PhDr. Petr Kitzler Ph.D., DSc. - bibliography

bibliografie (pdf)

Vydané knihy / Books published

 

 • Tertullianus, Mučedníkům, úvod, český překlad a poznámky. Praha: Filosofický ústav AV ČR - OIKOYMENH 2019 (Edice Oikúmené, Malá řada, 24), 56 s. ISBN 978-80-7298-372-8.
Recenze:
1. Martin Bažil, in: Revue des études augustiniennes et patristiques, 66, 2020, 388.

 • Duše a tělo u Tertulliana. Dvě studie k Tertullianově antropologii. Praha: Filosofický ústav AV ČR - OIKOYMENH 2018 (Edice Oikúmené, 198), 123 s. ISBN 978-80-7298-346-9.
Recenze:
1. Martin Bažil, in: Revue des études augustiniennes et patristiques, 66, 2020, 414.

 • From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin - München - Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 127), XIV + 159 s. ISBN 978-3-11-041942-9. více informací; preview na google books
Recenze:
1. Anthony Dupont, in: Tijdschrift voor Theologie 55, No. 3, 2015, 302-303, on-line.
2. Jan M. Kozlowski, in: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, 365-369, on-line.
3. Jiří Pavlík, in: Listy filologické 138, 2015, 380-382, on-line.
4. Judith Lieu, in: Journal of Ecclesiastical History 67, 2016, 378, on-line.
5. Brian W. Shelton, in: Journal of Theological Studies 67, 2016, 308-310, on-line.
6. Thomas J. Heffernan, in: Journal of Early Christian Studies 24, 2016, 458-460, on-line.
7. Matthieu Cassin, in: Revue des sciences philosophiques et theologiques 100, 2016, 466-469.
8. Jane McLarty, in: Bryn Mawr Classical Review 2017.01.05, on-line.
9. Klazina Staat, in: Vigiliae Christianae 71, 2017, 105-110, on-line.
10. Marco Formisano, in: Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesammte klassische Altertumswissenschaft 89, 2017, 373-375, on-line.
11. François Dolbeau, in: Revue des études augustiniennes et patristiques 62, 2016, 397-399.

 • Tertullianus, O Kristově těle - De carne Christi (latinsko-české vydání). Úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Petr Kitzler. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH 2015 (Knihovna raně křesťanské tradice, XVII), 200 s. ISBN 978-80-7298-205-9.
Recenze:
Jiří Žůrek, in: Listy filologické 138, 2015, 382-385.
Martin Bažil, in: Revue d'Études Augustiniennes et Patristiques 65, 2019, 380-381.


 • Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací. 1. vyd. Praha: Filosofia 2012, 232 s. ISBN 978-80-7007-380-3.
Recenze:
1. Iva Adámková, in: Iliteratura, graecolatina/litterae antiquae, 22. 1. 2013, on-line.
2. Pavel Spunar, in: Listy filologické 136, 2013, 299-302, on-line.
3. Eva Stehlíková, in: Listy filologické 136, 2013, 302-304.
4. Jiří Žůrek, in: Filosofický časopis 61, 2013, č. 3, 453-456, on-line.
5. Martin Bažil, in: Revue d'études augustiniennes et patristiques 59, 2013, 415-416.
6. Jiří Šubrt, in: Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 56/2, 2014, 119-123.
7. Martin Bažil, in: Graecolatina Pragensia XXV (AUC Philologica, 2), 2015, 159-160, on-line.


 • Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2011, 400 str. ISBN 978-80-7429-187-6 (uspořádání a celková redakce antologie, uspořádání obrazové přílohy, ediční poznámka a anglické shrhnutí; překlady: Akta Šebestiánova, s. 189-239; Umučení Donata z Advocaty, s. 241-256; Umučení Marcula, s. 257-277, s. I. Adámkovou; Umučení Izáka a Maximiana, s. 279-299).
Recenze:
1. Eva Stehlíková, in: Iliteratura, graecolatina / litterae antiquae, 15. 7. 2012, on-line
2. Pavel Spunar, in: Listy filologické 135, 2012, 449-452
3. Robert Godding, in: Analecta Bollandiana 131, 2013, 198-199
4. Eva Stehlíková, in: Wiener Studien 126, 2013, 301-303
5. Daniel Škoviera, in: Historický časopis 61, 2013, č. 2, 408-409


 • Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. 1. vyd. Praha: Vyšehrad 2009, 400 str. ISBN 978-80-7021-989-8 (uspořádání a celková redakce antologie, předmluva, ediční poznámka, rejstříky, obrazová příloha; překlady: Akta mučedníků ze Scilli, s. 115-122; Umučení svatých Perpetuy a Felicity - Akta Perpetuina A, s. 137-173; Akta Acaciova, s. 201-212; Akta Maximova, s. 213-218; Pontius, Život Cyprianův, s. 231-256, s I. Adámkovou;  Umučení svatých Mariana a Jakuba, s. 257-272; Umučení svatých Montana a Lucia, s. 273-291).
Recenze:
1. Eva Stehlíková, Iliteratura, Litterae antiquae / graecolatina, 7. 1. 2010, on-line
2. Jiří Žůrek, Iliteratura, Litterae antiquae / graecolatina, 11. 1. 2010, on-line
3. Helena Panczová, Teologický časopis (Trnava) 1, 2010, 145-148, on-line
4. Pavel Spunar, Listy filologické 133, 2010, 222-225
5. Jana Nechutová, Listy filologické 133, 2010, 225-228
6. David Vopřada, Salve 1, 2010, 123-126, on-line
7. Eva Stehlíková, Wiener Studien (Wien) 123, 2010, 286-288
8. Jiří Žůrek, Sanctorum. Rivista dell’Associazione per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Roma) 7, 2010, 227-232
9. Jarmila Bednaříková, Graeco-latina Brunensia 15, 2010, 149-150, on-line
10. Daniel Škoviera, Historický časopis (Bratislava) 58, 4, 2010, 755-756
11. Martin Bažil, Revue d´études augustiniennes et patristiques (Paris) 56, 2010, 294-295
12. David Vopřada, Augustinianum (Roma) 51, 2011, 275-278
13. Růžena Dostálová, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011
14. Jan Burian, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2, 2011, č. 1, 116-117, on-line
15. Robert Godding, Analecta Bollandiana (Bruxelles) 131, 2013, 198-199


 • Tertullianus - O hrách (De spectaculis). 1. vyd. Praha: OIKOYMENH 2004, 279 s. Knihovna raně křesťanské tradice, II. (úvodní studie, překlad, komentář, výběrová bibliografie). ISBN 80-7298-100-5.
Recenze a ohlasy:
1. Jozef Figiel, in: Vox Patrum (Lublin, Polska) 24, 46–47, 2004, 664–669
2. Eva Stehlíková, in: Listy filologické 128, 2005, 204–206
3. Martin Bažil, in: Revue d’etudes augustiniennes et patristiques 52, 2006, 435-436
4. Markéta Koronthályová, in: Auriga – ZJKF 48, 2006, 118–125
5. Daniel Škoviera, in: Sambucus II, 2007, 245-248
6. Jana Nechutová, in: Host 10, 2004, 56–57, on-line
7. Alena Sarkissian, in: Divadelní revue 1, 2005, 70
8. Jan Děkanovský, in: Orientace Lidové Noviny 4. 12. 2004
9. Jan Vučka, in: Perspektivy Katolický týdeník 16, 2005, III
10. Leslaw Lesyk, in: Rocznikni teologiczne, 62, 2015, 253Editované knihy / Books edited

 

 • J. Förster – P. Kitzler – V. Petrbok – H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, to jest malá knížka studií ku cti slovutného pana Dra Martina Svatoše, philomusa, znalce písemnictví českého & latinského doby pobělohorské, především pak spisků bratří Tovaryšstva Ježíšova neboli jesuitů, rovněž historie doby novější etc. etc., složená od jeho kolegů & přátel u příležitosti jeho jubilea & připravená k vydání na světlo Boží péčí Josef Förstera, Petra Kitzlera, Václava Petrboka & Hany Svatošové, Praha: KKS FLÚ AV ČR 2011, 507 str. ISBN 978-80-260-0542-1 (redakce sborníku s J. Försterem, V. Petrbokem a H. Svatošovou; odpovědný redaktor).

 • V. Hušek – P. Kitzler – J. Plátová (eds.), Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie. Sborník z konference Centra pro práci s patristikcými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-5. listopadu 2008). Brno: CDK 2009, 212 s. ISBN 978-80-7325-190-1 (redakce sborníku s Vítem Huškem a Janou Plátovou).

 • E. Juríková – J. Kepartová – P. Kitzler (eds.), Latina v církevním a světském školství. Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. 2009, 279 s. (CD-Rom). ISBN 978-80-254-4080-3 (redakce publikace s J. Kepartovou a E. Juríkovou).

 • Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, 406 s. ISBN 978-80-254-1863-5 (redakce sborníku se Z. Silagiovou a H. Šedinovou).

 • P. Kitzler (ed.), Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha: Gutenberg 2007, 448 s. ISBN 978-80-86349-32-9 (redakce sborníku).

 • Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Praha: Filosofia 2007, 360 s. ISBN 978-80-7007-255-4 (redakce sborníku se Z. Silagiovou a H. Šedinovou).Odborné studie publikované v zahraničí / Studies published in foreign journals and books

 

 • "Traducianism", in: Paul J. J. van Geest - Bert Jan Lietaert Peerbolte - David Hunter (eds.), Brill Encyclopedia of Early Christianity Online. Leiden: Brill 2019, on-line. <http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00003514>

 • "Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Tradition, Authority, and  Rewriting of Martyrdom", in: Jan Dušek - Jan Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Cannonical Texts. Berlin - Boston: Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, 27) 2016, s. 91-114. ISBN 978-3-11-037694-4. více informací
 • "Tertullian", in: Lenka Karfíková - Vít Hušek - Ladislav Chvátal (Hrsg.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg im Breisgau - Basel - Wien: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a [1]) 2016, s. 265-281. ISBN 978-3-451-00708-8.

 • "Tertullian's Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology", in: Jerome Lagouanère - Sabine Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d'Afrique. Turnhout: Brepols (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70) 2015, pp. 43-62. ISBN 978-2-503-55578-2.

 • "Tertullian's Use of Substantia in De carne Christi", in: Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), 142, No. 4, 2014, s. 505-511.

 • "Tertullian and Ancient Embryology in De carne Christi 4,1 and 19,3-4", in: Zeitschrift für antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity (Berlin: Walter de Gruyter), 18, 2014, No. 2, s. 204-209.

 • "Viri mirantur facilius quam imitantur: Passio Perpetuae in the Literature of the Ancient Church (Tertullian, acta martyrum, and Augustine)", in: Marília P. Futre Pinheiro - Judith Perkins - Richard Pervo (eds.), The Ancient Novel and Early Christian and Jewish Narrative: Fictional Intersections, Groningen: Barkhuis Publishing & Groningen University Library 2012 (Ancient Narrative Supplementum, 16), s. 189-201.  ISBN 9789491431210.

 • "'Habeo cubiculum holovitreum': A Note on the Interpretation and Genealogy of Two Astrological Passages in the Acta Sebastiani martyris", in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (London: The Warburg Institute) 73, 2010, s. 327-334. ISBN 978-0-85481-151-9.

 • "Ex uno homine tota haec animarum redundantia. Ursprung, Entstehung und Weitergabe der individuellen Seele nach Tertullian", in: Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language (Leiden: Brill), 64, 2010, s. 353-381.

 • "Christian Atheism, Political Disloyalty, and State Power in the Apologeticum. Some Aspects of Tertullian´s 'Political Theology'", in: Vetera Christianorum (Bari: Edipuglia) 46, 2, 2010, s. 245-259.

 • "Nihil enim anima si non corpus. Tertullian und die Körperlichkeit der Seele", in: Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition (Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften), 122, 2009, s. 145-169.

 • "Am Rande der Textkritik von Tertullians Schrift De spectaculis", in: Exemplaria Classica: revista de filología clásica (Huelva: Universidad de Huelva) 9, 2005, s. 101-111.

 

Domácí odborné studie a články / Studies published in domestic journals and books

 

 • "Co je člověk? Na okraj Tertullianovy teologické antropologie", in: J. Černá - B. Kocánová - P. Nývlt (eds.), Zahrada slov. Ad honorem Zuzana Silagiová, Praha: Filosofia 2019, s. 55-70. ISBN 978-80-707-562-3.

 • "Singularis contra pestem patronus. Několik poznámek ke kultu a ikonografii svatého Šebestiána jakožto ochránce před morem v pozdní antice a raném středověku", in: J. Förster - P. Kitzler - V. Petrbok - H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, Praha: KKS FLÚ AV ČR 2011, s. 373-387. ISBN 78-80-260-0542-1.

 • "Astrologie a Acta Sebastiani. Pokus o interpretaci a genealogii", in: P. Šípová - M. Spívalová - J. Jiřík (eds.), Ad honorem Eva Stehlíková, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2011, s. 131-141. ISBN 978-80-260-0126-3.

 • "Tertullianus. Mezi Romanitas a  Christianitas", in: V. Herold - I. Müller - A. Havlíček (eds.), Dějiny politického myšlení, II/1: Politické myšelní raného křesťanství a středověku, Praha: OIKOYMENH 2011, s. 50-73. ISBN 978-80-7298-169-4.

 • "Vis divinae gratiae, potentior utique natura. Tertullianovo pojetí Boží milosti", in: L. Karfíková - J. A. Dus (eds.), Milost v patristice, Jihlava: Mlýn 2011, s. 77-105. ISBN 978-80-86498-41-6.

 • "Eine bisher unberücksichtigte Ausgabe von Tertullians De patientia (Prag 1676)", in: Listy filologické 131, 2008, s. 495-501.

 • "Duae gemmae in ecclesia refulserunt. Pseudo-Augustinovy homilie na svátek svaté Perpetuy a Felicity", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, s. 126-140. ISBN 978-80-254-1863-5.

 • "Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Between Tradition and Innovation", in: Listy filologické 130, 2007, s. 1-19.

 • "Acta Acacii aneb podvratná moc smíchu", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha: Filosofia 2007, s. 51-62. ISBN 978-80-7007-255-4.

