prof. PhDr. Jan Bazant CSc. - bibliografie

A. Knihy

Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases (Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, 91,3), Praha 1981.

Les citoyens sur les vases athéniens (Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, 95,2), Praha 1985.

Pražské vily pod křídly mílka. Eseje o české renesanci druhé poloviny 19. století, Praha KLP 1994. 

Roman Portraiture. A History of its History, Praha KLP 1995. 

Umění českého středověku a antika, Praha KLP 2000.

The Classical Tradition in the Czech Medieval Art, Peter Lang, Frankfurt am Main 2003.

Diario de un soldado. Josef Mucha en México 1864-1867, México, El Colegio Mexiquense 2004 (společně s M. Bazant)

Pražský Belvedér a severská renesance, Praha, Academia 2006

Vrtbovská zahrada v Praze. Klenot barokního umění, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Vrtba Garden in Prague. A Jewel of Baroque Art, Praha,  Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Waldstein Palace in Prague. The First Baroque Residence in Central Europe, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Valdštejnský palác v Praze. První barokní rezidence ve střední Evropě, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Sv. Mikuláš na Malé Straně. Největší barokní chrám v Praze, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

St Nicholas in Lesser Town. The Greatest Baroque Church in Prague, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Vila Hvězda v Praze (1555-1563). Mistrovské dílo severské renesance/ The villa Star in Prague (1555-1563). The Masterpiece of Northern Renaissance Praha, Festina Lente Press CZ 2013 (ilustrace Nina Bažantová).

Lannova vila v Praze, Praha, AV ČR 2013.

Pražský Belvedér (1537-1562). První renesanční vila ve střední Evropě/ Prague Belveder (1537-1562). The First Renaissance Villa in Central Europe, Praha, Festina Lente Press CZ 2014 (ilustrace Nina Bažantová).

Villa Lanna in Prague, Praha, AV ČR 2014.

Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška, Praha: Academia, 2017.

 

B. Editované knihy

Antické umění v československých sbírkách. Katalog, Praha: Národní galerie 1979, 135 pp. (společně s kolektivem). 

Corpus vasorum antiquorum. Tchécoslovaquie. Prague, Université Charles. Fasciculus 1, Praha: Academia 1978, 62 pp., 50 pp. of ill. (společně s: J. Bouzek, M. Dufková a I. Ondřejová). 

Bibliografie řeckých a latinských studií v Československu 1986–1987, Praha 1989 (= ZJKF 31, 1989), 112 pp. (společně s: J. Rymlová a E. Stehlíková). 

Corpus vasorum antiquorum. Tchécoslovaquie, fascicule 2, Prague, Musée National, fascicule 1, Praha : Academia 1990, 87 pp., ill. (společně s: J. Bouzek, M. Dufková a A. Waiblinger).

The Czech Reader: History, Culture, Politics, Durham, Duke University Press 2010 (společně s: N. Bažantová a F. Starn).

Afrodita dnes. Katalog výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar a jejich hostů v galerii Věda a umění v Akademii věd České republiky v Praze, Praha:  Academia 2021 (společně s: P.  Piekar) 

 

C. Kapitoly v knihách

„Řecké symposion,“ in: Čtení o antice 1977, Praha 1978, 1–88. 

„The Iconography of Hellenistic Bronzes,“ in: C. Berard – P. Ducrey – A. Altherr-Charon (eds.), Bronzes hellénistiques et romains. Tradition et renouveau. Actes du Ve colloque internationale sur les bronzes antiques Lausanne 1978, Lausanne – Paris 1979, 65–68. 

„Římská architektura,“ in: Čtení o antice 1978/1979, Praha 1980, 1–96. 

„Římská řemesla,“ in: Čtení o antice 1980/1981, Praha 1982, 3–101. 

„Homosexuals on Athenian Vases,“ in: P. Oliva – A. Frolíková (eds.), Concilium Eirene XVI, II, Praha 1983, 31–34. 

„Entre la croyance et l’expérience: le mort sur les lécythes a fond blanc,“ in: L. Kahil – Ch. Augé – P. Linant de Bellefonds (eds.), Bulletin de correpondance hellenique, Supplément XVI: Iconographie classique et identités régionales, Paris 1986, 37–44. 

„Raně křesťanský sarkofág v Praze. O dvojí aktuálnosti raně křesťanského umění,“ in: J. Janda – A. Frolíková – J. Burian (eds.), Problémy křesťanství. Sborník referátů z konference Problémy křesťanství (Liblice 4. – 7. června 1985), Praha 1986, 8–15. 

„Echo,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, III, Zürich 1986, 680–683 (společně s E. Simon). 

„Les vases athéniens et les réformes démocratiques,“ in: C. Bérard – Ch. Bron – A. Pomari (eds.), Images et sociétés en Grèce ancienne. L’iconographie comme méthode d’analyse. Actes du colloque international, Lausanne, 8. – 11. fé vrier 1984, Lausanne 1987, 33–40. 

„Otto Jahn’s “Griechische Kunstgeschichte” Today,“ in: W. M. Calder III – H. Cancik – B. Kytzler (eds.), Otto Jahn (1813–1869). Ein Geisteswissenschaftler zwischen Klassizismus und Historismus, Stuttgart 1990, 11–28. 

„Minos,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VI, Zürich 1992, 570–574. 

„Předmluva,“ in: J. Kepartová – A. Frolíková (eds.), Naše literatura o antice. Anotovaná výběrová bibliografie, Praha 1992, 3–4. 

„Alois Riegl, výtvarný znak a symbol,“ in: J. Stachová (ed.), Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování, Praha 1992, 144–158. 

„Antika jako společenská událost,“ in: J. Šubrt (ed.), Villa Lanna. Antika a Praha 1872, Praha 1994, 53–62. 

„Which Land is Dreamier, Arcadia or Bohemia?“ in: J. Šubrt – J. Kroupa (eds.), Locus Amoenus – místo líbezné, Praha 1994, 51–59.

