Oddělení novolatinských studií

Badatelské zaměření

Oddělení novolatinských studií se zaměřuje na výzkum latinské kultury, zvláště vzdělanosti a literatury, raného novověku v souvislostech vícejazyčné literární a knižní produkce vzniklé v českých zemích a v kontextu středoevropské vzdělanosti. Oddělení se dále věnuje evidenci a digitálnímu zpracování písemných památek bohemikální provenience. Výzkum latinské literární produkce v českých zemích od 16. do počátku 19. století je realizován rovněž v individuálních badatelských projektech dle zaměření jednotlivých členů oddělení, kteří interpretují, analyzují a vydávají novolatinská díla patřící do různých žánrových oblastí. Témata současného výzkumu: humanistické básnictví, humanistická naučná literatura, cestovní deníky, koncept historia litteraria, školské drama, řečnictví, kázání, historiografie, památníky, učenecká korespondence aj. Výsledky jsou prezentovány formou monografií, vědeckých studií o konkrétních žánrech a autorech, kritických komentovaných edic a analýz jednotlivých děl.

Řešené projekty

Týmové projekty

RANĚNOVOVĚKÁ BOHEMIA LITTERARIA. ŽÁNROVÁ DIFERENCIACE NOVOLATINSKÉ LITERATURY (1500–1750)

Podstatou interdisciplinárního projektu specialistů na novolatinskou literaturu a kulturu raného novověku v Čechách je syntetizovat dosavadní vědecké bádání v oboru, který se u nás dynamicky rozvíjel zejména za posledních třicet let a tím precizovat naše poznání genologické diferenciace a vývoje literárního dění období renesančního a barokního humanismu. Hlavním výstupem bude reprezentativní syntetická monografie (I. díl do r. 1620, II. díl po r. 1620) mapující formou komentované latinsko-české edice jednotlivé žánrové oblasti novolatinské umělecké literatury v Českém království od konce 15. století do poloviny 18. století podle klasického trichotomického třídění literárních druhů (poezie, próza, drama). Na konkrétním textovém materiálu budou v úvodních kapitolách i dílčích studiích k jednotlivým žánrovým oblastem představeny recentní vědecké výsledky a interpretační přístupy a zpřístupněny některé obtížně dostupné, dosud nevydané či neinterpretované literární texty. Ucelená akademická monografie, souhrnně představující podstatné žánry novolatinské literatury, v Čechách dosud chybí.

 

Spolupráce na projektech, jejichž řešiteli jsou jiné instituce

PODOBY HUMANISMU V LITERATUŘE ČEKÝCH ZEMÍ (1469-1622), GA ČR, hlavní řešitel: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v .i. (za KKS Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. a Mgr. Vojtěch Pelc)

NOVÝ ZÁKON 1601: VRCHOL BIBLICKÉ PRÁCE V JEDNOTĚ BRATRSKÉ, GA ČR, hlavní řešitel PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (za KKS Mgr. Jan Dus Th.D. a Mgr. Vojtěch Pelc; 2018–2020)

KAREL ŠKRÉTA (1610–1674) A UNIVERZITNÍ TEZE V ČESKÝCH ZEMÍCH, GA ČR, hlavní řešitelka PhDr. Petra Zelenková, Ph.D., Národní galerie v Praze (za KKS Mgr. Vojtěch Pelc; 2019–2021)

JAN MAREK MARCI Z KRONLANDU V SOUVISLOSTECH ČESKÉHO FILOZOFICKÉHO BAROKA (1595–1667), GA ČR, hlavní řešitel Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (za KKS: PhDr. Zdeněk Žalud, Ph.D., 2020–2022)Individuální projekty

EUROPA HUMANISTICA II. ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ EDITOŘI A PŘEKLADATELÉ A ANTICKÁ TRADICE NA PŘELOMU 15. A 16. STOLETÍ  (GA ČR 19-04340S, doba řešení 2019–2021, řešitel: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.)

Cílem projektu je analyzovat transmisi antických textů do českých zemí na přelomu 15. a 16. století. Kromě studií budou výstupem dvě monografie (nakladatelství Brepols): první se bude týkat humanistů ze západních a severozápadních Čech a tzv. olomouckého okruhu (Honorius Loketský, Paulus Niavis, Johannes Dubravius), druhá překladatelů z klasických jazyků do češtiny (Řehoř Hrubý z Jelení, Václav Písecký).