 • "Montanismus a Passio Perpetuae. Staré otázky, nové odpovědi? Poznámky ke knize Rexe D. Butlera", in: Listy filologické 130, 2007, s. 360-372.

 • "Starořecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech", in: P. Kitzler (ed.), Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha: Gutenberg 2007, s. 359-369. ISBN 978-80-86349-32-9.

 • "Passio Perpetuae a Acta Perpetuae: Mezi tradicí a inovací", in: R. Kožiak - J. Nemeš (eds.), Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, I, Bratislava: Chronos 2006, s. 27-37. ISBN 80-89027-19-9. on-line

 • "Augustinova kázání In natali martyrum Perpetuae et Felicitatis (Sermones 280-282)", in: H. Krmíčková - A. Pumprová - D. Růžičková - L. Švanda (eds.), Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě J. Nechutové, Brno: Matice moravská 2006, s. 89-98. ISBN 80-86488-35-7.

 • "Perpetua develata? Poznámky ke knize P. Habermehla o Passio Perpetuae a k Passio Perpetuae obecně", in: Listy filologické 129, 2006, s. 422-430.

 • "Latinská a řecká literatura antiky a středověku v český překladech za rok 2005", in: E. Schleissová (ed.), Literatura v Evropě 05, Praha: Gutenberg 2006, s. 149-155.

 • "Nietzsche a klasická filologie", in: Friedrich Nietzsche, My filologové, Praha: OIKOYMENH 2005, s. 138-151. ISBN 80-7298-126-9.

 • "Řecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech", in: H. Zahradníčková (ed.), Literatura ve světě 2004. Praha: Gutenberg 2005, s. 245-249. ISBN 80-86349-20-9.

 • "'Ecclesiae hominem non fuisse'? Tertullianus a jeho nový portrét", in: Teologická reflexe 2, 2004, s. 199-209.

 • "Some Comments on the Czech Tertullian Scholarship", in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada klasická, N 8, 2003, s. 47-51.

 • "Q. S. F. Tertullianus - Povzbuzení mučedníkům (Ad martyras)", in: Teologický sborník 4, 2002, s. 55-62.
 • "Umučení svaté Perpetuy a Felicity. Passio SS. Perpetuae et Felicitatis", in: Teologický sborník 2, 2002, s. 75-83.Bibliografie / Bibliographies

 

 • "Bibliografie Jana Bažanta 1974-2019", in: E. Poláčková - J. Čechvala - D. Čadková - A. Sarkissian (eds.), Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha: Filosofia 2020, s. 27-51.

 • "Bibliografie Evy Stehlíkové za léta 2010-2019", in: Listy filologické 142, 2019, s. 485-495.

 • "Select Bibliography of Pavel Oliva", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, s. 11-15.

 • "Selected Bibliography of Jan Bažant (1974-2012)", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 48, 2012, s. 9-20.

 • "Soupis prací Martina Svatoše 1980-2011", in: J. Förster - P. Kitzler - V. Petrbok - H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, Praha: KKS FLÚ AV ČR 2011, s. 9-29 (s H. Svatošovou).

 • "Výběr překladů řeckých autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in: L. Canfora, Dějiny řecké literatury, 3. dopl. a revid. vydání, přel. D. Bartoňková a kolektiv, Praha: KLP 2009, s. 759-812 (s T. Vykypělovou a N. Jaškovou). ISBN 978-80-86791-71-5.

 • "Výběrová bibliografie českých (a slovenských) raně křesťanských autorů", in: I. Hazlett (ed.), Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600, Brno: CDK 2009, s. 284-292. ISBN 978-80-7325-159-8.

 • "Bibliografie Pavla Spunara za léta 1951-2007", in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, s. 11-62. ISBN 978-80-254-1863-5.

 • "Výběr překladů římských autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in: G. B. Conte, Dějiny římské literatury, přel. D. Bartoňková a kol., druhé, revidované a doplněné vydání, Praha: KLP 2008, s. 705-738. ISBN 978-80-86791-57-9.

 • "Výběr překladů řeckých autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. 2. vyd. Praha: KLP 2004, s. 757-807. ISBN 80-86791-10-6 (společně s T. Vykypělovou).

