Jednou z vědeckých aktivit pracovníků Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR je i tvorba a doplňování specializovaných oborových databází, které jsou zdarma přístupné na internetu. Vybrané databáze, podobně jako další databáze provozované Filosofickým ústavem, jsou rovněž zahrnuty do nově vytvořené velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ fungující od roku 2019. Zdroje LINDAT/CLARIAH-CZ tvoří distribuovaný národní uzel celoevropské sítě DARIAH-EU pro digitální humanitní vědy.

Antická inspirace ve výtvarném umění
Databáze mapuje řecko-římské dědictví v českých zemích od počátku až do současnosti. Obsahem databáze jsou umělecká díla inspirovaná klasickou tradicí, která byla vytvořena v českých zemích nebo pro zde sídlící objednavatele. Databáze je součástí velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ. Další informace o databázi zde.

Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigrafické kultuře v českých zemích od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nápis je definován jako text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika atd.) a na gobelínech. Další informace o databázi zde.

Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus – Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhledávání podle jmen.

Černý klíč (Clavis nigra)
Databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci. Další informace o databázi zde.

Digitální obrazový archiv KKS (databáze je přístupná pouze z počítačů v Knihovně KKS)
Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. obsahuje digitální fotografie výtvarných děl, rukopisů a starých tisků vzniklých do roku 1800 (např. Evangeliář Zábrdovický, Kodex Franus, Komenského mapy Moravy, výzdoba Znojemské rotundy, letohrádku Hvězda, Pašijový cyklus kaple sv. Václava svatovítské katedrály aj.).

Documenta latinitatis Bohemorum
Databáze obsahuje vybrané středověké latinské texty bohemikální provenience. Umožňuje spolehlivé vyhledávání v nahraných textech (včetně kritického aparátu a editorských poznámek), snadný přístup k textům ke stažení a snadné konzultování relevantních slovníků.

Fontes rerum Regni Bohemiae
Elektronická edice latinských kronik.

Hymnorum thesaurus Bohemicus
Databáze obsahuje rozpis českých duchovních písní z cca. šedesáti historických kancionálů vydávaných v průběhu 16.-18. století, což pokrývá prakticky celou kancionálovou dobovou produkci. Zahrnuje 21221 záznamů jednotlivých písní. Další informace o databázi zde.

Inscenace antického dramatu
Databáze obsahuje základní informace o českých inscenacích antických divadelních her profesionálních, poloprofesionálních i amatérských činoherních a loutkových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně údajů o hostování zahraničních společností od roku 1960 a údajů o inscenacích České televize a Českého rozhlasu. Databáze je součástí velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ. 

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae
Slovník spisovatelů a učenců Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826). Tímto dílem vrcholí snahy řady vzdělanců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s koncepcí historia litteraria od počátků až po jejich současnost. Digitální databáze obsahuje zatím hesla A-B, další se postupně doplňují.

Kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích
Databáze obsahující skeny značné části (A-E, Pi-Z) kartotéky, která slouží jako základ prací na Slovníku středověké latiny v českých zemích.

Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v českém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografie českých tisků od počátku knihtisku do r. 1800. Další informace o databázi zde.

LIMUP (Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století)
Databáze obsahuje bibliografické údaje o 1198 bohemikálních liturgických rukopisech z období 12. – 18. století. Další informace o databázi zde.

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací.

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích, kteří někdy působili na teritoriu vymezeném někdejším Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři od počátku knihtisku až do roku 1860. Další informace o databázi zde.

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, zahrnující druhé, opravené vydání celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmen A–M. Databáze je součástí velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ.