Oddělení středolatinské lexikografie

Badatelské zaměření

Hlavním úkolem oddělení je tvorba Slovníku středověké latiny v českých zemích, který zaznamenává a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví do r. 1500. Slovník vychází po sešitech a slouží českým i zahraničním badatelům ve všech oblastech medievistiky (hesla jsou vykládána latinsky a česky); vedle tištěné verze je možno využít i verze elektronické a k dispozici je i část naskenované materiálové kartotéky. Práce na slovníku je východiskem k dalším výstupům oddělení, lexikografickým studiím, překladům a edicím.

HISTORIE SLOVNÍKU
Počátek slovníkových prací spadá do roku 1934, kdy byla při České akademii věd a umění zřízena Komise pro vydávání slovníku středověké latiny, vedená prof. Bohumilem Rybou. Od tohoto roku až do 70. let (s útlumem během válečných let) probíhala excerpce pramenů. První sešit, který obsahuje také redakční zásady, soupis pramenů a seznam zkratek, vyšel roku 1977. První dva díly (A–C, D–H) vydávalo nakladatelství Academia, mezi lety 1995 a 2015 vycházel Slovník v nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press, v současnosti je opět vydáván v nakladatelství Academia. Slovník je již od 30. let součástí mezinárodního úkolu, řízeného Mezinárodní akademickou unií (Union Académique Internationale) se sídlem v Bruselu.

Řešené projekty

Týmové projekty

LATINITATIS MEDII AEVI LEXICON BOHEMORUM – SLOVNÍK STŘEDOVĚKÉ LATINY V ČESKÝCH ZEMÍCH

Slovník registruje a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví na tomto území (asi okolo r. 1000) do r. 1500. Materiál, který dnes obsahuje 800 000 excerpt, byl excerpován z pramenů různé povahy (diplomatických, úředních, z literatury krásné i odborné apod.) české provenience a podává ucelený a dostatečně informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku; materiálová kartotéka představuje nejbohatší středolatinský korpus v ČR. Předností našeho slovníku proti obdobným zahraničním dílům je to, že kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven, čímž se zpřístupňuje velké lexikální bohatství, jež by jinak zůstalo skryto v nevydaných památkách. Obzvláště cenné pro poznání středověkého myšlenkového světa jsou doklady z traktátové literatury, městských knih a četné české a německé ekvivalenty z glosářů.

Slovník je zpracováván diferenčně, a to k 8. vydání Georgesova latinsko-německého slovníku (Georges, Karl Ernst, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch I, II, Basel 19138). Tato metoda, zakotvená v zásadách komitétu DuCange pro zpracovávání národních slovníků středověké latiny, umožňuje zachytit všechny odchylky (fonetické, morfologické, syntaktické, stylistické, metrologické, sémantické) středolatinské slovní zásoby přejaté ze starověku od klasické normy a sledovat její proměny a vývoj v nových společenských a kulturních podmínkách, dále pak samostatně analyzovat svébytné a nově vzniklé středověké lexikum. Hesla jsou vykládána latinsky a česky, latinská část výkladu má povahu definice, česká je především překladem.

Dosud vyšlo: díl I (A–C), II (D–H), III (I–N). Elektronicky jsou dostupná hesla I-M v aktualizované podobě, a také část kartotéky (A–E, Pi–Z). Nezveřejněný materiál je přístupný na požádání v Kabinetu.

Připravujeme: sešit 25, který bude obsahovat hesla od písmene O.

Prodej sešitů 1-24 zajišťuje knihovna KKS: knihovna@ics.cas.cz; prodej sešitu 25 nakladatelství Academia.

Spolupráce na projektech jiných institucí

FONTES LATINI BOHEMORUM (FLB) – vydává nakladatelství OIKOYMENH, řídí Hana Šedinová a Zuzana Silagiová, dříve Hana Šedinová a Lenka Karfíková.
V této ediční řadě vycházejí v bilingvní podobě dosud nevydaná latinská díla české provenience z období středověku a humanismu. Texty jsou doplněny bohatými věcnými poznámkami a rejstříky, předchází jim pak úvodní studie v české a jinojazyčné verzi. Tento způsob prezentace v sobě spojuje striktně vědecký i popularizační přístup: odborné veřejnosti je předložen autentický spolehlivý text, který slouží jako východisko k dalšímu bádání, zájemcům z řad laické veřejnosti pak kromě textu v české verzi i fundovaný úvod k dané tématice a věcný výklad textu. Pracovníci oddělení se na řadě podílejí jako autoři a redaktoři. Seznam dosud vyšlých svazků je k dispozici zde.

KNIHOVNA STŘEDOVĚKÉ TRADICE (KST) – vydává nakladatelství OIKOYMENH, do roku 2016 řídily Lenka Karfíková a Hana Šedinová, od roku 2021 Barbora Kocánová, Tomáš Nejeschleba a Václav Němec.
Tato ediční řada chce nabídnout českému čtenáři v bilingvní podobě důležitá díla středověkého myšlení a zpřístupnit tak v domácím prostředí málo známou oblast evropské kultury. Texty jsou doplněny úvodní studií a bohatým poznámkovým aparátem. Kromě velkého projektu vydávání encyklopedie Etymologiae Isidora ze Sevilly zde vycházejí spisy důležitých škol „renesance 12. století“ – školy Sv. Viktora a školy v Chartres, a další významná středověká díla (Bonaventura, Suger ze Saint-Denis, Tomáš z Cantimpré, Bernard z Clairvaux). Pracovníci oddělení se na projektu podílejí jako autoři, redaktoři a lektoři. Seznam dosud vyšlých svazků je k dispozici zde.

 

Databáze

Slovník středověké latiny, A–M         

Kartotéka Slovníku středověké latiny

Seznam pramenů

Seznam zkratek

Documenta latinitatis Bohemorum

Zapojení oddělení do Strategie AV 21

Detailní informace jsou dostupné na stránce věnované Strategii AV21.

 • Digitální kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích (Řešitel: Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D.; 2019, 2018, 2016, 2015).

 

Dokončené projekty a vybrané významné publikace

GRANTY

Grant GA ČR 19-03834S HISTORICKÝ VÝVOJ METEOROLOGICKÝCH TEORIÍ A TERMINOLOGIE V ČESKÝCH ZEMÍCH, 2019-2022 (hlavní řešitel Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D., spoluřešitel RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. - Ústav fyziky atmosféry AV ČR).

Grant MŠMT ČR LD13043 Slovník středověké latiny – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, 2013–2015 (hlavní řešitel PhDr. Zuzana Silagiová). Projekt byl součástí mezinárodního programu COST Europa mediaevalis. Výstup: Elektronická verze Slovníku, díl I, II (A–H).

CENTRUM EXCELENCE "HISTORIE A INTERPRETACE BIBLE" (GA ČR č. P401/12/G168, společný projekt Evangelické teologické fakulty UK Praha, Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc a Filosofického ústavu AV ČR, hlavní řešitel Dr. Jan Dušek), 2012–2018. Oddělení zastupovaly Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Zuzana Silagiová.

CENTRUM EXCELENCE "KULTURNÍ KÓDY A JEJICH PROMĚNY V HUSITSKÉM OBDOBÍ" (GA ČR GBP405/12/G148, společný projekt Filosofického ústavu AV ČR, Katolické teologické fakulty UK Praha a Ústavu pro jazyk český AV ČR, hlavní řešitel prof. dr. František Šmahel, DrSc.), 2012–2018. Oddělení zastupovala Zuzana Silagiová.


ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III (I-M), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Zuzany Silagiové připravili Julie Černá, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová (Vršecká), Dana Martínková, Richard Mašek, Jiří Matl, Hana Miškovská (Florianová), Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2021 (součást Database of Latin Dictionaries).


KNIŽNÍ PUBLIKACE

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 24, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Zuzana Smetanová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha: Academia 2024, 143 s. ISBN 978-80-200-3462-5.

Silagiová, Zuzana – Šmahel, F. (eds.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Turnhout: Brepols 2015 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 271), 290 s. ISBN 978-2-503-55485-3.

STUDIE

 • Černá, Julie, "Names of Diseases of Greek Origin in the Lexicographical Writings of Master Claretus", in: C. Ratkowitsch (ed.), Medialatinitas. Ausgewählte Beiträge zum 8. Internationalen Mittellateinerkongress Wien, 17.-21.9.2017, in: Wiener Studien, Beiheft 40, 2020, s. 265–278.
 • Florianová, Hana, "Utiliora et meliora artis medicinae - Die Rezeption des Canon medicinae von Avicenna in einem medizinischen Text aus dem 14. Jahrhundert und seine Abschriften in europäischen Bibliotheken", in: Scriptorium, 73, 2019, s. 251–280.
 • Kocánová, Barbora, "Was Weather Forecasting Studied in the Medieval Czech Lands? Notes on the Codicological Evidence", in: O. Pavlíček (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge, Turnhout: Brepols, 2021, s. 235–250.
 • Kocánová, Barbora, "Weather Forecasting: Traditions and Practices in the Medieval Western Christian World", in: M. Heiduk – K. Herbers – H.-Ch. Lehner (eds.), Prognostication in the Medieval World: A Handbook, Berlin: De Gruyter, 2021, s. 651–664.
 • Novotný, Matěj - Kocánová, Barbora - Müller, Miloslav, "‘Meteorology’ and ‘meteors’ across centuries: a short history of two problematic terms", in: Classical Receptions Journal 15/3, 2023, s. 271–297.
 • Nývlt, Pavel, "Claretus and the City: The Glossarius, Its Latin Neologisms and Its Reception in Municipal Administrative Texts", in: Trends in Classics,15/1, 2023, s. 131–164.
 • Silagiová, Zuzana, "(Un)erwünschte Bräuche oder koleda und pomlázka", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange), 79, 2021, s. 111–133.
 • Šedinová, Hana, "Non vivens nisi per unum diem. A Winged Aquatic Animal on Its Way from Aristotle to Thomas of Cantimpré", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange), 77, 2019, s. 207–234.
 • Šedinová, Hana, "Vis nominis, vis textus, vis imaginis. Gli esseri marini denominati in base agli animali terrestri nelle opere di Tommaso di Cantimpré e di Paulerinus", in: Artibus et Historiae, 82 (XLI), 2020, s. 75–103.
 • Šedinová, Hana, "Ut dicit Aristoteles: The Enigmatic Names of Animals in Michael Scot, Thomas of Cantimpré and Claret", in: O. Pavlíček (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge, Turnhout: Brepols, 2021, s. 49–70.
 • Šedinová, Hana, "A parte ficta totum fictum: Fanciful Illustrations of Sea Animals in the Liber de natura rerum and Other Medieval Encyclopedias", in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 85/I, 2022, s. 13–39.
 • Šedinová, Hana, "A Scavenging Beast of Prey or a Harmless Reptile? The lacta as a Puzzling Problem of Animal Classification in the Encyclopedia of Thomas of Cantimpré", in: Mittellateinisches Jahrbuch. Internationale Zeitschrift für Mediävistik und Humanismusforschung, 58/2, 2023, s. 204–255.
 • Vršecká, Kateřina, "Komický Kristus ve velikonočním a pašijovém dramatu středověkých Čech", in:  V. Bažant - M. Šorm (eds.), Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, Praha: Lidové noviny 2019, s. 137–172.