PhDr. Zuzana Silagiová

Foto pracovníka Zuzana Silagiová

silagiova@ics.cas.cz
+420 234 612 306

Oddělení středolatinské lexikografie
vědecká pracovnice
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • Středolatinská lexikografie - hlavní redaktor Slovníku středověké latiny v českých zemích
  • Naučná literatura středověku: matematika, chronologie, botanika (edice textů, terminologie)

Studium

1967-1972  studium latiny a češtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (dříve J. E. Purkyně) v Brně

1976  PhDr., disertační práce: Varronovy etymologie v jeho spise De lingua Latina


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1979- dosud:  Kabinet pro klasická studia FlÚ AV ČR v. v. i. 

1976-1979:    Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, komeniologické oddělení

1972-1975:    výuka latiny a češtiny na gymnaziích v Havlíčkově Brodě a v Uherském Brodě


Granty

1994-1996
Řešitelka grantu GA AV ČR Latinská terminologie středověké odborné literatury české provenicence (matematika, medicína, mineralogie)
Výsledky projektu: Soupisy odborných termínů daných disciplín, odborné studie

2013-2015
Řešitelka grantu MŠMT LD 13043 Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum
Výsledky projektu: sešity Slovníku 22-23; odborné lexikografické studie; příprava elektronické verze SSL

1997-1999
Spolupráce na grantu GA ČR 401/97/0374 Texty k dějinám středověkého myšlení I; hlavní řešitelka Lenka Karfíková, Univerzita Palackého v Olomouci, spoluřešitelka Hana Šedinová, Ústav pro klasická studia AV ČR, Praha
Výstup:
Stanislaus de Znoyma, De gracia et peccato, Fontes Latini Bohemorum I, Praha 1997 (edice s úvodní studií)  
Cristannus de Prachaticz, Algorismus prosaycus - Základy aritmetiky, Fontes Latini Bohemorum III, Praha 1999 (edice, komentovaný překlad, úvodní studie) 

2000-2004
Spolupráce ve výzkumném centru MŠMT ČR LN00A011 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty; hlavní řešitelka Lenka Karfíková, Univerzita Palackého v Olomouci, spoluřešitelky Hana Šedinová, Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze, a Jana Nechutová, Masarykova univerzita v Brně
Výstup:
H. Florianová, D. Martínková, Z. Silagiová, H. Šedinová, Quadragesimale Admontense - Quadragesimale admontské, Fontes Latini Bohemorum VI, Praha 2006 (edice, komentovaný překlad, úvodní studie)

2012-2018
Spolupráce v centru excelence Dějiny a interpretace Bible, GA ČR P401/12/G168; nositel Evangelická teologická fakulta UK, spolupříjemci Centrum biblických studií, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Český egyptologický ústav a Katolická teologická fakulta UK, hlavní řešitel projektu Jan Dušek, spoluřešitelé Jiří Beneš a Vít Hušek
Plánovaný výstup: Isidor ze Sevilly, Etymologie XVII, překlad části 

2012-2018
Spolupráce v Centru excelence GA ČR, č. P405/12/G148  Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období; nositel Centrum medievistických studií (Filosofický ústav AV ČR, Univerzita Karlova), hlavní řešitel František Šmahel, spoluřešitelé Alena M. Černá a Jiří Kuthan
Výstup: Z. Silagiová - F. Šmahel, Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis, CC-CM, Turnhout 2015

2017-2019
Spolupráce na grantu GA ČR 17-06326S Tvůrčí opisování: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504); hlavní řešitelka Lucie Doležalová, Univerzita Karlova Praha - Fakulta humanitních studií
Plánovaný výstup: edice sbírky matematických příkladů 


Zahraniční stáže

1983 Poitiers, Letní škola medievistických studií, 3 týdny

1991 Mnichov, studijní pobyt na pracovišti Mittellateinisches Wörterbuch, 4 týdny

1993 Stockholm a Uppsala, studijní pobyt na pracovišti švédského středolatinského slovníku a studium v knihovnách, 2 týdny

1998 Krakov, studijní pobyt na pracovišti polského středolatinského slovníku, 2 týdny

1999 Londýn, studijní pobyt ve Warburg Institute, 2 týdny

2001 Paříž, studium v knihovnách, 18 dnů

2002 Vídeň, studium v Nationalbibliothek, 2 týdny

2003 Vídeň, studium v Nationalbibliothek, 2 týdny

2003 Krakov, studium v Jagellonské knihovně, 2 týdny 

2015 Vídeň, studium v Nationalbibliothek, 2 týdny

Každoročně: Mnichov, studium v Monumenta Germanica historica, Staatsbibliothek a Universitätsbibliothek 


Pedagogická činnost

2007-2015  Středověká latina pro archiváře, distanční studium, katedra pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

1996-2007  Středověká latina pro archiváře, katedra pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

2016  Úvod do medievistických disciplín, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta Karlovy  univerzity: Matematika na středověké univerzitě

2016  Lexikographische Matinee, cyklus přednášek pro studenty a profesory Univerzity v Rostocku, přenášky Latinitatis medii aevi lexicon BohemorumLehnwörter im Lexicon Bohemorum

