V roce 2015 připravila Akademie věd ČR tzv. Strategii AV21, jejímž základem je soubor koordinovaných výzkumných programů využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd směrem k jejich řešení. Kabinet pro klasická studia realizoval a realizuje v rámci Strategie AV21 řadu aktivit, a to zejména ve třech výzkumných programech.

 

(1) Výzkumný program Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

2021

 • Afrodita včera a dnes (Řešitel: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.). Cílem aktivity je uspořádat odborné sympozium k metamorfózám antické bohyně Afrodity. Jednodenní setkání proběhne v rámci výstavy Afrodita dnes, pořádané Akademií věd České republiky a Spolkem grafických umělců Hollar ve výstavní síni „Věda a umění“ v hlavní budově Akademie věd. Odborné zasedání projedná modality antické bohyně ve starověku i její recepce napříč staletími, kulturněhistoricky a uměnovědně.
  Výstup: ASEP. Konferenční příspěvky budou publikovány v publikaci: Jan Bažant - Roman Prahl, Antika po česku. Odezvy na antiku v umění 19. a 20. stol. Praha: Academia.

 • Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci (Řešitelka: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.). Ke zkoumání pojmu „lid“ a „lidovost“ v antice lze přistoupit nejméně ze tří hledisek: 1. zkoumat sociální strukturu společnosti a projevy „lidové“ kultury, 2. dívat se na postoje antických spisovatelů a myslitelů k lidu a lidovosti a 3. zaměřit se na přístupy a teorie moderních badatelů. LŠKS se tematicky se zaměří na jazyk, literaturu a kulturu vůbec, ale také na životní podmínky širokých vrstev obyvatelstva i na tento koncept v antické filosofii. Poskytne také prostor pro zamyšlení a diskusi nad tím, zda a jak se tyto koncepty objevují v dnešním světě. Není jistě náhodou, že tzv. lidová latina se stává předmětem významnějšího výzkumu v 19. století v době budování identit moderních evropských národů. Hodnota antické populární kultury i definice a role lidové latiny se přitom stala předmětem vědeckých sporů a dodnes má konfliktní potenciál. Vzhledem k současnému napětí mezi městem a venkovem, „vítězi“ a „poraženými“ v procesu globalizace je téma lidu a lidovosti mimořádně zajímavé a aktuální. Snaha o hlubší poznání tohoto fenoménu v době úsvitu evropské kultury je příležitostí k lepšímu pochopení historie i dneška.
  Výstup: ASEP

2020

 • Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského (Řešitel: Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D.). Cílem projektu je formou kolektivní monografie představit kulturu a vzdělanost v českých zemích v její rozmanitosti, tedy její proměny a formy, ve středověku a raném novověku. Za tímto účelem jsou do projektu zapojeni odborníci ze všech oddělení Kabinetu pro klasická studia a spolu s nimi také další z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Dalšími jednotícími prvky jsou církevní prostředí, s nímž byla kultura i věda do značné míry spjata, a také latinská literatura a filologie. Pozornost soustředěna zejména na středověkou a raně novověkou vědu a vzdělávání, na podoby humanistické příležitostné poesie a zvláštní prostor je věnován mnohostranné osobě Jana Amose Komenského, kde je pozornost věnována především jeho aktivitám biblisty a filosofa.
  Výstup: Ondřej Podavka (ed.), Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš, Praha: Filosofia 2020, 369 s. ISBN 978-80-7007-630-9. ASEP

