PhDr. Martin Svatoš CSc.

Foto pracovníka Martin Svatoš

svatos@ics.cas.cz, martinsvatos@volny.cz
+420 234 612 313

Oddělení novolatinských studií
vedoucí vědecký pracovník
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

Zabývá se dějinami klasické filologie a humanistického vzdělání v habsburské monarchii, z toho oboru publikoval studie a dvě monografie. Uveřejnil též řadu studií o recepci antické kultury v novodobé české i evropské kultuře, antologii českého humoru na antické téma i překlady novolatinské literatury, zvl. české provenience. Věnoval se rovněž výzkumu a publikování archívních materiálů týkajících se života a díla Franze Kafky.

V posledních letech je jeho badatelská i publikační aktivita zaměřena převážně na dějiny písemné kultury v českých zemích v raném novověku, především pak na výzkum a vydávání novolatinské literatury a na kulturněhistorický výzkum působení náboženských řádů v českých zemích v 17. a 18. století. V rámci výzkumu knižní kultury raného novověku byl v letech 1999 – 2005 koordinátorem za českou stranu mezinárodního multilaterálního projektu „Livre, culture et nationalités dans la monarchie des Habsbourgs (17e – 19e siècles)“. V poslední době připravil k vydání řečnický spis Bohuslava Balbína: Qvaesita oratoria (v tisku) a podílel se na vydání dosud nevydaného třetího dílu historické práce Aloise Kroesse SJ: Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, III. Band, z nově nalezeného rukopisu, resp. strojopisu (spolu s P. Petrem Kolářem SJ). V současné době se podílí mj. na přípravě edice rukopisu Jana Petra Cerroniho: Scriptores Regni Bohemiae v rámci projektu "Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I."


Studium

1967 – 1970 – absolvoval Střední všeobecněvzdělávací školu ve Vysokém Mýtě 

1970 – 1978 – studoval na Filozofické fakultě Karlovy university v Praze, obory: latinský jazyk a literatura – francouzský jazyk a literatura (absolvoval 1975), stará řečtina jako třetí rozšířený obor (absolvoval 1978) 

1979 – získal titul PhDr. na Karlově univerzitě v Praze obhájením doktorské disertační práce "Literární pozůstalost klasického filologa Josefa Krále" 

1991 – získal hodnost CSc. po obhájení kandidátské disertační práce na téma "Konstituování novodobé české klasické filologie na pražské univerzitě (Působení Jana Kvíčaly a Josefa Krále)"


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 2004 ‒ samostatný vědecký pracovník Kabinetu pro klasická studia při Filozofickém ústavu AV ČR

2002 – 2004 ‒ samostatný vědecký pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR

2001 – zástupce ředitele Ústavu pro klasická studia AV ČR

1998 – 2000 – ředitel Ústavu pro klasická studia AV ČR

1990 ‒ 1998 – zaměstnán jako vědecký pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze

1984 do r. 1990 jako vedoucí oddělení služeb a ochrany fondů LA PNP

1978 – 1990 – odborný pracovník Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze

1975 – 1978 – samostatný referent v Knižním velkoobchodě v Praze, odbor antikvarát 


Granty

ŘEŠITEL GRANTU
„Quaesita oratoria“ Bohuslava Balbína SJ - edice s překladem a komentářem, grantový projekt GAČR, reg. č. 405/06/1499, doba řešení: 2006-2008.

ŘEŠITEL GRANTU
„Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I.“, reg. č. GAČR P406/12/2254, doba řešení: 2012-2016 - bližší informace k projektu viz Projekty

 SPOLUŘEŠITEL GRANTU
„Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství", GA ČR, reg. č. grantového projektu: 405/03/H052, doba řešení: 2003–2006, odpovědný řešitel projektu: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc., odpovědný spoluřešitel projektu: Martin Svatoš. Část projektu řešená spoluřešitelem: zajištění studijního programu v oboru novolatinských studií, koordinace spolupráce Kabinetu pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR a UK FF.

Účast na mezinárodním multilaterálním projektu „L’Europe en réseau. Contributions a l’histoire de la culture écrite 1650-1918 - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918.“, 1999-2005 – koordinátor za českou stranu.


