PhDr. Josef Förster Ph.D. - bibliografie

Monografie a knižní publikace:

Remedius Prutký OFM, O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji I., Libri: Praha 2009, 472 s., 16 s. obrazové přílohy. ISBN: 978-80-7277-428-9.

Arbeo z Freisingu, Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka, Karolinum: Praha 2007, 91 s., [8] s. obr. příl. ISBN: 978-80-246-1341-3.

Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého / Scriptores Regni Bohemiae, díl I. (A–B); edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Jana Desenská Ciglerová, Josef Förster, Jan Kvapil, Jiří Matl, Václav Petrbok, Ondřej Podavka, Daniel Polakovič, Václav Pumprla, Martin Svatoš, Jiří Žůrek; za ediční spolupráce Karla Hádka; z latiny přel. Jana Desenská Ciglerová, Josef Förster, Jiří Matl, Ondřej Podavka, Martin Svatoš, Jiří Žůrek, Praha: Filosofia 2016, 497 s. ISBN 978-80-7007-448-0. 

Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého / Scriptores Regni Bohemiae, díl III. (E–F); edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Josef Förster, Jiří Matl, Vojtěch Pelc, Václav Petrbok, Ondřej Podavka, Daniel Polakovič, Václav Pumprla, Václav Smyčka, Martin Svatoš, Jiří Žůrek; za ediční spolupráce Karla Hádka; z latiny přel. Josef Förster, Jiří Matl, Ondřej Podavka, Martin Svatoš, Jiří Žůrek, Praha: Filosofia 2017, 244 s. ISBN 978-80-7007-507-4.

Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem, Dolní Břežany: Scriptorium 2018, 144 s., [8] s. obr. příl. ISBN: 978-80-88013-68-6.

Joannes Petrus Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae / Spisovatelé království českého, díl II. (C‒D); edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Josef Förster Jan Kvapil  Jiří Matl Vojtěch Pelc - Václav Petrbok Ondřej Podavka – Daniel Polakovič - Václav Pumprla  Václav Smyčka Martin Svatoš Marta Vaculínová Jiří Žůrek za ediční spolupráce Karla Hádka. K vydání připravili Ondřej Podavka a Martin Svatoš. Praha: Filosofia 2019, 479 s. ISBN 978-80-7007-514-2.

 

Odborné studie a články:

Translation despite stereotypes. On the first poetic translation of Seneca's tragedies into German, in: Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition 135/2022, s. 225253.

Václav Alois Svoboda, novolatinský básník 1. poloviny 19. století, in: Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia (v tisku).

Čeští cestovatelé na Blízkém východě do konce 19. století, in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Praha/Hradec Králové/Poděbrady.100 let české starorientalistiky, Praha 2022, (v tisku).

From a Model to Anti-Model. The Work of Carolus Kolczawa, SJ in the Light of Existing Research, (v tisku).

Sources and Influences of Dramatic Work of Johann Christian Alois Mickl, in: Katalin Czibula – Júlia Demeter – Marta Zsuzsanna Pintér (edd.), Theory and Practice in 17th – 19th Century Theatre, Eger, Líceum Kiadó 2019, s. 105–110.

K Rybově kritice Karla Kolčavy SJ a jeho znalostí teorie dramatu, in: Listy filologické 140, 2017, 34, s. 429–447

Czech Contribution to Maurikian Theme in the Neo-Latin Drama, in: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies 65, 2016, s. 367–381. 

Mikuláš Adaukt Voigt a jeho přínos ke konceptu historia litteraria, in: Josef Förster – Ondřej Podavka – Martin Svatoš (eds.): Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha: Filosofia, 2015, s. 125–142.

Förster, Josef – Matl, Jiří – Newerkla, Stefan Michael – Petrbok, Václav – Podavka, Ondřej – Pumprla, Václav – Smyčka, Václav – Svatoš, Martin – Žůrek, Jiří, Historia litteraria v českých zemích od Balbína k Cerronimu. Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha: Filosofia, 2015, s. 31–52. (anglický překlad tamtéž, s. 53– 77)

Hanswurst před branami Tróje. Pohled na dramatické dílo Johanna Christiana Aloise Mickla, in: Divadelní revue 2, 2014, s. 18–39.

Masen vs. Mickl. Dvě podoby maurikiovské tragédie, in: Musarum socius jinak též Malý Slavnospis, (edd.) Josef Förster – Petr Kitzler – Václav Petrbok – Hana Svatošová, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i. 2011, s. 345–364.

Kauza Remedius Prutký aneb O stylu vedení odborné debaty, in: Listy filologické 133, 3–4, 2010, s. 397–405.

Doupě nevědomosti a bludů. Orient v dílech českých františkánských misionářů, in: Dějiny a současnost 6, 2009, s. 32–34.

Alltägliche Missionsdienste der böhmischen Franziskaner in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Navrátilová, H. – Holaubek, J. – Oerter, W. B. (eds.), Egypt and Austria III. The Danube Monarchy & The Orient, Praha 2007, s. 71–77.

Addenda k novolatinské části Slovníku latinských spisovatelů, in: Listy filologické 129, 2006, 3–4, s. 383–391.

Barokní kořeny české humanistické politiky, in: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník príspevkov zo stretnutia v Třešti, 14. – 16. 03. 2005 (ed.) Sedová, T., Bratislava: SAV 2006, s. 263–267.

De primo infideles adeundi animo. (Nástin životní dráhy misionáře Remedia Prutkého před jeho odchodem do Etiopie r. 1751), in: Listy filologické 129, 2006, 3–4, s. 309–331.

