Mgr. Julie Černá Ph.D.

Foto pracovníka Julie Černá

cerna@ics.cas.cz
+420 234 612 327

Oddělení středolatinské lexikografie
zástupce vedoucího / vědecká tajemnice FLÚ / postdoktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

Středolatinská lexikografie

Řecká medicína, Corpus Hippocraticum


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

Academia.edu


Studium

2006-2014: Doktorské studium Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor římská literatura (pod vedením doc. PhDr. Evy Kuťákové, CSc.), ukončené disertační prací Valerius Maximus a exemplum (PhD.)

1999-2006: Magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor latina – řečtina, ukončené diplomovou prací Hippokratovské pojetí lékaře: Překlad a komentář spisů De medico a De decenti habitu (Mgr.)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2006- : Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR v Praze, Oddělení středověké lexikografie


Granty

2019-2021: spolupráce na grantu GA ČR č. 19-03834S s názvem Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích (hlavní řešitelka Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.)

2009-2012: Spolupráce na grantu GA ČR č. 401/09/0767 s názvem Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku (hlavní řešitel Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.)

2008-2010: Řešitelka grantu GAUK č. 8862/2008 s názvem Exemplum jako řečnický prostředek v římské literatuře. Dílo Valeria Maxima

2006-2008: Spolupráce na grantu GA ČR č. 401/06/0668 s názvem Corpus Hippocraticum a jeho význam pro dnešní vědy o člověku (hlavní řešitelka Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.)


Pedagogická činnost

3/2018: ÚŘLS FFUK, přednáška Latinské lékařské termíny u Klareta: hledání jejich zdrojů ve středověkých glosářích i odborných lékařských textech (v rámci kurzu "Úvod do medievistických disciplín a témat")


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

11/2007: Oxford, konference Myth, Culture and Society pořádaná organizací Europaeum, příspěvek Valerius Maximus and the Nobility of His Time

9/2017: Vídeň, Medialatinitas 2017: International Medieval Latin Congress, přednáška Latin Medical Terms of Greek Origin in the Writings of Master Claretus


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

10/2007: Telč, konference Laetae segetes iterum pořádaná FF MU v Brně, příspěvek Valerius Maximus and His Audience

2/2007: Praha, seminář Hippokratovská medicína v perspektivě současného lékařství a věd o člověku, příspěvek Hippokratovský ideál lékaře (pohled na lékařskou deontologii v Corpus Hippocraticum)


Popularizační činnost

11/2018: Den latiny na FF UK, příspěvek "Když se zlomí kosť stehna, strašnáť jest příhoda" aneb úskalí lékařské práce ve středověku


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Jednota klasických filologů, Praha


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Slovník středověké latiny v českých zemích

Řecká medicína, Corpus Hippocraticum

Exemplum v antické literatuře, Valerius Maximus