Oddělení biblických studií

Badatelské zaměření

Oddělení biblických studií KKS se zabývá historickými, filologickými, filosofickými a teologickými otázkami souvisejícími s Biblí a jejím působením v evropské kultuře. Pracovníci oddělení se soustředí především na tři oblasti bádání: Bible a helénistický starověk; Bible a raná křesťanská literatura a Bible v českých zemích.

 

Řešené projekty

Týmové projekty

PŘENOS A TRANSFORMACE IDEJÍ: HELÉNISMUS, RANÝ JUDAISMUS A RANÉ KŘESŤANSTVÍ (2019-2021, hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D., spolupracovníci: Mgr. David Cielontko, Mgr. Jan A. Dus, T.h.D., Mgr. Bc. Radka Fialová, Ph.D., Mgr. Juraj Franek, Ph.D., PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.; číslo grantu GA ČR 19-02741S).

Helénistické období starověku připomíná některými rysy globální tendence moderního světa: dominance jednoho či dvou dorozumívacích jazyků (řečtina, latina – dnes angličtina); živé obchodní a kulturní kontakty ve velkém (středomořském – dnes globálním) zeměpisném prostoru; prolínání filosofických a náboženských proudů. Myšlenkový svět Starého zákona se v této době organicky vyvíjí v raný judaismus s helénistickými prvky (alexandrijská diaspora, deuterokanonické knihy SZ, apokalyptika, židovská filosofie atd.). Podobně i tradiční antická filosofie přibírá další impulsy (středoplatónská a stoická filosofie, mysterijní kulty). V tomto kontextu se také začíná rozvíjet křesťanství. Proto je studium helénismu dnes znovu aktuální i ve světovém měřítku. Projekt je věnován zejména helénistické a rané křesťanské literatuře a jejímu fascinujícímu svědectví o mnohovrstevnatém, harmonickém i polemickém myšlenkovém dialogu (gnóze; Filón Alexandrijský; Plinius Mladší; Justin Mučedník aj.) a prolínání idejí. Hlavním metodickým přínosem projektu je snaha o překonání separace biblických studií a klasického bádání nad antickým písemnictvím. Tomu odpovídá zaměření mezinárodní konference (uskutečněné na podzim 2019) i studie připravované k vydání jak v odborných periodikách, tak i v samostatném encyklopedickém projektu.

Hlavní monografický výstup: Radka Fialová – Jiří Hoblík – Petr Kitzler (eds.), Hellenism, Early Judaism, and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas, Berlin – Boston: Walter De Gruyter 2022 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 155), 243 pp. ISBN 978-3-11-079507-3. Více informací; preview na Google books.


KNIHOVNA RANÉ KŘESŤANSKÉ LITERATURY

Rané křesťanské spisy (obvykle pojednávané v úvodních oddílech patristiky) se rozlišují na spisy apokryfní, spisy apologetické, spisy apoštolských otců a spisy církevních otců; hranice mezi nimi mohou být ovšem plynulé a nekryjí se s hranicemi žánrů. V druhé polovině 20. století, kdy byly u nás společenské vědy podřízeny téměř nepřetržité ideologické státní kontrole, stály tyto spisy v pozadí a větší pozornosti se jim dostávalo jen v církevních kruzích. Pracovníci oddělení je ve spolupráci s Centrem biblických studií zpřístupňují širší české veřejnosti (některé z nich poprvé) v moderních překladech z řečtiny, latiny i dalších jazyků a s odborným komentářem zaměřeným zejména na jejich kontext v soudobé antické literatuře. Texty vycházejí v řadě Knihovna rané křesťanské literatury nakladatelství Vyšehrad, příp. v řadě Knihovna raně křesťanské tradice nakladatelství OIKOYMENH, kterou řídí dr. Petr Kitzler (od roku 2019 s dr. Janou Plátovou).


Spolupráce na projektech, jejichž řešiteli jsou jiné instituce

NOVÝ ZÁKON 1601: VRCHOL BIBLICKÉ PRÁCE V JEDNOTĚ BRATRSKÉ (2018-2020, hlavní řešitel PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; za KKS Mgr. Jan Dus, Th.D. a Mgr. Vojtěch Pelc, číslo grantu GA ČR 18-07309S).

RUKOPISY Z NAG HAMMÁDÍ. V knižní řadě Knihovna rané křesťanské literatury od r. 2008 vycházejí české komentované překlady textů z převážně gnostického prostředí nalezených v Egyptě. Publikace připravuje Centrum biblických studií (Praha) a Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy (Praha); za KKS Mgr. Bc. Radka Fialová, Ph.D.