„Pentheus,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VII, Zürich 1994, 306–317 (společně s G. Berger-Doer). 

„Pothos,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VII, Zürich 1994, 501–503. 40. 

„Thanatos,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VII, Zürich 1994, 904–908. 

„Archeologie klasická,“ in: A. Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I, Praha 1995, 33–34. 

„Titanes,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VIII, Zürich 1997, 31–32. 

„Hieros Gamos,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VIII, Zürich 1997, 630–631. 

„Hypnos,“ in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VIII, Zürich 1997, 643–645.

„Ancient Portraits in 19th Century Scholarship,“ in: J. Bouzek – I. Ondřejová (eds.), Roman Portraits. Artistic and Literary, Mainz am Rhein 1997, 122–128. 

„Vases attiques a figures rouges – Vases a vernis noir,“ in: J. Bouzek (ed.), Corpus Vasorum Antiquorum. République Tchèque 3, Université Charles 2, Prague 1997, 59–67, 69–70, 89–95. 

„Bohemia,“ in: P. F. Grendler (ed.), Encyclopedia of the Renaissance, I, New York 1999, 242–245. 

„Prague,“ in: P. F. Grendler (ed.), Encyclopedia of the Renaissance, V, New York 1999, 146–148. 

„The Amazons of Antiquity and Current Amazonomania,“ in: P. Linant de Bellefonds et alii (eds.), AGATHOS DAIMON. Mythes et cultes. Etudes d’iconographie en l’honneur de Lilly Kahil, Athenes – Paris 2000, 19–25. 

„Šalamounův chrám na Pražském hradě? (Úvaha nad sedmiramenným svícnem ze svatovítského pokladu)“ in: J. K. Kroupa (ed.), Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), Praha 2000, 172–177. 

„Nové paměti z mexického tažení 1864–1867,“ in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2000, Světová putování a česká knižní kultura. Sborník z 9. odborné konference Olomouc, 11. – 12. října 2000, Brno 2000, 57–71. 

„Znojemská rotunda a raněkřesťanské malířství,“ in: Historická Olomouc XII. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů „počátků“ ve světle kritiky pramenů, Olomouc 2001, 7–15. 

„„Paleolitické umění“: prvních sto let,“ in: E. Neústupný (ed.), Archeologie nenalézaného. Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla, Plzeň – Praha 2002, 9–33. 

„The Death of Bacchus and the Salvation of the Human Soul. Meditations on a Golden Bowl from the Year 1508,“ in: H. Harrauer – R. Pintaudi (eds.), Gedenkschrift Ulrike Horak, II, Firenze 2004, 511–525. 

„Pompa in honorem Ferdinandi 1558,“ in: J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu, Brno 2004, 197–207. 

„Antika znovu objevená,“ in: R. Prahl (ed.), Sepulkrální umění v českých zemích 1780–1830, Praha 2004, 27–35 (společně s R. Prahl). 

„Czech Myths in the National Museum in Prague,“ in: E. Marosi – G. Klaniczay (eds.), The Nineteenth-Century Process of “Musealization” in Hungary and Europe, Budapest 2006, 61–76. 

„Věštkyně Libuše a Přemysl Oráč v pražském Národním muzeu,“ in: Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha 2007, 336–355. 

„Byl Vladislav II. mecenášem umění?,“ in: Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha 2008, 251–273. 

„SACRI ROMANI IMPERII PRINCEPS: Wallenstein’s Palace in Prague Revisited,“ in: P. Šípová – M. Spívalová – J. Jiřík (eds.), Ad honorem Eva Stehlíková, Praha 2011, 32–38. 

„„Páni dobrého počasí“ v jezuitském kostele sv. Mikuláše v Praze,“ in: J. Förster – P. Kitzler – V. Petrbok – H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, Praha 2011, 389–409.

„Antické vzory soch v kolonádě kroměřížské Květnice/ Ancient pattern of the statues in the colonnade of "Květnice" in Kroměříž,“ in: Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2011. Kroměříž, NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2011, 77-102.

„Láokóon, Tyrš a český dějepis umění/ Laocoon, Tyrš and Czech Art History,“ in: Z. Hojda, et alii eds., Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia 2012, 30-42.

„Habsburg Mythology and Waldstein Palace in Prague,“ in: H. Karner, et alii eds., The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400–1700. Between Cosmopolitanism and Regionalism. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften - KU Leuven 2014, 73-99.

„Dante, Raffael, Michelangelo a vila Hvězda v Praze/ Dante, Raffael, Michelangelo and the Villa Star in Prague,“ in: Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Roč. 34, Supplementum 1 (2014), 25-49.

„Klasická archeologie a české národní obrození (1872–1923)/ [Classical Archaeology and the Czech National Revival 1872-1923“ in: J. Čechvala, E. Poláčková, eds., Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, 131-180.

"The Classical Tradition and Nationalism. The Art and Architecture of Prague, 1860-1900," in: Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D., eds., A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017, 133-145.

"Classical Reception in the Czech Republic. An Introduction," in: Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D., eds., A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017,  115-120.

Antické gemy, Medusa a Karel IV. [Ancient gems, Medusa, and Charles IV.] in:  Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), 27-84

Bažant, Jan - Schulz, A. M., „Stella, Paolo“ Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 94. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2019, 195-198

"Antická Afrodita a “bohyně lásky a krásy”" in: Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P., eds.), 33-53.

"Queen Anna’s Summer Palace" in: The Historic Centre of Prague and the Průhonice Park. Prague: Foibos Books, 2019 - (Vlček, P., ed.), 264-266.

Letohrádek královny Anny [Queen Anna’s Summer Palace], in: Praha: historické centrum a Průhonický park. Praha: Foibos Books, 2019 - (Vlček, P., ed.),  264-266.

"O sochách v antice, byzantské říši a raně středověké západní Evropě" [On the Sculptures in the Classical Antiquity, Byzantine Empire and the Early Medieval Western Europe], in: Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš. Praha: Filosofia, 2020 - (Podavka, O., ed.), 31-53.