 • Božská nahota. Sochy Venuše od počátku do současnosti (Řešitel: Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.). Výstupem projektu bude rukopis monografie „Božská nahota. Sochy Venuše od počátku do současnosti“, jejíž českou verzi vydá nakladatelství Academia a anglický překlad vyjde v zahraničním nakladatelství. Staří Řekové a Římané převzali bohyni erotiky i obrazový typ, který ji zviditelnil, z Předního východu v 8.-7. století př. Kr., ale od počátku tu docházelo ke konfliktům s náboženským a společenskými konvencemi antického státu. Ke stejně intenzivním, i když zcela jinak motivovaným konfliktům docházelo po nástupu křesťanství ve 4.-5. století po Kr. a o tisíc let později při pokusu o obnovu řecko-římské výtvarné kultury v evropské renesanci. Projekt sleduje proměny zobrazení Afrodity/Venuše na pozadí proměn náboženství, společnosti a státu. Zobrazení Afrodity/Venuše jsou tu analyzovány z perspektivy představ společnosti o sobě samé, o jejích hodnotových systémech a potřebách.

 • Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy (Řešitelka: Mgr. Elička, Poláčková, Ph.D.). Cílem projektu je umožnit vznik anglické verze výrazně upravené a přepracované knihy garantky projektu, která byla přislíbena k publikaci v nakladatelství ARC Humanities Press, v ediční řadě Early Social Performance. Oproti širšímu výkladu středověké performativity, což je téma v západní Evropě poměrně dobře probádané, se anglická verze soustředí na diskuzi bohemikálních zástupců žánru mariánského planktu v českých zemích vrcholného středověku. Kniha, která bude výstupem zamýšleného projektu, vůbec poprvé uvede bohemikální mariánské plankty do mezinárodního medievistického bádání a na jejich kontextualizaci v rámci dobové kultury bude exemplifikováno chápání literární produkce tehdejšího českého království jako bytostně svázané s německojazyčným kulturním prostorem.

 

2019

 • Perseus & Medusa, navazující projekt (Řešitel: Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.). Jan Bažant (Odd. antické kultury a její recepce) navázal na svůj původní projekt z roku 2015, jehož výsledkem byla oceněná monografie Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (Praha, Filosofia 2017; viz níže rok 2015); cílem je přepracování a překlad publikace pro zahraniční nakladatelství.

 • 27. Letní škola klasických studií (Kutná Hora, 29. 6. – 3. 7. 2019), Evropská civilizace a příroda (Řešitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.). Jednou z daností, s nimiž se civilizace od počátků vyrovnává, je zakotvení lidské společnosti v přírodních podmínkách. Ty utvářely evropskou kulturu a společnost a staly se významným zdrojem inspirace pro literaturu, výtvarná umění a pro nauky od lékařství až po věštectví. Neméně důležité bylo, že příroda představovala pramen bohatství, ale zároveň zdroj hrozeb, které mohly i zničit celé státy. Všechny tyto aspekty se během celých dějin promítaly i do fungování evropských států a jejich nazírání současníky i dnešními badateli. Prezentaci této problematiky považujeme za cenný příspěvek k diskusi o roli státu v evropských dějinách.
  Výstup: ASEP


2018

 • Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého (Řešitel: Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.). Zdeněk K. Vysoký (1903–1979) byl výraznou, z politických důvodů však zároveň upozaděnou, postavou české klasické filologie. Jako jediný se v tehdejším Československu věnoval rekonstrukci a překládání fragmentů řecké tragédie, které chápal jako „literární torza, která však z velké části dokreslují šíři i hloubku antické vzdělanosti…“. Ve vztahu k těmto torzům viděl Vysoký překladatelský a exegetický dluh, který v podstatě trvá dodnes. Cílem projektu bylo představit osobnost Zdeňka K. Vysokého a splatit dluh jeho pozapomenutému úsilí knižním a komentovaným vydáním jeho překladů převážně Eurípidových fragmentů. Neméně důležitým cílem bylo představit poprvé českému publiku uceleným způsobem problematiku tragických fragmentů v kontextu textové tradice a textověkritických přístupů.
  Výstup: Jakub Čechvala (ed.), Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého. Praha: Filosofia, 2019, 367 s. ISBN 978-80-7007-593-7. ASEP

