Mgr. Barbora Kocánová Ph.D.

Foto pracovníka Barbora Kocánová

kocanova@ics.cas.cz
+420 234 612 304

Oddělení středolatinské lexikografie
vedoucí KKS / vedoucí Oddělení středolatinské lexikografie / vědecký pracovník
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • slovní zásoba středověké latiny
  • středověká meteorologie a předpovídání počasí

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2006-2014  doktorské studium na ÚŘLS FF UK (obor Latinská medievalistika a novolatinská studia, školitel prof. Pavel Spunar), disertační práce De mutacionibus aeris. Kořeny, tradice a vývoj středověké nauky o předpovídání počasí, včetně recepce v bohemikálních rukopisech

1999-2005  magisterské studium latina - pomocné vědy historické, archivnictví, FF UK, diplomová práce Středověká meteorologie v Čechách. Přehled písemných pramenů (školitelka prof. Marie Bláhová)
 
1995-1999  Gymnázium Jana Keplera (Praha)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2004 - dosud        Kabinet pro klasická studia AV ČR, Na Florenci 3, 110 00, Praha 1


Granty

2019-2022   řešitelka grantu GA ČR č. 19-03834S s názvem „Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích“, spoluřešitel Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

2017-2019   spolupráce na grantu GA ČR 17-06326S „Tvůrčí opisy: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504)“, hlavní řešitelka doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., výstup: studie ke spisům o předpovídání počasí v kodexech Kříže z Telče

2015-2017   spolupráce na grantovém projektu centra excelence „Dějiny a interpretace bible“, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Univerzita Palackého, Olomouc, výstup: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVII – Etymologie XVII, předmluva a překlad poloviny knihy

2014-2015   spolupráce na grantu MŠMT LD 13043 „Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum“; výstup: sešity SSL 22-23, příprava elektronické verze SSL (týmový projekt)

2008-2009   řešitelka grantu GAUK č. 8945/2008 s názvem „Dějiny středověké meteorologie v českých zemích“

2007-2008   spolupráce na výzkumném záměru Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, č. 6198959202, výstup: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX (překlad a poznámky), Praha 2009, spolu s I. Adámkovou, K. Vršeckou a H. Florianovou, a Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI (překlad a poznámky), Praha 2009, spolu s H. Šedinovou a L. Blechovou-Čelebić

2004-2006   spolupráce na grantu GAČR č. 404/04/0261 s názvem „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“, výstup: Městská kniha Litoměřic (1341)-1562 v kontextu písemností městské kanceláře (edice; spolu s J. Tomasem), Libri civitatis III, Ústí nad Labem 2006


Zahraniční stáže

krátkodobé badatelské pobyty (1-2 týdny): Warburg Institute London, Universitäts-bibliothek Konstanz, Universitätsbibliothek Regensburg, Biblioteka Jagiellońska Kraków, Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin

semestrální stipendijní pobyt v SRN na Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (2003, obor Geschichte)


Pedagogická činnost

spoluúčast na výuce na semináři „Slovní zásoba středověké latiny“ (v rámci latinské medievistiky na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, 2014) a na přednáškovém cyklu „Úvod do medievistických disciplín a témat“ (tamtéž, 2014, 2017 a 2022)


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

září 2023: Trento, 23rd Annual Colloquium of SIEPM „Medieval Debates on Foreknowledge: Future Contingents, Prophecy, and Divination“, přednáška „Astrology, Meteorology, and Others. Various Predictive Methods in Medieval Latin Astrological Weather Forecasting Texts“ 

srpen 2022: Paříž, 15th International Congress of SIEPM, přednáška „The Debatable Nature of Comets. The Diversity of Opinions Presented at Quodlibetal Disputations in Prague“

květen 2022: Berlín, Freie Universität Berlin, zvaná přednáška „Medieval Weather Forecasting: Traditions, Contexts, and Its Place Within the Atmospheric Humanities“

srpen 2021: Hermoupolis, International Commission of Science and Literature a International Commission on the History of Meteorology, konference „Launching the Atmospheric Humanities“: přednáška „Before the Word Atmosphere Was Used: Designating Atmospheric Phenomena and Place of Their Origin in Pre-instrumental Meteorology“ (on-line)