"Afrodita včera. Ctihodná bohyně sexu" [Aphrodite yesterday. The venerable goddess of sex]  in: Afrodita dnes. Katalog výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar a jejich hostů v galerii Věda a umění v Akademii věd České republiky v Praze, Praha:  Academia 2021 (společně s: P.  Piekar), 12-25 

 

D. Články

„Krétské fresky,“ in: ZJKF 13, 1971, 1–5. 63. 

„Trojnožka ve vázovém malířství 6. – 4. století př. n. l.,“ in: ZJKF 15, 1973, 1–17. 

„Fragments of Six Lutrophoroi from the Collection of Charles University,“ in: LF 96, 1973, 146–148.

„The Sacrificial Basket in Vase Painting and Possible Persistence of Several Elements of Minoan-Mycenaean Religion in Classical Greece,“ in: AUC–Graecolatina Pragensia 1, 1974, 61–86. 

„Tři nové hydrie ve sbírce University Karlovy,“ in: LF 97, 1974, 140–142. 

„Římské importy v Čechách a Tabula Imperii Romani M 33 (Praha),“ in: LF 97, 1974, 155–156. 

„Iconography of Choes Reconsidered,“ in: LF 98, 1975, 72–78. 

„Classical Sculpture in Czechoslovak Collections,“ in: Acta Musei Nationalis Pragae. Řada A. Historie 33, 1979, 177–208 (společně s J. Bouzek, M. Dufková and I. Ondřejová). 

„Classical Archaeology and French Nineteenth-Century Realists,“ in: LF 103, 1980, 193–201. 

„Art and History,“ in: LF 104, 1981, 13–33. 

„The Case of Symbolism in Classical Greek Art,“ in: Eirene 18, 1982, 21–33. 

„On the Gluttony of Ancient Greek Athletes,“ in: LF 105, 1982, 129–131. 

„On Export Models in Athenian Vase Painting,“ in: Dacia 26, 1982, 145–152. 

„War, Poetry and Athenian Vases,“ in: LF 106, 1983, 203–209. 

„On Satyrs, Maenads, Athenians and Vases,“ in: Eirene 21, 1984, 41–47. 

„Klasická archeologie a “damnatio memoriae” ve starořeckém dějepisu umění,“ in: ZJKF 26, 1984, 5–8. 

„The Case for Christian Art in the 3rd–4th Century A. D.,“ in: Eirene 23, 1986, 29–37. 

„The Case for a Complex Approach to Athenian Vase Painting,“ in: Mètis. Revue d’anthropologie du monde grec ancien 5, 1990, 93–111. 

„Winckelmann on Roman Portraits,“ in: Bulletin Antieke Beschaving 66, 1991, 155–158. 

„Three Studies on Conception of Portraiture,“ in: LF 114, 1991, 107–116. 

„Roman Deathmasks Once Again,“ in: AION. Sezione di archeologia e storia antica 13, 1991, 209–218. 

„Tradice antické ikonologie,“ in: Iniciály 3, 1992, 35–39. 

„From Connoisseurship to a Semiotic Analysis of Roman Portraiture: Hans Peter L’Orange,“ in: La parola del passato 214, 1992, 225–240. 

„Pražské klasicistní vily kolem roku 1870,“ in: Um 1993, 8–13. 

„The Case of the Talkative Connoisseur,“ in: Eirene 29, 1993, 84–107. 

„Roman Portraiture and the Viennese School,“ in: Bulletin of the Institute of Classical Studies 38, 1991–1993, 121–143. 

„Češi a Bůh,“ in: Religio 2, 1994, 139–149. 

„Bildkünstlerisches Zeichen und Symbol bei Alois Riegl,“ in: Umění 42, 1994, 230–238. 

„Papež, císař a svatý Jiří na Pražském hradě,“ in: LF 117, 1994, 216–225.

„La classicità nell centro dell’Europa,“ in: Eirene 31, 1995, 151–165. 

„Budování minulosti: Znojemská rotunda a renesance 12. století,“ in: LF 118, 1995, 20–37. 

„Classical Archaeology and Czech Culture,“ in: Eirene 32, 1996, 58–63. 

„Karel IV., staroměstská mostecká věž a pons animarum,“ in: LF 120, 1997, 46–59. 

„Classical Tradition, Adolf Loos and Late 20th Century Art,“ in: Studia Hercynia 3, 1999, 142–151. 

„Il papa, l’imperatore e San Giorgio al Castello di Praga,“ in: Eirene 36, 2000, 147–159. 

„Friedrich Nietzsche in the National Theatre in Prague,“ in: Eirene 37, 2001, 40–61. 

„Friedrich Nietzsche v Národním divadle v Praze?,“ in: Divadelní revue 2, 2002, 22–32. 

„Bakchova smrt a spása lidské duše. Úvahy nad zlatou miskou z roku 1508,“ in: Historia Artium IV. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica-aesthetica 23, Olomouc 2002, 257–279. 

„The Prague Belveder, Emperor Ferdinand I and Jupiter,“ in: Umění 51, 2003, 262–277. 101. Emperor Ferdinand I, Boniface Wolmut and the Prague Castle, in: LF 126, 2003, 32–52.

„Klee’s Senecio and “Senecio” in Rome,“ in: Umění 52, 2004, 332–335. 

„Cultural memory and recollections in Athenian vase paintings,“ Letras clássicas 2004, 11-26

„Le peintre de Brygos, Paul Klee et Jindřich Štyrský. L’art des souvenirs et l’art de la mémoire culturelle,“ in: Studia Hercynia 8, 2004, 70–82. 

„Architecture of the Prague Pantheon: the Museum and Nationalism,“ in: Umění 53, 2005, 115–126. 

