PhDr. Jiří Beneš

Foto pracovníka Jiří Beneš

benes@ics.cas.cz, j-benes@centrum.cz
+420 234 612 316

Oddělení biblických studií
vědecký pracovník
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

Jeho hlavní specializací je komeniologie. Vedle textologických a interpretačních problémů spojených s vydáváním spisů Komenského se badatelsky zaměřuje na výklad fenoménu jazyka v díle Komenského v didaktické, teoretické i filosofické rovině. Věnoval se též otázkám humanistického a reformačního školství. V současné době se intensivně  zabývá prací Komenského s biblí.


Studium

1968 maturita na SVVŠ v Táboře

1968-1973 studium na Filosofické fakultě UK v Praze, obory latina a francouzština se zaměřením na středověkou a novověkou latinu
1975 doktorát filosofie na základě rigorosní práce „Vztah Petra Žitavského k národu, společenským třídám a vrstvám”


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2016-dosud vědecký pracovník Oddělení biblických studií KKS

2009-2013 Kancelář AV ČR (člen Akademické rady AV ČR)

2004-2016 po začlenění ÚKS do Filosofického ústavu AV ČR jmenován vedoucím Kabinetu pro klasická studia, v letech 2005-2016 též statutárním zástupcem ředitele FLÚ AV ČR

2001-2003 na základě konkursu jmenován ředitelem Ústavu pro klasická studia AV ČR

1973-2000 člen edičního a redakčního týmu pro vydávání spisů J.A. Komenského v kritické edici „J.A. Comenii Opera omnia”, v letech 1973 1990 na půdě Pedagogického ústavu J.A. Komenského ČSAV, od r. 1990 ve Filozofickém ústavu AV ČR.


Granty

2012-2018 spoluřešitel grantového projektu na podporu excelence GAČR "Historie a interpretace Bible" r.č. P401401/12/G168

2004-2006 "Antecedentes Hispanos del Método de la Janua Linguarum de Comenio" (spoluřešitel společného grantu španělského Ministerstva pro vědu a technologii)

1995-1997 vedení grantového projektu GAČR „Soupis korespondence J.A. Komenského a její význam pro dějiny kultury a vědy v 17.století”.


Zahraniční stáže

1987 – hostující lektor na univerzitě v Bernu
1995 – dvouměsíční studijní pobyt na Freie Universität Berlin a v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu – práce na vydávání spisů J.V.Andreae
1995 – organizace a vystoupení na česko-britském semináři „Intellectual Communication in the 17th Century” pořádaném v rámci grantového projektu v Praze.
1995 – vystoupení na kolokviu „Comenius und der Friede” v Salzgitter-Steterburg.
1996 – seminář o Komenském pro studenty historie na sheffieldské univerzitě
1996 – studijní pobyt ve Velké Británii (Londýn, Sheffield, Cambridge) zaměřený na průzkum Hartlibova archivu v Sheffieldu a korespondence Komenského ve fondech Britské knihovny v Londýně a Univerzitní knihovny v Cambridge
Od r. 1998 spolupráce s „Deutsche Comenius-Gesellschaft” na vydání dvanáctisvazkového souboru spisů Komenského v němčině (na základě smlouvy o spolupráci mezi AV ČR a zmíněnou společností)
2000 – seminář o filozofii výchovy J.A. Komenského na universitě v Rize


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

září 2019 přednáška "Über die wahre Veredelung des Menschen (mezinárodní seminář "Comenius, Klafki und wir: Auf der Suche nach Bildung für das Anthropozän, pořádaný univerzitou v Augšpurku)

únor 2019 přednáška "J. A. Comenius: Seine Reformpläne und das Rosenkreuzertum" (mezinárodní seminář "Johann Valentin Andreae und die Rosenkreuzer" na Freie Universität Berlin)

září 2017 přednáška "Die Bedeutung des Manuálník" für das leben der Brüdergemeine (mezinárodní seminář "Kunst und Kultur" na Alanus Hochschule, Alfter bei Bonn)

2006 Francophonie: fait linguistique - défi culturel et politique? (mezinárodní seminář "Les cultures francophones et la Nouvelle Europe" pořádaný Rumunskou Akademií, Sinaia)

2004 – „J. A. Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens“ (kolokvium na univerzitě v Bamberku)


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Pravidelný referent na komeniologických konferencích a seminářích v ČR a zahraničí

občasný lektor „Letní školy klasických studií“ (pořádá pracoviště)

březen 2018 přednáška "Komeniologické studie Jana Šabršuly" v Pražském lingvistickém kroužku

2005 "Aspiraciones políticas y pacíficas de Vives y de Comenio" (workshop "Španělští předchůdci metody Komenského Januy linguarum" Praha)
2004 – referát na konferenci „Proč Komenský dnes?“ na univerzitě v Pardubicích


březen 2000 – hlavní referát na semináři „Jan Amos Komenský a postavení učitele ve společnosti”, pořádaném ve Výboru petičním, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR

2000 – hlavní referát na diskusním fóru k politickým, filosofickým a náboženským otázkám současnosti pořádaném „Comenius Club Sachsen” v Drážďanech

říjen 1998 – vystoupení na kolokviu o E. Chalupném v Táboře

září 1998 - přednáška o českých duchovních dějinách na shromáždění Evropského svazu učitelů náboženství v Českých Budějovicích


Popularizační činnost

předseda UNIE COMENIUS - členské společnosti Rady vědeckých společností při AV ČR, jejímž posláním je prohlubovat poznání a interpretaci díla Jana Amose Komenského

červen 2019 přednáška „J. A. Komenský a J. V. Andreae“ v programové části výstavy „Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století“ v Galerii Věda a umění AV ČR

červenec 2019 zvaná přednáška pro veřejnost „Husova Řeč o míru, jak nezazněla na kostnickém koncilu“ u Husova pomníku v Táboře

červenec 2019 přednáška „Comenius’ Weg des Friedens“ pro württembergský farářský konvent v Praze na ETF UK

říjen 2019 zvaná přednáška „Myšlenka míru v české reformaci – od Husa ke Komenskému“ v „Klubu přátel historického Pelhřimova“


Členství v edičních radách

člen redakční rady Theologická revue

člen redakční rady Acta Comeniana

člen redakční rady Studia Comeniana et historica


Členství v oborových radách

člen oborové rady studijního programu P6101 Filozofie, studijního oboru 6101V004 Filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

delegát AV ČR v Union Académique Internationale (Brusel)

delegát FLÚ AV ČR v Internationale Thesaurus-Kommission (Mnichov)

člen Jednoty klasických filologů

člen Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK Praha

předseda Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR

člen Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR

člen dozorčí rady Ústavu pro českou literatury AV ČR

člen dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR

předseda Unie Comenius, z. s.

člen předsednictva Deutsche Comenius-Gesellschaft, e. V.

 


Ocenění odbornou komunitou

2019 Čestná medaile Jana Amose Komenského udělená Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy

1991 jako člen řešitelského kolektivu oceněn Cenou ČSAV za výsledky komeniologického bádání

 


Pracovní témata a rozpracované úkoly

příprava kritické edice Komenského spisu Janua sive Introductorium in Biblia sacra