Zahraniční stáže

1989 – půlroční studijní pobyt v Ústavu pro evropské dějiny v Mohuči (Institut für Europäische Geschichte/Mainz)

1995-2007 - několik měsíčních pobytů v Českém historickém ústavu v Římě

2008 - dvouměsíční stipendijní pobyt v Herzog-August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu


Pedagogická činnost

Od r. 1990 vyučuje jako externí učitel na Filozofické fakultě UK v Praze, nejprve na katedře cizích jazyků (základní kurs latiny), poté v Ústavu řeckých a latinských studií, na katedře pomocných věd historických a archivnictví a Ústavu českých dějin (výběrové přednášky a interpretační semináře novolatinské literatury); o novolatinské literatuře přednášel i studentům bohemistiky a historie Pedagogické fakulty UK v Praze. 

V Ústavu řeckých a latinských studií UK FF vede kurzy magisterského studia a magisterské práce tematicky zaměřené na novolatinskou literaturu ‒ v současnosti je školitelem jedné magisterské práce.

Od r. 2003 do 2006 byl spoluřešitelem a členem pedagogického týmu doktorského grantového projektu „Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství“, realizovaného s podporou GAČR jako společný program FF UK v Praze a KKS - FLÚ AV ČR.


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Přednášky v zahraničí na pozvání:

Slavnostní přednáška na Vídeňské univerzitě na téma „Humanistische Bildung und klassische Sprachen in der Habsburgermonarchie im 19. Jahrhundert. das Beispiel Böhmen“ při příležitosti uzavření smlouvy o spolupráci mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Fakultou filologie a kulturních věd Vídeňské univerzity, 12. 3. 2007


Přednášky na zahraničních konferencích:

Bohuslaus Balbinus SJ und die „ars antiquae et novae eloquentiae“ in der Schultheorie und Praxis der lateinischen Autoren in Böhmen des 17. und 18. Jahrhunderts“ – příspěvek přednesený na XIII. mezinárodním kongresu Varietas Gentium – Communis Latinitas, pořádaném Mezinárodní asociací pro novolatinská studia (IANLS) dne 11. 8. 2006 v Budapešti.

Die dialogische Schrift Quaesita oratoria von Bohuslaus Balbinus SJ und der rhetorische Diskurs in der Schultheorie des 17. Jahrhunderts – příspěvek na mezinárodní konferenci „Aurora musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert“, konané v Bratislavě 26.–29. 9. 2007.

Carmina figurata in böhmischen Gratulationsschriften des 18. Jahrhunderts (Plass, Prag, Braunau) – příspěvek na workshopu Mit Worten malen, mit Bildern schreiben, pořádaném Vídeňskou univerzitou, 4.–5. června 2009.

Der Unterricht an den Piaristengymnasien in den böhmischen Ländern vom 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts – příspěvek na mezinárodní konferenci Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert, pořádané Slavistickým ústavem Jána Stanislava SAV, Svätý Jur, 30.9.–2.10.2010.


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Příspěvky na mezinárodních i českých vědeckých konferencích v ČR:

Pražské období života XV. generála TJ Franze Retze – příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci Bohemia Jesuitica. Jezuité v českých zemích, dne 26. 4. 2006 v Praze. 

„EX ANTIQUO NOVUM.“ Rétorika na jezuitských gymnáziích i v literární praxi v českých zemích v 17. a 18. století“ – příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci Bohemia Jesuitica. Jezuité v českých zemích, 26. 4. 2006 dne 27. 4. 2006.

Výuka humanitních disciplín na jezuitských a piaristických gymnáziích v 17. a 18. století – příspěvek přednesený  na Semináři k 375. výročí příchodu piaristů do českých zemí, pořádaném Národním archivem v Praze dne 5. 6. 2006.

Jezuitští učitelé výmluvnosti ze Slezska v českých zemích – příspěvek na mezinárodní konferenci Slezsko – perla v České koruně, pořádané Národní galerií v Praze, ve dnech 3.–5. 4. 2007.

Výuka rétoriky na jezuitských gymnáziích v 17. a 18. století a Balbínova Quaesita oratoria – přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha, 10. 12. 2008.

Bohemia docta von Bohuslaus Balbinus SJ – „ein Werk zum richtigen Verstehen der böhmischen historia litteraria zusammengefügt“ – příspěvek na kolokviu Litterae plurium linguarum et monumenta litteraria, 19.–21 března 2009 v Praze.

