KKS FLÚ AV ČR

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

titleKabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. se v roce 2015 zapojil do Strategie AV21 následujícími projekty:

 


Název: Paměť v digitálním věku: Digitální kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích

Stručný popis: Lístková kartotéka Slovníku je dílem několika badatelských generací, byla pořízena za účelem tvorby národního Slovníku středověké latiny. Její výjimečnost spočívá v tom, že na rozdíl od všech ostatních národních medievistických slovníků excerpovali nejen prameny tištěné, ale i rukopisné. Pro spuštění plánované databáze jsou nezbytné následující kroky: upravit lístky tak, aby mohly být strojově zpracovány; aktualizovat na nich obsažené údaje podle stávajících pravidel Slovníku středověké latiny; naskenovat je, to vše tak, aby lístky nebyly poškozeny. Po jejich naskenování je nutné provést selekci prázdných stran a archivaci na disky, kde budou uskladněny do doby, než budou moci být po dalších úpravách (formátování, pojmenování aj.) zveřejněny.

Forma výstupu: Digitální databáze

Význam pro společnost (firemní nebo veřejný sektor): Dlouhodobým cílem této aktivity je zveřejnění unikátní kartotéky Slovníku středověké latiny na internetu, což usnadní širší zainteresované veřejnosti přímý přístup ke slovní zásobě latinských pramenů české provenience.


Název: Paměť v digitálním věku: Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR

Stručný popis: Archiv se od svého vzniku specializuje na bezkontaktní formu digitalizace památek kulturního dědictví českých zemí, zvl. písemných historických pramenů. Za bezmála dvacet let své existence tento archiv vytvořil obrazový fond (nástěnné malby, rukopisy, staré tisky), jenž slouží jako základ nejenom pro vědeckou práci badatelů, nýbrž i pro výstupy ve formě tištěných publikací, interaktivních DVD i obrazových podkladů pro začlenění do odborných databází. V r. 2015 plánuje KKS FLÚ pořídit digitální dokumentaci k působení učenců v českých zemích 17. a 18. století, zvl. kopie jejich korespondence (dopisy Bohuslava Balbína, Bonaventury Pitera aj.). Digitální kopie budou pracovníkům KKS i dalším badatelům pomůckou pří studiu dějin vzdělanosti v českých zemích, příp. k edici učenecké korespondence či k popularizačním účelům.

Forma výstupu: Digitální databáze

Význam pro společnost (firemní nebo veřejný sektor): využití širokou veřejností, zvl. student


Název: Antická tradice v evropské kultuře: Kniha „Perseus & Medusa.“

Stručný popis: Monografie věnovaná zobrazení Perseova mýtu v Evropě od počátku v 7. století před Kristem až do současností. Nová koncepce knihy je založena na tom, že Itálii a dalším velkým evropským kulturám bude věnována stejná pozornost jako kultuře českých zemí. Dílům anonymních řemeslníků, která zdobí například domovní fasády, je věnována stejná pozornost jako dílům známých a slavných umělců, která jsou vystavena v muzeích a galeriích. Autor: Jan Bažant.

Forma výstupu: knižní publikace (400 NS, 550 ilustrací – černobílých kreseb a reprodukcí grafik, 10 barevných reprodukcí).

Význam pro společnost: Aktivita má za cíl prohloubit povědomí o antické tradici v české kultuře. Řeč antických mýtů byla ještě v 19. století lingua franca celé kulturní Evropy, dnes z tohoto přebohatého jazyka přežilo jenom pár frází. Obrazy, reliéfy a sochy, které byly antickými mýty v minulých tisíciletích inspirovány, jsou pro většinu lidí nesrozumitelné. Cílem publikace je seznámit nejširší publikum se zapomenutou řečí výjevů z Perseova mýtu, se kterými se mohou setkat při procházce městem, v zámeckých parcích a v obrazárnách.