PhDr. Josef Förster Ph.D.

Foto pracovníka Josef Förster

forster@ics.cas.cz, j.forster@seznam.cz
+420 234 612 317

Oddělení novolatinských studií
vědecký asistent / vedoucí oddělení
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • Kritické edice, překlady a interpretace vybraných žánrů novolatinské literatury, zvl. období barokního humanismu v českých zemích (cestopisy, dramata, učenecká korespondence, poezie)
  • Barokní drama a divadlo v českých zemích
  • Historia litteraria v českých zemích v 18. století – spolupráce na kritické edici s překladem slovníkového díla Johanna Petra Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae
  • Antologie novolatinské literatury v českých zemích
  • Odborná lékařská terminologie

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

1985 – 1989: Gymnázium Kolín

1989 – 1990: FF UK Praha, obor český jazyk a literatura – ruský jazyk

1990 – 1997: FF UK Praha, obor český jazyk a literatura – latinský jazyk, diplomová práce: Překlad Života a umučení biskupa Jimrama, řezenského mučedníka, s komentářem (Mgr.)

2001 – 2007: FF UK Praha, Ústav řeckých a latinských studií, kombinované doktorské studium, obor: latinská medievistika a novolatinská studia (školitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.), disertační práce: Václav (Remedius) Prutký OFM.: Itinerarium missionum orientalium (kritická edice, překlad, komentář a úvodní studie části I. dílu Itineraria) (Ph.D.)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1993 – 1999: Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 – středoškolský učitel

1998 – 1999: civilní služba

1999: Národní technické muzeum v Praze – lektor

1999 – 2000: Klasické gymnázium Modřany, a. s., Praha 4 – středoškolský učitel

2000 – dosud: Ústav jazyků 2. LF UK, Praha 5 – Motol – odborný asistent (výuka předmětu odborná lékařská terminologie pro magisterské i bakalářské studium, čeština pro cizince)

2002 – dosud: vědecký asistent v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. – Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800, od. r. 2016 Oddělení novolatinských studií

2005 – 2016: tajemník Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.

2007 – 2017: tajemník Dozorčí rady FLÚ AV ČR, v.v.i.

2012 – 2017: člen Rady pro popularizaci FLÚ AV ČR, v.v.i.

2016 – dosud: vedoucí Oddělení novolatinských studií KKS FLÚ AV ČR, v.v.i.


Granty

2003 – 2006: doktorský projekt Univerzity Karlovy v Praze, Filosofické fakulty a Filosofického ústavu AV ČR – Kabinetu pro klasická studia Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství, GA ČR, reg. č. 405/03/H052 (řešitel: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.)

2005 – 2011: výzkumný záměr MK Slezsko – Perla v Koruně české. Spolupráce s Národní galerií v Praze (Mgr. Petra Zelenková), překlad novolatinských textů

2012 – 2016: Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I. GAČR P406/12/2255 (řešitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.)

2017: Strategie AV21 – Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia

2017: Strategie AV21 – Korespondence Mikuláše Adaukta Voigt s Gelasiem Dobnerem (kritická edice s překladem, úvodní studií a komentářem)

2022 – 2024: Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemích. GAČR, 22-00477S (hlavní řešitel)


Zahraniční stáže

2004 – Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien

2004 – třítýdenní studijní pobyt v Římě (Vatikán: Archivio Storico di Propaganda Fide a La Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana)

2005 – třítýdenní studijní pobyt tamtéž

Několik kratších studijních pobytů v knihovnách ve Vídni, Berlíně, Mnichově, Štýrském Hradci, Drážďanech a opakovaně v Lipsku.