 

PŘIPRAVUJEME

 • Kol. autorů, Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého – Scriptores Regni Bohemiae, díl IV: (G–H), Praha: Filosofia.
 • Martin Svatoš, Bohuslav Balbín SJ, Qvaesita oratoria (edice s překladem a úvodní studií).
 • Kateřina Bobková-Valentová – Josef Förster – Magdaléna Jacková (eds.), Early Modern Exemplary drama, Leiden: Brill.
 • Josef Förster, Tři tragédie doby barokní (kritická edice s překladem, komentářem a úvodní studií).
 • Forms of Humanism in the Literature of the Czech Lands (1469–1622) – za KKS Marta Vaculínová a Vojtěch Pelc.
 • Marta Vaculínová – Martina Šárovcová – Alena Nachtmannová, Portréty předbělohorských intelektuálů, Praha: Academia.
 • Kol. autorů, Antologie novolatinské literatury v Českém království 1500–1750.

 

Databáze

Bohuslai Balbini Bohemia docta

Clavis nigra

Digitální obrazový archiv KKS

Fontes rerum Regni Bohemiae

Hymnorum Thesaurus Bohemicus

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae

Knihopis Digital

LIMUP

Repertorium jazykově českých prvotisků

Slovník českých a slovenských tiskařů (podle K. Chyby)

 

Zapojení oddělení do Strategie AV 21

Detailní informace jsou dostupné na stránce věnované Strategii AV21.

 • Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského (Řešitel: Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D., 2020)
 • Portréty předbělohorských intelektuálů (Řešitel: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., 2019)
 • Digitalizace archivu Rukověti humanistického básnictví (Řešitel: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., 2018)
 • Zdeněk Brtnický z Valdštejna – učený šlechtic a jeho cesta Evropou (Řešitel: Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D., 2017)
 • Digitální obrazový archiv KKS (Řešitel: PhDr. Josef Förter, Ph.D., 2017)
 • Korespondence Mikuláše Adaukta Voigta s Gelasiem Dobnerem (Řešitel: PhDr. Josef Förter, Ph.D., 2017)

 

Pedagogická činnost

Oddělení se společně s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK v Praze podílí na doktorském studijním programu Latinská medievistika a novolatinská studia (studium prezenční i kombinované). Více informací zde.

 

Dokončené projekty a vybrané významné publikace

PROJEKTY

JOHANN PETER CERRONI A HISTORIA LITTERARIA JEHO DOBY I. (GA ČR P406/12/2254, doba řešení 2012–2018, hlavní řešitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.)

Cílem projektu bylo zpřístupnit latinský slovník spisovatelů Českého království Scriptores Regni Bohemiae sepsaný moravským sběratelem a historikem osvícenské doby Johannem Peterem Cerronim a zařadit jej do kontextu myšlení a psaní o dějinách vzdělanosti (tzv. historia litteraria) v českých zemích té doby. Protože Cerroni do svého slovníku zařadil spisovatele bez ohledu na jazyk jejich děl, na řešení projektu se podílejí nejenom latinisté, ale i germanisté, bohemisté a hebraista z několika badatelských institucí. Hlavní část projektu představuje komentovaná edice Cerroniho díla, které dosud zůstalo v rukopise, doplněná o překlad biogramů spisovatelů; publikovány byly dosud tři svazky zahrnující záznamy na písmena A-F. Úvodní část projektu tvoří kolektivní monografie Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století (eds. Josef Förster, Ondřej Podavka, Martin Svatoš), vydaná v roce 2016 v nakladatelství Filosofia. Zahrnuje studie o J. P. Cerronim a jeho současnících, kteří sepsali obdobné slovníky vzdělanců v českých zemích. Tito autoři jsou analyzováni z hlediska dějin vzdělanosti i dějin literatury. Kromě této monografie byly průběžně publikovány dílčí studie v odborných periodikách.

 

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Förster, Josef (ed.), Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem, Praha: Scriptorium 2018, 144 s. ISBN 978-80-88013-68-6.
 • Förster, Josef Podavka, Ondřej Svatoš, Martin (eds.), Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha: Filosofia 2016, 362 s. ISBN 978-80-7007-444-2.
 • Johann Peter Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae – Spisovatelé Království českého, díl I. (A–B), edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Jana Ciglerová-Desenská Josef FörsterJan KvapilJiří MatlVáclav PetrbokOndřej PodavkaDaniel PolakovičVáclav PumprlaMartin SvatošJiří Žůrek (eds.), Praha: Filosofia 2016, 498 s. ISBN 978-80-7007-448-0.
 • Johann Peter Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae / Spisovatelé království českého, díl II. (C‒D), edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Josef Förster Jan Kvapil Jiří Matl Vojtěch Pelc Václav Petrbok Ondřej Podavka Daniel Polakovič Václav Pumprla Václav Smyčka Martin Svatoš Marta Vaculínová Jiří Žůrek. Praha: Filosofia 2019, 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2.
 • Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého – Scriptores Regni Bohemiae, díl III. (E–F), edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Josef Förster Jiří MatlVojtěch PelcVáclav Petrbok Ondřej PodavkaDaniel PolakovičVáclav Pumprla Václav SmyčkaMartin SvatošJiří Žůrek; za ediční spolupráce Karla Hádka; z latiny přel. Josef Förster Jiří Matl Vojtěch Pelc Ondřej Podavka Martin Svatoš Jiří Žůrek, Praha: Filosofia 2017, 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4.
 • Podavka, Ondřej, Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest Evropou. Praha: Vyšehrad 2018, 292 s. ISBN 978-80-7429-900-1.


