Knihovna Kabinetu pro klasická studia

Letní uzavření knihovny od 1. července do 30. srpna 2024.
Dokumenty bude možné půjčovat a vracet pouze po předchozím objednání návštěvy na e-mailové adrese knihovna@ics.cas.cz.

Kontakt:

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1. V budově třetí patro zvonek č. 20.

Tel.: +420 234 612 301 (studovna)
E-mail: knihovna@ics.cas.cz

Lidé v knihovně:

Vedoucí knihovny
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D. sima@flu.cas.cz  
       
Knihovníci Mgr. Michaela Jůzová juzova@ics.cas.cz Katalogizace, Akvizice
  Mgr. Petr Guba guba@ics.cas.cz Akvizice periodik, Katalogizace
       

 

Katalogy knihovny

Přehled edic

Elektronické informační zdroje dostupné z Knihovny Kabinetu pro klasická studia AV ČR

Badatelům a návštěvníkům Kabinetu pro klasická studia jsou pro akademické účely ve studovně knihovny dostupné následující elektronické informační zdroje (přístup do těchto předplacených databází je pro zaměstnance vázán na počítačovou síť Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR):

Plnotextové databáze pro humanitní vědy


Bibliografické a citační databáze


Encyklopedie a slovníky

 

O knihovně

lKnihovna Kabinetu pro klasická studia FLÚ (knihovní řád je dostupný zde) spravuje obsáhlý knižní a časopisecký fond čítající přes 60 000 svazků, který zahrnuje příručky, encyklopedie, slovníky, edice a elektronické databáze z mnoha humanitních oborů: klasické filologie a klasických studií, medievistiky, filosofie, patrologie, teologie, církevních dějin, historie, dějin umění, kulturních dějin středověku aj. Knihovna rovněž disponuje všemi zaměstnaneckými díly pracovníků KKS. Mezi oborově mimořádně významné publikace, jež jsou ve fondu knihovny zastoupeny a jsou pravidelně rozšiřovány a doplňovány, patří kromě zahraničních monografií kupříkladu ucelené ediční řady antických, raně křesťanských či středověkých autorů vydaných v moderních a často bilingvních edicích (Bibliotheca Teubneriana, Loeb Classical Library, Les Belles Lettres, Sources Chrétiennes, Corpus Christianorum, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum), knihovna rovněž každoročně odebírá přes 70 domácích i zahraničních odborných periodik (seznam veškerých časopisů dostupných v knihovně KKS je ke stažení zde). Jako přední specializovaná knihovna na danou problematiku v ČR slouží vysokoškolským studentům, badatelům, širší odborné i laické veřejnosti a v rámci meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby také dalším knihovnám v ČR i zahraničí. V novější době byla rozšířena dary o některé významné dílčí fondy, jako je např. knihovna historika Jiřího Spěváčka, kulturního historika českého středověku Pavla Spunara nebo francouzského historika Jeana-Pierra Vernanta. Knihovna disponuje vlastní studovnou a po registraci umožňuje rovněž absenční výpůjčky určitého typu publikací.

Knihovna vznikla na základě skromného fondu souvisejícího s činností bývalé Kanceláře Slovníku středověké latiny v českých zemích (při České akademii věd a umění), prvotního jádra budoucího Kabinetu pro klasická studia. Po vzniku Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská (r. 1953) byla budována jako nedílná součást této vědecké instituce. Důležitým fondem byly tehdy knihy z knihoven zrušených klasických gymnázií zaměřených na studium klasických jazyků a dějin antické historie a kultury. Na počátku 21. století začal být knihovní fond cíleně doplňován akvizicemi a řazen v otevřeném systematickém oborovém stavění. Čtenáři mají dnes v sále knihovny a v sále řeckých a latinských autorů přístup k více než polovině všech sbírek. Zbývající fond je pak neprodleně expedován z depozitáře, případně na požádání i z depozitáře AV ČR v Jenštejně. Sesterskou knihovnou Knihovny KKS je Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, jehož je Kabinet pro klasická studia součástí.

 

 

Na konci roku 2019 byla ukončena konverze dat ze systému TinLib do systému ALEPH. Převedeno bylo přibližně 23 tis. záznamů. Celkový přehled převedených titulů a nově zpracovávaných titulů v systému ALEPH je přístupný zde.

Internetové rozhraní katalogu Tinweb bylo odpojeno. Prohledávání katalogu TinLib je dále možné pouze z počítačů v Knihovně Kabinetu pro Klasická studia.

V současné době probíhá systematické zpracování knih a opravy záznamů v systému ALEPH podle nově nastaveného systému signatur a lokačních signatur pro jednotlivé prostory knihovny. Některé tituly nemusí být v této fázi zpracování přístupné. V katalogu jsou tyto tituly označeny příznakem Ve zpracování.