XXIX. Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci (Univerzitní centrum Telč, 1. - 4. 7. 2021)

Ke zkoumání pojmu „lid“ a „lidovost“ v antice lze přistoupit nejméně ze tří hledisek: 1. zkoumat sociální strukturu společnosti a projevy „lidové“ kultury, 2. dívat se na postoje antických spisovatelů a myslitelů k lidu a lidovosti a 3. zaměřit se na přístupy a teorie moderních badatelů. LŠKS se tematicky se zaměří na jazyk, literaturu a kulturu vůbec, ale také na životní podmínky širokých vrstev obyvatelstva i na tento koncept v antické filosofii. Poskytne také prostor pro zamyšlení a diskusi nad tím, zda a jak se tyto koncepty objevují v dnešním světě. Není jistě náhodou, že tzv. lidová latina se stává předmětem významnějšího výzkumu v 19. století v době budování identit moderních evropských národů. Hodnota antické populární kultury i definice a role lidové latiny se přitom stala předmětem vědeckých sporů a dodnes má konfliktní potenciál. Vzhledem k současnému napětí mezi městem a venkovem, „vítězi“ a „poraženými“ v procesu globalizace je téma lidu a lidovosti mimořádně zajímavé a aktuální. Snaha o hlubší poznání tohoto fenoménu v době úsvitu evropské kultury je příležitostí k lepšímu pochopení historie i dneška.

Plakát se základními informacemi bude umístěn zde, program s anotacemi přednášek naleznete zde. Brožura s texty (v tištěné podobě bude účastníkům distribuována první den letní školy) je k dispozici ke stažení zde.

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, organizaci LŠ a drobné občerstvení během přestávek.

Organizační informace

Kdy: 1. – 4. 7. 2021

Kde: Konferenční centrum Masarykovy univerzity, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč

Školné:

  • 2000,- Kč pracující
  • 1000,- Kč studenti a důchodci

Školné je nutné uhradit do 20. června 2021, a to výhradně přes e-shop Filosofického ústavu AV ČR, v sekci konference - letní školy.

Závazná přihláška: Závazná přihláška ke stažení ve formátu .docx zde, ve formátu .pdf zde. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. června 2021 na e-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2020 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 27. 6. 2019 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.

Ubytování: Účastníci si mohou rezervovat místo v Konferenčním centru Telč. Kapacita míst je omezena a je vždy nutné uvést, že jste posluchač LŠKS. https://www.uct.muni.cz/kontakt

 

Obecné informace

Letní škola klasických studií poskytuje specializované přednášky na téma antiky a její recepce v oborech, jako je klasická, středověká a humanistická filologie, klasická archeologie, české a světové dějiny, teatrologie, dějiny umění, filosofie a další spřízněné obory. Tyto přednášky jsou doplněny četbou antických i pozdějších textů v latině a řečtině a dopoledními bloky, v nichž se kombinací nejrůznějších prostředků (sledování filmu, diskuze nad textem, hudební workshop apod.) účastníci seznamují s komplexnějším tématem (např. středověké kanonické hodinky nebo antická inspirace v Sokole). Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí vykročit za hranice své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách probíhá multimediální bloková výuka. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru, aby se posluchači co nejvíce dozvěděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích, doplněné četbou antických i pozdějších pramenů v originále. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.