PhDr. Martin Svatoš CSc. - bibliografie

bibliografie (pdf)

BIBLIOGRAFIE PRACÍ MARTINA SVATOŠE OD R. 2000

 

2016

Joannes Petrus Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae./ Spisovatelé království českého. Tomus I. A‒B. Edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Jana Ciglerová Desenská, Josef Förster, Jan Kvapil, Jiří Matl, Václav Petrbok,  Ondřej Podavka, Václav Pumprla, Martin Svatoš, Jiří Žůrek za jazykové spolupráce Karla Hádka. K vydání připravili Jiří Matl, Ondřej Podavka a Martin Svatoš. Praha 2016. ISBN: 978-80-7007-448-0

Ondřej Podavka ‒ Martin Svatoš: Johann Peter Cerroni a jeho Scriptores Regni Bohemiae. [Úvod k edici.] Ibidem, s. 8‒14.

"Ars rhetorica a ars combinatoria v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela.“ In: Milovníkům slova Božího k potěšení a užitečnému pobavení : Barokní jezuitské Klatovy 2016 ‒ sborník příspěvků. Uspořádali Václav Chroust, Zdeňka Buršíková, Karel Viták. Klatovy 2016, s. 131‒148. ISBN: 978-80-906037-4-5

 

2015

Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Uspořádali a k vydání připravili Josef Förster, Ondřej Podavka a Martin Svatoš. Praha 2015. ISBN: 978-80-7007-444-2

„Bohemia docta Bohuslava Balbína SJ.“ Ibidem, s. 79‒87.

„Magnoald Ziegelbauer OSB a jeho práce k dějinám vzdělanosti.“ Ibidem, s. 89‒110.

„Johann Peter Cerroni ‒ jeho život a dílo.“ Ibidem, s. 203‒244 ‒ s Ondřejem Podavkou.

„Josef Hejnic – s přírodou spjatý humanista (Laudatio při udělení medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách Akademií věd ČR PhDr. Josefu Hejnicovi, CSc., dne 13. 7. 2015).“ In: Knihy a dějiny 22, 2015, s. 99‒101.

 

2014

„Magnoald Ziegelbauer OSB jako interpres Regiae voluntatis (Ziegelbauerův výklad koncepce vzdělání šlechtické mládeže v Tereziánské koleji v Praze).“ In: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. K vydání připravili Anežka Baďurová ... [et al.] Praha 2014, s. 77‒101. ISBN:978-80-86675-27-5

„Bohuslav Balbín ‒ literární teoretik, učitel, hagiograf a historik.“ In: „Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti.“ Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 ‒ sborník příspěvků. Uspořádali Václav Chroust, Zdeňka Buršíková, Karel Viták. Klatovy 2014, s. 9‒33. ISBN:978-80-260-7169-3

„Filologie. Rozhovor Ondřeje Koupila a Václava Petrboka s Martinem Svatošem.“ In: Česká literatura 62, 2014, č. 6, s. 815‒833

  

2013

Krátké věčného spasení upamatování. Sborník k životu a době jezuity Antonína Koniáše. Uspořádali a k vydání připravili Kateřina Bobková-Valentová, Miloš Sládek a Martin Svatoš. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2013. 193 s. ISBN: 978-80-85778-91-5

„Zde byly jeho Indie. Jezuitské misie v českých zemích a P. Antonín Koniáš.“ Ibidem, s. 17-39. ISBN: 978-80-85778-91-5

„Poslední pohled Kristův na kříži aneb Koniášův pohled na knihy.“ Ibidem, s. 67‒80. ISBN: 978-80-85778-91-5

„Jezuitské misie v českých zemích v 17. a 18. století.“ In: Pět hvězd nad Českým královstvím. Svatý Jan Nepomucký a katolická reformace. Uspořádali Václav Chroust, Zdeňka Buršíková, Karel Viták. Klatovy 2013, s. 79-91. ISBN: 978-80-260-5367-5

„Nugae mortiferae“ [Poetické hříčky]. In: Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňkovi Hojdovi k životnímu jubileu. Uspořádali a k vydání připravili Ivana Elbelová, Jiří Pešek, Tomáš Sekyrka a Vít Vlnas. Praha 2013, s. 246‒251.ISBN: 978-80-7422-269-6

  

2012

Alois Kroess SJ: Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu. III. Die Zeit von 1657 bis zur Aufhebung der Gesellschaft Jesu im Jahre 1773. Hrsg. von Petr Kolář und Martin Svatoš. Olomouc, Refugium 2012, 1384 S. ISBN: 978-80-7412-108-1

„Elogium P. Mathiae Steyer / Elogium Otce Matěje Steyera.“ [Edice a český překlad.] In: Ondřej Koupil: Jezuité Drachovius a Steyer. Gramatiky češtiny. Praha, KLP 2012, s. 137–145. ISBN: 978-80-86791-97-5

 

2011

„Johann Kraus jako poeta – Marianophilus.“ In: Sambucus. Supplementum III: Decus Sapientiae. Trnava 2011, s. 216–233.

