Mgr. Marta Vaculínová Ph.D. - bibliografie

Monografie / Monographs:

Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz: Opera poetica. Ed. M. Vaculínová, Bibliotheca Teubneriana, K. G. Saur Verlag, München – Leipzig 2006. ISBN–13: 978-3-598-71283-8; ISBN-10: 3-598-71283-9. 

„Milostná a přírodní lyrika Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v dobovém kontextu“, in: Sborník Národního muzea, řada C, č. 1 - 4, Praha 2000.

 

Edice konferenčních sborníků a publikací / Edition of conference papers and publications:

Jan Martínek, Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích, Praha Academia 2014.

Dana Martínková, Literární druh veršovaných popisů měst v naší latinské humanistické literatuře / Jan Martínek, Jan Hodějovský a jeho literární okruh, Praha Národní muzeum 2012.

(s Jakubem Žytkem) Europa humanistica, sborník z mezinárodní konference, in: Sborník Národního muzea řada C - Literární historie 52/ č. 3, 2012.

Jan Martínek – Josef Hejnic, Rukověť humanistického básnictví 6, Praha Academia 2011.

Jenský kodex. Sv. 1. Faksimile. Sv. 2. Komentářový svazek. Praha Gallery 2012.

Sborník z konference o Bohuslavu Hasištejnském z Lobkovic. Sborník Národního muzea řada C - Literární historie 52/ č. 1-4, 2007.

 

Články v časopisech a ve sbornících / Articles and conference papers:

Iniciály humanistů a majitelů knih raného novověku, pracovní soupis /Initials of Humanists and Book Owners in the Early Modern Period, draft. Appendix to the paper "Cum Apolline Christus". Personal Mottos of Humanists from the Czech Lands (Acta Conventus Neo-Latini Albacetinensis, forthcomming) zde/here

Humanistennetzwerke in Prag zu Beginn des 17. Jahrhunderts [The Humanist Network in Prague at the Beginning of the 17th Century], in: Eva Kowalská, Martin Scheutz, Wlodzimierz Zientara (eds.), Krakau - Nürnberg - Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618), Červený Kostelec: Archiv hlavního města Prahy, 2019, s. 113-125.

(s Janem Malurou) Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu [The Celebration of Matthias Habsburg in the Late Humanist Literature in Bohemia and Moravia], in: Česká literatura 67, 2019, s. 792-286.

(rec.) Chvála tradice, tradice chvály. Franz Römer: Von Rom nach Custozza. Ausgewählte Schriften zur antiken und [neuzeitlichen Panegyrik, in: Česká literatura 67, 2019, s. 937-939.

Obraz Prahy v latinských literárních dílech raného novověku [An Image of Prague in Latin Early Modern Literary Works], in: Documenta Pragensia 37, 2018 (ve skutečnosti 2019), s. 269-287.

(rec.) Jan Amos KOMENSKÝ. Epistulae. Pars I, 1628–1638. Steiner, Martin. Havelka, Tomáš. Urbánek, Vladimír. Klosová, Markéta. Bok, Václav. Šolcová, Kateřina. Slavíková, Marcela a Lucie Storchová. Praha: Academia, 2018, in: Listy filologické 142, 2019, s. 516-518.

(rec.) Erasmus ROTTERDAMSKÝ. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem Žalmu 28. Praha: Academia, 2018, in: Listy filologické 142, 2019, s. 513-516.

Descriptio monstri. Ovidrezeption im Handschriftlichen Gedicht von Georg Bartholdus Pontanus (1550-1614) [Descriptio monstri. The Reception of Ovid in the Manuscript Poem by Georg Bartholdus Pontanus (1550-1614)], in: Listy filologické 142, 2019, s. 161-181.

Jak si objednat epithalamium. O přípravě sborníku k svatbě císařského rady Ludwiga Schwartzmaiera ze Schwarzenau v roce 1596 [How to order an Epithalamium. About the Creation of the Collection of Poems for the Wedding of the Court Counsellor Ludwig Schwartzmaier of Schwarzenau in 1596], in: Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová, Praha: Filosofia 2019, s. 245-260. 

De bello Pannonico: Epic on the Long Turkish War by Johannes Czernovicenus, in: Listy filologické 141, 2018, s. 449-483.

Náboženské aspekty v eposu De bello Pannonico Jana Černovického [Religious aspects in the epic De bello Pannonico by Joannes Czernovicenus], in: Reformácia a jej dôsledky na Slovensku, Bratislava - Krakov - Trnava 2018, s. 181-191.