„Le Belvédère Pragois de l’empereur Ferdinand Ier. Les aspects politiques du renouveau de „la maison antique“ du 16ème siècle,“ in: Eirene 41, 2005, 161–210. 

„Apollo, Marsyas and Ferdinand I,“ in: Graecolatina Pragensia 22, 2007 (2009), 127–136. 

„Villa Star in Prague,“ in: ARS 41, 2008, 55–72. 

„Prague et le Centre Louis Gernet,“ in: Eirene 45, 2009, 116–118. 

„A Pharmacy and Classical Tradition in Prague in 1934,“ in: Studia Hercynia 13, 2009, 54–58. 

„Andromeda’s Liberation in Monastery. Kosmas Damian Asam’s Fresco Painting at Břevnov (1726) Revisited,“ in: Eirene 46, 2010, 234–249. 

„Ohlasy slavných antických soch ve Sloupu u České Lípy,“ in: Bezděz: Vlastivědný sborník Českolipska 20, 2011, 87–110. 

„The Message of Statues of circa 1737 in the Courtyard of Hořovice Château,“ in: Eirene 48, 2012, 175–196.

„Nation and Art. From Miroslav Tyrš to Max Dvořák, and back,“ in: ARS 44, 2011, 15-25.

„Průčelí Sv. Mikuláše na Malé Straně jako divadelní scéna?/ The Frontage of the St. Nicolas Church in Prague's Malá Strana as a Theatre Scene?“ in: Divadelní revue 23, 2012, 103-108.

„Plečnik, President and Hippodrome,“ in: Zbornik za umetnostno zgodovino 48, 2012, 153-164.

„Plečnik, Prague, and Palatin,“ in: ARS 46, 2013, 51-74.

„“Hvězda“ in Prague as a classical villa,“ in: Eirene 49, 2013, 155-175.

„Surrealist's Dreams and Classical Tradition,“ in: ARS 48, 2015, 82-94.

„St. George at Prague Castle and Perseus: an Impossible Encounter?“ Studia Hercynia 19, 2015, 189-201.

„Perseus as Alter Ego of Ferdinand I.“ in: Studia Hercynia 20, 2016, 127-150.

„Non vidi nec fas. Afrodita Knidská v antické textové a obrazové tradici/[Non vidi nec fas. Knidia in the ancient textual and pictorial tradition,“ in: Sambucus: práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky 11, 2016,  28-40.

"Perseus as Alter Ego of Ferdinand I," in: Studia Hercynia 20, 2016, 127-150.

"The Allegory of Dynastic Succession on the Facade of the Prague Belvedere (1538-1550)," in: 
Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. 2 , 2017,  269-282. 

"The Legend of Knidia Today" in: Eirene 53, 2017,  77-110.

„Medusa, ancient gems, and the Holy Roman Emperor Charles IV.“ Proceedings of the International Conference ANCIENT COMMUNITIES AND THEIR ELITES FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY (Central Europe – Mediterranean – Black Sea), Trnava, 6th – 8th October 2017 Anodos: Studies of the Ancient World, 13/2013. Trnava: Trnavská  univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2019, 35-50.

 

E. Recenze

W. W. Rudolph, Die Bauchlekythos, Bloomington 1971, in: AUC–Graecolatina Pragensia 6, 1974, 184–185. 

B. R. Brown, Anticlassicism in Greek Sculpture of the Fourth Century B. C., New York 1973, in: LF 98, 1975, 114–115. 

Corpus vasorum antiquorum DDR, Bd. 1, Schwerin, Berlin 1972, in: LF 98, 1975, 114. 

T. B. L. Webster, Athenian Culture and Society, London 1973, in: LF 98, 1975, 120–121. 

V. Zamarovský, Řecký zázrak, Praha 1972, in: ZJKF 17, 1975, 68–69. 

T. Helen, Organisation of Roman Brick Production in the First and Second Centuries A. D., Helsinki 1975, in: LF 100, 1977, 249. 

R. S. Folsom, Attic Black-Figured Pottery, New Jersey 1975, in: LF 100, 1977, 184. 

Anatolian Collection of Charles University, Kyme I, ed. J. Bouzek, in: Eirene 16, 1978, 157. 

M. Cristofani, Statue-Cinerario chiusine di età classica, Roma 1975, in: Eirene 16, 1978, 162. 

M. P. Rossignani, La decorazione architettonica romana in Parma, Roma 1975, in: Eirene 16, 1978, 162–163. 

A. Voščininová, Římský sochařský portrét ze sbírek leningradské Ermitáže, Praha 1976, in: ZJKF 20, 1978, 69–70. 

L. Brisson, Le mythe de Tirésias, Leiden 1976, in: LF 102, 1979, 249–250. 

J. Čadík, Úvod do dějin vásové keramiky řecké, Plzeň 1931, in: ZJKF 21, 1979, 10–11. 

G. Waldberg, Kamares. A Study of the Character of Palatial Middle Minoan Pottery, Boreas 8, 1976, in: Eirene 17, 1980, 106. 

V. M. Strocka, Die Wandmalerei der Hanghäuser in Ephesos, Wien 1977, in: Eirene 17, 1980, 113–114. 

J. Bouzek, Objevy ve Středomoří, Praha 1979, in: ZJKF 22, 1980, 75–78. 

E. Minarovičová, Portrét na starovekých minciach, Bratislava 1979, in: ZJKF 22, 1980, 184–185. 

T. Kolník, Skvosty antiky na Slovensku, Bratislava 1979, in: ZJKF 22, 1980, 185–186. 

Ph. Borgeaud, Recherches sur le dieu Pan, Roma 1979, in: LF 104, 1981, 69.

W. W. Weber, Die Darstellungen einer Wagenfahrt auf römischen Sarkophagdeckeln und Loculusplatten des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr, Roma 1978, in: LF 104, 1981, 69–70. 