STUDIE

 • Förster, Josef, „A Czech Contribution to the Theme of Mautitius in Neo-Latin Drama“, in: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies 65, 2016, s. 367–381.
 • Förster, Josef, „K Rybově kritice Karla Kolčavy SJ a jeho znalostí teorie dramatu“, in: Listy filologické 140, 2017, s. 429–447.
 • Förster, Josef, „Sources and Influences of the Dramatic Work of Johann Christian Alois Mickl,“ in: K. Czibula  – J. Demeter – M. Pintér (eds.), Theory and Practice in 17th-19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage. Eger: Kiadó 2019, s. 105-110.
 • Podavka, Ondřej, „Leopoldus Ioannes Scherschnik, De doctis Reginae-Hradecensibus commentarius ad Doctissimum Virum Stanislaum Wydra. Komentovaná edice“, in: Listy filologické 139, 2016, 1–2, s. 167–188.
 • Podavka, Ondřej – Svatoš, Martin, „Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho“, in: Folia Historica Bohemica 32, 2017, s. 43-54.
 • Podavka, Ondřej, „Leopold Jan Szersznik’s Encyclopaedia of Teschen Scholars“, in: Wieki Stare i Nowe 13, 2018, 18, s. 67-84.
 • Podavka, Ondřej, Soužití šlechtice na studiích a jeho vychovatele v době předbělohorské na příkladu Šimona Proxena ze Sudetu a Julia Šlika z Holíče a Pasounu, in: Folia Historica Bohemica 33, 2018, s. 397-421.
 • Svatoš, Martin, „,Ars rhetorica‘ a ,ars combinatoria‘ v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela“, in: V. Chroust - Z. Buršíková - K. Viták (eds.), K.Milovníkům slova Božího k potěšení a užitečnému pobavení: Barokní jezuitské Klatovy 2016  sborník příspěvků. Klatovy: Město Klatovy 2016, s. 130-147. Klatovy v prostoru a čase 9.
 • Svatoš, Martin, „La ,Bibliotheca Bohemica‘ et la ,Nova collectio scriptorum rerum Bohemicarum‘ de Magnoald Ziegelbauer OSB. Un regard extérieur sur l’histoire et l’historiographie du royaume de Bohême, in: C. Madl - I. Monok (eds.), EX ORIENTE AMICITIA. Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 2017, s. 127-156.
 • Vaculínová, Marta, „Mol v drahém rouše. Sbírka přísloví Jakuba Srnovce z Varvažova a její latinské prameny“, in: Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum 62, 1/2, 2017, s. 19–25.
 • Vaculínová, Marta, „Exhortatory Poems against the Turks in the Latin Poetry of the Czech Lands“, in: D. Thomas - J. Chesworth (eds.), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 9. Western and Southern Europe (1600–1700). Leiden: Brill 2017, s. 1008–1019. Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, 31.
 • Vaculínová, Marta, „Emil Franzel in der Bibliothek des Nationalmuseums“, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 58, 2018, s. 62–77.
 • Veselá, Lenka – Vaculínová, Marta, „Die Bibliothek des Theodor Beza: Verloren oder zerstreut?“, in: Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2018, s. 208–227. Gutenberg-Jahrbuch 2018.
 • Vaculínová, Marta, „Descriptio monstri. Ovidrezeption im Handschriftlichen Gedicht von Georg Bartholdus Pontanus (1550–1614)“, in: Listy filologické 142, 2019, s. 161–181.
 • Vaculínová, Marta, „Humanistennetzwerke in Prag zu Beginn des 17. Jahrhunderts“, in: M. Diefenbacher - O. Fejtová - Z. Noga (eds.) Krakau Nürnberg Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (15001618), Praha: Archiv hlavního města Prahy 2019, s. 113–125.
 • Vaculínová, Marta, „De bello Pannonico: Epic on the Long Turkish War by Johannes Czernovicenus“, in: Listy filologické 141, 2018, s. 449–483.
 • Žalud, Zdeněk, „Elekční horoskop pro korunovaci Jiřího z Poděbrad“, in: Václav Liška (ed.), Jiří z Poděbrad – král český, Velké Přílepy: Olympia 2018, s. 93–113.