PhDr. Petr Kitzler Ph.D., DSc.

Foto pracovníka Petr Kitzler

kitzler@ics.cas.cz
+420 234 612 304

Oddělení biblických studií
vedoucí Kabinetu pro klasická studia FLÚ / zástupce ředitele FLÚ
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • křesťanská literatura pozdní antiky, především latinsky psaná patristika a hagiografie, myšlenkový i písemný odkaz rané církve obecně, raně křesťanská filosofická a teologická antropologie, nauka o duši a související otázky
  • nejstarší latinská apologetika: Tertullianus z Kartága
  • latinská a řecká hagiografie, zejména severoafrická, obzvl. spis Passio Perpetuae et Felicitatis a jeho recepce v literatuře rané církve, martyrologická literatura

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu
researchgate.net

Studium

únor 2018: udělení titulu DSc. ( = "Research Professor") Vědeckou radou AV ČR (disertace: From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church)

2013-2010: doktorské studium klasické filologie na ÚŘLS FF UK Praha (u Dr. Martina Bažila) - disertační práce: "Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací" (Ph.D.)

2010-2005: studium filosofie, ÚFaR FF UK Praha (u prof. L. Karfíkové)

2006-2003: studium latinské medievistiky, FF MU Brno (u prof. J. Nechutové)

2005: rigorózní zkoušky z klasické filologie (téma rigorózní práce: "Tertullianus, De spectaculis - O hrách"), FF MU Brno (PhDr.)

2001: studium filosofie na FF MU, Brno (dva semestry)

2003-1997: klasická řečtina - latina, FF MU Brno (Mgr.)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1. 8. 2016 - dosud: vedoucí Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR

1. 8. 2016 - dosud: statutární zástupce ředitele Filosofického ústavu AV ČR

31. 7. 2016 - 1. 10. 2013: vědecký tajemník Filosofického ústavu AV ČR

31. 12. 2015 - 1. 3. 2007: výkonný redaktor časopisu Listy filologické, KKS FLÚ AV ČR

1. 4. 2013 - dosud: šéfredaktor časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina, KKS FLÚ AV ČR (1. 3. 2007 - 31. 3. 2013 výkonný redaktor)

2012-2018: spolupráce na grantovém projektu centra excelence "Dějiny a interpretace bible", Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Univerzita Palackého, Olomouc

2011-2003: vědecký pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty nejprve při FF MU v Brně, později při CMTF UP Olomouc

2006 - dosud: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR,  v souč. vedoucí vědecký pracovník

2002-2000: externí spolupráce s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při FF MU Brno


Granty

2020-2022: hlavní řešitel projektu "Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR" (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014626), OP VVV

2019-2021: účast na grantovém projektu GA ČR 19-02741S "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství", FLU AV ČR (hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.)

2018-2012: účast na grantovém projektu centra excelence "Historie a interpretace Bible", P401/12/G168, Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta

2013-2012: řešitel grantu GA UK 501112 ("Passio Perpetuae et Felicitatis a její recepce v literatuře rané církve"), FF UK Praha

2007: publikační grant MK ČR na vydání sborníku "Literatura ve světě 2006-2007" (v rámci občanského sdružení pro Iliteraturu)

2005: řešitel grantu FRVŠ 1518/G5 „Literární kontinuita antické a středověké kultury (na příkladu latinské pasionální literatury 3. – 12. století)“, FF MU Brno


Zahraniční stáže

2022: Visiting Research Fellowship, Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London, UK (3,5 měsíce v rámci mobilitního projektu MŠMT)

2019: Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London, UK (1 měsíc)

2012: Karl-Franzens Universität Graz (3 týdny)

2011: tříměsíční stipendijní pobyt, Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London, UK (Mellon Research Fellowship)

2008: tříměsíční stipendijní pobyt, Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London, UK (Mellon Research Fellowship)

pravidelné každoroční krátkodobé badatelské pobyty (1-2 týdny): Universität Wien, Humboldtsuniversität Berlin, Bayerische Nationalbibliothek München, Warburg Institute London


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

říjen 2022: London, School of Advanced Study, Warburg Institute, University of London (Work in Progress): přednáška "Between Philosophy, Theology, and Medicine: Tertullian and His Treatise De anima"

19. - 22. 7. 2017: Montreal Quebec, Celtic Conference in Classics, panel Self, Consciousness and Conscience in Late Antiquity: příspěvek: "From Soul to Self: Tertullian’s Doctrine of the Soul and Its Legacy" (in absentia)

​květen 2011: London, School of Advanced Study, Warburg Institute, University of London (Director´s Work-in-Progress Seminar): přednáška "Passio Perpetuae and Its Later Interpreters: From Exemplum Fidei to Admirandum, Non Imitandum"

listopad 2008: London, School of Advanced Study, Warburg Institute, University of London (Director´s Work-in-Progress Seminar): přednáška "Tertullian´s Concept of the Soul and his Corporealistic Ontology"

21.-26. 7. 2008: Lisboa, Portugalsko; konference "ICAN IV / International Conference on the Ancient Novel: Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections"; příspěvek: "Viri mirantur faciulius quam imitantur: Passio Perpetuae in the Literature of Ancient Church"

29.-30. 3. 2006: Banská Bystrica, Slovensko; konference "Svätec a jeho funkcie v spoločnosti"; příspěvek: "Passio Perpetuae a Acta Perpetuae: Mezi tradicí a inovací" (in absentia)