N. Himmelmann, Über Hirten-Genre in der antiken Kunst, Opladen 1980, in: LF 104, 1981, 70–71. 

G. Walberg, The Kamares Style, Uppsala 1978, in: Eirene 18, 1982, 138–139. 

P. C. Bol, Grossplastik aus Bronze in Olympia, Berlin 1978, in: Eirene 18, 1982, 140–141. 

W. Heyder – A. Malwitz, Die Bauten im Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1978, in: Eirene 18, 1982, 142. 

From the Gustavianum Collections in Upppsala 2, Uppsala 1978, in: Eirene 18, 1982, 146–147. 

M. Kunze (ed.), Beiträge zum antiken Realismus, Berlin 1977, in: Eirene 19, 1982, 173–174. 

K. Zimmermann, Die Dresdener Antiken und Winckelmann, Berlin 1977, in: Eirene 19, 1982, 174. 

B. Schmaltz, Metallfi guren aus dem Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1980, in: Eirene 20, 1983, 154–155. 

W. B. Dinsmoor, The Propylaia to the Athenian Akropolis I, Princeton 1980, in: Eirene 20, 1983, 155. 

M. A.Cotton, The Late Republican Villa at Poso, Francolise, London 1979, in: Eirene 20, 1983, 156–157. 

M. Detienne – J.-P. Vernant, La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris 1979, in: Eirene 20, 1983, 170–172. 

T. Kolník, Staroveká plastika, Bratislava 1981, in: ZJKF 25, 1983, 91–92. 

A. Bartoněk, Zlaté Mykény, Praha 1983, in: ZJKF 25, 1983, 103–106. 

F. Brommer, Theseus, Darmstadt 1982, in: LF 107, 1984, 136. 

P. Cartledge, Sparta and Laconia, London – Boston 1979, in: Eirene 21, 1984, 128–129. 

The Results of the Czechoslovak Expedition Kyme 2, Praha 1980, in: Eirene 21, 1984, 140–141. 

J. G. Szilágyi, Corpus vasorum antiquorum. Budapest, Musée des beaux-arts, 1, Budapest – Bonn 1981, in: Eirene 21, 1984, 142. 

M.-H. Quet, La mosaïque cosmologique de Mérida, Paris 1981, in: Eirene 21, 1984, 142. 

N. Loraux, Les enfents d’Athéna, Paris 1981, in: Eirene 21, 1984, 151–154. 

U. Heimberg, Die Keramik des Kabirions, Berlin – New York 1982, in: Eirene 22, 1985, 151–152. 

K. Braun – Th. E. Haeverinck, Bemalte Keramik und Glas aus dem Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin – New York 1981, in: Eirene 22, 1985, 152–153. 

D. Salzmann, Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken von den Anfängen bis zum Beginn der Tesseratechnik, Berlin 1982, in: Eirene 22, 1985, 153–154. 

G. Zimmer, Römmische Berufsdarstellungen, Berlin 1982, in: Eirene 22, 1985, 155–156. 

M. Blech, Studien zum Kranz bei den Griechen, Berlin – New York 1982, in: Eirene 22, 1985, 156–157. 

A. Newhall-Stillwell – J. L. Benson et alii, The Potters’ Quarter. The Pottery (Corinth. Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies of Athens, XV/3), Princeton 1984, in: Eirene 23, 1986, 138. 

I. Scheibler, Griechische Töpferkunst. Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken Tongefäße, München 1983, in: Eirene 23, 1986, 139–140. 

A. Schmaltz, Griechische Grabreliefs, Darmstadt 1983, in: Eirene 23, 1986, 140. 

J.-M. Moret, Oedipe, la Sphinx et les Thébains. Essai de mythologie iconographique, Roma 1984, in: Eirene 23, 1986, 140–141. 

H. Gabelmann, Antiken Audienz- und Tribunalszenen, Darmstadt 1984, in: Eirene 23, 1986, 143–144.

P. Kranz, Jahreszeiten-Sarkophage. Entwicklung und Ikonographie des Motivs der vier Jahreszeiten auf kaiserzeitlichen Sarkophagen und Sarkophagdeckeln, Berlin 1984, in: Eirene 23, 1986, 145–146. 

B. Fellmann, Frühe olympische Gürtelschmuckscheiben aus Bronze, Berlin – New York 1984, in: Eirene 23, 1986, 137. 

F. Kolb, Der Stadt im Altertum, München 1984, in: Eirene 23, 1986, 125. 

A. Krug, Heilkunst und Heilkult. Medizin in der Antike, München 1985, in: LF 111, 1988, 239. 

F. Kudlien, Die Stellung des Arztes in der römischen Gesellschaft. Freigeborene Römer, Eingebürgerte, Peregrine, Sklaven, Freigelassene als Ärzte, Stuttgart 1986, in: LF 111, 1988, 239–240. 

R. D. Lamberton – S. I. Rotroff, Birds of the Athenian Agora, Princeton 1985, in: Eirene 25, 1988, 137. 

I. C. Anderson, The Historical Topography of the Imperial Fora, Bruxelles 1984, in: Eirene 25, 1988, 144. 

I. Braun – A. Furtwängler (eds.), Studien zur klassischen Archäologie. Festschrift zum 60. Geburtstag von Friedrich Hiller, Saarbrücken 1986, in: Eirene 25, 1988, 171–172. 

F. Seiler, Die griechische Tholos. Untersuchungen zur Entwicklung, Typologie und Funktion kunstmässiger Rundbauten, Mainz am Rhein 1986, in: Eirene 26, 1989, 131–132. 

W. Hoepfner – E.-L. Schwander, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, München 1986, in: Eirene 26, 1989, 132–133. 

F. Coarelli, Il Foro Romano. Periodo repubblicano e augusteo, Roma 1985, in: Eirene 26, 1989, 136–137 (společně s J. Kepartová). 

A. Effenberger, Frühchristliche Kunst und Kultur von den Anfängen bis zum 7. Jahrhundert, München 1986, in: Eirene 26, 1989, 143. 