 • 26. Letní škola klasických studií (Kuks, 30. 6. – 3.7. 2018), Res Publica: Od Platóna k dnešku (Řešitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.). Letní škola klasických studií se připojila k oslavám stoletého výročí vzniku Československé republiky. Zabývala se různorodými antickými představami o nejlepším uspořádání věcí veřejných a jejich vlivem na uvažování o státu a právu v pozdějších epochách až do současnosti. Z jednotlivých příspěvků se účastníci dozveděli, jak se idea státu měnila v závislosti na historických, náboženských i geografických okolnostech.
  Výstup: ASEP


2017

 • Antická mytologie v moderní české kultuře (Řešitel: Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc., Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.). Projekt byl zaměřen jak na uměleckou, tak institucionální recepci řeckého mýtu v české kultuře v období od středověku do 20. století. Česká specifika jsou zde ilustrována na různorodých médiích a kontextech. Odborníci na dané oblasti je poprvé nahlíželi v rámci opakujících se procesů přivlastnění, selekce, ale také skrze vytváření neutrálních obrazových „mytických“ prostorů, které mohou – jakožto odpověď na totalitní systém – sloužit jako stavební prvek nových ideologií.
  Výstup: Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et. al., Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře, Praha: Filosofia, 2018, 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0. ASEP

 • Zdeněk Brtnický z Valdštejna – učený šlechtic a jeho cesta Evropou (Řešitel: Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D.). Tématem projektu byla pozoruhodná osobnost moravského aristokrata Zdeňka Brtnického z Valdštejna. V mládí se mu podařilo získat dobré vzdělání, kdy po studiích na Moravě studoval ve slezském Břehu (1594–1596) a na akademii ve Štrasburku (1596–1599). Poté se vydal na tříletou kavalírskou cestu po Francii, Anglii, Švýcarsku a Itálii. Díky tomu ovládl kromě češtiny a němčiny latinu, francouzštinu, italštinu a v omezené míře i starou řečtinu. K jeho životu se dochovalo velké množství pramenů, např. jeho památník, korespondence nebo řeči (včetně jedné básnické). Nejcennější je však jeho velmi rozsáhlý, dosud nevydaný latinský deník z let 1597–1603, který dokumentuje jeho vzdělání, intelektuální zájmy, vnímání městského prostředí a krajiny, síť kontaktů a vazeb, pohled na jinověrce aj.
  Výstup: Ondřej Podavka, Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest, Praha: Vyšehrad, 2017, 265 s. ISBN 978-80-7429-900-1. ASEP


2016

 • 24. Letní škola klasických studií (Třešť, 1. – 5. 7. 2016), Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli): Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV. (Řešitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.). Letní škola se připojila k oslavám 500. výročí narození Karla IV. Představila kulturu karlovské doby a kladla si mimo jiné tyto otázky: Jak vypadal zpěv „hodinek“ ve středověké katedrále? Jak se bydlelo Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně a dalším českým králům a královnám? Co všechno nám sděluje, čí spíše chce a může sdělit středověký obraz, socha nebo umělecký předmět? A co Vita Caroli?
  Výstup: ASEP


2015

 • Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (Řešitel: Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.). Výzkumný projekt analyzoval vývoj gramatiky a slovníku zobrazení Persea, Medusy, Danaé, Andromedy a Pegasa od antiky až po současnost. Důraz byl kladen na kontinuitu obrazové tradice, ale především na diskontinuitu významů. Mýtus o Perseovi byl zvolen především proto, že od svého vzniku byl spjat s viděním a zobrazováním, na němž je naše dnešní kultura postavena. Jedná se o první projekt tohoto typu a rozsahu. Výsledná monografie získala cenu nakladatelství Academia za nejlepší populárně-vědeckou publikaci za rok 2018.
  Výstup: Jan Bažant, Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška. Praha: Academia, 2017, 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3. ASEP

 

 

