Mgr. Ondřej Podavka Ph.D. - bibliography

Monografie:
•    Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest, Praha 2017, ISBN 978-80-7429-900-1.

Redakční práce:
•    Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš, Praha 2020, ISBN 978-80-7007-630-9.
•    Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, II (C–D), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2019, ISBN 978-80-7007-514-2 (odpovědný redaktor spolu s Jiřím Matlem a Martinem Svatošem).
•    Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, III (E–F), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2017, ISBN 978-80-7007-507-4 (odpovědný redaktor spolu s Jiřím Matlem a Martinem Svatošem).
•    Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, I (A–B), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2016, ISBN 978-80-7007-448-0 (odpovědný redaktor spolu s Jiřím Matlem a Martinem Svatošem).
•    Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, ISBN 978-80-7007-444-2 (odpovědný redaktor společně s Josefem Försterem a Martinem Svatošem).

Kapitoly v kolektivních monografiích:
•    „Tradiční řádová učenost v dialogu a střetu s novou kulturou kritiky“, in: Dalibor Dobiáš a kol., Počátky literární kritiky v českých zemích (17701805), (ed.) Dalibor Dobiáš Václav Smyčka, Praha 2021, s. 378–405.
•    „Johann Peter Cerroni a jeho encyklopedie moravských učenců“, in: Julie Černá ‒ Barbora Kocánová ‒ Pavel Nývlt (vyd.), Zahrada slov. Ad honorem Zuzana Silagiová, Praha 2019, ISBN 978-80-7007-562-3, s. 309‒322.
•    „Leopold Jan Šeršník a jeho encyklopedie vzdělanců“, in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, ISBN 978-80-7007-444-2, s. 173‒185.
•    „Johann Peter Cerroni ‒ jeho život a dílo“ (spolu s Martinem Svatošem), in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, ISBN 978-80-7007-444-2, s. 203‒244.

Studie v odborných periodikách a sbornících:
•    „Reflexe výuky v řádovém školství na počátku 19. století“, in: Svorad Zavarský (ed.), Latin in the Early Nineteenth-Century Habsburg Monarchy, v tisku.
•    „Ladislav Velen of Žerotín and his Study Stay in Switzerland“, in: Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis 63, 2023, č. 1, s. 203212.
•    „Gotthard Lihnie a jeho Sermones o soudobé literatuře“, in: Listy filologické 145, 2022, č. 12, s. 7197.
•    „Od Balbína k Cerronimu. Historia litteraria v českých zemích“, in: Studia bibliographica Posoniensia 2020, Bratislava 2020, s. 203206.
•    „Formal, Scholarly and Familiar Styles in the Correspondence between Bohuslav Balbín and Alois Hackenschmidt (1664–1667)“, in: Acta Comeniana. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 33 (57), 2019, s. 103‒117.
•    „The Main Trends in Language Criticism in the Czech Lands during the Enlightenment (1750‒1800). Institutional Preconditions and Medialization in the Scholarly and Critical Environment“ (spolu s Václavem Petrbokem), in: Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 9, 2019, č. 1, s. 35‒71.
•    „Leopold Jan Szersznik’s Encyclopaedia of Teschen Scholars“, in: Wieki Stare i Nowe 13, 2018, č. 18, s. 67‒84.
•    „Soužití šlechtice na studiích a jeho vychovatele v době předbělohorské na příkladu Šimona Proxena ze Sudetu a Julia Šlika z Holíče a Pasounu“, in: Folia historica Bohemica 33, 2018, č. 2, s. 397‒421.
•    „Nevydaná korespondence příslušníků bratrské šlechty v archivu Matouše Konečného a basilejské univerzitní knihovně“, in: Folia historica Bohemica 33, 2018, č. 1, s. 145‒166.
•    „Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho“ (spolu s Martinem Svatošem), in: Folia historica Bohemica 32, 2017, č. 1, s. 43‒54.
•    „Ediční řada Bibliotheca Tessinensis a edice rukopisů Leopolda Jana Šeršníka“, in: Folia historica Bohemica 32, 2017, č. 1, s. 35‒42.
•    „Formování náboženského přesvědčení Zdeňka Brtnického z Valdštejna a Ladislava Velena ze Žerotína“, in: Studia Comeniana et Historica 95–96, XLVI/2016, s. 147‒172.
•    „Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka“, in: Opera historica 16, 2015, č. 2, s. 228‒246.
•    „Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591‒1600“, in: Folia historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 103‒132.
•    „Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664‒1667“, in: Václav Chroust ‒ Zdeňka Buršíková ‒ Karel Viták (vyd.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 ‒ sborník příspěvků, Klatovy 2014, ISBN 978-80-260-7169-3, s. 92‒114.
•    „Vzájemná korespondence Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta z let 1664−1667“, in: Listy filologické 136, č. 1−2, 2013, s. 161–188.
•    „Rytíř Jean de Carro, Karel A. Vinařický a jejich latinská korespondence z let 1829−1843“, in: Listy filologické 134, č. 1−2, 2011, s. 95−119.