Individuální projekty

MANUÁLNÍK JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO. Málo známá biblická parafráze, kterou z kralického překladu sestavil biskup Jednoty bratrské, dnes známější spíše díky svým pedagogickým spisům. Plánovaným výstupem projektu je komentovaná edice. Řešitel: PhDr. Jiří Beneš.

LISTY IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO VE DVOU VERZÍCH. Standardní sbírka sedmi autentických listů Ignáce Antiochijského (2. stol.) byla později neznámým autorem rozšířena  a obohacena o samostatné exegetické a dogmatické důrazy (tzv. delší verze z 4. stol.). Plánovaným výstupem projektu jsou dílčí srovnávací studie s trvalým ohledem na Písmo jako citační základnu ignatian, výhledově pak souhrnné synoptické vydání obou verzí. Řešitel: Mgr. Jan A. Dus, Th.D.

SIBYLLINY VĚŠTBY. Rozsáhlá sbírka židovsko-křesťanských věšteb v řeckém hexametru, která byla vícekrát redigována v průběhu 4.–7. století, obsahuje řadu starších tradic a odkazů na Písmo i antickou mytologii. Výhledovým výstupem je komentovaný překlad (do češtiny dosud nepřeložených) posledních čtyř knih (XI-XIV). Řešitel: Mgr. Jan A. Dus, Th.D.

TERTULLIANOVA TEOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE A JEHO NAUKA O DUŠI. Tertullianus z Kartága (poč. 3. stol.), jeden z prvních latinsky píšících křesťanských autorů, je mj. autorem nejstaršího zachovaného křesťanského pojednání O duši (De anima). Kromě dílčích odborných studií je cílem projektu vydání českého komentovaného překladu tohoto rozsáhlého díla. Řešitel: PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.

 

Databáze

Rozpracovaný přehled českých překladů tzv. novozákonních apokryfů usiluje o sjednocení nomenklatury na základě normativní příručky Clavis Apocryphorum Novi Testamenti (nakl. Brepols). Více informací zde.

 

Zapojení oddělení do Strategie AV 21

Detailní informace jsou dostupné na stránce věnované Strategii AV21.

 • Dějiny raného křesťanství jako historická paměť (Řešitel: Mgr. David Cielontko, 2020)
 • Encyklopedie helénismu, posthelénismu a raného křesťanství (Řešitelé: Mgr. Bc. Radka Fialová, Ph.D.,  Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., 2019)

Pedagogická činnost

Pracovníci oddělení se pravidelně účastní výuky na různých vysokých školách v ČR, např. na ETF UK Praha (dr. Jan A. Dus), FF MU Brno (dr. Juraj Franek) či FF UJEP Ústí nad Labem (doc. Jiří Hoblík).

 

Dokončené projekty a vybrané významné publikace

Projekty

CENTRUM EXCELENCE „HISTORIE A INTERPRETACE BIBLE“ (2012–2018, GA ČR P401/12/G168). V tomto rozsáhlém projektu GA ČR spojilo své síly pět institucí a několik desítek odborníků (podrobněji zde). Za Oddělení biblických studií se na grantu podíleli doc. Josef Bartoň, dr. Jiří Beneš, dr. Robert Dittmann, dr. Jan A. Dus, mgr. Radka Fialová, doc. Jiří Hoblík a dr. Petr Kitzler.


MILOST V KŘESŤANSKÉ TEOLOGII (2004–2016)
V rozsáhlém souboru studií, jež byly vydány nejprve ve třech svazcích česky a potom v jednom svazku německy, je teologické téma milosti představeno z úhlu pohledu řady starověkých autorů. Projekt proběhl ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (CMTF UP Olomouc). Projektu se účastnil dr. Jan A. Dus a dr. Petr Kitzler.

Vydané svazky v češtině:
Karfíková, Lenka – Mrázek, Jiří (eds.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů. Jihlava: Mlýn 2004.
Karfíková, Lenka – Dus, Jan A. (eds.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici. Jihlava: Mlýn 2008.
Karfíková, Lenka – Dus, Jan A. (eds.), Milost v patristice. Jihlava: Mlýn 2011.

