PhDr. Hana Florianová

Foto pracovníka Hana Florianová

florianova@ics.cas.cz
+420 234 612 326

Oddělení středolatinské lexikografie
vědecký pracovník
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • středolatinská lexikografie
  • terminologie středověké medicíny
  • středověká medicína - edice, překlady a studie, studium rukopisných textů 

Studium

1981-1986 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (dříve Univerzita J.E. Purkyně), Brno, obor latina-čeština,1986 rigorózní zkouška (PhDr., obor latinský jazyk) na FF MU


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, Praha:

od 1990 až dosud: člen týmu středolatinské lexikografie (Slovník středověké latiny v českých zemích)

1986-1990 studijní pobyt (pod vedením A. Vidmanové), témata: středověká latinská literatura, dílo Jana Husa (kritické edice) 

 


Granty

1997-1999

Spolupráce na grantu GA ČR Texty k dějinám středověkého myšlení I, grantový úkol č. 401/97/0374. Hlavní řešitelka Lenka Karfíková, dr. theol., Univerzita Palackého v Olomouci, spoluřešitelka mgr. Hana Šedinová, Ph.D., Ústav pro klasická studia AV ČR, Praha.
Výstup: 
Cristannus de Prachaticz: De sanguinis minucione - O pouštění krve (edice traktátu, překlad a úvodní studie H. Florianová), in: Fontes Latini Bohemorum IV, Praha 1999.
 

2000-2004

Spolupráce na výzkumném centru MŠMT ČR Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, č. LN00A011. Hlavní řešitelka doc. Lenka Karfíková, dr. theol., Univerzita Palackého v Olomouci, spoluřešitelka mgr. Hana Šedinová, Ph.D., Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze, a prof. Jana Nechutová, Masarykova univerzita v Brně.
Výstupy: 
Isidor ze Sevilly: Etymologiae IV (spolu s K. Huškovou překlad a komentář, úvodní studie F. Šimon a H. Florianová), in: Knihovna středověké tradice XI, Praha 2003.

Quadragesimale Admontense - Quadragesimale admontské (edice, překlad, komentář), kolektiv autorů: H. Šedinová, D. Martínková, Z. Silagiová, H. Florianová, in: Fontes Latini Bohemorum VI, Praha 2006.

2005-2007

Spolupráce na výzkumném záměru Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, č. 6198959202, 2005-2011, řešitel prof. PhDr. Pavel Floss. 
Výstup:
Isidor ze Sevilly: Etymologiae XX, překlad a komentář H. Florianová, in: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX, in: Knihovna středověké tradice XIX, Praha 2009, str. 226-327.

2013-2015

Spolupráce na grantu MŠMT LD 13043 "Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum" (hlavní řešitelka dr. Zuzana Silagiová, Ústav pro klasická studia AV ČR, Praha)
Výsledky: sešity Slovníku 22-23, příprava elektronické verze SSL

2017-2019

Spolupráce na grantu GA ČR 17-06326S “Tvůrčí opisy: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504)", hlavní řešitelka doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., Univerzita Karlova Praha - Fakulta humanitních studií: průzkum textů s lékařskou tématikou.

Výstupy: "Texty k pouštění krve v rukopisech XIV D 24 a SOA T, A 17", in: Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor, edd. L. Doležalová, M. Dragoun, Praha 2020, str. 153-169; ib.: "Lékařská diagnostika v rukopise SOA T, A 17", str. 171-186.    


Zahraniční stáže

1995 - stipendijní pobyt v Mittellateinisches Wörterbuch v Mnichově (stipendium poskytl Thesaurus Linguae Latinae v Mnichově)

1996-2014 - krátkodobé studijní pobyty: Katholiche Universität, Eichstätt (1996); Institut für Geschichte der Medizin, Freie Universität Berlin (2000); Warburg Institute, Londýn (2001, 2004, 2005); Universitätsbibliothek, Österreichische Nationalbibliothek, Wien (2014)


Pedagogická činnost

V rámci výuky medievistiky na ÚŘLS FF UK (semináře vedené členy Slovníku středověké latiny):

2012  "Lexikografický seminář" - Středověká medicína v heslech SSL

2014  "Slovní zásoba středověké latiny" - Lékařská terminologie

2015  účast na semináři ÚŘLS "Úvod do medievistických disciplín a témat" - přednáška Počátky středověké medicíny


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

2006 - Praha, konference "Das Wörterbuch als Inspiration": přednáška "Die medizinische Terminologie im Jessenius´ Werk Anatomia Pragensis (1601)"

2012 - Mnichov, Bayerische Akademie der Wissenschaften, konference "Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein": přednáška "Die Benennung und Klassifikation der Hautkrankheiten im Mittelalter"


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

2000 - sympozium "Středověký učenec M. Křišťan z Prachatic", ÚKS ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR : přednáška "Křišťanův traktát o pouštění krve"   

2002 - workshop na téma "Infirmarium", Centrum medievistických studií - Filosofický ústav AV ČR: přednáška "Minutio - pravidelné pouštění žilou" 

2006 - sympozium "Johannes Jessenius a anatomie v Praze", Anatomický ústav 1. LF UK a Česká anatomická společnost: přednáška "Latina Jesseniovy Anatomie a problémy překladu do češtiny"

2016 - "Lexikographische Matinee" pro studenty a profesory University v Rostocku, ÚKS: přednáška "Die medizinischen Termini im Lexicon Bohemorum"
 

Letní škola klasických studií KKS:

1996 - Praha, přednáška: "Pouštění krve a co s tím souvisí (středověká hematoskopie)"

2015 - Broumov, přednáška: "Medicína v klášterním prostředí"

2019 - Kutná Hora, přednáška: "Léčivé látky, jejich vlastnosti, druhy a formy v lékařském kompendiu z roku 1407"


Popularizační činnost

Den otevřených dveří v KKS:

2011 - O Slovníku středověké latiny v českých zemích - základní informace, rukopisné prameny a prameny ze starých tisků

2014 - Nemoci neznámé i známé - exkurz do středověké lékařské terminologie aneb co zjistíme ze Slovníku středověké latiny


Semináře na Letní škole klasických studií (1992, 1994)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

1. hesla pro Slovník středověké latiny v českých zemích

2. specializace na terminologii středověké medicíny; Klaretovy nejasné lékařské termíny latinského původu  

3. lékařské spisy v českých rukopisných fondech

4. spolupráce s P. Kováčem na knižní řadě Stavitelé katedrál (kunsthistorické studie ke středověké architektuře s latinskými dobovými dokumenty): překlady latinských dokumentů ve svazku I-IV (2007-2013, garant překladů latinských textů), ve svazku V (2018)

5. v r. 2017 navázána spolupráce s MUDr. A. Ivanovem (Fakulta biomedicínského inženýrství Kladno - ČVUT Praha): historie léčitelství