(2) Výzkumný program Paměť v digitálním věku

2020

 • Dějiny raného křesťanství jako historická paměť (Řešitel: Mgr. David Cielontko). Záměrem projektu je navazovat, rozvíjet a prohlubovat současné studium raného křesťanství za pomoci teorie historické (kolektivní, sociální) paměti. Aktivity v rámci projektu budou vytvářet platformu pro promýšlení a kritické přehodnocování současných aplikací teoretických poznatků výzkumu kolektivní paměti ve studiu raného křesťanství. Nabízené aktivity poslouží k prohlubování již navázaných vztahů se zahraničními odborníky, kteří se této oblasti výzkumu věnují, a umožní vytvořit z pracoviště AV ČR klíčové místo pro další vývoj těchto studií. V rámci navrhované aktivity budou v roce 2020 jako hlavní výstupy uspořádána dvě navazující odborná setkání, která nabídnou možnost důkladných diskusí nad zmíněnou problematikou, a to formou workshopů se štědrým prostorem pro rozhovor s cílem prohlubovat kritický interdisciplinární dialog.
  Výstup: ASEP; ASEP

 • 28. Letní škola klasických studií (Praha, léto 2020), Bible - inspirovaný text v paměti Evropanů (Řešitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., Mgr. Bc. Radka Fialová, Ph.D.). Tento ročník Letní školy klasických studií představí prostřednictvím přednášek a interaktivních workshopů rozmanité způsoby, jak Bible jakožto posvátný text vzešlý z dlouhé ústní tradice zachycuje vzpomínky, reflektuje život specifické komunity a zároveň tuto komunitu formuje a klade jí pravidla, a to jak v právním, tak morálním smyslu. Křesťanská komunita tato pravidla dále adaptuje a přeznačuje, a Bible tak následně formuje uvažování o dějinách coby kolektivní paměti a utváří specifický evropský prostor a jeho duchovní, politický i společenský život. Velký prostor na Letní škole bude věnován překladům Bible – od písemného zachycení a redakce hebrejského originálu přes řecký překlad Septuagintu, latinskou Vulgatu až po překlady Bible do národních jazyků.
  Výstup: ASEP

2019

 • Elektronická encyklopedie helénismu, posthelénismu a raného křesťanství (Řešitel: Mgr. Bc. Radka Fialová, Ph.D.; Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.). V rámci programu pracovníci Oddělení biblických studií připravují elektronickou Encyklopedii helénismu, posthelénismu a raného křesťanství. Výhledovým výstupem bude e-kniha s možností průběžného rozšiřování. V této fázi bude encyklopedie obsahovat menší počet do hloubky zpracovaných příspěvků (50 významnějších hesel) s důrazem na interdisciplinární studium náboženských a filosofických fenoménů ve vzájemných vztazích v helénistickém prostředí.

 • Portréty předbělohorských intelektuálů (Řešitel: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.). Cílem projektu bylo analyzovat portréty intelektuálů v Čechách před rokem 1620 z hlediska tří vědeckých disciplín – historie umění, dějin odívání a klasické filologie. Hlavním výstupem tohoto projektu bude monografie (autoři: M. Vaculínová, M. Šárovcová, A. Nachtmannová), vydaná v nakladatelství Academia, která se bude skládat z úvodní studie, tří kapitol, které danou problematiku pojednají z hlediska každého oboru, a katalogu portrétů obsahujícího detailní popis každého portrétu, doprovodných textů a zobrazeného oblečení. Kromě portrétů ve starých tiscích a rukopisech budou jako srovnávací materiál použity medaile a náhrobky.
  Výstup: Marta Vaculínová Martina Šárovcová Alena Nachtmannová: Portréty předbělohorských intelektuálů, Praha: Academia (v tisku).