Německá verze studií vyšla v prestižní teologické studijní řadě věnované dějinám dogmatu, a to pod názvem:
Karfíková, Lenka – Hušek, Vít – Chvátal, Ladislav (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder 2016 (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a, Teil 1).


MARTYROLOGICKÁ LITERATURA (2009–2015)
Komentovaný český překlad nejstarších zpráv o křesťanských mučednících. Projekt probíhal ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (CMTF UP Olomouc), řídil ho Petr Kitzler.

Vydané svazky:
Kitzler, Petr (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků: Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Praha: Vyšehrad 2009.
Kitzler, Petr (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků II: Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. Praha: Vyšehrad 2012.
Kitzler, Petr, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127).

 

Publikace

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Bartoň, Josef - Dittmann, Robert, Český obrozenec překládá Písmo: překladatelské dílo Františka Novotného z Luže: edice Janova evangelia. Praha: Scriptorium, 2018. 158 s. ISBN 978-80-88013-72-3.
 • Dus, Jan A., První list Petrův. Praha: Česká biblická společnost, 2017. 308 s. Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 18. ISBN 978-80-7545-064-7.
 • Fialová, Radka, Justin Mučedník a jeho Bible. Praha: Vyšehrad, 2018. 230 s. Teologie. ISBN 978-80-7601-081-9.
 • Kitzler, Petr, Duše a tělo u Tertulliana. Dvě studie k Tertullianově antropologii. Praha: Filosofický ústav AV ČR: OIKOYMENH, 2018. 123 s. Edice Oikúmené, 198. ISBN 978-80-7298-346-9.
 • Kitzler, Petr, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin: de Gruyter, 2015. 159 s. Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127. ISBN 978-3-11-041942-9.
 • Tertullianus, Mučedníkům, úvod, český překlad a poznámky Petr Kitzler. Praha: Filosofický ústav AV ČR - OIKOYMENH 2019 (Edice Oikúmené, Malá řada, 24), 56 s. ISBN 978-80-7298-372-8.

ODBORNÉ STUDIE

 • Bartoň, Josef, "Translation Tradition as a Source of Errors and Clichés in Modern Czech Translations of the New Testament", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The Process of Authority: the Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, s. 337–348. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. ISBN 978-3-11-037694-4.
 • Beneš, Jiří, „J. A. Comenius on Translation and Interpretation of the Bible“, in: W. Goris – M. A. Meyer – V. Urbánek (eds.), Gewalt sei ferne den Dingen. Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius, Wiesbaden: Springer VS 2016, s. 159–168. ISBN 978-3-658-08260-4.
 • Dittmann, Robert, "Konsonantismus Bible kralické šestidílné", in: Listy filologické, 141, 2018, s. 409-448.
 • Dittmann, Robert, "Vokalismus Bible kralické šestidílné II: uplatnění změn proběhlých od konce 14. století", in: Listy filologické, 141, 2018, s. 95-130.
 • Dittmann, Robert, "Vokalismus Bible kralické šestidílné I. Uplatnění změn proběhlých před staročeskými diftongizacemi", in: Listy filologické, 140, 2017, s. 407-427.
 • Dus, Jan A., "Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The Process of Authority: the Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, s. 151–163. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27.
 • Dus, Jan A., "Die Apostolischen Väter", in: L. Karfíková - V. Hušek - L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder 2016, s. 174-188. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a (1. Teil).
 • Fialová, Radka, "'Scripture' and the 'Memoires of the Apostels': Justin Martyr and his Bible.", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The Process of Authority: the Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, s. 165-178. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27.
 • Franek, Juraj, „The Reception of Socrates in Tertullian“, in: C. Moore (ed.), Brill’s Companion to the Reception of Socrates. Leiden: Brill 2019, s. 435–452.
 • Hoblík, Jiří, "Moudrost po čase své krize – v knize, jíž propůjčila jméno", in: Teologická reflexe, 22, 2016, s. 126-144.
 • Kitzler, Petr, "Tertullian's Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology", in: J. Lagouanère - S. Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d'Afrique (IIe-VIe siècles). Turnhout: Brepols 2015, s. 43-62. Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70.
 • Kitzler, Petr, "Tertullian", in: L. Karfíková - V. Hušek - L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder 2016, s. 265-281. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a (1. Teil).
 • Kitzler, Petr, "Traducianism", in: Paul J. J. van Geest - Bert Jan Lietaert Peerbolte - David Hunter (eds.), Brill Encyclopedia of Early Christianity Online. Leiden: Brill 2019, on-line. <http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00003514>