únor 2021: Erlangen, International Consortium for the Research in the Humanities „Fate, Freedom and Prognostication“ at the University Erlangen-Nuremberg, konference „Signs of the Future: přednáška „Weather Forecasting in Medieval Bohemia(on-line)

duben 2013: Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, konference Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa: přednáška Alles hängt vom Wetter ab: Voraussage der Witterung in lateinischen Quellen des Mittelalters

září 2012: München, Bayerische Akademie der Wissenschaften, konference Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein: přednáška Latein als Sprache der mittelalterlichen Schriften über Wettervorhersage

červenec 2008: Leeds, International Medieval Congress 7-10 July 2008: přednáška Sequitur de impressionibus aeris. Medieval Meteorology in the Czech Lands

září 2007: Hnězdno, konference Medievista a prameny - teorie a praxe. 2. polsko-české fórum mladých medievistů: přednáška Ut ad altiora ascendamus. Meteorologie ve středověkých latinsky psaných bohemikálních pramenech


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

červenec 2021: 26th International Congress of History of Science and Technology (on-line): spolu s M. Müllerem přednáška „Weather Lore and Meteorology in the Notes of John Strialius of Pomnouš (1535/1536-1582)“

duben 2019: Jednota klasických filologů: přednáška Quare serenitas estivalis estum generat: Meteorologické disputace na pražských středověkých kvodlibetech

listopad 2018: The 15th International Conference for the European Society for Textual Scholarship: přednáška The Crux Collection of Texts on Weather Forecasting in the National Library Prague MS. I G 6

prosinec 2016: Filosofický ústav AV ČR, Praha, konference Studying the Arts in Medieval Bohemia: přednáška "Who Cares about Weather? Weather Forecasting of Medieval Czech Scholars

listopad 2014: Centrum medievistických studií: přednáška Až naprší a uschne! Studium počasí na pražské středověké univerzitě

prosinec 2006: Vila Lanna, Praha, konference Slovník jako inspirace - Das Wörterbuch als Inspiration: přednáška Draco vel hasta vel columna. Atmospheric Phenomena and Their Designation in the Sources of the Lexicon Latinitatis Bohemorum


Popularizační činnost

červenec 2023: Letní škola klasických studií: přednáška „Olivy v raně středověké wikipedii (Isidor ze Sevilly, Etymologiae, XVII,7,61-69)“

září 2021: Letní škola medievistických studií: přednáška „Prostor mezi Zemí a Měsícem aneb Měl středověk atmosféru?“

červenec 2019: Letní škola klasických studií: přednáška „Rostliny v antických a středověkých představách o počasí“

listopad 2017: Den otevřených dveří KKS: přednáška „Počasí a jeho předpovídání u středověkých učenců“

listopad 2017: Den latiny, FF UK: přednáška „Počasí off-line

listopad 2014: Den latiny, FF UK, spolu s dr. H. Šedinovou přednáška „O drakovi a dalších podivuhodnostech ze středověkých představ o přírodě“

listopad 2013: Den otevřených dveří KKS: spolu s dr. H. Šedinovou přednáška „Podivuhodná příroda očima středověku“

červenec 2009: Letní škola klasických studií: přednáška „Antická meteorologie na půdě pražské středověké univerzity“


Členství v edičních radách

od 2021 vedení řady "Knihovna středověké tradice" v nakladatelství OIKOYMENH, Praha (společně s prof. Tomášem Nejeschlebou a doc. Václavem Němcem)


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Mezinárodní komise pro dějiny meteorologie (International Commission on the History of Meteorology; členka)

Mezinárodní společnost pro studium středověké filosofie (Société Internationale pour L'Étude de la Philosophie Médiévale, SIEPM; členka)

Societas artistarum (Association pour la Recherche sur la Faculté des arts; členka) 

Terminologická skupina České meteorologické společnosti (externí členka) 

Jednota klasických filologů (členka)


Ocenění odbornou komunitou

2014-2015 Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa