Knihovna Kabinetu pro klasická studia

Knihovna je otevřena v pondělí od 12:00 do 17:00.

 • V otevírací době je možné dokumenty pouze půjčovat a vracet. Další služby nejsou obnoveny.
 • Preferujeme předchozí objednání dokumentů e-mailem na adrese knihovna@ics.cas.cz.
 • Po předchozí domluvě je možné vyzvednout dokumenty i v jiné době.
 • Dobu strávenou v knihovně je nutné z důvodu hygienických opatření zkrátit jen pro nejnutnější vyřízení požadavků.
 • Vstup do knihovny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem (bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95) nebo nanorouškou (certifikovanou na úrovni FFP2).
 • Vstup povoluje služba ve studovně, kde smí současně být pouze jeden čtenář.

Kontakt:

tel.: +420 222 828 301 (studovna)
e-mail: knihovna@ics.cas.cz

Lidé v knihovně:

Vedoucí knihovny
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D. sima@flu.cas.cz  
       
Knihovnice Mgr. Michaela Jůzová juzova@ics.cas.cz Katalogizace, Akvizice
  Ing. Tereza Klozová klozova@ics.cas.cz Správa fondu knih, Katalogizace, MVS
Knihovník Mgr. Petr Guba guba@ics.cas.cz Akvizice periodik, Katalogizace

 

 

Katalogy knihovny

 

O knihovně

lKnihovna Kabinetu pro klasická studia FLÚ (knihovní řád je dostupný zde) spravuje obsáhlý knižní a časopisecký fond čítající přes 60 000 svazků, který zahrnuje příručky, encyklopedie, slovníky, edice a elektronické databáze z mnoha humanitních oborů: klasické filologie a klasických studií, medievistiky, filosofie, patrologie, teologie, církevních dějin, historie, dějin umění, kulturních dějin středověku aj. Knihovna rovněž disponuje všemi zaměstnaneckými díly pracovníků KKS. Mezi oborově mimořádně významné publikace, jež jsou ve fondu knihovny zastoupeny a jsou pravidelně rozšiřovány a doplňovány, patří kromě zahraničních monografií kupříkladu ucelené ediční řady antických, raně křesťanských či středověkých autorů vydaných v moderních a často bilingvních edicích (Bibliotheca Teubneriana, Loeb Classical Library, Les Belles Lettres, Sources Chrétiennes, Corpus Christianorum, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum), knihovna rovněž každoročně odebírá přes 70 domácích i zahraničních odborných periodik (seznam veškerých časopisů dostupných v knihovně KKS je ke stažení zde). Jako přední specializovaná knihovna na danou problematiku v ČR slouží vysokoškolským studentům, badatelům, širší odborné i laické veřejnosti a v rámci meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby také dalším knihovnám v ČR i zahraničí. V novější době byla rozšířena dary o některé významné dílčí fondy, jako je např. knihovna historika Jiřího Spěváčka, kulturního historika českého středověku Pavla Spunara nebo francouzského historika Jeana-Pierra Vernanta. Knihovna disponuje vlastní studovnou a po registraci umožňuje rovněž absenční výpůjčky určitého typu publikací. V knihovně lze rovněž zakoupit vybrané publikace a CD-Romy pracovníků Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR nebo knihy, jež Kabinet pro klasická studia vydal.

 


 

Knihovna vznikla na základě skromného fondu souvisejícího s činností bývalé Kanceláře Slovníku středověké latiny v českých zemích (při České akademii věd a umění), prvotního jádra budoucího Kabinetu pro klasická studia. Po vzniku Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská (r. 1953) byla budována jako nedílná součást této vědecké instituce. Důležitým fondem byly tehdy knihy z knihoven zrušených klasických gymnázií zaměřených na studium klasických jazyků a dějin antické historie a kultury. Na počátku 21. století začal být knihovní fond cíleně doplňován akvizicemi a řazen v otevřeném systematickém oborovém stavění. Čtenáři mají dnes v sále knihovny a v sále řeckých a latinských autorů přístup k více než polovině všech sbírek. Zbývající fond je pak neprodleně expedován z depozitáře, případně na požádání i z depozitáře AV ČR v Jenštejně. Sesterskou knihovnou Knihovny KKS je Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, jehož je Kabinet pro klasická studia součástí.

 

 

 

Na konci roku 2019 byla ukončena konverze dat ze systému TinLib do systému ALEPH. Převedeno bylo přibližně 23 tis. záznamů. Celkový přehled převedených titulů a nově zpracovávaných titulů v systému ALEPH je přístupný zde.

Internetové rozhraní katalogu Tinweb bylo odpojeno. Prohledávání katalogu TinLib je dále možné pouze z počítačů v Knihovně Kabinetu pro Klasická studia.

V současné době probíhá systematické zpracování knih a opravy záznamů v systému ALEPH podle nově nastaveného systému signatur a lokačních signatur pro jednotlivé prostory knihovny. Některé tituly nemusí být v této fázi zpracování přístupné. V katalogu jsou tyto tituly označeny příznakem Ve zpracování.

 

Seznam nových přírůstků knihovny za jednotlivá období

 

Elektronické informační zdroje dostupné z Knihovny Kabinetu pro klasická studia AV ČR

Badatelům a návštěvníkům Kabinetu pro klasická studia jsou pro akademické účely ve studovně knihovny dostupné následující elektronické informační zdroje (přístup do těchto předplacených databází je pro zaměstnance vázán na počítačovou síť Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR):


Plnotextové databáze pro humanitní vědy

 • Brepolis Latin Complete
 • JSTOR (Journal Storage)
  V rámci digitálního archivu JSTOR si můžete prohlédnout nově přístupné kolekce Arts & Sciences I – XV, ve kterých je pro obory filosofie, náboženství a klasická studia zahrnuto více než 300 titulů. Jejich seznam s prolinky do plných textů najdete zde.
 • EBSCO Academic Search Ultimate
  Téměř 900 titulů indexovaných pro obory filosofie a náboženství, více informací zde.
 • ProQuest Central
  Cca 500 plnotextových oborových časopisů, výběr z dílčích databází Arts & Humanities Database, Philosophy Database a Religion Database, více informací zde.


Bibliografické a citační databáze


Encyklopedie a slovníky


Od roku 2018 je v počítačové síti Kabinetu pro klasická studia FLÚ a rovněž v Knihovně KKS zpřístupněn i "Portál e-časopisů FLÚ", jenž umožňuje přístup k plným textům všech předplácených časopisů z jednoho místa. Více informací o portále zde, přímý vstup zde.

Po zřízení vzdáleného přístupu je možnost využití i dalších databází a kolekcí předplácených v Knihovně AV ČR, jejichž přehled naleznete zde. Nově lze tímto způsobem pracovat např. v časopiseckých kolekcích Cambridge Journals Online a Oxford Journals Online.