 • "Výběr překladů římských autorů do češtiny, příp. slovenštiny", in: G. B. Conte, Dějiny římské literatury. 1. vyd. Praha: KLP 2003, s. 702-732. ISBN 80-85917-87-4 (společně s T. Vykypělovou).Recenze / Reviews

 

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 8 (rf. Tertulián, O modlitbě. Úvodní studie a komentář David Vopřada. Překlad z latiny Pavel Koronthály – David Vopřada, Praha: Krystal OP, 2019)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 388–389.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 47 (rf. Mareen Barthel, Die Traum- und Visionsdarstellungen in der christlichen lateinischen Literatur der Antike und die pagane Tradition. Eine philologische Untersuchung zu den Traumtheorien und Traum- bzw. Visionsberichten bei Tertullian, Laktanz, Ambrosius und Augustinus, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 412–413.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 56 (rf. Andrea Villani, "Von den inferi bis zur clavis paradisi. Jenseitsbilder bei Tertullian", in: Reading the Way to the Netherworld. Education and the Representations of the Beyond in Later Antiquity, ed. Anna Lefteratou, Ilinca Tanaseanu-Döbler, Gabriele Ryser, Konstantinos Stamatopoulos, Göttingen – Bristol: CT Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, p. 383-399)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 416–417.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 59 (rf. Mark A. Frisius,  "Sequestered in Christ : Deification in Tertullian", in: Deification in the Latin Patristic Tradition, ed. Jared Ortiz, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2019, p. 54-74)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 418–419.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea 2019, No. 60 (rf. Roberto Alciati, “ 'God Is Never Anything Other Than Society' : A Materialist Interpretation of Tertullian’s Theodicy in De Praescriptione Haereticorum", in: Annali di storia dell’esegesi, 36, 2019 (= Materialist Approaches to Early Christian Research, ed. Emiliano R. Urciuoli), p. 117-137)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 66, No. 2, 2020, s. 419–420.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 12 (rf. David E. Wilhite, "Tertullian", in: Ancient African Christianity: an Introduction to a Unique Context and Tradition. New York: Routledge, 2017, pp. 108-135)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 387.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 14 (rf. Christoph Markschies, "Tertullian", in: Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike. München: C. H. Beck, 2016, pp. 106-108)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 388-389.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 15 (rf. Christoph Markschies, "Über die Seele", in: Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike. München: C. H. Beck, 2016, pp. 156-159)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 389.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 62 (rf. Taylor G. Petrey, "Flesh and Female: Tertullian of Carthage", in: Resurrecting Parts: Early Christians on Desire, Reproduction, and Sexual Difference. London: Routledge, 2016, pp. 86-102)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 416-417.

 • "Chronica Tertullianea et Cyprianea, 2018, No. 78 (rf. Jesse Keskiaho, "Late Antique or Early Medieval Annotation to Augustine’s De Genesi ad Litteram - Novara, Biblioteca Capitolare, LXXXIII, and Paris, BNF, lat. 1804", in: Studi Medievali, 3a serie, 59, 2018, pp. 189-213)", in: Revue d'études augustiniennes et patristiques, 65, No. 2, 2019, s. 429.

 • (rec.) "D. L. Eastman, The Ancient Martyrdom Accounts of Peter and Paul. Translated with an Introduction. Atlanta: SBL Press 2015", in: Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte Altertumswissenschaft, 91, 2019, s. 174-176.

 • (rec.) "H. Panczová (ed.), Patristická literatúra a európska kultúra. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 29. marca 2008 v Bratislave. Bratislava - Trnava 2008", in: Listy filologické 133, 2010, s. 188-191.

 • (rec.), "B. Kytzler (Hrsg.), Platon zum Vergnügen. "Ich komme aus dem Staunen nicht heraus", Stuttgart 2009", in: Listy filologické 133, 2010, s. 433.

 • (rec.), "L. Stephanie Cobb, Dying to Be Men. Gender and Language in Early Christian Martyr Texts, New York 2008", in: Listy filologické 133, 2010, s. 441-446.

 • (rec.), "Pavel Spunar, Vlny vzpomínek, Praha 2010", in: Iliteratura, graecolatina / litterae antiquae, on-line, 13. 4. 2010.

 • (rec.), "W. Farina, Perpetua of Carthage. Portrait of a Third-Century Martyr, Jefferson (NC) - London 2009", in: Listy filologické 133, 2010, s. 191-192.

 • (rec.), "J. E. Salisbury, The Blood of Martyrs. Unintended Consequences of Ancient Violence. London - NY 2004", in: Listy filologické 132, 2009, s. 418-421 (elektronická verze, in: Iliteratura, litterae antiquae, 28. 4. 2009, on-line).

 • (rec.), "The Oxford Handbook of Early Christian Studies, (edd.) S. Ashbrook Harvey – D. G. Hunter. Oxford 2008", in: Listy filologické 132, 2009, s. 411-415.

 • (rec.) "J. Nováková, Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let (1948-1961), in: Iliteratura, litterae antiquae, 26. 9. 2009, on-line.

 • (rec.), "Plútarchos, Proč už Pythie nevěští ve verších, přel. R. Chlup, Praha: OIKOYMENH 2006", in: Listy filologické 131, 2008, s. 285-287 (elektronická verze in: Iliteratura, litterae antiquae, 2007, 17. 1., on-line).

