Mgr. Kateřina Vršecká Ph.D. - bibliography

2022

"Světská divadelní zábava a performeři. Rozbor středolatinských lexikografických pramenů bohemikálního původu". In: Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě, edd.  V. Bažant, L. Korecká, M. Šorm, M. Turek, Praha: Lidové noviny 2022.

2021

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III (I-M), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Zuzany Silagiové připravili Julie Černá, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová (Vršecká), Dana Martínková, Richard Mašek, Jiří Matl, Hana Miškovská (Florianová), Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2021 (součást Database of Latin Dictionaries).

2020

Kapitoly v knižní publikaci:

"Chironomos v latině středověkých Čech: od pantomima ke stolníkovi". In: Jubilate et Bibite. Studie k antice a její recepci. Ad honorem Jan Bažant, vyd. E. Poláčková, J. Čechvala, D. Čadková, A. Sarkissian et al., Praha: Filosofia 2020, s. 149-164. ISBN: 978-80-7007-638-5

"K postavě Bileámovy oslice ve středověkém náboženském dramatu". In: Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Iustus et bonus. Ad honorem Jiří Beneš, vyd. O. Podavka, Praha: Filosofia 2020, s. 75-102. ISBN: 978-80-7007-630-9

2019

Kapitoly v knižní publikaci:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová. Turnhout: Brepols 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

 "Teatrika její recepce ve středověkých bohemikálních pramenech". In: ZAHRADA SLOV: Ad honorem Zuzana Silagiová, vyd. J. Černá, B. Kocánová, P. Nývlt, Praha: Filosofia 2019, s. 163-185. ISBN: 978-80-7007-562-3

"Komický Kristus ve velikonočním a pašijovém dramatu středověkých Čech". In: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, vyd. V. Bažant, M. Šorm, Praha: Lidové noviny 2019, s. 137-172. ISBN: 978-80-7422-716-5

2018

Kapitoly v knižní publikaci:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).


Odborné studie

"Ze Slovníku středověké latiny: Balatro". In: Listy filologické 141/1-2 2018, s. 201-219. ISSN: 1211-3379.

Recenze
"Seneca tragicus redidivus aneb k záslužnému překladu a vydání tří římských tragédií". In: Pandora 35/2018 (kulturně literární revue), s. 127-129. ISSN 1801-6782 (recenze knihy: L. A. Seneca: Tragédie I, překl. E. Stehlíková, D. Čadková, Brno: Větrné mlýny 2017).

2016

Kapitoly v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 23
(týmový projekt)
Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha 2016. ISBN: 978-80-87773-40-6

2015

Recenze

„Antická literatura ,jinakʽ“. In: Pandora 28/2015 (kulturně literární revue), s. 162-164, 2015. ISSN: 1801-6782 (recenze knihy: Stehlíková Eva: Vetera et nova, Torst 2014).

2013

Kapitoly v knižní publikaci

(spoluautor a překladatel Martin Bažil)

"Das Spiel von der fröhlichen Magdalena“. In: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013 - (Jakubcová, A.; Pernerstorfer, M.), s. 305-307. ISBN 978-3-7001-6999-4

„Das Spiel von der Himmelfahrt des Herrn,“ ibid., s. 295-296.

„Dreimarienspiele“, ibid., s. 307-310.

„Salbenkrämerspiel,“ ibid., s. 414-418.

„Spiel von der Auferstehung des Herrn (Sammelhandschrift des Klementinums),“ ibid., s. 304-305.

„Visitatio sepulchri. Osterfeiern und Osterspiele,“ ibid., s. 719-723.

Odborné studie:

"The Language and Style of Latin Rubrics in Medieval Liturgical Easter Drama". In: ALMA (Archivum Latinitatis Medii Aevi), Bulletin du Cange 71, 2013, s. 267-280. ISSN 1376-74-53

2011

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 21. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká. ISBN: 978-80-86791-87-6

Odborné studie a články

"Towards a way of Reading Scenic Space in Dramatic Texts of the Czech Middle Ages". In: Czech Stage Art and Stage Design, Special Issue of Theatralia Yorick, 2011/1, ed. By Christian M. Billing and Pavel Drábek, Masaryk University Brno 2011, p. 65-81.  ISBN 978-80-210-557-1 

"Poznámka o Evě ze starofrancouzské Jeu d´Adam". In. Ad honorem Eva Stehlíková, k vydání připravili Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík, Praha 2011, s. 489-496. ISBN: 978-80-260-0126-3

2010

Odborné studie a články

"Dramatické a liturgické prvky v rubrikách latinského velikonočního dramatu". In: Divadelní revue, roč. 21, č. 3 (2010), str. 15-29. ISSN 0862-5409 (přepracovaná studie z r. 2007)

2009

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 20 (týmový projekt) Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká. Praha 2009. ISBN: 978-80-86791-66-1

Odborný překlad a poznámky

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX. Překlad a poznámky I. Adámková, K. Vršecká, B. Kocánová, H. Florianová, úvodní studie J. Souček, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XIX), Praha 2009. Výzkumný záměr MSM 6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-408-4

2007

Kapitoly v knižní publikaci

"Hra o nanebevstoupení Páně".

In: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Divadelní ústav - Academia, Praha 2007, ISBN: 978-80-7008-201-0,  s. 254-255.  

"Hra o vzkříšení Páně (Drkolenský rukopis)", tamtéž, s. 260.

"Hra o vzkříšení Páně (Klementinský sborník)", tamtéž, s. 260-261.

"Hra veselé Magdalény", tamtéž, s. 261-263.

"Hry tří Marií", tamtéž,  s. 263-265.

"Mastičkář", tamtéž, s. 367-371.

"Visitatio sepulchri", tamtéž, s. 631-633.

Odborné studie

"Dramatické versus liturgické prvky v rubrikách latinského velikonočního dramatu". In: Divadlo, náboženství, svět. Sborník pro Jarmilu Veltruskou (uspořádali M. Bažil, K. Bobková-Valentová, J. Zdychanec), Praha 2007.

2006

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 19 (týmový projekt). Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková a Hana Šedinová. ISBN: 80-86791-35-1

Recenze

"Eva Stehlíková: Antické divadlo". In: Listy filologické, 129, 2006, 3-4, str. 403-405. ISSN 0024-4457 (recenze knihy: Stehlíková Eva. Antické divadlo, Praha: Karolinum 2005).

Překlad:

Jarmila F. Veltruská: Posvátné a světské: osm studií o starém českém divadle, Divadelní ústav 2006. Přeložili: Martin Bažil, Kateřina Kvízová, Irena Pulicarová, Eva Stehlíková. ISBN 80-7008-200-3

2005

Odborné studie

"Classical Latin Theatrical Terms in Medieval Latin of Bohemia". In. Listy filologické, 128, 2005, 3-4, str. 241-266. ISSN 0024-4457

2003

Recenze

"Encyklopedista Isidor o divadle." In: Divadelní revue, roč. 14, č. 2, 2003 (recenze knihy: Isidor ze Sevilly. Etymologie XVIII – Etymologiae XVIII, Oikoymenh 2002). ISSN 0862-5409

"Trilogie Oresteia v Národním divadle v Praze". In. AVRIGA  Zprávy jednoty klasických filologů, 15, 2003, s. 72-74 (recenze divadelního představení). ISSN: 1211-3379 

2002

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 18 (týmový projekt). Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková, Richard Mašek a Hana Šedinová. ISBN: 80-85917-91-2

Odborné studie

"Několik poznámek k rubrikám latinského velikonočního dramatu." In: Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. 51, č. 5 (2002), s. 99-106. ISSN: 1214-0406