2019, 2018, 2016, 2015

 • Digitální kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích (Řešitel: Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D.). Cílem tohoto dlouhodobého projektu, který byl v rámci Strategie podpořen opakovaně v letech 2015-2016 a 2018-2019, bylo usnadnit širší odborné veřejnosti přístup ke kartotéce, která slouží jako základ prací na Slovníku středověké latiny. Kartotéka vznikala od 30. let 20. století, obsahuje zhruba osm set tisíc excerpt a podává ucelený obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku. Zájemci tak mají k dispozici jedinečný korpus středolatinské slovní zásoby české provenience, včetně dokladů z rukopisných fondů, v současnosti pokrývající úsek A–D, PI–Z.
  Výstup: Digitální kartotéka SSL

2018

 • Databáze Inscenací antického dramatu - www.olympos.cz (Řešitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.). Databáze (vytvořená v letech 1998–2000) obsahuje základní informace o českých inscenacích antických divadelních her profesionálních, poloprofesionálních i amatérských činoherních a loutkových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně údajů o hostování zahraničních společností od roku 1960 a údajů o inscenacích České televize a Českého rozhlasu. Projekt podpořil technickou revizi databáze (aktualizace systému, zabezpečení, zřízení chráněného vstupu k materiálům, na něž se vztahují autorská práva), revizi a doplňování hesel a archivních materiálů. Do databáze bylo díky podpoře doplněno ca 200 ks. obrazových a textových materiálů a desítky nových údajů a bibliografických odkazů. Byla také provedena technická revize databáze.
  Výstup: Databáze inscenací antického dramatu

 • Digitalizace archivu Rukověti humanistického básnictví (Řešitel: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.). Archiv Rukověti humanistického básnictví (dále jen Archiv RHB) představuje sbírku reprodukcí latinských literárních děl z různých evropských knihoven, která vznikla v souvislosti s pracemi na šestidílné Rukověti humanistického básnictví v Kabinetu pro klasická studia. Jedná se o cíleně budovanou tematickou sbírku, která zahrnuje i snímky dnes kvůli restitucím či ztrátám obtížně dostupné. Její přínos pro odborníky v různých oborech zabývajících se raným novověkem je nesporný. Cílem aktivity bylo naskenování Archivu RHB a příprava k jeho zpřístupnění na webových stránkách, které by mělo probíhat v další fázi projektu. Celkem bylo zdigitalizováno 44 441 snímků.

 

2017

 • Digitální obrazový archiv KKS (Řešitel: PhDr. Josef Förter, Ph.D.). Digitální obrazový archiv KKS se specializuje na bezkontaktní formu digitalizace památek kulturního dědictví Českých zemí, zvl. písemných historických pramenů do r. 1800. Za 20 let existence byl vytvořen rozsáhlejší obrazový fond zahrnující digitální fotografie výtvarných děl, rukopisů a starých tisků (např. Evangeliář Zábrdovický, Kodex Franus, Komenského mapy Moravy, výzdoba Znojemské rotundy, letohrádku Hvězda, Pašijový cyklus Kaple sv. Václava Svatovítské katedrály aj.). Cílem projektu bylo vytvoření elektronické databáze, jež obsahuje výše zmíněné materiály.
  Výstup: Digitální obrazový archiv KKS

 • Korespondence Mikuláše Adaukta Voigta s Gelasiem Dobnerem (Řešitel: PhDr. Josef Förter, Ph.D.). Cílem projektu bylo vydat formou kritické edice s překladem a úvodní studií rukopisný soubor korespondence (Národní archiv Praha) dvou klíčových osobností naší osvícenské vědy a rané fáze národního obrození, který pokrývá patnáctileté období, jež je zásadní pro vědecký a buditelský rozvoj Voigtovy osobnosti. Pramen je důležitým svědectvím utváření národního vědomí a rozvoje vědeckého života u nás v poslední třetině 18. stol. Na pozadí individuálních osudů v něm rezonují zásadní události vědeckého života u nás (dobové vědecké spory), otázky a problémy celospolečenského charakteru, proměny estetických norem, ale i okamžiky všednodenní, jež jsou součástí každé soukromé korespondence a dokreslují osobnostní profil obou korespondentů. Výsledkem projektu je tištěná publikace korespondence.
  Výstup: Josef Förster (ed.), Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem, Praha: Scriptorium, 2018, 143 s. ISBN 978-80-88013-68-6. ASEP