 

2010

„Rétoři na moři a pomeranč v refektáři neboli Umění elokvence P. Johanna Krause SJ.“ In: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 50, 2010, fasc. 1, s. 169–191.

„Bohulav Balbín, Otázky řečnictví.“ [Úryvky ze spisu v českém překladu.] In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 6, 2010, č. 5: Baroko a manýrismus, s. 8–11.

„Bohuslav Balbín a nové umění elokvence.“ In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 6, 2010, č. 5: Baroko a manýrismus, s. 6–8.

„Caspar Knittel, Kázání ve svátek svatého Bartoloměje apoštola. Válka gramatická apoštolská.“ [Český překlad.] In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 6, 2010, č. 5: Baroko a manýrismus, s. 19–23.

„Konceptuální války kazatele Caspara Knittela SJ.“ In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 6, 2010, č. 5: Baroko a manýrismus, s. 16‒19.

„Literatura a rétorika jesuitů / Literatur und Rhetorik der Jesuiten.“ In: Bohemia Jesuitica 1556–2006, Tomus 1. Edd. Petronilla Cemus, Richard Cemus. Praha, Karolinum 2010, s. 777–791 [česky s. 777–784, německy 784–791]. ISBN: 978-80-246-1755-8

„Nova et vetera. Rétorika na jezuitských gymnáziích a řečnická praxe v Českých zemích v 17. a 18. století.“ In: Bohemia Jesuitica 1556–2006. Tomus 2. Edd. Petronilla Cemus, Richard Cemus. Praha, Karolinum 2010, s. 877–891.ISBN: 978-80-246-1755-8

„P. Franz Retz v České provincii Tovaryšstva Ježíšova.“ In: Bohemia Jesuitica 1556–2006. Tomus 1. Edd. Petronilla Cemus, Richard Cemus, Praha, Karolinum 2010, s. 225–245. ISBN: 978-80-246-1755-8

 

2009

„Libri sunt noster thesaurus... La cura per i libri da parte dei Superiori gesuiti durante il primo periodo della Compagnia di Gesù.“ In: Roma – Praga, Praga – Roma. Supplemento del Bolletino del’Istituto Storico Ceco di Roma 1. Praga 2009, s. 397–407.

„Tradition et invention dans la littérature néo–latine des pays Tchèques aux XVIIe et XVIIIe siècles.“ In: Baroque en Bohême. Textes réunis par Marie-Elizabeth Ducreux, Xavier Galmiche, Martin Petráš et Vít Vlnas. Lille, Université Charles–de–Gaulle – Lille 3 2009, s. 29–47. ISBN: 978-2-84467-113-4

Roma – Praga, Praga – Roma. Omaggio a Zdeňka Hledíková. A cura di Kateřina Bobková-Valentová, Eva Doležalová, Eva Chodějovská, Zdeněk Hojda e Martin Svatoš.  Supplemento del Bolletino del’Istituto Storico Ceco di Roma 1. Praga 2009. 464 s. ISBN: 978-80-87271-14-8

 

2008

„Der Generalobere der Gesellschaft Jesu Franz Retz und die Einführung der Bussmissionen in den böhmischen Ländern.“ In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 48, 2008, Heft 1: Frömmigkeitsformen und religiöse Kommunkation im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, s. 130-157.

„Die dialogische Schrift Quaesita oratoria von Bohuslaus Balbinus SJ und die Schulrhetorik des 17. Jahrhunderts.“ In: Aurora musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert. Acta conventus Bratislavae 26.–29. Septembris 2007. Bratislava 2008, s. 81–88.

„Posvátné Čechy. Zdroje barokního patriotismu.“ In: Jaroslav Pánek a kol.: Idea českého státu v proměnách století. Fakta - Úvahy - Souvislosti. Praha 2008, s. 107-116. ISBN: 978-80-7106-985-0

„Předhusitské a husitské Čechy očima barokního satirika a historika.“ In: Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Edd. Zuzana Silagiová, Hana Šedinová, Petr Kitzler. Praha 2008, s. 316-337. ISBN: 978-80-254-1863-5

 

2007

„Addenda k novolatinské části Slovníku latinských spisovatelů II.“ In: Listy filologické 130, 2007, s. 153‒157.