Pedagogická činnost

2000 – dosud, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, výuka předmětů Latinská lékařská terminologie a Medical Latin Terminology

2011 – Řádové a školské divadlo v českých zemích (spolu s dr. A. Sarkissian), Katedra divadelní vědy FF UK, semestrální cyklus přednášek

2017 – Novolatinská itineraria, seminář v kurzu Novolatinská literatura dr. M. Svatoše, Ústav řeckých a latinských studií FF UK Praha

letní semestr 2020–2021 – Řádové a školské divadlo v českých zemích, Katedra divadelní vědy FF UK, semestrální cyklus

29. 4. 2022 – Johann Kristián Alois Mickl a jeho dramatická tvorba, přednáška v rámci cyklu Divadlo ve stínu - celoživotního vzdělávání na FFUK, Katedra divadelní vědy.


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Václav (Remedius) Prutký: Itinerarium missionum orientalium (K žánrové typologii českých františkánských cestopisů 18. stol.), mezinárodní konference: Cestopisy v novoveku, Bratislava, 3. – 5. 11. 2003, pořadatelé: Historický ústav SAV, Rakouské kulturní fórum v Bratislavě, Slovenská historická společnost SAV.

Alltägliche Missionsdienste der böhmischen Franziskaner in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, Podunajská monarchie a Orient – mezinárodní workshop, pořádatel: Český egyptologický ústav ve spolupráci s Českou orientalistickou společností, Akademií věd České republiky a Egyptologickým ústavem Vídeňské univerzity ve dnech 11. – 14. 9. 2006.

A View on Johann Christian Alois Mickl´s dramatic work, mezinárodní konference: Theorie und Praxis im Theater in den 17–19. Jahrhundert (Quellen, Einflüsse, lateinische und muttersprachliche Texte, Lauf zur professionellen Bühne), pořadatelé: Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences) Budapest a Eszterházy Károly University Eger, Eger, 6.  8. 9. 2018.

Václav Alois Svoboda, klasický filolog a novolatinský básnik 1. poloviny 19. století, mezinárodní kolokvium: Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 6. 9. 2019.

Translation despite stereotypes. On the first translation of Seneca´s tragedies in Bohemia, mezinárodní konference: Found in Translation, Greene´s Institute, Oxford, 19. 10. 2019.

Translating Ancient Greek Drama in the Czech Lands, mezinárodní konference: Translating Ancient Greek Drama (1600-1800), University College London, 24. 6. 2022.

 


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Tuzemské konference:

Několik poznámek k tvorbě učebnic pro výuku odborného jazyka s přihlédnutím k latině, VŠE Praha 7. 2. 2002, mezinárodní konferencie „Odborný jazyk v procesu evropské integrace.“

“Sine experientia nihil sufficienter sciri potest” (Die Welt der Antike im “Itinerarium” von Remedius Prutky, 1713–1770), Praha, 30. 4. 2004, Vila Lanna, mezinárodní konference "Europe and antiquity (Tradition and Intertextuality)."

Lateinische Itineraria der tschechischen Franziskaner-Missionare des 18. Jahrhunderts, Praha, 6. 10. 2004, Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR, mezinárodní konference: "Wissenschaft und Religion im Europa des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit."

Barokní kořeny české humanistické politiky, Setkání mladých českých a slovenských badatelů v Třešti, 14. – 16. 3. 2005.

Depiction of the Orient in the Works of 18th Century Czech Franciscan Missionaries, Praha 20. 3. 2009, Vila Lanna, mezinárodní konference: "Litterae plurium linguarum et monumenta litteraria." Učenost, literatura a literární památky v latině a v národních jazycích v habsburské monarchii v 17. – 19. století.

Pojetí "historia litteraria" v díle Mikuláše Adaukta Voigta, Praha 20. 11. 2014, Kabinet pro klasická studia AV ČR, kolokvium "Učené Čechy a Morava a historia litteraria v 18. a na počátku 19. století." 

From a Model to Anti-Model. The Work of Carolus Kolczawa, SJ in the Light of Existing Research, Praha, 12. 10. 2017, Vila Lanna, mezinárodní konference: "Vzorové drama raného novověku."