 

 

(3) Výzkumný program Formy a funkce komunikace

2020

 • Pohledem (nejen) Medúzy (Řešitel: Mgr. Daniela Čadková, Ph.D.). Výstupem aktivity je kolektivní monografie obsahující třináct případových studií k tématu recepce především antického umění a literatury jak v antice samotné, tak v pozdějších obdobích od středověku až po první polovinu 20. století. Přispěli do ní domácí i zahraniční odborníci. Publikace je věnována životnímu jubileu prof. Jana Bažanta, který jako jeden z prvních uvedl disciplínu reception studies do prostředí českého výzkumu antiky.
  Výstup: Eliška Poláčková – Jakub Čechvala – Daniela Čadková – Alena Sarkissian et al.: Jubilate et Bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha: Filosofia 2020, 292 s. ISBN 978-80-7007-630-9. ASEP

 

 • Publikace From Antiquity to Modernity: Performing Greek and Roman Drama (Řešitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.). Aktivita navazuje na mezinárodní konferenci konanou v roce 2019 s podporou Strategie AV 21. Výjimečně pozitivní ohlas této akce přiměl organizační tým k přípravě kolektivní publikace, jejíž kapitoly vycházejí z referátů proslovených na konferenci. Editovaná publikace postihne hlavní linie odborného diskurzu v oblasti metodologie recepce antického divadla a dramatu, neboť její rozvoj je otázkou pouze posledních 50 let, kdy se k této problematice začíná přistupovat interdisciplinárně a namísto prostého popisu jevů a jejich archivace začíná převažovat jejich analýza z různých hledisek a interpretace v rozmanitých kontextech. Zatímco nejobvyklejším přístupem v odborné literatuře však bývá interpretace divadelního artefaktu v historickém kontextu, publikace, kterou připravujeme, přesahuje na jedné straně k otázkám teoretickým, tzn. např. k otázkám, co je pro inscenování antického dramatu specifické – jakými postupy může antické drama obohatit divadelní umění, ale také naopak: jaké inscenační postupy aktuálního divadla jsou v inscenování užívány a s jakou intencí; jak se prostřednictvím kanonického dramatického díla, na kterém je velký nános předchozích interpretací uměleckých i vědeckých, živě komunikuje v současném divadle a jak se zároveň těchto “nánosů” využívá k vytvoření aktuálního sdělení. Publikace v anglickém jazyce bude obsahovat eseje významných odborníků, kteří se dlouhodobě věnují problematice moderní jevištní recepce antického dramatu a jsou členy nebo spolupracují s Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama.

 

2019

 • Konference From Antiquity to Modernity: Performing Greek and Roman Drama, 22. 5. – 26. 5. 2019 (Řešitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.). Konference, pořádaná s Katedrou divadelní vědy FF UK, představila výsledky spolupráce s evropskou asociací badatelů sdružených v Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama, jejímiž členy jsou přední evropská teatrologická a klasickofilologická univerzitní a vědecká pracoviště. Pracovníci Kabinetu pro klasická studia patřili v 90. letech 20. století k zakládajícím členům této organizace. Výzkum prováděný v rámci Network je specifický svým interdisciplinárním přístupem k analýze divadelních inscenací, kterou hodnotí nejen z hlediska filologického nebo teatrologického, ale propojuje oba přístupy a metody těchto disciplín. Jako keynote speakers vystoupili: Freddy Decreus (Ghent University), George W. M. Harrison (Carlton University, Ottawa), Edith Hall (King’s College, London), Henri Schoenmakers (Universiteit Utrecht & Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg). Konference byla pořádána pod záštitou předsedkyně AV ČR, prof. Evy Zažímalové.
  Výstup: ASEP