Mgr. Hana Šedinová Ph.D.

Foto pracovníka Hana Šedinová

sedinova@ics.cas.cz
+420 234 612 325

Oddělení středolatinské lexikografie
vedoucí vědecká pracovnice
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • Středolatinská lexikografie a etymologie.
  • Lidská monstra v latinských pramenech českého středověku.
  • Antická a středověká mineralogie a symbolika drahých kamenů. 
  • Antická a středověká zoologie; recepce Aristotelových jmen živočichů ve středověkých encyklopediích a glosářích prostřednictvím arabského a latinského překladu jeho díla "Historia animalium".

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

1990-1995
Magisterské studium, obor klasická filologie (latina – klasická řečtina), na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončené diplomovou prací Drahokamy ve středověkých lapidářích a biblických komentářích.

1997-2003
Postgraduální studium, obor latinská medievistika, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončené disertační prací Drahokamy v bohemikálních rukopisech a v umění středověkých Čech: Symbolika drahokamů v kapli sv. Václava.


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1986-2003
Ústav pro klasická studia AV ČR.

2003- 
Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR v Praze.


Granty

  • (Spolu)řešení grantových projektů a výzkumných center:

1997-1999
Spoluřešitelka grantu GA ČR (hlavní řešitelka doc. Lenka Karfíková, dr. theol., Univerzita Palackého v Olomouci) Texty k dějinám středověkého myšlení I, grantový úkol. č. 401/97/0374.
Výsledky projektu: Založeny dvě ediční řady (Fontes Latini Bohemorum, Knihovna středověké tradice) v nakladatelství Oikúmené, v nichž bylo publikováno s podporou grantu jedenáct titulů v devíti svazcích a jedna monografie mimo řady. Jednotlivé tituly autorsky připravili a redakčně zpracovali vědečtí pracovníci obou řešitelských institucí a externí spolupracovníci.

2000-2002
Spoluřešitelka grantu GA ČR (hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková, dr. theol., Univerzita Palackého v Olomouci) Texty k dějinám středověkého myšlení II, grantový úkol č. 401/00/0133.
Výsledky projektu: S podporou grantu byly publikovány čtyři tituly v nakladatelství Oikúmené v ediční řadě Knihovna středověké tradice a jedna monografie v nakladatelství Rezek. Jednotlivé tituly autorsky připravili a redakčně zpracovali vědečtí pracovníci obou řešitelských institucí a externí spolupracovníci. Autorská účast na grantu překladem šestnácté knihy Isidorových Etymologií (publikováno 2000) a monografií Drahokamy Svatováclavské kaple (publikováno 2005).

2000-2004
Spoluřešitelka výzkumného centra MŠMT ČR (hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková, dr. theol., Univerzita Palackého v Olomouci, druhá spoluřešitelka prof. Jana Nechutová, Masarykova univerzita v Brně) Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, č. LN00A011.
Výsledky projektu: S podporou centra bylo doposud publikováno v nakladatelstvích Oikúmené a Vyšehrad a v nakladatelství Teologické fakulty UP v Olomouci asi čtyřicet titulů. Autorská účast na centru týmovým projektem Quadragesimale Admontense – Quadragesimale admontské (latinská edice, překlad, úvod a poznámky, publikováno 2006).

  • Spolupráce na grantových projektech a výzkumných centrech:

1994-1996
Spolupracovnice na grantu GA AVČR (řešitelka Zuzana Silagiová) Latinská terminologie středověké odborné literatury české provenicence (matematika, medicína, mineralogie).
Výsledky projektu: S podporou grantu byly sestaveny soupisy odborných termínů z daných disciplín a byly publikovány odborné studie.

2005-2011
Pracovnice výzkumného záměru Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, č. 6198959202, 2005-2011, řešitel prof. PhDr. Pavel Floss

2012-2018
Pracovnice Centra excelence "Dějiny a interpretace Bible", GA ČR, č. P401/12/G168 (nositel Univerzita Karlova v Praze), ve spolupráci Centra biblických studií (Evangelická teologická fakulta, UK Praha, a Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, Praha), Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (UP Olomouc), Českého egyptologického ústavu (FF UK, Praha) a Katolické teologické fakulty (UK Praha). Hlavní řešitel projektu Dr. Jan Dušek, spoluřešitelé PhDr. Jiří Beneš a Dr. Vít Hušek. Autorská účast na projektu v sekci 4.1 (Interpretace bible ve spisech řeckých a latinských církevních Otců).

2013-2015
Spolupracovnice na grantu MŠMT LD 13043 "Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum" (řešitelka Zuzana Silagiová)
Výsledky projektu: sešity Slovníku 22-23; odborné lexikografické studie; příprava elektronické verze SSL.


Zahraniční stáže

1993 - třítýdenní stipendijní pobyt v Mittellateinisches Wörterbuch v Mnichově (stipendium poskytl Thesaurus Linguae Latinae v Mnichově)

1994 - třítýdenní stipendijní pobyt v Istituto papirologico Vitelli ve Florencii

1995 - třítýdenní stipendijní pobyt v Mittellateinisches Wörterbuch v Mnichově (stipendium poskytl Thesaurus Linguae Latinae v Mnichově)

1997 - tříměsíční stipendijní pobyt ve Warburg Institute v Londýně (stipendium Mellon Research Fellowship)


Pedagogická činnost

Jednotlivé přednášky v rámci výuky medievistiky na ÚŘLS FF UK (semináře vedené členy Slovníku středověké latiny):

2012 "Úvod do medievistických disciplín a témat"
2012 "Lexikografický seminář"
2014 "Slovní zásoba středověké latiny"

2016 Praha, "Lexikographische Matinee" pro studenty a profesory University v Rostocku, přednáška Enigmatic Names of Animals in Lexion Bohemorum


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

1994 - Istituto papirologico Vitelli, Florencie, přednáška La terminologia di mineralogia e le lingue orientali

1997 - Warburg Institute, Londýn, přednáška The symbolism of the precious stones in St. Wenceslas Chapel

Mezinárodní konference:

1994 - Praha, konference "Ibrahim ibn Ya´qub at-Tartushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D.", přednáška Terminologie latine médiévale de minéralogie et langues orientales

2004 - Praha, Vila Lanna, konference "Europe and Antiquity. Tradition and Intertextuality", přednáška I mostri umani nell´eta classica e nel dizionario latino medievale intitolato Lactifer

2006 - Praha, Vila Lanna, konference "Das Wörterbuch als Inspiration", přednáška Nomen obscurum et incomprehensibile? I mostri marini nel Lexicon Bohemorum e gli animali acquatici di Aristotele

2012 - Mnichov, Bayerische Akademie der Wissenschaften, konference "Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein", přednáška Per errorem ad novum terminum. I nuovi termini di animali creati per incomprensione delle fonti

2016 - Praha, konference "Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages", přednáška Ut dicit Aristoteles. Gli enigmatici nomi di animali nel Glossario di Claretus e la loro origine nella traduzione araba e latina degli scritti zoologici di Aristotele


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

  • Samostatné přednášky:

1995 - Jednota klasických filologů, Praha, přednáška Drahokamy ve Svatováclavské kapli

2005 - Akademie věd ČR, cyklus "Akademická Praha", přednáška Symbolika drahokamů ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta

2007 - Jednota klasických filologů, Praha, přednáška Mořská monstra ve Slovníku středověké latiny

2011 - Jednota klasických filologů, přednáška Národy středověké Asie jako lidská monstra ve Vokabuláři zvaném Lactifer

2013 - Jednota klasických filologů, přednáška Vliv staroegyptské kultury na výklad živočichů v raněkřesťanském spise „Physiologus“

2018 - Centrum medievistických studií, 50. zasedání Fellows (prof. Pavlu Spunarovi k jeho devadesátinám), přednáška Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři a jejich původ v arabském a latinském překladu Aristotelových zoologických spisů

  • Tuzemská vědecká setkání:

2001 - Teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, přednáška Quadragesimale admontské (společně s H. Florianovou)

2012 - Teologická fakulta Univerzity Palackého, Patristická konference, přednáška Prolínání staroegyptské a křesťanské symboliky v textu Physiologu

2013 - Katolicka teologická fakulta Univerzity Karlovy, Patristická konference Patristická exegeze Písma, přednáška Clamavit perdix... (Jer 17,11). Alegorické výklady koroptve ve Physiologu a v dílech raněkřesťanských exegetů


Popularizační činnost

1995 - Letní škola klasických studií, Praha, přednáška Drahé kameny ve středověku

2004 - Letní škola klasických studií, Praha, přednáška Lidská monstra ve Vokabuláři zvaném Lactifer a v dalších středověkých pramenech

2009 - Letní škola klasických studií, Praha, přednáška Recepce Aristotelova zoologického spisu Historia animalium ve středověké encyklopedii Tomáše z Cantimpré

2013 - Den latiny pořádaný Ústavem řeckých a latinských studií FF UK pro středoškolské studenty, přednáška (společně s Barborou Kocánovou) Podivuhodná příroda očima středověku

2014 - Letní škola klasických studií, Olomouc, přednáška Některé zvířecí a hybridní postavy řecké literatury a jejich proměny ve středověkých encyklopediích

2019 - Letní škola klasických studií, Kutná Hora, přednáška Blahodárný vliv rostlin na živočichy a jeho symbolický význam

Příspěvky publikované v časopise Ornitologické společnosti Ptačí svět (viz bibliografie)


Členství v edičních radách

1998-
Spolueditorka řady "Fontes Latini Bohemorum" v nakladatelství OIKOYMENH, Praha (společně s prof. Lenkou Karfíkovou, od r. 2002 s dr. Zuzanou Silagiovou).

1998-2014
Spolueditorka řady "Knihovna středověké tradice" v nakladatelství OIKOYMENH, Praha (společně s prof. Lenkou Karfíkovou).


Ocenění odbornou komunitou

2014:
Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci za knihu "Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus (Praha 2013)."


Pracovní témata a rozpracované úkoly

1. Hesla pro Slovník středověké latiny v českých zemích.

2. Jména kamenů a drahokamů ve Vokabuláři zvaném Lactifer Jana Vodňanského (ed. 1511).

3. Lidská monstra v Glosáři Bartoloměje z Chlumce řečeného Klaret (fl. 1365).

4. Latinská jména živočichů v Glosáři Bartoloměje z Chlumce řečeného Klaret a v encyklopedii Liber de natura rerum Tomáše z Cantimpré (13. stol.).

5. Latinský Physiologus (versio B) a jeho recepce ve středověké encyklopedistické literatuře.