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

21. 2. 2018: přednáška "Počátky latinsky psané křesťanské hagiografie" v rámci kurzu "Úvod do medievistických disciplín" na FF UK, Praha

23. 10. 2014: Jednota klasických filologů, FF MU, Brno - přednáška: "Nejstarší latinská hagiografie ve vrstvách paměti"

8. 5. 2014: Praha, ETF UK, mezinárodní konference "The Process of Authority" pořádaná v rámci centra excelence "Historie a interpretace Bible" - příspěvek: "Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Tradition, Authority, and the Rewriting of Martyrdom"

27. 3. 2014: Jednota klasických filologů, Praha (FF UK) - přednáška "Athletae Christi. Nejstarší latinská hagiografie"

12. 11. 2013: FF UP, Olomouc - přednáška "Počátky latinsky psané křesťanské literatury" (v rámci Centra pro renesenanční texty, FF UP Olomouc, cyklus Renesance a antika II)

17. 6. 2010: Praha, ETF UK - kolokvium "Nauka o milosti v raném křesťanství", příspěvěk: "Tertullianovo pojetí milosti"

20. 11. 2003: Zlín - přednáška pořádaná Moravskloslezskou křesťanskou akademií; téma: "Polozapomenuté postavy církevních dějin - Q. S. F. Tertullianus"

11. 11. 2003: Praha - "Desáté setkání doktorandů" pořádané Centrem medievistických studií FLÚ AV ČR; příspěvek: "Q. S. F. Tertullianus - De spectaculis"

7.-9. 2. 2001: Olomouc - "Symposium Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty"; příspěvek: "Q. S. F. Tertullianus - De spectaculis"


Popularizační činnost

2015 - dosud: člen výboru Rady pro popularizaci FLU AV ČR


Členství v edičních radách

ediční rada nakladatelství Filosofia, Praha (člen od r. 2013; od r. 2018 člen Výboru)

ediční rada nakladatelství OIKOYMENH, Praha (od 2/2017)

vedoucí ediční řady "Knihovna raně křesťanské tradice", nakladatelství OIKOYMENH, Praha (od r. 2015)

redakční rada Eirene. Studia Graeca et Latina, Praha (šéfredaktor od 4/2013; 2007-2013 výkonný redaktor)

redakční rada časopisu Listy filologické - Folia philologica, Praha (člen od 1/2016; 2007-2015 výkonný redaktor)

anonymní posuzovatel pro Church History: Studies in Christianity and Culture (Cambridge); Eirene. Studia Graeca et Latina (Praha); Graeco-Latina Brunensia (Brno); Journal of Early Christian Studies (Baltimore); Journal of Late Antiquity (Baltimore); Listy filologické (Praha); Vigiliae Christianae (Leiden)


Členství v oborových radách

  • člen oborové rady doktorského studia "Filosofie náboženství", ETF UK Praha (od r. 2016)
  • člen oborové rady doktorského studia "Klasické filologie", FF MU Brno (od r. 2021)
  • člen programové rady klasického řeckého jazyka a literatury, FF MU Brno (od r. 2019)

Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

  • vědecká grémia a panely

2021 - současnost: předseda Komise pro obhajobu titulu DSc. v oboru klasická studia, AV ČR

2021 - současnost: člen Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR

2019 - současnost: člen hodnoticího panelu GA ČR P 406 "Lingvistika a literární vědy"

2019 - současnost: člen Komise pro obhajobu titulu DSc. v oboru filosofie, AV ČR

2018 - současnost: hodnotitel pro RVVI Úřadu vlády ČR v rámci Metodiky 17+

2017 - současnost: člen Rady Filosofického ústavu AV ČR (2017-2022 místopředseda)

2017: člen mezinárodního hodnoticího panelu pro sociální a humanitní vědy v rámci hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v ČR při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

 

  • habilitační a jmenovací komise

2020: FF MU, Brno, profesorské řízení v oboru klasická filologie, doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (člen)

2020: FF UK, Praha, habilitační řízení v oboru latinská a řecká studia, PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. (člen)

2019: FF UK, Praha, habilitační řízení v oboru latinská medievistika, Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (člen)

 

  • profesní organizace

2019 - současnost: recenzní spolupracovník Chronica Tertullianea et Cyprianea (součást Revue d'études augustiniennes et patristiques), L'Institut d'Études Augustiniennes, Paris

2009 - současnost: člen Association des Études Patristiques, Paříž

2009 - současnost: člen North American Patristics Society, Baltimore

2008 - současnost: člen Patristické společnosti ČR, Olomouc

2006 - současnost: člen Jednoty klasických filologů, Praha

2006 - současnost: člen Obce překladatelů, Praha (2009-2017 člen Výboru)

 


Ocenění odbornou komunitou

2015: Čestné uznání rektora UP Olomouc za knihu Tertullianus, O Kristově těle - De carne Christi (Praha 2015).

2014: Prémie Otto Wichterleho v humanitních a společenských vědách, udělená předsedou Akademie věd ČR

2004/2005: Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa

2004: Třetí cena Obce překladatelů v překladatelské soutěži Jiřího Levého (za překlad textu F. Nietzscheho Hommer's Wettkampf)

2003: Druhá cena Obce přkekladatelů v překladatelské soutěži Jiřího Levého (za překlad textu F. Nietzscheho Homer und die klassische Philologie)

1997: Čestné uznání Obce překladatelů v překladatelské soutěži Jiřího Levého (za překlad básnické sbírky F. Nietzscheho Dionysos-Dithyramben)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

  • Tertullianus a jeho nauka o duši (spis De anima)