G. Koch (ed.), Studien zur frühchristlichen Kunst II, Wiesbaden 1986, in: Eirene 26, 1989, 144. 

P. Guldager et alii (eds.), Klassisk Arkæologiske Studier, København 1986, in: Eirene 26, 1989, 144–145. 

T. Linders – G. C. Nordquist (eds.), Gift to the Gods. Proceedings of the Uppsala Symposium 1985, Uppsala 1987, in: Eirene 26, 1989, 159–160. 

P. H. Schrijvers, Eine medizinische Erklärung der männlichen Homosexualität aus der Antike (Caelius Aurelianus, De morbis chronicis IV 9), Amsterdam 1985, in: Eirene 27, 1990, 173–174. 

N. Bookidis – R. S. Stroud, Demeter and Persephone in Ancient Corinth, Princeton 1987, in: Eirene 27, 1990, 177–178. 179. W. Ehrhardt, Stilgeschichtliche Untersuchungen an römischen Wandmalereien von der späten Republik bis zur Zeit Neros, Mainz am Rhein 1987, in: Eirene 27, 1990, 180–181. 

H. Broise – J. Scheid, Le balneum des frères arvales. Recherches archéologiques à La Magliana, Roma 1987, in : Eirene 27, 1990, 182. 

A. Bonanno (ed.), Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, Amsterdam 1985, in: Eirene 27, 1990, 188–189. 

G. Zimmer, Spiegel im Antikenmuseum, Berlin 1987, in: Eirene 28, 1992, 142–143. 

J. Raeder, Priene. Funde aus einer griechischen Stadt im Berliner Antikenmuseum? Berlin 1984, in: Eirene 28, 1992, 139–140. 

N. Kunisch, Griechische Fischteller. Natur und Bild, Berlin 1989, in: Eirene 28, 1992, 140–141. 

G. Zimmer, Antike Werkstattbilder, Berlin 1982, in: Eirene 28, 1992, 141–142. 

L. Giuliani, Bildervasen aus Apulien, Berlin 1988, in: Eirene 28, 1992, 145. 

F. W. Deichmann – P. Grossmann – O. Feld, Nubische Forschungen, Berlin 1988, in: Eirene 28, 1992, 149–150.

J. S. Wacher (ed.), The Roman World, I–II, London – New York 1987, in: Eirene 29, 1993, 169–170. 

B. Alroth, Greek Gods and Figurines. Aspects of the Anthropomorphic Dedications, Uppsala 1989, in: Eirene 29, 1993, 170. 

J. P. Uhlenbrock, The Terracotta Protomai from Gela: A Discussion of Local Style in Archaic Sicily, Roma 1989, in: Eirene 29, 1993, 175. 

D. Emmanuel-Rebufant, Corpus Speculorum Etruscorum, France 1, Paris, Musée du Louvre 1, Roma 1988, in: Eirene 29, 1993, 176. 

I. Cristofani (ed.), La grande Roma dei Tarquini, Roma 1990, in: Eirene 29, 1993, 176–177. 

La civilta di Artena. Scavi Belgi 1979–1989, Roma 1989, in: Eirene 29, 1993, 177. 

I. Tascio, Todi. Forme e urbanistica, Roma 1989, in: Eirene 29, 1993, 177. 

I. Pensabene, Il teatro Romano di Ferento. Architetura e decorazione scultorea, Roma 1989, in: Eirene 29, 1993, 181. 

H. Weippert, Palästina in vorhellenisticher Zeit, München 1988, in: Eirene 29, 1993, 181–182. 

K. Randsborg (ed.), The Birth of Europe. Archaeology and Social Development in the First Millenium A. D., Roma 1989, in: Eirene 29, 1993, 184. 

T. Fischer-Hansen et alii (eds.), Ancient Portraiture: Image and Message, Copenhagen 1992, in: The Classical Bulletin 70, 1994, 45. 

L. Benevolo, Die Stadt in der europäischen Geschichte, Frankfurt am Main 1993, in: LF 117, 1994, 133–134. 

E. Engel, Die deutsche Stadt des Mittelalters, München 1993, in: LF 117, 1994, 150–151. 

Ch. Ewert, Forschungen zur almohadischen Moschee. Lieferung 4: Die Kapitelle der Kutubiya-  -Moschee in Marrakesch und der Moschee von Tinmal, Mainz am Rhein 1991, in: LF 117, 1994, 151. 

U. Oehlig, Die philosophische Begründung der Kunst bei Ficino, Stuttgart 1992, in: LF 117, 1994, 156. 

Forschungen zur Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke, I–II, Berlin 1989–1990, in: LF 117, 1994, 158–159. 

M. van Ess – F. Pedde, Uruk. Kleinfunde II, Mainz am Rhein 1992, in: Eirene 30, 1994, 218–219. 

S. M. Paley – R. P. Sobolewski, The Reconstruction of the Relief Representations and Their Positions in the Northwest-Palace at Kalhu (Nimrud), III, Mainz am Rhein 1992, in: Eirene 30, 1994, 219–220. 

H. von Gall, Das Reiterkampfbild in der iranischen und iranisch beinfl ußten Kunst parthischer und sasanidischer Zeit, Berlin 1990, in: Eirene 30, 1994, 223–224. 

R. D. Gempeler, Elephantine X: Die Keramik römischer bis früharabischer Zeit, Mainz am Rhein 1992, in: Eirene 30, 1994, 224–225. 

E. Kunze, Beinschienen, Berlin 1991, in: Eirene 30, 1994, 227–228. 

W. Gauer, Die Bronzegefässe von Olympia, Berlin 1991, in: Eirene 30, 1994, 228. 

N. Himmelmann, Ideale Nacktheit in der griechischen Kunst, Berlin 1990, in: Eirene 30, 1994, 229–231. 

D. Kreikenbom, Bildwerke nach Polyklet, Berlin 1990, in: Eirene 30, 1994, 231. 

A. Leibundgut, Künstlerische Form und konservative Tendenzen nach Perikles, Main am Rhein 1991, in: Eirene 30, 1994, 232. 