 • (rec.), "Helena Panczová (ed.), O nepravej ženskej kráse (Tertullianus, Cyprianus, Řehož z Nazianzu), Bratislava - Trnava 2007", in: Listy filologické 131, 2008, s. 304-308.

 • (rec.), "David E. Wilhite, Tertullian the African. An Anthropological Reading of Tertullian’s Context and Identities, Berlin - New York 2007", in: Listy filologické 131, 2008, s. 299-304.

 • (rec.), "M. Formisano (a cura di), La Passione di Perpetua e Felicita, Milano 2008", in: Listy filologické 131, 2008, s. 550-551.

 • (rec.), "Renato Uglione, Tertulliano. Teologo e scrittore, Brescia 2002", in: Listy filologické 131, 2008, s. 548-550.

 • (rec.), "V. Hunink, Tertullian, De pallio. A Commentary, Amsterdam 2005; Tertullien, Le manteau (De pallio), éd. M. Turcan, Paris 2007 (Sources chrétiennes 513)", in: Listy filologické 131, 2008, s. 544-548.

 • "Evangelium podle Jidáše. Jidášovo evangelium, přel. Marek Dospěl, Praha 2006 (recenze)", in: Souvislosti 1, 2007, s. 291-294, on-line.

 • (rec.), "Aurelius Augustin, O boží obci, I-II, přel. J. Nováková, Praha 2007", in: Listy filologické 130, 2007, s. 407-408.

 • (rec.), "Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, usp. J. A. Dus, přel. J. Bartoň a další, Praha: Vyšehrad 2007", in: Teologická reflexe 1, 2007, s. 97-99, on-line.

 • (rec.), "Heinz Heinen (Hrsg.), Handwörterbuch der antiken Sklaverei, Stuttgart 2006, CD-Rom Lieferung I", in: Listy filologické 130, 2007, s. 398-399.

 • (rec.), "Chr. Markschies, Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, přel. K. Rynešová, Praha: Vyšehrad 2005", in: Listy filologické 129, 2006, s. 203-207.

 • (rec.), "H. M. Zilling, Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers, Paderborn 2004", in: Listy filologické 129, 2006, s. 418-422, on-line.

 • (rec.), "H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců, Kostelní Vydří 2005", in: Teologie a společnost 3, 2006, s. 44-45.

 • "A review of P. Bishop (ed.), Nietzsche and Antiquity. His Reaction and Response to the Classical Tradition. Rochester, NY 2004", in: Bryn Mawr Classical Review (Bryn Mawr, Pennsylvania), 2005.11.01., on-line.

 • (rec.), "P. Bishop (ed.), Nietzsche and Antiquity. His Reaction and Response to the Classical Tradition, Rochester NY 2004", in: Listy filologické 128, 2005, s. 457-462.

 • (rec.), "A. Bollinger - F. Trenkle, Nietzsche in Basel. Basel: Schwabe&Co. Ag Verlag 2000", in: Filosofický časopis 53, 4, 2005, s. 649-652.

 • (rec.), "Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana. Přel. Jana Nechutová, Praha: Vyšehrad 2004", in: Listy filologické 128, 2005, s. 208-212.

 • (rec.), "G. D. Dunn, Tertullian, London - New York: Routledge 2004", in: Listy filologické 128, 2005, s. 200-204.

 • (rec.), "Lactantius, O hneve Božom. De ira Dei. Alebo o existencii dobra a zla vo svete. Preklad T. F. Bajus. Michalovce 2005", in: Listy filologické 128, 2005, s. 407-410.

 • (rec)., "R. D. Sider (ed.), Christian and Pagan in the Roman Empire. The Witness of Tertullian, Washington D.C. 2001", in: Listy filologické 127, 2004, s. 442-446.

 • (rec.), "Jeroným, Legendy o poustevnících, překlad úvod a poznámky J. Šubrt, Praha: Oikúmené 2002", in: Teologická reflexe 1, 2004, s. 96-98.

 • (rec.), "Jeroným, Legendy o poustevnících. Vitae eremitarum. Překlad, úvod a poznámky Jiří Šubrt. Praha: Oikúmené 2002", in: Iliteratura, litterae antiquae, 2004, 4. 10., on-line.

 • (rec)., "K. Sallmann (Hrsg.), Die Lateinische Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117-284 n. Chr., München 1997 (HLL 4)", in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada klasická, N 8, 2003, s. 130-131.

 • (rec.) "I. Lisový, - Z. Dvořák, Apologeticum. Z dějin křesťanské literatury (druhá pol. 2. - zač. 4. stol. po Kr.). České Budějovice 1998", in: Listy filologické 124, 2001, s. 187-189.Redakční práce / Editorial work

 

 • Peter Brown, Augustin z Hipponu, přel. M. Pokorný. Praha: Argo 2020, 456 s. ISBN 978-80-257-3318-9 (odborná revize překladu).