Obraz intelektuálních elit v dedikacích děl slavkovského faráře Johanna Deucera (1570–1665) [Das Bild der intelektuellen Eliten in den Widmungen des Pfarrers Johann Deucer in Schlaccenwald (1570–1665)], in: Sunt libri mei…Knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře, Brno 2018, s. 113-120.

(s Petrem Daňkem) Kašpar Cropacius (1539-1580) a hudba, in: Cropaciana. Carmina Caspari Cropacii modulis musicis aptata. 1560-1562, Praha: KLP 2018.

Raně novověká bohemika v rukopisech Herzog August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu [Early Modern Bohemica in the Manuscript Collection of the Herzog-August-Library in Wolfenbüttel], in: Studie o rukopisech 48, 2018, s. 193-205.

Emil Franzel in der Bibliothek des Nationalmuseums, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 58, 2018, s. 62-77.

(rec.) "Václav Bok, Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den Ersten Kreuzzug, Hamburg", in: Listy filologické 141, 2018, 277-278.

(s Lenkou Veselou) Die Bibliothek des Theodor Beza: Verloren oder zerstreut? [The Library of Theodor Beza: Lost or scattered?] In: Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018, s. 208-227. 

Archipoeta počátku 17. století a Jan Jessenius, in: Clavibus unitis 6, 2017, s. 1-4.

Mol v drahém rouše. Sbírka přísloví Jakuba Srnovce z Varvažova a její latinské prameny. [A Moth Clad in Goodly Apparel. A Collection of Proverbs by Jakub Srnec of Varvažov and its Latin Sources.], in: Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum 62, 1/2, 2017, s. 19-25.

Humanistické záliby Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic ve světle jeho knihovny. [The humanist interests of Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein enlighted by his library.], in: Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (eds. M. Ottová - A. Mudra), s. 54-59.

Exhortatory poems against the Turks in the Latin poetry of the Czech Lands, in: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 9. Western and Southern Europe (1600-1700). Leiden: Brill, 2017 (eds. D. Thomas - J. Chesworth), s. 1008-1019. 

Ze života Knihovny Národního muzea za protektorátu, in: Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum  62, 3/4, 2017, s. 5-16.

(rec.) „Martin Holý, Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700)“, in: Listy filologické CXXXIX, 2016, 3-4, s. 516-517.

zpráva: „Matouš Collinus z Chotěřiny (1516-1566). Mezioborová konference k 500. výročí narození a 450. výročí úmrtí významného českého humanisty (Kouřim, 2. 6. – 4. 6. 2016)“, in: Knihy a dějiny 23/1-2, 2016, s. 175-176.

(rec.) Kees Teszelszky – Tóth Gergely (edd.) „Bocatius, Johannes. Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato = Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a czászáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról, in: Acta Comeniana 30/54, 2016, s. 217-221.

„Pohřební řeč Zikmunda Domináčka z Písnice nad Zachariášem z Hradce ( 1589)“ - edice, překlad a komentář, in: Opuscula historiae artium 64/2015, č. 1, s. 20-26, 29-30.

„Knihovna Národního muzea v razítkách a exlibris rukopisné sbírky“, in: Ex libris...Ex bibliotheca...Knižní sbírky Knihovny Národní ho muzea a jejich dřívější majitelé, kol. autorů, Praha 2015, s. 27-32.

Ivo Purš - Hedvika Kuchařová (edd.), Knihovna arcivévody Ferdinanda Tyrolského, Praha Artefactum 2015: kapitola 11. 3. Básnická díla (s Martinem Bažilem), s. 287-327; 11. 5. Mytologická literatura, s. 335-338; 11. 7. Rétorika a filologie (s Martinem Bažilem), s. 343 - 360. Resumé: Rhetorik und Philologie S. 605-607, Dichterwerke S. 596-600, Mythologie S. 601-604.

„Knižní dary v dějinách Knihovny Národního muzea podle zápisů v Muzejníku“, in: Sborník NM řada C 60, 2015, č. 1-2. 11-32. Resumé: Book Donations in the History of the National Museum Library Based on the Records in Journal of the National Museum.

(rec.) „Kamil Boldan, Bořek Neškudla, Petr Voit: The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Pringing until 1547. Brepols 2014,“ in: Listy filologické 138, 2015/3-4, s. 402-405.

(rec.) „Augustinus Moravus Olomucensis, (eds.) Péter Ekler - Farkas Gábor Kiss, Budapest 2015“, in: Listy filologické 138, 2015/3-4, s. 399-402.