Melodrama "Heroica in adversis Constantia Thomae Mori" as an Example of Olomouc Jesuit Sodality Theatre Production in the Context of the Holy Week, Praha 22. 9. 2023, Teologická fakulta univerzity Karlovy v Praze, mezinárodní konference: "400 Anniversarium Provinciae Bohemiae Societatis Jesu"

Přednášky ve vědeckých a kulturních institucích (domácích):

6. 10. 2004, farní klub u Panny Marie Sněžné:Význam misijního díla českého františkána a cestovatele Remedia Prutkého, doprovodná přednáška k výstavě Historia Franciscana ( k 400. výročí příchodu bratří františkánů do areálu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze).

7. 6. 2005, Františkánská itineraria, přednáška na rohožkové kapitule České františkánské provincie, Liberec.

29. 5. 2007, Jednota klasických filologů, Praha: Cestopisné dílo františkánského misionáře Remedia Prutkého "Itinerarium."

26. 5. 2011, Divadelní ústav, Praha: Pád císaře Maurikia (Hřích a trest jako fundamentální téma řádového dramatu v Evropě).

6. 11. 2013, KKS AV ČR, Týden vědy: Blázen před Trójou. O pozoruhodných způsobech nápodoby literárních děl v baroku.

5. 11. 2018, KKS AV ČR, Týden vědy: „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná...“ Spor o praotce Čecha v dobových tiscích a rukopisech konce 18. století.


Popularizační činnost

Pravidelný přednášející na Letní škole klasických studií pořádané pracovištěm:

2006, FF MU Brno: Quirin Mickl (1711–1767) – učený opat vyšebrodského kláštera.

2007, FF UK Praha: Karel Grobendoncq SJ (antické i aktuální motivy a paralely v politické filosofii českého baroka).

2010, FF Slezské univerzity Opava: Příběh císaře Maurikia – jeden z nejoblíbenějších námětů jezuitského dramatu.

2011, FF UK Praha: Ars vivendi et ars moriendi na příkladu barokních rukopisů misionářů českého původu.

2012, FF UK Praha: Středověká vidění jako spektákl.

2013, FF Univerzity Hradec Králové: Františkánští misionáři ve světle archivních dokumentů Kongregace pro šíření víry.

2018, Hospitál Kuks: Konec praotce Čecha: Ludovicus Bertrandus a sancto Dominico SchP, Czechi, primi Bohemorum Ducis, ex campis Elysiis epistola ad Dobnerum.

..........................................................

Články a recenze v Lidových novinách, týdeníku A2 a v Dějinách a současnosti.

Tvorba koncepce a realizace celodenního formátu Dne otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia v letech 2013–2015.

"Návazné projekty na edici Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae" – předneseno 13. 12. 2017 v Praze na veřejné prezentaci 1. svazku kritické edice: J. P. Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae.

Příprava Letní školy klasických studií 2018 (spolu s dr. Alenou Sarkissian).

Uspořádání a moderování besedy s historikem PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D.: "Tovární města Baťova koncernu," Spolkový dům Zruč nad Sázavou, 14. 9. 2017.

Významné osobnosti slánského piaristického gymnázia Mikuláš Adaukt Voigt a Gelasius Dobner ve světle nově vydané korespondence, 12. 5. 2018, přednáška, Slánská akademie volného času, Slaný.


Ocenění odbornou komunitou

2001 – 2002, Soutěž J. Levého, čestné uznání v kategorii próza za překlad: Arbeo z Freisingu, Život a umučení sv. Jimrama, mučedníka (středověká latina).


Pracovní témata a rozpracované úkoly

J. P. Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae  kritická edice

Dvě tragédie doby barokní (kritická edice s překladem, úvodní studií a komentářem)

Redakce sborníku z mezinárodní konference Vzorové drama raného novověku (nakladatelství Brill)

Antologie novolatinské literatury 16.  1. poloviny 18. století