Sine experientia nihil sufficienter sciri potest. (Die Welt der Antike im Itinerarium von Remedius Prutký, 1713–1770), in: Listy filologické 128, 2005, 1–2, s. 65–74.

Svět antiky v Itinerariu Remedia Prutkého, in: Historia Franciscana II., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2005, s. 204–213.

Václav (Remedius) Prutký (1713–1770), in: Itineraria Posoniensia (ed. Eva Frimmová - Elisabeth Klecker), Bratislava 2005, s. 152–158.

K charakteristice jednoho z pramenů našich nejstarších latinských legend, in: Relationes Budvicenses 3, 2002, s. 77–88.

Několik poznámek k tvorbě učebnic pro výuku odborného jazyka s přihlédnutím k latině, in: Odborný jazyk v procesu evropské integrace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7. a 8. února 2002 na VŠE v Praze), Oeconomica: Praha 2002, s. 278–283.

 

Překlady:

Johann Christian Alois Mickl, Veselá komedie (ukázka), in: Divadelní revue 2, 2014, s. 40–43 (překlad německého originálu)

Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, (edd.) Magdaléna Moravová – Martin Nodl, přel. Magdalena Moravová – Jana Zachová – Josef Förster – Eva Hladká – Jana Engelbrechtová, Argo: Praha 2011, 284 s. ISBN: 978-80257-0543-8. (překlad latinského originálu)

Gallus Anonymus: Kronika a činy polských knížat a vládců, Praha: Argo 2009, 168 s. ISBN 978-80-257-0206-2. (překlad latinského originálu)

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a jeho spis O lakomství, in: Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková, (eds.) Zuzana Silagiová – Hana Šedinová – Petr Kitzler, Praha: Filosofia 2007, s. 249–264. (překlad latinského originálu)

O další cestě do Káhiry, Václav (Remedius) Prutký, in: Auriga (Zprávy Jednoty klasických filologů), 47, 2005, 1–2, s. 80–84. (překlad latinského originálu)

 

Editované knihy:

Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století (eds.) Josef Förster – Ondřej Podavka – Martin Svatoš (eds.):  Praha: Filosofia 2015, 362 s. ISBN 978-80-7007-444-2.

Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis, (eds.) Josef Förster – Petr Kitzler – Václav Petrbok – Hana Svatošová, Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. 2011, 508 s. ISBN: 978-80-260-0542-1.

 

Recenze:

(rec.) Milena Minkova (ed.), Florilegium recentioris Latinitatis, Supplementa Humanistica Lovaniensia 43, Leuven University Press 2018. ISBN 978 94 6270 125 0. 289 p., in: Listy filologické 2019, 1–2, s. 238–241.

(rec.) Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741), in: AVRIGA. Zprávy Jednoty klasických filologů 59, 2, s. 140 –144.

(rec.) Píšu jakoby do nejistoty. Recenze knihy Pavla Zavadila (ed.) Čeští jezuité objevují Nový svět, Praha, Argo 2015, in: Lidové noviny 30. 4. 2016, roč. 29, č. 101, s. 23. 

(rec.) Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexicon / in Zusammenarbeit mit Hubert Reitterer ... [et al.]. (Hrsg. Alena Jakubcová – Matthias J. Pernerstorfer), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit Institut umění – Divadelní ústav, Wien 2013 (Theatergeschichte Österreichs, Band X, Donaumonarchie, Heft 6). XXIII + 894 S. ISBN 978-3-7001-6999-4 (Österreich), ISBN 978-80-7008-288-1 (Tschechien), in: Listy filologické 136, 2013, 3–4, s. 541–543.

(rec.) Experiment, který nevyšel, aneb „Atentát na čtenářstvo české“(POLEHLA Petr. Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti. Příbram: Pavel Mervart, 2011. 168 s.), in: Divadelní revue 2, 2012, s. 119–124.

(rec.) Jana Valtrová, Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 212 s. ISBN 978-80-257-0399-1, in: Religio: Revue pro religionistiku 1, 2012, s. 128–129.

(rec.) Jezuitská škola divadelní v soustavném přehledu (JACKOVÁ Magdaléna. Divadlo jako škola zbožnosti a ctnosti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. 286 s.), in: Divadelní revue 1, 2012, s. 160–162.

(rec.) Guillebert de Lannoy: Cesty a poselstva. Přeložil Jaroslav Svátek, Scriptorium, Praha 2009, 264 s., 313 Kč, in: Dějiny a současnost 5, 2010, s. 46–47.

(rec.) Johannes Zeschick: Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě, přel. Z. Lochovský, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 2007, 208 s., in: Listy filologické 3–4, 2008, s. 565–567.

(rec.) Jiřina Kubíková: Křestanská misie v 16. – 18. století, in: Listy filologické 1–2, 2002, s. 173-175.

(rec.) Promotio doctoralis A. I. Schamsky, Karolinum, Praha, 2001, 98 s., in: Listy filologické 3–4/2002, s. 363–365.

 

Odborné recenzování publikací:

Magdaléna Jacková: Nejmírnější Pallas. Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií, Academia: Praha 2016. 480 s. ISBN 978-80-200-2516-6.

Petráňová, Lydia (ed.): Friedrich Julius Rottmann, Popis svatebních obyčejů u známých národů. Rituale nupturientium: Bremen 1715. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2009. 200 s. ISBN 978-80-87112-31-1.

 

Popularizační články:

Jan Christian Alois Mickl (zapomenutý učený básník a pozdní humanista), in: A2, kulturní týdeník, č. 11, 2007, s. 7.

Hledal pravdu v širé poušti arabské (K 135. výročí narození orientalisty Aloise Musila), in: Obzory Kutnohorska, 26, roč. XIV., 2003, vložený list.