L. Polacco, Il teatro di Dionysio Eleutereo ad Atene, Roma 1990, in: Eirene 30, 1994, 233. 

E. Marin (ed.), Der attische Jagdsarkophag. Atički sarkofag s prikazom lva, Budapest – Split 1992, in: Eirene 30, 1994, 236. 

M. J. Strazzulla, Il principato di Apollo. Mito e propaganda nelle lastre “Campana” dal tempio di Apollo Palatino, Roma 1990, in: Eirene 30, 1994, 237.

K. de Fine Licht, Untersuchungen an den Trajansthermen zu Rom, II: Sette Sale, Roma 1990, in: Eirene 30, 1994, 245. 

G. Koch (ed.), Grabeskunst der römischen Kaiserzeit, Mainz am Rhein 1993, in: Eirene 30, 1994, 246. 

F. Sinn, Museo Gregoriano Profano. Die Grabdenkmäler, I: Reliefs, Altäre, Urnen. Köln 1991, in: Eirene 30, 1994, 246–247. 

R. Amedick, Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben, IV: Vita privata, Berlin 1991, in: Eirene 30, 1994, 247. 

E. Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991, in: ZJKF 36–37, 1994–1995, 85–86. 

M. P. Pearson – C. Richards (eds.), Architecture and Order. Approaches to Social Space, London 1994, in: LF 118, 1995, 147. 

G. Kopcke – I. Tokumaru (eds.,) Greece between East and West: 10th–8th Centuries B. C., Mainz am Rhein 1992, in: LF 118, 1995, 150–152.

H. A. Shapiro, Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece, London 1994, in: LF 118, 1995, 154–155. 

S. G. Miller, The Tomb of Lyson and Kallikles: A Painted Macedonian Tomb, Mainz am Rhein 1993, in: LF 118, 1995, 156–157. 

V. Kockel, Porträtreliefs stadtrömischer Grabbauten, Mainz am Rhein 1993, in: LF 118, 1995, 157–158. 

M. Sordi, The Christians and the Roman Empire, London – New York 1994, in: LF 118, 1995, 160–161. 

N. Hannestad, Tradition in Late Antique Sculpture. Conservation, Modernisation, Production, Aarhus 1994, in: LF 118, 1995, 161–162. 

A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, in: LF 118, 1995, 171–172. 

T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma 1994, in: LF 119, 1996, 237. 

R. R. R. Smith, The Monument of C. Julius Zoilos, Mainz am Rhein 1993, in: LF 119, 1996, 239–240. 

H. Belting, Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren, München 1995, in: LF 119, 1996, 262–264. 

K. Christ, Caesar – Annäherung an einen Diktator, München 1994, in: Eirene 32, 1996, 131. 

H.-G. Beck, Das byzantinische Jahrtausend, München 1994, in: Eirene 32, 1996, 139–140. 

S. Geropoulos – R. Bridler, Trauma: Wund-Entstehung und Wund-Pfl ege im antiken Griechenland, Main am Rhein 1994, in: Eirene 32, 1996, 144. 

K. Knoll et alii, Die Antiken im Albertinum, Mainz am Rhein 1993, in: Eirene 32, 1996, 150–151. 

H. J. Walker, Theseus and Athens, New York – Oxford 1995, in: Eirene 32, 1996, 151–152. 

N. Himmelmann, Realistische Themen in der griechischen Kunst der archaischen und klassischen Zeit, Berlin – New York 1994, in: Eirene 32, 1996, 152–153. 

D. Boschung, Die Bildnisse des Augustus, Berlin 1993, in: Eirene 32, 1996, 156–157. 

I. Krsek et alii, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, in: LF 121, 1998, 182–183. 

V. Vlnas – T. Sekyrka (eds.), Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, in: LF 121, 1998, 187–188. 

J. P. Small, Wax Tablets of the Mind. Cognitive Studies of Memory and Literacy in Classical Antiquity, London – New York 1997, in: LF 121, 1998, 362–364. 

N. Sidorova – O. Tugusheva, Corpus vasorum antiquorum. Russia I. Puschkin State Museum of Fine Arts Moscow, I, Roma 1996, in: LF 122, 1999, 115. 

W. Jobst – B. Erdal – Ch. Gurtner, Istanbul, das große byzantinische Palastmosaik. Seine Erforschung, Konservierung und Präsentation 1983–1997, Istanbul 1997, in: LF 122, 1999, 135–136.

T. Ehlert (ed.), Zeitkonzeptionen – Zeiterfahrung – Zeitmessung. Stationen ihres Wandels vom Mittelalter bis zur Moderne, Paderborn etc. 1997, in: LF 122, 1999, 141. 

B. Köhler, “Architektur ist die Kunst, gut zu bauen”. Charles Augustin D’Avilers “Cours d’Architecture qui comprend les Ordres de Vignole”, Zürich 1997, in: LF 122, 1999, 144. 

K. Maurer, Goethe und die romanische Welt. Studien zur Goethezeit und ihrer europäischen Vorgeschichte, Paderborn etc. 1997, in: LF 122, 1999, 144. 

G. Bodon, Enea Vico fra memoria e miraggio della classicità, Roma 1997, in: LF 122, 1999, 144–145. 

J. Braungart – G. Fuchs – M. Koch (eds.), Ästhetische und religiöse Erfahrungen der Jahrhundertwenden, I: Um 1800, Paderborn etc. 1997, in: LF 122, 1999, 145–146. 

J. Cobet, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteuer, München 1997, in: LF 122, 1999, 150. 

E. Ghisellini, Attene e la corte Tolemaica. L’ara con dodekathlon nel Museo greco-romano di Alessandria, Roma 1999, in: Eirene 36, 2000, 210–211. 

J. Stroszek, Löwen-Sarkophage. Sarkophage mit Löwenköpfen, schreitenden Löwen und Löwen-Kampfgruppen, Berlin 1998, in: Eirene 36, 2000, 211–212. 