Edice pramenů:
•    „Edice listů Václava ml. Morkovského ze Zástřizl Jakobu Zwingerovi z let 15951609“, in: Listy filologické, 144, 2021, č. 34, s. 463482.
•    Johannes Dubravius, Martianus Capella. De nuptiis Mercurii et Philologiae (spolu s Lucií Storchovou a Magdou Královou), in: Marta Vaculínová (ed.), Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century, Turnhout 2021, s. 257429.
•    Jiří Just – Markéta Růčková (ve spolupráci s Martinem Holým a Ondřejem Podavkou, eds.), Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku (= Archiv Matouše Konečného, sv. III), Praha 2020.
•    Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, II (C–D), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2019, ISBN 978-80-7007-514-2.
•    Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, III (E–F), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2017, ISBN 978-80-7007-507-4.
•    Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, I (A–B), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2016, ISBN 978-80-7007-448-0.
•    „Leopoldus Ioannes Scherschnik, De doctis Reginae-Hradecensibus commentarius ad Doctissimum Virum Stanislaum Wydra. Komentovaná edice“, in: Listy filologické 139, 2016, s. 167‒185.

Encyklopedická hesla:
•    "Cropacius, Caspar"; "Ennius Klatovský of Fenixfeld, Šimon"; "Fux, Petr"; "Hodějovský of Hodějov, Bohuslav"; Horák of Milešovka, Jan"; Jordán of Klausenburg, Tomáš", in: Lucie Storchová (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism, II, The Czech Lands, 1, A-L, Berlin 2020, ISBN 978-3-11-064642-9, s. 339‒345, 406‒411, 430‒432, 547‒550, 554‒560, 610‒614.
•    "Cerroni, Johann Nepomuk Peter Maria"; "Czikann, Johann (Evangelista) Jacob Heinrich Peter"; "Scherschnik, Leopoldus Joannes (SJ)", in: Kateřina Bobková ‒ Jarmila Kašpárková a kol., Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II, Biografický slovník, Praha ‒ Olomouc 2018, ISBN 978-80-7286-332-7, s. 172‒173, 197‒198, 604‒605.

Bibliografické soupisy:
•    „Bibliografie Jiřího Beneše 1979‒2019“, in: Ondřej Podavka (ed.), Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš, Praha 2020, s. 15‒30.

Recenze:
•    „Tomáš Havelka, Skrytý tajemství Božích poklad. Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, 384 s. ISBN 978-80-7422-719-6.“, in: Listy filologické 144, 2021, č. 12 (2021), s. 229232.
•    „Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty, Gertraude, Zand ‒ Stefan Michael Newerkla (ed.), Jezuitská kultura v českých zemích = Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern, Brno 2018, ISBN 978-80-7577-698-3“, in: Česká literatura. Časopis pro literární vědu 68, 2020, č. 2, 214–217.
•    „Jan Jesenský, Proti tyrannům, vyd. a přel. Kateřina Šolcová, Praha 2019 (= Europa, 66), 134 s. ISBN 978-80-200-2955-3, in: Listy filologické 143, 2020, č. 1–2, s. 245–247.
•    „Přehled dějin novolatinské literatury, Martin Korenjak, Geschichte der neulateinischen Literatur. Vom Humanismus bis zur Gegenwart, München 2016, ISBN 978-3-406-69032-7 “, in: Česká literatura 67, 2019, č. 6, s. 933–936.
•    „Bohuslav Balbín, Rozmanitosti z historie Království českého, přel. Jiří A. Čepelák, Praha 2017, ISBN 978-80-200-2637-8“, in: Listy filologické 142, 2019, č. 1–2, s. 233–237.
•    „Pochopte, to vše píši z lásky, protože mi záleží na spáse indiánů,“ aneb nad dopisy jesuitských misionářů z českých zemí v Západních Indiích, Pavel Zavadil (vyd.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657‒1741), Praha 2015, ISBN 978-80-257-1670-0“, in: Česká literatura. Časopis pro literární vědu 65, 2017, č. 3, 439–444.
•    „, Malo invidiam quam misericordiam.' Wybór pism i dokumentów dotyczacych Leopolda Jana Szersznika, (wyd.) Janusz Spyra ‒ Grzegorz Chromik, Cieszyn, Książnica Cieszyńska (Bibliotheca Tessinensis VI, Series Polonica 3) 2014, 616 s. ISBN 978-83-940832-0-5“, in: Listy filologické 138, 2015, č. 3‒4, s. 407‒412.
•    „Zdeněk Hojda ‒ Eva Chodějovská ‒ Milena Hajná ‒ Alexandra Tesaříková a kol. (eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678‒1682, Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Národní galerie v Praze 2014, 1640 pp., black and white ill. ISBN 978-80-7422-281-8“, in: Acta Comeniana. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 28 (52), 2014, s. 184‒188.