 • Aurelius Augustinus, Vyznání I-IX - Confessiones I-IX, latinsko-české vydání, úvod, překlad a poznámky Jiří Šubrt. Praha: OIKOYMENH 2019 (Knihovna raně křesťanské tradice, 24), 503 s. ISBN 978-80-7298-354-4 (odpovědný redaktor).
 • Lenka Karfíková, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena. Praha: Vyšehrad 2018, 215 s. ISBN 978-80-7601-083-3 (odborné recenzování publikace).
 • Vít Hušek, Ambrosiaster a dějiny spásy. Praha: OIKOYMENH (Edice Oikúmené, 187) 2017, 151 s. ISBN 978-80-7298-233-2 (odborné recenzování publikace).

 • Jiří Šubrt (ed.) L. Caecilius Firmianus Lactantius, O smrti pronásledovatelů, přel. M. Kučová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2017, 119 s. ISBN 978-80-87895-97-9 (odborné recenzování publikace).
 • Lenka Karfíková, Filosofie Augustinova mládí. Tři studie. Praha: OIKOYMENH (Edice Oikúmené, 185) 2016, 152 s. ISBN 978-80-7298-218-9 (odpovědný redaktor).
 • Jakub Jirsa - Karel Thein - Jakub Jinek, Obec a duše. K Platónově praktické filosofii. Praha: Filosofia 2014, 380 s. ISBN 978-80-7007-426-8 (odpovědný redaktor).
 • Aurelius Augustinus, O nesmrtelnosti duše, latinsko-české vydání, úvod, překlad a komentář Lenka Karfíková. Praha: Oikoymenh 2013 (Knihovna raně křesťanské tradice, XV), 290 s. ISBN 978-80-7298-493-0 (odpovědný redaktor, sestavení rejstříku míst a pojmů).
 • Lenka Karfíková, Milost podle Theodora z Mopsuestie. Praha: OIKOYMENH 2012, 108 str. ISBN 978-80-7298-473-2 (odpovědný redaktor).
 • Friedrich Nietzsche, Rané texty o hudbě a řeči. Uspořádal a přeložil Robert Roreitner. Praha: OIKOYMENH 2011, 172 str. ISBN 978-80-7298-419-0 (revize překladu a odpovědný redaktor).
 • Matthaeus de Cracovia, Tractatus Birgittini - Brigitské traktáty, latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Drahomíra Breedveld-Baránková, Praha: OIKOYMENH 2008 (Fontes Latini Bohemorum, VII), CLVI + 106 s. ISBN 978-80-7298-310-0 (redakce překladu společně se Z. Silagiovou).

 • Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis - Mořská monstra. Latinská edice, překlad, úvodní studie a komentář Hana Šedinová. Praha: OIKOYMENH 2008 (Knihovna středověké tradice, XVI ), 422 s. ISBN 978-80-7298-311-7 (revize překladu a redakce společně s Lucií Pultrovou).
 • Lenka Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris. Praha, OIKOYMENH 2007, 216 s. ISBN 978-80-7298-260-8 (odpovědný redaktor).

 • Jaroslav Daneš, Kapitoly z dějin politického myšlení starověkého Řecka a Říma. Hradec Králové: Gaudeamus 2007, 90 s. ISBN 978-80-7041-992-2 (odborné recenzování publikace).
 • Jeroným, Výbor z dopisů. Úvodní studie, překlad, poznámky Jiří Šubrt. Praha: OIKOYMENH 2006, 310 s. ISBN 80-7298-156-0 (revize překladu a redakce).
 • David Rankin, Tertullianus a církev, přel. Tomáš Suchomel, Brno: CDK 2001, 244 s. ISBN 80-85959-95-X (odborná spolupráce, revize překladu, překlad latinských a řeckých textů).Překlady / Translations

 

 • Friedrich Nietzsche, My filologové. 2. opravené a doplněné vydání. Praha: OIKOYMENH (Knihovna novověké tradice a současnosti, 97) 2018, 157 s. ISBN 978-80-7298-351-3 (překlad německého originálu s Pavlem Koubou).
 • Rüdiger Schmidt – Cord Spreckelsen, Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: Úvod do četby. Praha: Filosofický ústav AV ČR - OIKOYEMNH 2017, 150 s. ISBN 978-80-7298-242-4 (překlad německého originálu).
 • Lesley  Adkins - Roy A. Adkins, Antický Řím. Encyklopedická příručka. Praha: Slovart 2012, 464 s. ISBN 978-80-7391-579-7 (překlad anglického originálu s M. Havrdovou-Fathi).
 • Ian Hazlett (ed.), Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600. Brno: CDK 2009, 319 s. ISBN 978-80-7325-159-8 (překlad anglického originálu).
 • Umberto Eco, Dějiny ošklivosti, přel. I. Adámková a kol. Praha: Argo 2007, s. 61, 67-68, 75-76, 233-234 (překlady výňatků z Augustina a Tertulliana).
 • Friedrich Nietzsche, "Homér a klasická filologie", in: Friedrich Nietzsche, My filologové, Praha: OIKOYMENH 2005, s. 7-23. ISBN 80-7298-126-9 (překlad německého originálu).

