Mgr. Jan Dus Th.D.

Foto pracovníka Jan Dus

dus@ics.cas.cz
+420 234 612 318

Oddělení biblických studií
vědecký pracovník / vedoucí oddělení
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

Nový zákon - zejm. První list Petrův, Druhý list Petrův, List Judův.

Novozákonní apokryfy - zejm. apokryfní skutky apoštolů, apokalyptická literatura.

Spisy apoštolských otců - zejm. Umučení Polykarpa, Listy Ignáce Antiochijského.

Nizozemská teologie 16. stol. - Menno Simons, Dirck Volckertszooon Coornhert.

Nizozemská teologie 20. stol. - Kornelis H. Miskotte, Karl A. Deurloo, Theo de Boer, Nico ter Linden, Willem Barnard.


Studium

1999–2007 postgraduální studium na UK-ETF, obor Nový zákon, Th.D. Disertační práce: Sibylliny věštby I–II a VI–VIII. Otázky Bartolomějovy. Novozákonní apokryfy v českém překladu (obhájena 20.6.2007).

1991–1999 UK-ETF, obor evangelická teologie, Th.Mgr. Diplomová práce: Ze života a díla Dircka Volckertszoona Coornherta (1522–1590) (studie o nizozemském biblistovi a humanistovi; obhájena 23.6.1999).

1985–1991 FF UK, obor klasická filologie, Ph.Mgr. Diplomová práce: Přirovnání v Kosmově kronice české jako rétorická ozdoba (obhájena 22.5.1991).


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2004-dosud vědecký pracovník, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Praha

2001–dosud vědecký pracovník, Centrum biblických studií, Praha

1996–1998 odborný asistent, Ústav klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

1991–dosud lektor, později odborný asistent, novozákonní řečtina a latina, katedra Nového zákona Evangelické fakulty Univerzity Karlovy, Praha.


Granty

2019-2021: "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství" (GA ČR).

2018-2020: "Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské" (GA ČR).

2012-2018: "Historie a interpretace bible" (GA ČR).

2009-2011: "Narativní evangelia" (GA AV).

2001-2003: "Překlad novozákonních apokryfů II." (GA UK).

2001: "Apokalyptické motivy v Sibylliných věštbách" (GA UK).

1997-1999: "Kritické vydání novozákonních apokryfů" (GA UK).


Zahraniční stáže

1992–1994 Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid. Písemná práce: Idea „nenásilí“ u Petra Chelčického a Menno Simonse.


Pedagogická činnost

Odborný asistent, katedra Nového zákona Evangelické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (novozákonní řečtina, latina, kurzorická četba řeckých a latinských textů, rané křesťanská a patristická literatura).


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

2007 - konference „Apokryphe Evangelien“. Lutherstadt Wittenberg. Příspěvek: „Die
neutestamentlichen Apokryphen in der tschechischen Übersetzung“.


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

2019 - konference „Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas“. Praha, 12.-13.9.2019. Příspěvek: „Biblical quotations in the Ignatius’ and Pseudo-Ignatius’ Letters“.

2017 - XXV. Colloquium Biblicum. Praha, 19.-22.4.2017. Příspěvek: "Die sanfte Courage von Sara (1Pt 3,1–7)".

2015 - XXIII. Colloquium Biblicum. Praha, 8.-11.4.2015. Příspěvek: „Ein Streit um Moses’ Körper: Juda 9 und das verlorene Ende der ,Assumptio Mosis‘“.

2015 - Patristická konference. Olomouc, 24.-25.9.2015. Příspěvek: "Apoštol Petr – spolustarší, svědek Kristových utrpení, účastník budoucí slávy (1Pt 5,1)".

2014 - konference Process of Authority. Praha, 8.-10.5.2014. Příspěvek: "Papers, or principles? Ignatius of Antioch on the authority of the Old Testament (Philad 8:2)".

2013 - Patristická konference. Praha, 20.9.2013. Příspěvek: "Pravda v Janově evangeliu a v listech Ignáce Antiochijského".

2013 - Symposion celebrating 80th birthday of Petr Pokorný. Prague, Protestant Theological Faculty, 11.-12.10.2013. Příspěvek: "Das Opfer bei Ignatius von Antiochien".

2012 - XX. Colloquium Biblicum. Praha, 11.-14.4.2012. Příspěvek: „Prophet Hesekiel in den Schriften von den Apostolischen Vätern“.

2012 - Patristická konference. Olomouc, 20.-21.9.2012. Příspěvek: "Listy Ignáce Antiochejského: srovnání střední a delší verze".

2011 - konference Náboženské divadlo v raném novověku, Hradec Králové, 4.-5.10.2011. Příspěvek: „Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590) a jeho biblické alegorické hry“.

2011 - XIX. Colloquium Biblicum. Praha, 27.-30.4.2011. Příspěvek: „Die jüdisch-christliche Argumentation gegenüber den Polytheismus in dem Brief an Diognet“.

2008 - Patristická konference. Olomouc, 7.-8.11.2008. Příspěvek: "Teologie Ignatia Antiochejského".

2007 - konference „Komenský a patristika“, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod, 17.-18.10.2007. Příspěvek: „Jan Amos Komenský a Ignatios Antiochejský“.

2007 - Setkání pedagogů teologických fakult Praha, 22.5.2007. Příspěvek: "Utrpení sv. Bartoloměje - apokryf a legenda".

2005 – XIII. Colloquium Biblicum, Praha, téma: „David-Bilder und David-Rezeption in und
ausserhalb des biblischen Kanons“, příspěvek: „David als himmlischer Sänger in Visio Pauli“.


Popularizační činnost

2014 - Letní škola klasických studií – „Antická mytologie v proměnách věků“, Olomouc, 28.6.–2.7.2014. Příspěvek: „Tertullián – křesťanská kritika antického panteonu“.

2008 - 6. Moravsko-slezské akademické dny: „Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla“, Olomouc, 20.9.2008. Příspěvek: „Apoštol Pavel v apokryfech“.

2007 - Český rozhlas 6, Hovory o víře. 28.4.2007. "Apokryfní literatura".

2007 - České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, 26.3.2007: "Sv. Josef v evangeliích a v apokryfních spisech".


Členství v edičních radách

2000-dosud: Knihovna rané křesťanské literatury (Centrum biblických studií - Vyšehrad).

1996-dosud: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník (Eman).


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

2008 - dosud: Patristická společnost České republiky


Ocenění odbornou komunitou

1999 - Písemná práce "Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)" byla oceněna Bolzanovou cenou University Karlovy.