Menologium Societatis Jesu a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova – příspěvek na konferenci Locus pietatis et vitae II, pořádané Historickým ústavem AV ČR a Kanonií premonstrátů na Strahově, Vranov u Brna, 21. 9. 2010.

Jezuitské misie v českých zemích a Antonín Koniáš – příspěvek na kolokviu „Krátké věčného spasení upamatování“ aneb Život a doba jezuity Antonína Koniáše, pořádaném Kabinetem proklasická studia FlÚ AV ČR, Historickým ústavem AV ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze při příležitosti 250. výročí úmrtí proslulého misionáře a spisovatele, Praha, 7. 12. 2010.
 

Přednášky ve vědeckých společnostech:

140 let filologické Jednoty – přednáška v Jednotě klasických filologů, Praha, 30. 11. 2008.

Divadelní hry na broumovském gymnáziu v 17. a 18. století – přednáška v Teatrologické společnosti, Praha, Praha, 18. června 2009

Musae Benedictinae. Benediktinské gymnázium v Broumově a jeho latinské hry  - přednáška v Jednotě klasických filologů, Praha, 27. 1. 2011

Latina a vícejazyčná kultura, resp. vícejazyčná literatura v Českém království v 17. a 18. století  - přednáška v Literárněvědné společnosti, Praha 8. 2. 2011
 

Pořádání vědeckých konferencí a kolokvií:

2000

Spoluorganizátor mezinárodní konference "LIBRI PROHIBITI" v Praze, v rámci multilaterálního projektu „L’Europe en réseau. Contributions a l’histoire de la culture écrite 1650-1918 - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918.“

2006

Člen organizačního výboru mezinárodní konferenci Bohemia Jesuitica. Jezuité v českých zemích, která se konala v 25. – 27. 2006 v Praze. Spoluorganizátor sekce „Literatura a rétorika“, jejíž zasedání proběhlo dne 27. 4. 2006.

2009

Organizoval mezinárodní kolokvium Litterae plurium linguarum et monumenta litteraria, pořádané Kabinetem pro klasická studia FlÚ ve spolupráci s Literárněvědným ústavem Maďarské akademie věd a Slavistickým ústavem Vídeňské univerzity, 19.–21 března 2009 v Praze.

2010

Spoluorganizoval kolokvium „Krátké věčného spasení upamatování“ aneb Život a doba jezuity Antonína Koniáše, při příležitosti 250. výročí úmrtí proslulého misionáře a spisovatele pořádané Kabinetem pro klasická studia FlÚ AV ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze a Historickým ústavem AV ČR, 7. 12. 2010 v Praze 

2012

Organizoval pracovní seminář "Problémy stanovení a aplikace edičních zásad při vydávání rukopisu J. P. Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae", pořádaný Kabinetem pro klasická studia FlÚ AV ČR, 30. 5. 2012 v Praze


Popularizační činnost

1) Publikační činnost v denících a týdenících (např. Literární noviny, katolický týdeník) a časopisech popularizujících dějiny (např. Dějiny a současnost), resp. dějiny kultury a literatury (Spolek českých bibliofilů aj.): témata z kulturních a náboženských dějin raného novověku, literárních dějin 19. a 20. století

2) Několik vystoupení v Českém rozhlase a v České televizi


Členství v edičních radách

V současné době je členem redakčních rad sborníků Acta Comeniana aPražský sborník historický a šéfredaktorem Listů filologických.


Členství v oborových radách

Je členem dvou oborových komisí doktorského studijního programu FF UK: 

1) Latinská medievistika a novolatinská studia ‒ v posledních letech byl školitelem tří studentů DSP oboru novolatinských studií. 

2) Dějiny české literatury a teorie literatury


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Jednota klasických filologů


Pracovní témata a rozpracované úkoly

V současnosti rozpracovaná témata:

latinská literatura českých zemí v 17. a 18. století: výuka rétoriky na latinských gymnáziích; učebnice rétoriky; obrazová poezie

historia litteraria ve střední Evropě v 18. století: edice rukopisu Johanna Petera Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae, Magnoald Ziegelbauer OSB a jeho práce k historia litteraria v českých zemích