 • Friedrich Nietzsche, "Pět předmluv k pěti nenapsaným knihám", in: Friedrich Nietzsche, My filologové, Praha: OIKOYMENH 2005, s. 24-54. ISBN 80-7298-126-9 (překlad německého originálu).
 • K. Smolak, "Zápasy bohů v latinské milostné lyrice středověku a úvahy nad jednou alegorií Luky Giordana", in: J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu. Brno: CDK 2004, s. 101-116. ISBN 80-7325-042-X (překlad německého originálu spolu s Romanem Kopřivou a Janou Nechutovou).
 • Karl Löwith, "Nietzschovo dovršení atheismu", in: Reflexe 23, 2002, s. 109-120 (překlad německého originálu).
 • Jürgen Serke, Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou. 1. vyd. Praha: Triáda 2001, 535 s. ISBN 80-86138-28-3 (překlad německého originálu společně s Veronikou Dudkovou, Michaelou Jacobsenovou a Věrou Koubovou).

 • Kurt Schäferdiek, "Křesťanská misie a expanze", in: Teologický sborník 4, 2001, s. 67-75 (překlad anglického originálu).

 • Jan Sokol, "Svědectví a izolace", in: P. Fiala - J. Hanuš (eds.), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Brno: CDK 2001, s. 204-211. ISBN 80-85959-98-4 (překlad německého originálu).
 • Günter Wohlfart, "Nietzsche: Zrození tragédie", in: Reflexe 21, 2000, s. 107-121 (překlad německého originálu).Kratší zprávy, popularizace / Shorter notes, popularization

 

 • "In Memoriam Jan Bouzek (17. 2. 1935 - 3. 11. 2020)", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 56, 2020, s. 9 (s J. Čechvalou).

 • "In Memoriam Eva Stehlíková (1. 2. 1941 - 12. 8. 2019)", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 55, 2019, s. 9 (s J. Čechvalou).

 • "Editors' Preface", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, s. 9 (s J. Čechvalou).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 137, 2014, s. 351-355 (s M. Homolkovou, O. Koupilem a M. Svatošem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 136, 2013, s. 511-516 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 135, 2012, s. 421-426 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).

 • "O staré patině a inscenování Aristofana na Slovensku", in: Kød. Konrétne o divadle 6, 2012, č. 7, s. 12-13 (elektronická verze, in: Iliteratura, graecoalatina / litterae antiquae, on-line, 21. 6. 2012).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 134, 2011, s. 381-390 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 133, 2010, s. 409-418 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).

 • "Téma - Český biblický překlad a Bible pro 21. století: Úvodem", in: Listy filologické 133, 2010, s. 39-41 (s Janem A. Dusem).
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 132, 2009, s. 397-404 (s M. Homolkovou).

 • "Andělé a démoni: stručný průvodce Římem, aneb jakou roli hrají v životě dvě minuty. Ad: Andělé a démoni (Angels & Demons), režie Ron Howard, 138 min., premiéra v ČR 14.5. 2009", in: Iliteratura, books: GB, USA, Irsko, Austrálie, 29. 6. 2009, on-line.
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 131, 2008, s. 513-518 (s M. Homolkovou a M. Svatošem).

 • "Viri mirantur facilius quam imitantur: Passio Perpetuae in the Literature of Ancient Church", in: M. P. Futre et alii (eds.), ICAN IV. Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections. Lisboa: Edicoes Cosmos 2008, s. 220-221. ISBN 978-972-762-319-8 (konferenční abstrakt).

 • "Co právě překládám", in: Literární noviny, roč. 19, 38, 2008 (příloha Nové knihy), s. D.

 • "Berlínská konference Perpetua´s Passions", in: Listy filologické 130, 2007, s. 381-386.
 • "Kalendárium", in: Listy filologické 130, 2007, str. 388-395 (s. M. Homolkovou, V. Petrbokem a M. Svatošem).

 • "Předmluva", in: P. Kitzler (ed.), Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha: Gutenberg 2007, s. 5-6. ISBN 978-80-86349-32-9.

 • "Zpráva o webových stránkách časopisu Listy filologické", in: Listy filologické 130, 2007, s. 158.
 • "Iliteratura: nová možnost prezentace antické a středověké literatury na internetu", in: Auriga - ZJKF 48, 1-2, 2006, s. 96-98.
 • "Hieronymus Sofronius Eusebius, profil autora", in: Iliteratura, litterae antiquae, 4. 10. 2005, on-line.