Mgr. Ondřej Podavka Ph.D.

Foto pracovníka Ondřej Podavka

podavka@ics.cas.cz
+420 234 612 317

Oddělení novolatinských studií
vědecký asistent
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

intelektuální dějiny, dějiny šlechty, dějiny cestování v raném novověku, ego-dokumenty


Studium

2012−2017: doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor České dějiny, disertační práce: "Zdeněk Brtnický z Valdětejna a jeho deník z let 1597-1603", vedoucí práce Martin Holý.
2006−2012: magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Historie (státní zkouška 09/2011) − latina (státní zkouška 05/2012), diplomová práce: "Edice vybraných dopisů Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta s komentářem a úvodní studií", vedoucí práce Martin Svatoš.
1998−2006: středoškolské studium, Gymnázium Opatov.


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

07/2013 – současnost: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR (grantový projekt Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I., revize autoritních záznamů databáze Knihopis).
06/2012 – 06/2013: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR (vypracování přepisu hesel ze spisu Johanna Petera Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae, II‒VIII).
07/2008 − 09/2013: revize autoritních záznamů, retrokatalogizace a pomocné práce v Knihovně klasické filologie při ÚŘLS FF UK, v Knihovně Jana Palacha (FF UK) a v Knihovně AMU
09/2011 − 12/2011: Státní hrad Karlštejn (průvodce).


Granty

20222024: účast na projektu "Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemích", GA ČR 22-00477S, hlavní řešitel Josef Förster.
20212023: účast na projektu "Basilejská univerzita a české země (1460–1630)", GA ČR 21-00227S, hlavní řešitel Martin Holý.
2019‒2021: účast na projektu "Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století", GA ČR 19-04340S, hlavní řešitelka Marta Vaculínová.
2017‒2019: účast na projektu "Počátky moderní literární kritiky v českých zemích 1770‒1805", GA ČR 17-08481S, hlavní řešitel Dalibor Dobiáš.
2016‒2018: účast na projektu "Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469‒1622), GA ČR 16-09064S, hlavní řešitelka Lucie Storchová.
2016‒2018: účast na projektu "Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině 17. století", 16-11332S, hlavní řešitel Jiří Just.
2012–2016 (posun plnění na 2017): účast na projektu "Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I.", reg. č. GAČR P406/12/2254, hlavní řešitel Martin Svatoš.


Zahraniční stáže

Květen 2017: Basilej (Universitätsbibliothek), badatelský pobyt (1 týden).
Říjen 2016: Basilej (Universitätsbibliothek), badatelský pobyt (1 týden).
Březen 2015: Řím (Český historický ústav v Římě, Vatikánská knihovna), badatelský pobyt (3 týdny).
Červen 2014: Řím (Český historický ústav v Římě, Vatikánská knihovna), badatelský pobyt (1 měsíc).
Červen 2013: Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek, Österreichisches Staatsarchiv), badatelský pobyt (1 týden).
Listopad 2013: Cieszyn (Muzejní knihovna a studovna Silesia, Książnica Cieszyńska), badatelský pobyt (1 týden).


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

6. 9. 2019: Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, konference Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia  – přednáška Reflexe výuky latiny v řádovém školství na počátku 19. století.


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

15. 6. 2022: Praha, Historický ústav AV ČR (Centrum pro dějiny vzdělanosti), konference Student migration, scholarly networks and book culture Basel andthe Swiss Academies in their Relations to (East)Central Europe 15th–17th centuries – přednáška Ladislav Velen of Žerotín and his Study Stay in Switzerland.
20. 10. 2017: Praha, Filosofický ústav AV ČR, konference Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe: From Humanist Correspondence to Scholarly Journal – přednáška The Formal, Scholarly and Familiar Styles in the Correspondence between Bohuslav Balbín and Alois Hackenschmidt (1664–1667).
14. 6. 2017: Praha, Historický ústav AV ČR, konference Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku – přednáška Latinská korespondence Adama a Václava Budovce z Budova v Archivu Matouše Konečného a basilejské Universitní knihovně.
19. 11. 2015: Praha, Historický ústav AV ČR, konference Editor v pasti. Problémy vydávání raně novověkých vícejazyčných textů – přednáška Několik poznámek k nedávné edici rukopisů L. J. Šeršníka.
19. 11. 2015: Praha, Historický ústav AV ČR, konference Editor v pasti. Problémy vydávání raně novověkých vícejazyčných textů – přednáška Kritická edice Scriptores regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho (spolu s Martinem Svatošem).
21. 11. 2014: Praha, Učené Čechy a Morava a historia litteraria v českých zemích v 18. a na počátku 19. století – přednáška Johann Peter Cerroni a jeho rukopisná díla o historia litteraria v českých zemích (společně s Martinem Svatošem).
20. 11. 2014: Praha, Učené Čechy a Morava a historia litteraria v českých zemích v 18. a na počátku 19. století – přednáška Leopold Jan Šeršník a jeho dvě encyklopedie vzdělanců.
26. 4. 2014: Klatovy, Barokní jezuitské Klatovy 8 – přednáška Vzájemná korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664–1667.


Popularizační činnost

25. 2. 2020: Praha, cyklus Valdštejnové – lvi ve službách císařů, přednáška Zdeněk Brtnický z Valdštejna.
9. 11. 2017: Praha,
Týden vědy a techniky. Den otevřených dveří KKS – přednáška Zdenk Brtnický z Valdštejna a jeho cestovní deník z let 1597–1603
4. 7. 2017: Brno, Letní škola klasických studií – přednáška Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho vnímání antických památek během kavalírské cesty.
4. 11. 2015: Praha, Týden vědy a techniky. Den otevřených dveří KKS – přednáška Johann Peter Cerroni – učenec, sběratel, encyklopedista.
2. 4. 2015: Praha, Kroužek pro dějiny raného novověku – přednáška „Historia litteraria“ v českých zemích a encyklopedické práce J. P. Cerroniho (1753–1826).


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury (1500–1750).
Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I. – příprava edice, překladu a komnentáře vybraných hesel Cerroniho spisu Scriptores Regni Bohemiae.
Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597–1603 – příprava edice a překladu deníku.