2014  Slovní zásoba středověké latiny, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2012  Lexikografický seminář, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2011  Úvod do medievistických disciplín, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta Karlovy  univerzity: Komputistika na pražské univerzitě

2011 Das mittellateinisches Wörterbuch für Böhmen und Mähren, přednáška pro studenty medievistiky z Erlangenu

2008  Četba a interpretace středověké encyklopedické a traktátové literatury, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2003  Algorismus a komputus, přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Přednášky:
1998  Università cattolica Milano, přednáška Dizionario di latino medioevo per Boemia e Moravia e le sue fonti

1996  Freie Universität zu Berlin, Institut für Klassische Philologie, přednáška Das mittellateinisches Wörterbuch Böhmens und Mährens und seine Quellen

1988  Università degli Studi dell'Aquila, přednáška Le dictionaire du latin médiéval en Bohême et Moravie et ses sources


Zahraniční konference:
2012  konference Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Mnichov, příspěvek Die Sprache der Komputi 

2010  konference Influencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval, León, Universidad de León, příspěvek: Spuren des Tschechischen in lateinischen Texten böhmischen Provenienz: Lehnübersetzungen

2004  konference Le néologisme en latin médiéval, Barcelona, lexikografická sekce Mezinárodní akademické unie, příspěvek Die Entlehnungen aus den Volkssprachen in lateinischen Texten aus Böhmen un Mähren

1990  konference La storia di Griselda in Europa II, Università degli Studi dell'Aquila, příspěvek Les versions latines de Griselda

1988  konference La storia di Griselda in Europa, Università degli Studi dell'Aquila, příspěvek Griselda en Bohême 


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Přednášky:
2010  Centrum medievistických studií, Miserrimum est esse sine compoto

2005  Jednota klasických filologů, Slovník středověké latiny v českých zemích - prameny, zpracování, využití v praxi 

2000  symposium Středověký učenec mistr Křišťan z Prachatic (Ústav pro klasická studia AV ČR a Astronomický ústav AV ČR), Křišťanovy matematické příručky

1996  Jednota klasických filologů, Matematika ve středověku


Konference:
2012  Praha, Vila Lanna,  Lexikologické miniatury aneb Grantový poločas,  příspěvek Latinské komputistické termíny a jejich staročeské české paralely (pořadatel: Ústav pro jazyk český AV ČR)

2006  Praha, Vila Lanna, Das Wörterbuch als Inspiration, příspěvek Compotus dicitur (pořadatel: Ústav pro klasická studia AV ČR)

2004  Praha, Vila Lanna, Europe and Antiquity. Tradition and Intertextuality, příspěvek Antická mytologická jména v materiálu Slovníku středověké latiny v českých zemích (pořadatel: Ústav pro klasická studia AV ČR)

2002  Praha, Vila Lanna, Číslo v textech do roku 1600, příspěvěk Slovo a číslo (pořadatel: Centrum pro studium demokracie a kultury)

1999  Praha, Vila Lanna, Paměť slov, příspěvek Utroque idiomate loquebantur (pořadatel: Ústav pro klasická studia AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR)


Popularizační činnost

Den otevřených dveří KKS
2015  přednáška Rostlinomluva aneb Pouští a pralesem středověké botanické nomenklatury
2013 
workshop Jak se dělá slovník

Letní škola klasických studií
2016  seminář Petrarkovy dopisy do Čech
2014  přednáška Filolog a mytologie. Mytologická vlastní jména ve středověké latině
2013  seminář Nemo delictis exuitur. Středověké soudní zápisy
2008  seminář Matematické a komputistické traktáty
2006  přednáška Učené řeholnice (Herrad z Landsberga, její kalendář a martyrologium)
2004  seminář Antická mytologie a její středověká interpretace
2003  přednáška Příběh jednoho poutního průkazu
           
seminář Non Hierosolymam vidisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est aneb Co soudí
           sv. Jeroným o poutích
2002  seminář Moretum aneb Recept ve verších
           
seminář Zdraví, sílu najdeš v sýru (středověký traktát o sýrech)
2001  seminář Dopisy Kryštofa Lautnera
           
seminář Malleus maleficarum
1997  seminář Sv. Vojtěch ve středověké literatuře
1995  seminář Algorismy a komputy
1994  seminář Gula - těžký hřích a prohřešek proti zdraví (Stanislav ze Znojma, De gracia et peccato)
1992  přednáška Slovník středověké latiny - odpovědi na otázky kdo, jak, proč, pro koho
           
seminář Život píše romány aneb Nevšední příběhy středověkého všedního dne (administrativní
           literatura není nuda)


Členství v edičních radách

členka redakční rady časopisu Archivum Latinitatis medii aevi (ALMA)

spolueditorka řady Fontes Latini Bohemorum v nakladatelství OIKOYMENH, Praha, od r. 2002, společně s Hanou Šedinovou


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Jednota klasických filologů, členka výboru 

členka Komise pro soupis rukopisů

členka Asocioace učitelů klasických jazyků (ALFA)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Hesla pro Slovník středověké latiny

Hlavní redakce Slovníku středověké latiny

Překlad a komentář  části XVII. knihy Etymologií Isidora ze Sevilly 

Edice a komentář sbírky příkladů v rkp. Praha, NK XIII G 18