„Bohuslav Balbín SJ. Český Livius i Quintilian.“ In: A2 Kulturní týdeník 3, 2007, č. 9, s. 7.

„Caspar Knittel SJ. Kázání jako náročná zábava.“ In: A2 Kulturní týdeník 3, 2007, č. 1, s. 7.

„Materiály týkající se staré České provincie SJ, dochované v generálním archivu Tovaryšstva Ježíšova v Římě (1623‒1773).“ In: Archivní časopis 57, 2007, č. 4, s. 255‒261.

„Porcování martinské husy na barokní kazatelně. Příspěvek k požitkářské obraznosti barokních kazatelů.“ In: Acta Universitatis Carolinae ‒ Historia Universitatis Carolinae Pragensis 47, 2007, č. 1‒2: Sborník k životnímu jubileu PhDr. Michala Svatoše, CSc., s. 207‒224.

„Viduata turtur in tenebris obscura jacebat. Byla tiskařka Johana Koudelková-Průšová latinskou básnířkou?“ In: Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Red. Zuzana Silagiová, Hana Šedinová, Petr Kitzler. Praha 2007, s. 280‒305. ISBN: 978-80-7007-255-4

 

2006

Hesla „Klasická filologie“ a o různých osobnostech české klasické filologie In: Ottova encyklopedie. Česká republika. 5. sv.: Věda. technika a vzdělávání. Praha, Ottovo nakladatelství 2006, passim.

Jiljí od sv. Jana Křtitele. Trojjazyčnost v českém prostředí . In: A2 Kulturní týdeník 2, 2006, č. 47, s. 7.

P. Mauritius Vogt. In: A2 Kulturní týdeník 2, 2006, č. 41, s. 7.

 

2005

„Jezuitské litterae annuae a jejich podání náboženského života v Kutné Hoře v morovém roce 1680.“ In: Kutná Hora v době baroka. Vydali Vojtěch Vaněk ‒ Jiří K. Kroupa. Praha 2005, s. 167‒196. ISBN: 80-86791-36-X

„Jupiter auf Reisen und Aeneas in Gefangenschaft (Götter und Heroen der antiken Mythen auf der Schulbühne in Braunau im 18. Jahrhundert).“ In: Listy filologické 128, 2005, č. 1‒2, s. 47‒63.

Libri prohibiti. La censure dans l’espace habsbourgeois 1650‒1850. Edité par Marie-Elizabeth Ducreux et Martin Svatoš. Leipzig 2005. 245 s. ISBN: 3-86583-037-4

„Les usages du livre religieux chez le missionnaire jésuite Antonín Koniáš. Théorie et pratique.“ In: Libri prohibiti. La censure dans l’espace habsbourgeois 1650‒1850. Edité par Marie-Elizabeth Ducreux et Martin Svatoš. Leipzig 2005, s. 181‒202. ISBN: 3-86583-037-4

„Neznámá předloha známého elogia P. Fridricha Bridelia TJ.“ In: Listy filologické 128, 2005, s. 357‒369.

„Un long voyage: le Bellum grammaticale de Guarna en Europe centrale.“ In: Est‒Ouest: Transferts et récéptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe‒XXe siècles), Leipzig 2005, s. 209‒220. ISBN: 3-86583-043-9

„Amor Musas in plausum provocat“. Gratulační sborníky plaskému opatu Eugenu Tyttlovi z r. 1736 v kontextu novolatinské literatury. In: Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11. ‒ 13. 5. 2005, Plasy ‒ Mariánská Týnice [2005], s. 105‒118.

 

2004

„Česko-latinská literatura v 17. a 18. století“ (úvodní studie) + 44 hesel o novolatinských autorech. In: Slovník latinských spisovatelů. Praha, Leda 2004, s. 51‒56 a passim. ISBN: 80-7335-042-4

„Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích v 19. století.“

In: „Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století“. Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 4.–6. března 2004. Praha 2004, s. 39‒52. ISBN: 80-85778-43-2

„Mají se plagiátoři čeho bát?“ In: Tvar 2004, č. 5, s. 14.

„Problémy a otázky studia náboženského života v Čechách v letech 1620‒1760.“ In: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620.140. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.‒27. září 2001. Sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Vít Vlnas. Praha 2004, s. 427‒434. ISBN: 80-86852-06-7

 

2003

„Antikerezeption in der lateinischen Literatur der böhmischen Länder im 17. und 18. Jahrhundert (1620‒1770).“ In: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 15/3: Sco-Z, Nachträge. Stuttgart – Weimar, Verlag J. B. Metzler 2003, sl. 628‒631.