„K diskusi o humanismu“, in: Česká literatura. Časopis pro literární vědu. Roč. 62, č. 4 (2014), s. 638-642.

„Antonín Truhlář a jeho sbírka gelenian v Knihovně Národního muzea“, in: Studie o rukopisech XLIV (2014), s. 429 - 438. Resumé: Die Sammlung von Geleniana in der Bibliothek des Nationalmuseums Prag.

„Theodore Beza a moravský rod Zástřizlů“, in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Praha 2014, s. 367 - 392. Resumé: Thèodore de Bèze and the Moravian Zástřizly Family.

„Památník Jana Filického v Knihovně Národního muzea a některé nově nalezené básně“, in: Sambuccus IX (2013), s. 96-103. Resumé: Das Stammbuch von Johann Filiczki in der Bibliothek des Nationalmuseums Prag und einige neulich entdeckten Gedichte.

„Jan Filický z Filic a jeho památník v rukopisné sbírce Knihovny Národního muzea v Praze“, in: Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, Slovenská národná knižnica 2013, Martin, s. 304-320. Resumé: The Poet Jan Filiczki and his Album Amicorum in the Manuscript Collection of the National Museum Library in Prague.

„Knihy se supralibros rodu Zástřizlů ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci“, in: Bibliotheca Antiqua. Sborník z 22. Konference 30. - 31. října 2013, Olomouc, Vědecká knihovna - Ostrava, Sdružení knihoven České republiky, 2013, s. 112-121. Resumé: The Book Collection with Supralibros of the Family Zástřizl in the Scientific Library in Olomouc.

„Včela na růžích...Alžběta z Kaménka, dcera pražského profesora hebrejštiny“, s. 383 – 400, in: Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha 2013. Resumé: Die Biene auf Rosen...Alžběta z Kaménka, Tochter eines Prager Hebräischprofessors. Una abeja entre las rosas...Alžběta z Kaménka, hija de un professor de hebreo en Praga.

(se Susann El-Kholi a Jitkou Lněničkovou) „Leonhartus Albertus und sein Gedicht über die Glasherstellung“, in: LF CXXXV, 2012, s. 367 – 402. Resumé: Leonhartus Albertus and his poem on glass-making.

(s Václavem Petrbokem) „V. B. Nebeský a rukopisná sbírka Knihovny Národního muzea“, in: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Laudatio dr. Helze Turkové. Sborník k životnímu jubileu) sv. 57, 2012, č. 1-2, s. 16-19. 

(rec.), „Svorad ZAVARSKÝ (ed.), Martin Sentiváni. Dissertatio cosmographica seu de mundi systemate. Sústava světa (Kozmologická štúdia, Slavica Slovaca 46, 2011, č. 3)“, in: Folia historica Bohemica 27/1 2012, s. 200-202.

(rec.) „Jan Amos Komenský: Opera omnia, 15/IV“, in: Listy filologické CXXXV, 2012, 1-2, s. 214-216.

(rec.) „Lucie Storchová: Paupertate styloque connecti“, in: Listy filologické CXXXV, 2012, 1-2, s. 209-210.

„Zikmund Hrubý z Jelení a jeho život v Basileji“, in: Listy filologické CXXXV, 2012, 1-2, s. 91-124. (Resumé: Sigismundus Gelenius and his life in Basle).

(s Janou Tomšů a Janou Náprstkovou) „Neuberská knihovna a její rukopisy“, in: Manu propria. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., (edd.) Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková, Národní knihovna ČR, Praha 2012, s. 227-248.

„Kniha jako dar. Humanistický básník Pavel z Jizbice (1581- 1607) a jeho knihovna“, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, Praha 2011, s. 7-25.

(rec.) „Kamil Boldan, Emma Urbánková: Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Praha 2009“, in: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského sv. 24 (48), (2010), s. 179-180.

"Gustav Adolf, the King of Sweden, in the Latin Poetry of Czech Humanists",  in: Acta Conventus Neolatini Uppsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009), Vol. 2, Brill, Leiden – Boston, s. 1155-1163.

(s Josefem Smolkou) „Renesanční lékař Georg Handsch (1529 - 1578)“, in: DVT - Dějiny věd a techniky XLIII/1, 2010, s. 1 - 26. Resumé: Renaissance Physician Georg Handsch (1529 - 1578). Renaissance Arzt Georg Handsch (1529 - 1578).

