XXXII. Letní škola klasických studií: Dokazovat, vyvracet, probouzet city (Aristotelés, Poetika, 1456a). Reflexe emocí v antické kultuře a její recepci (Brno, 30. 6. – 3. 7. 2024)

Letní škola, pořádaná ve spolupráci s Asociací učitelů klasických jazyků a Seminářem dějin umění FF MU se bude věnovat způsobům, jakými antická literatura ve svých rozmanitých žánrech reflektovala emoční stránku lidského vnímání a jaké výrazové prostředky používala k zachycení a vyvolání emocí. Dalším podstatným aspektem letní školy bude sledování recepce antické tradice ve vztahu k emocím v dalších staletích a uměleckých odvětvích. Umění se stalo od dob antiky jednou ze zásadních platforem, která měla za cíl postihnout lidské emoce. V různých uměleckých médiích se od antiky pozornost stáčela ke snahám pohnout divákem za použití různých nástrojů, které budou v rámci letní školy analyzovány. Vedle zacílených přednášek stráví účastníci jeden celý den v Kroměříži, kde budeme ve workshopech postihovat recepci antické kultury zejména ve výtvarném umění a vizuální kultuře raného novověku. Během diskusí nad uměleckými památkami v Kroměříži in situ (zámek a zámecké zahrady, kostel sv. Mořice) a artefakty uloženými v Arcibiskupském muzeu bude zacíleno na problematiku sociální interakce a emocionálního působení umění. Zaměříme se na to, jak umění, zejména barokní, reflektovalo antickou estetiku, rozvíjelo ji a přetvářelo, přičemž důraz bude kladen především na vztah antického člověka k vyjadřování emocí

Program přednášek zde, anotace přednášek zde, plakát bude k dispozici zde.

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, organizaci LŠ a drobné občerstvení během přestávek.

Organizační informace

Kdy: 30. 6. – 3.  7. 2024

Kde: Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Brno,  Veveří 470/28, budova K

Školné:

  • 2500,- Kč pracující
  • 1500,- Kč studenti a důchodci

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, organizaci LŠ a drobné občerstvení během přestávek.

Ubytování: Na kolejích Vinařská je možnost zamluvit si nocleh na dvoulůžkovém pokoji s vlastní koupelnou. Cena za 1 lůžko je 1000Kč/noc+40 Kč městský poplatek. Zájemci o ubytování nechť do 7. 6. napíšou Pavle Schelleové na adresu schelleova@phil.muni.cz.

Kapacita je omezená.

https://www.skm.muni.cz/ubytovani/koleje-muni/koleje-vinarska

Školné je nutné uhradit do 20. června 2024, a to převodem na účet:

Číslo účtu: 11339990/5500

Var. symbol: 724005

Zpráva pro příjemce: jméno plátce – účastníka LŠKS

Závazná přihláška: Závazná přihláška ke stažení ve formátu .docx zde, ve formátu .pdf zde. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. června 2024 na e-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2024 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 27. 6. 2024 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.

 

Obecné informace

Letní škola klasických studií poskytuje specializované přednášky na téma antiky a její recepce v oborech, jako je klasická, středověká a humanistická filologie, klasická archeologie, české a světové dějiny, teatrologie, dějiny umění, filosofie a další spřízněné obory. Tyto přednášky jsou doplněny četbou antických i pozdějších textů v latině a řečtině a dopoledními bloky, v nichž se kombinací nejrůznějších prostředků (sledování filmu, diskuze nad textem, hudební workshop apod.) účastníci seznamují s komplexnějším tématem (např. středověké kanonické hodinky nebo antická inspirace v Sokole). Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí vykročit za hranice své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách probíhá multimediální bloková výuka. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru, aby se posluchači co nejvíce dozvěděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích, doplněné četbou antických i pozdějších pramenů v originále. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.