Mgr. Vojtěch Pelc

Foto pracovníka Vojtěch Pelc

pelc@ics.cas.cz
+420 234 612 313

Oddělení novolatinských studií
doktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

bohemikální latinská literatura, renesanční humanismus; textové strategie konfesionálních polemik, vícejazyčnost v raněnovověké literatuře v českých zemích


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

 

academia.edu

researchgate.net


Studium

od 2019 FF UK, doktorské studium, obor Latinská medievistika a novolatinská studia  

 

2016– 2019 FF UK (NMgr., obory Český jazyk a literatura – Latinský jazyk a literatura, závěrečná práce: Textově argumentační strategie v konfesijní polemice Racka Doubravského)

 

2012–16 FF UK (Bc., obory Český jazyk a literatura – Latinský jazyk a literatura, závěrečná práce: Campanovo Protreptikon ad Scholam Neudorfinam a jeho vztah k raněnovověkým obranám českého jazyka)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 2017 KKS FLÚ AV ČR


Granty

2020-2023 účast v projektu GAČR Basilejská univerzita a české země (1460–1630) (hlavní řešitel prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.)

2019-2021 účast v projektu GA 19-18098S Karel Škréta (1610-1674) a univerzitní teze v českých zemích (hlavní řešitelka PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.) 

2018-2020 účast v projektu GA 18-07309S Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské (hlavní řešitel PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.)

2017–2018 hlavní řešitel interního grantového projektu FF UK (FF/VG/2017/73): Edice a překlad humanistických popisů Prahy s úvodní studií (J. Hubecius a B. Martinides)

2016-2018 účast v projektu GA ČR Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622) (hlavní řešitelka PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.): tvorba hesel Jan Kherner, Jan Opsimates, Mikuláš Paulinus, Jakub Žabonius, Mikuláš Troilus, Jan Hubecius, Bartoloměj Martinides, Bohuslav Jičínský, Bohuslav Bavor z Kosmačova, Adam Jeníkovský, Pavel Sabatenus

2016-2018 účast v projektu GA ČR Analýza kalků v češtině a lužické srbštině (hlavní řešitelka Katja Brankatschk, Ph.D.)

2012–2015 účast v projektu GA ČR Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z musejních sbírek v Čechách III (hlavní řešitelka Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D.)


Zahraniční stáže

od 9/2017 – 2/2018 studijní pobyt na Oddělení latinské literatury filozofické fakulty KU Leuven


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

4/2018 Studentská literárněvědná konference ÚČL AV ČR v Brně: příspěvek Humanistické popisy Prahy – žánr na pomezí historického pramene a literárního textu

3/2016 workshop Praha-Roma-Rostocium (org. ÚŘLS FF UK): příspěvek Excidium uti memoria et laus: Three poems about the conflagration of Prague 

4/2015 Studentská vědecká konference Katedry latinského jazyka a kultury FF OU: příspěvek Campanovo Protreptikon ad Scholam Neudorfinam a jeho vztah k obranám českého jazyka


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby – příprava edice, překladu a komentáře vybraných hesel Cerroniho spisu Scriptores Regni Bohemiae.

Výzkum novolatinských textů s prvky vícejazyčnosti bohemikální provenience.