„Památníky v Národní knihovně v Paříži“, in: Studie o rukopisech, XXXVII - XXXVIII 2007 - 2008 (skutečně vydáno 2010), s. 101 - 108. Resumé: Diaries in the National Library in Paris.

„Užití jazyků v humanistické poezii raného novověku v Čechách“, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy, České Budějovice 2009, s. 31-39.

„Alba amicorum Pavla z Jizbice“, in: Studie o rukopisech 39, Praha 2009, s. 321-330. Resumé: Alba amicorum of Pavel of Jizbice.

„Bohemica in Sweden and the National Museum Library in Prague“, in: War - Booty. A Common European Cultural Heritage, The Royal Armoury, Stockholm 2009, s. 139 - 145.

„Paulus a Gisbice (1581 - 1607). Ein böhmischer Dichter und seine Studienreise nach Leiden,“ in: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies. Volume LVIII - 2009, Leuven University Press, s. 191 - 215.

„Humanistische Dichter aus den böhmischen Ländern und ihre Präsenz in den gedruckten nicht bohemikalen Anthologien des 16. - 17. Jahrhunderts“, in: Listy filologické, 132, Praha 2009, s. 9 - 23. Resumé: Humanist poets of Bohemia and their presence in the non-bohemical anthologies of the 16th and 17th century. Čeští humanističtí básníci a jejich výskyt v tištěných nebohemikálních antologiích 16. a 17. století.

„Bohemika ve Švédsku a Knihovna Národního muzea“, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 20 (2008), s. 11 – 17. Resumé: Bohemica in Sweden and the National Museum Library.

„Bohemikální památníky z první čtvrtiny 17. století v Berlíně a Haagu“, in: Folia historica Bohemica 23, Praha 2008, s. 215 - 224. Resumé: Bohemical Diaries from the First Quarter of 17th century in Berlin and The Hague.

„Omnia sponte sua veniant: Emblém Jana Amose Komenského a poetika Marka Hieronyma Vidy“, in: Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, s. 303 - 313. Resumé: Das Emblem von Johann Amos Comenius und die Poetik von Marco Girolamo Vida.

„Němečtí životopisci Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic“, in: Sborník Národního muzea, řada C, Praha 2007, s. 39 - 44.

„Cesta Bohuslava Hasištejnského po Středomoří. Literární dílo. Odkaz.“ In: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Básník a král v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy, Praha 2007, s. 14 – 15, 104 – 113, 131 – 135.

„Má se vzdělaný muž ženit? Vývoj tématu od konce 15. do počátku 17. století v českých zemích, doložený na příkladech z traktátů, listů, básní a univerzitních disputací“, in: Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 2007/1-2, s. 3 - 15.

“An philosopho uxor ducenda. Development of the topic from late 15th century to early 17th century in Czech lands, exemplified by tractates, letters, poems and university disputes,“ in: Philosophy – Theology – Culture. Problems and Perspectives. Ed. by T. Iremadze, T. Tschkadadze, G. Kheoshvilli. Tbilisi 2007.

„Latinské průpovědi a citáty v památnících KNM,“ in: Folia historica Bohemica 22, 2006, s. 111 - 120. Resumé: Latin sayings and quotations in diaries deposited in the Library of the National Museum.

„Nový přírůstek v Knihovně Národního muzea. Konventní a synodní záznamy Jednoty bratrské“,  in: Studia Comeniana et historica 75 - 76, XXXVI/2006, s. 318. (zpráva)

„Odraz doby v básnickém díle Pavla z Jizbice“, in: Muzejní a vlastivědná práce 43. Časopis Společnosti přátel starožitností 113, 3/2005, s. 137 – 142.

„The Incorrect Attribution of Aenea Silvio´s Poem “De passione Christi” to Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein and Some Notes on Datation of His Printed Works“, in: LF vol. 128, 2005, 1 – 2, pp. 35 – 46.

„De olla in Penica, oppido Misniae, Bohuslai Hassensteinii carmen. (Bohuslav von Lobkowicz und Hassenstein und sein Gedicht von dem Großen Topf zu Penig)“, in: LF vol. 127, 3 - 4, 2004, s. 306 - 309.

(rec.) „Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Carmina selecta“,  in: LF 1999, s. 20-21.

„Oddělení rukopisů a starých tisků, Nostická knihovna, Knihovna Kinských,“ in: Knihovna Národního muzea, Praha 1999, s. 9 - 17. 

„Neznámá báseň Erazima mladšího ze Štampachu v památníku Tychona Brahe“, in: LF CXXI, 1998, 3 - 4, s. 319 - 322.