„In memoriam Univ. Prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc.“ In: Acta Comeniana 17 (XLI), 2003, s. 357‒361.

„Kontrola četby a distribuce náboženských knih při lidových misiích a misijní knížky v 18. století.“ In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.‒5. 6. 2003. Ed. Ivana Čornejová. Praha 2003, s. 363‒384. ISBN: 80-86197-49-2

„Testimonia de vita Joannis Marci Marci (Svědectví o životě a smrti Jana Marka Marci).“ In: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, XLIII/1‒2, 2003, s. 51‒79.

„Životodárný pelikán. Zemřel bohemista a literární historik Alexandr Stich.“ In: Lidové noviny, sobota 1. 2. 2003 – Příloha Orientace.

 

2002

„Ad vocem Koniáš.“ In: Dějiny a současnost 24, 2002, č. 1, s. 55‒56.

„Bohuslaus Balbinus SJ und literarische Elogia seiner Zeit.“ In: AUC – Philologica 3. Graecolatina Pragensia XIX, 2002, s. 119‒134.

Vraclav – genius jednoho místa. Příspěvky ze sympozia konaného na Vraclavi dne 11. října 2002. Uspořádali a k vydání připravili Věra Sekotová, Martin Svatoš, Michal Svatoš. Vysoké Mýto 2002. 104 s. ISBN: 80-238-9692-X

„Čest a sláva vysokomejtská. Texty o léčivé studánce sv. Mikuláše na Vraclavi ze 17. a 18. století.“ Ibidem, s. 72‒99.

„Jezuitské elogium P. Antonína Koniáše, Szersznikův bio-bibliografický medailon a jeho vliv na misionářův obraz v české literární historii.“ In: Listy filologické 125, 2002, č. 1‒2, s. 33‒51.

„O autorství Klíčů a Indexu českých zakázaných knih.“ In: Listy filologické 125, 2002, č. 3‒4, s. 321‒325.

„Velká vědecká loupež.“ In: Dějiny a současnost 24, 2002, č. 4, s. 56‒57.

 

2001

„Der Begriff patria und die patriotischen Tendenzen in der lateinischen Historiographie und Hagiographie in den böhmischen Ländern im 17. und 18. Jahrhundert.“ In: „Es hat sich viel ereignet, Gutes wie Böses“. Ein Colloquium zur Lateinischen Geschichtsschreibung der Spät- und Nachantike vom 13. bis 15. Januar 2000. Hrsg. von Gabriele Thome, Jens Holzhausen. München ‒ Leipzig 2001, s. 203‒213. ISBN: ISBN: 3-598-77690-X

„Die Elogia auf Martinus Stredonius SJ und seine Vita von Wenceslaus Schwertfer SJ.“ In: Die oberschlesische Literaturlandschaft im 17. Jahrhundert. Bielefeld 2001, s. 157‒169. ISBN:3-89528-335-5

„Hledaná latinská kázání Ondřeje Františka de Waldta.“ In: Listy filologické 124, 2001, č. 3‒4, s. 289‒301.

„Jezuitské litterae annuae a jejich podání náboženského života v Kutné Hoře v morovém roce 1680.“ In: Listy filologické 124, 2001, č. 1‒2, s. 69‒106.

„Novolatinská literatura v Čechách 17. a 18. století.“ In: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Ed. Vít Vlnas. Praha 2001, s. 254‒261. ISBN: 80-7035-258-2

„Osobnost, život a dílo Matěje Václava Štejera T.J. v podání jezuitských pramenů.“ In: M. V. Štejer: Žáček... aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti. Ed. Daniel Nečas. Praha 2001, s. CLI‒CLXXVI. ISBN: 80-7304-012-3

„Quellen und Formen des Patriotismus der Jesuiten der Böhmischen Provinz im XVII. und XVIII. Jahrhundert.“ In: Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse. Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged 2001, s. 92‒100. ISBN: 963-9411-14-0

 

2000

„Exner-Bonitzovy školské reformy a jejich důsledky pro gymnaziální školství v habsburské monarchii v 19. století.“ In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání v českých zemích. Semily 2000, s. 42‒48.

„I materiali riguardanti la vecchia Provincia di Boemia della Compagnia di Gesù conservati nell’Archivum Romanum S.I. e le possibilità di un loro sfruttamento“ In: Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma. Praga 2000, s. 57‒61.

„Středověká "dcera královská" v rouše barokní světice.“ In: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2). Praha 2000, s. 561‒570. ISBN: 978-80-254-1863-5

„Zur Mehrsprachigkeit der Literatur in den böhmischen Ländern des 17. und 18. Jahrhunderts.“ In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 46, 2000, s. 33‒42.