lehner, Berlin: De Gruyter, 2021, str. 651-664. (kapitola v knize)

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III (I-M), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Zuzany Silagiové připravili Julie Černá, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová (Vršecká), Dana Martínková, Richard Mašek, Jiří Matl, Hana Miškovská (Florianová), Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2021 (součást Database of Latin Dictionaries).

 • "Was Weather Forecasting Studied in the Medieval Czech Lands? Notes on the Codicological Evidence", in: Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge, ed. O. Pavlíček, Turnhout: Brepols, 2021, str. 235–250. (kapitola v knize; online)

2020

 • "Od teorie k praxi? Předpovídání počasí v kodexu I G 6", in: Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor, vyd. L. Doležalová - M. Dragoun, Praha 2020, str. 141-151. (kapitola v knize)

 • "Aestus. V noci deštík. K meteorologickým záznamům Jana Strialia z Pomnouše", in: Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. JUSTUS ET BONUS. Ad honorem Jiří Beneš, vyd. O. Podavka, Praha 2020, str. 175-194. (kapitola v knize)

 

2019

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVII – Etymologie XVII. Úvodní studie, překlad a poznámky B. Kocánová a Z. Silagiová, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XXII), Praha 2019. (V rámci grantu Historie a interpretace Bible, projekt GA ČR č. P401/12/F168; příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-235-6.

 • "Jde to i bez rosniček: Rostliny v antických a středověkých představách o počasí", in: ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha 2019, str. 91-110. (kapitola v knize)

 • ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha: Filosofia 2019. ISBN: 9788070075623. (redakce sborníku spolu s J. Černou a P. Nývltem)

 

2017

 • "The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion: Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet", in: Early Science and Medicine 22, 2017, str. 72-102.

 • "Prokop z Kladrub: Příručka kvodlibetáře (teze o kometách)", in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, ed. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor, Praha 2017, pp. 229-243 
  (latinská edice a překlad vybraných pasáží, kapitola v knize)
  ISBN: 9788088013501

 
2016

 • J. Patoka - B. Kocánová - L. Kalous, "Crayfish in Czech cultural space: the longest documented relationship between humans and crayfish in Europe", in: Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 417,5, 2016, str. 1-9. 

 • "Questio astronomicalis Zdeňka z Labouně (kritická edice)", in: Listy filologické 139, 1-2, 2016, str. 123-165.

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 23. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, D. Martínková, P. Nývlt, H. Šedinová a K. Vršecká, Praha 2016.
   

2015

 • "Alles hängt vom Wetter ab: die Voraussage der Witterung in lateinischen Quellen des Mittelalters", in: Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, vyd. M. Maříková - Ch. Zschieschang, Stuttgart 2015, str. 49-56.

 • "Prenosticaciones temporum ve sborníku Matouše Berana (Národní knihovna I F 35)", in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, vyd. M. Dragoun - L. Doležalová - A. Ebersonová, Praha 2015, str. 165-176.
   

2014

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 22. Pod vedením Z. Silagiové zpracovali J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, D. Martínková, P. Nývlt, H. Šedinová. Praha 2014. ISBN: 978-80-87773-17-8.
   

2013

 • "Latein als Sprache der mittelalterlichen Schriften über Wettervorhersage", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, str. 237-248. Výzkumný záměr RVO: 67985955 (Filosofický ústav AV ČR), s podporou projektu MŠMT LD 13043 (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) řešeného v rámci mezinárodního programu COST.

 • "Filologie na konferenci o vodních mlýnech? „Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Osteuropa“", in: Listy filologické 136, 3-4, 2013, str. 505-510 (zpráva z konference).
   

2011

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 21. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková, H. Šedinová a K. Vršecká, Praha 2011. ISBN: 978-80-86791-87-6.
   

2010

 • "Mediaeval Meteorology in the Czech Lands", in: Historica. Series Nova 14, 2010, str. 45-57. Grant GA UK, projekt č. 8945/2008.
   

2009

 • "Collecta notabiliora de libro Methorum. Středověká sbírka poznámek k meteorologii z rukopisu M 8 Archivu Pražského hradu (edice a komentář)", in: Listy filologické 132, 3-4, 2009, str. 341-378. Grant GA UK, projekt č. 8945/2008.

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI. Překlad a poznámky B. Kocánová, H. Šedinová a L. Blechová-Čelebić, úvodní studie F. Šimon, L. Blechová-Čelebić a H. Šedinová, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XVIII) Praha 2009. Výzkumný záměr MSM 6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-409-1.

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX. Překlad a poznámky I. Adámková, K. Vršecká, B. Kocánová, H. Florianová, úvodní studie J. Souček, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XIX), Praha 2009. Výzkumný záměr MSM 6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-408-4.

 • Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 20. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková, H. Šedinová a K. Vršecká, Praha 2009. ISBN: 978-80-86791-66-1.
   

2008

 • ""Odkud přijde hrom? Mistr vece: Toho neví žádný." Meteorologie ve světle staročeského Lucidáře a staročeský Lucidář ve světle meteorologie", in: PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2008, str. 222-243.
   

2007

 • "Draco vel hasta vel columna. Pojmenovávání optických atmosférických jevů v bohemikálních latinských středověkých pramenech", in: DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2007, str. 118-139. 

2006

 • Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 19. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, K. Kvízová, D. Martínková a H. Šedinová, Praha 2006.

 • Městská kniha Litoměřic (1341)-1562 v kontextu písemností městské kanceláře, Libri civitatis III., Ústí nad Labem 2006. (spoluautoři: Jindřich Tomas, Helena Hasilová, Michaela Hrubá, Karel Kučera). ISBN: 80-7044-736-2.