XXX. Letní škola klasických studií: Veřejná řeč, přesvědčování a pravda od antiky k internetu (Studijní centrum na zámku v Českém Krumlově, 1. – 4. 7. 2022)

Hlavním tématem letošní Letní školy klasických studií je způsob nahlížení (teorie) a působení (praxe) veřejné řeči, a to zejména ve světle jejích atributů popisování skutečnosti (pravda) a přesvědčování. Veřejnou řečí je přitom myšlena řeč, která je adresována většímu množství lidí (či úžeji: občanům, kteří na základě její působnosti něco rozhodují a nějak jednají s dopadem na celek). 

Do této tematické linie spadnou dějiny rétoriky a úvahy o rétorice. Naším cílem však není podat výklad o počátcích a vývoji tradiční rétoriky. Od počátku nás zajímá problematický rozměr veřejné řeči, tedy ty její aspekty, které vyvolávají ve společnosti napětí, působí ambivalentně a stávají se předmětem kritiky. Jde nám tedy o základní zmapování různých přístupů k veřejné řeči a nebezpečí s ní spojených. Chceme si také ukázat, jak některé aspekty veřejného života zakotvené v řeči vystoupí do popředí a stanou se tématem až ve chvílích, kdy se začnou pojit s nějakou hrozbou, např. politickou (demagog se stává vládcem) nebo etickou (selhání vůči společnému dobru; diskriminace).

Do takto pojaté tematiky patří vedle shrnutí tradičního řečnictví také jeho kritika ze strany filosofů; „veřejná řeč“ tragiků; pokusy o systematické shrnutí typů argumentace (scholastika); přesvědčování občanů ze strany politiků v době pandemie či před volbami; zkoumání proměny, kterou prodělají tradiční způsoby komunikace přenesením na internet.

Letní škola klasických studií se bude zabývat podobami veřejné řeči od antiky po současnost. Zaměří se na otázku, co znamenalo být řečníkem v antice. Účastníci se dozvědí nejen to, jaké řečnické a performativní prostředky k veřejnému vystoupení řečník používal, jak se vzdělával, ale představíme také otázky jeho etické zodpovědnosti za řečené, stejně jako prostředky, jimiž své posluchače ovlivňoval a manipuloval. Tyto otázky pak budou zkoumány i v dalších staletích, jež z řečnické tradice antiky čerpala, ale dílny a přednášky představí i problematiku veřejné řeči a nároků, jež jsou na ni kladeny, v dalších médiích.

Orientační program přednášek naleznete zde, plakát zde, brožura k dispozici zde.

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, organizaci LŠ a drobné občerstvení během přestávek.

Organizační informace

Kdy: 1. – 4. 7. 2022

Kde: Studijní centrum na zámku v Českém Krumlově

Školné:

  • 2500,- Kč pracující
  • 1500,- Kč studenti a důchodci

Školné je nutné uhradit do 20. června 2022, a to výhradně přes e-shop Filosofického ústavu AV ČR, v sekci konference - letní školy.

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu momentálního výpadku e-shopu je možné uhradit LŠKS 2022 převodem na účet.

Číslo účtu: 11339990/5500

Var. symbol: 722 002

Zpráva pro příjemce: jméno plátce – účastníka LŠKS

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Závazná přihláška: Závazná přihláška ke stažení ve formátu .docx zde, ve formátu .pdf zde. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. června 2022 na e-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2022 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 27. 6. 2022 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.

Ubytování: Vzhledem k velkému množství ubytovacích kapacit v Českém Krumlově si všichni účastníci zajišťují ubytování sami.

 

Obecné informace

Letní škola klasických studií poskytuje specializované přednášky na téma antiky a její recepce v oborech, jako je klasická, středověká a humanistická filologie, klasická archeologie, české a světové dějiny, teatrologie, dějiny umění, filosofie a další spřízněné obory. Tyto přednášky jsou doplněny četbou antických i pozdějších textů v latině a řečtině a dopoledními bloky, v nichž se kombinací nejrůznějších prostředků (sledování filmu, diskuze nad textem, hudební workshop apod.) účastníci seznamují s komplexnějším tématem (např. středověké kanonické hodinky nebo antická inspirace v Sokole). Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí vykročit za hranice své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách probíhá multimediální bloková výuka. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru, aby se posluchači co nejvíce dozvěděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích, doplněné četbou antických i pozdějších pramenů v originále. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.