T. Hölscher (ed.), Gegenwelten zu den Kulturen Griechenlands und Roms in der Antike, München – Leipzig 2000, in: LF 124, 2001, 306. 

D. Papenfuß – V. M. Strocka (eds.), Gab es das griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr., Mainz am Rhein 2001, in: LF 124, 2001, 306–307. 

E. Simon, Die Götter der Griechen, München 1998; E. Simon, Die Götter der Römer, München 2000, in: LF 124, 2001, 308–309. 

M. Clauss, Kaiser und Gott. Herscherkult im römischen Reich, Stuttgart – Leipzig 1999, in: LF 124, 2001, 310–311. 

F. A. Bauer – N. Zimmermann (eds.), Epochenwandel? Kunst und Kultur zwischen Antike und Mittelalter, Mainz am Rhein 2001, in: LF 124, 2001, 318. 

S. Santelli (ed.), Romanità orientale e Italia meridionale dall’antichità al medoevo. Paralleli storici e culturali, Bari 2000, in: LF 124, 2001, 318–319. 

H. Jantzen, Über den gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze, Berlin 2000, in: LF 124, 2001, 321–322. 

R. Krautheimer, Die Kirchen der Bettelorden in Deutschland, Berlin 2000, in: LF 124, 2001, 325–326. 

W. Maier – W. Schmid – M. V. Schwarz (eds.), Grabmäler. Tendenzen der Forschung an Beispielen aus Mittelalter und früher Neuzeit, Berlin 2000, in: LF 124, 2001, 329. 

B. Baumüller, Santa Maria dell’Anima in Rom. Ein Kirchenbau im politischen Spannungsfeld der Zeit um 1500, Berlin 2000, in: LF 124, 2001, 330. 

M. Senn (ed.), Hans Holbein der Jüngere, Basel 1999, in: LF 124, 2001, 330–331. 

M. Völkel, Das Bild vom Schloss. Darstellung und Selbstdarstellung deutscher Höfe in Architekturstichserien 1600–1800, München – Berlin 2001, in: LF 124, 2001, 331. 

J. Assmann, Das verschleierte Bild zu Sais. Schillers Ballade und ihre griechischen und ägyptischen Hintergründe, Stuttgart – Leipzig 1999, in: LF 124, 2001, 331–332. 

J. Burckhardt, Werke. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 6: Das Altarbild. Das Porträt in der Malerei. Die Sammler; Bd. 10. Aesthetik der bildenden Kunst.Über das Studium der Geschichte, München – Basel 2000, in: LF 124, 2001, 332–333. 

A. Haus, Karl Friedrich Schinkel als Künstler, München – Berlin 2001, in: LF 124, 2001, 333–334. 

A. E. Brinckmann, Platz und Monument. Untersuchungen zur Geschichte und Ästhetik der Stadtbaukunst in neuer Zeit, Berlin 2000, in: LF 124, 2001, 334–335.

L. Vidman, Můj italský rok, Praha 2000, in: LF 124, 2001, 335–336. 

I. Westheim, Das Holzschnittbuch, Berlin 2000, in: LF 124, 2001, 336. 

T. Droste, Die Pyrenäen, München 2001, in: LF 125, 2002, 335 

J. Schmid, Et pro remedio animae et pro memoria. Bürgerliche repraesentatio in der Capella Tornabuoni in S. Maria Novella, München – Berlin 2002, in: LF 125, 2002, 345 

V. Villiger – A. A. Schmid (eds.), Hans Fries. Ein Maler an der Zeitwende, München 2002, in: LF 125, 2002, 358–359. 

K. Löcher, Hans Mielich (1516–1573). Bildnismaler in München, München – Berlin 2002, in: LF 125, 2002, 360–361. 

J. M. Merz, Das Heiligtum der Fortuna in Palestrina und die Architektur der Neuzeit, München 2001, in: LF 125, 2002, 365–366. 

I. Brugger – J. G. Prinz von Hohenzollern – M. Reuthner (eds.), Emil Nolde und die Südsee, München 2002, in: LF 125, 2002, 366–368. 

A. Dienst, Der Kosmos des Peter Flötner. Eine Bildwelt der Renaissance in Deutschland, München – Berlin 2002, in: LF 126, 2003, 342–343. 

S. Altekamp – M. R. Hofter – M. Krumme (eds.), Posthumanistische klassische Archäologie. Historizität und Wissenschaftlichkeit von Interessen und Methoden, München 2001, in: LF 126, 2003, 366–367. 

R. Thomas, Eine postume Statuette Ptolemaios’ IV und ihr historischer Kontext. Zur Götterangleichung hellenistischer Herrscher, Mainz am Rhein 2002, in: Eirene 39, 2003, 285–286. 

M. Rie (ed.), Volubilis. Eine römische Stadt in Marokko von der Frühzeit bis in die islamische Periode, Mainz am Rhein 2001, in: Eirene 39, 2003, 288. 

H. Kyrieleis (ed.), Olympia 1875–2000. 125 Jahre Deutsche Ausgrabungen, Mainz am Rhein 2002, in: Eirene 39, 2003, 300–301. 

J. J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums, Mainz am Rhein 2002, in: Eirene 39, 2003, 301–302. 

W. Sauerländer, Ein Versuch über die Geschichte Houdons, München – Berlin 2002, in: Eirene 39, 2003, 302–303. 

U. Schwarz (ed.), Christian Frederik Hansen und die Architektur um 1800, München – Berlin 2003, in: Eirene 39, 2003, 303–304. 

B. Hagen, Antike in Wien. Die Akademie und der Klassizismus um 1800. Katalog, Mainz am Rhein 2002, in: Český časopis historický 103, 2005, 200–201. 

A. Andreae, Antike Bildmosaiken, Mainz am Rhein 2003, in: Eirene 41, 2005, 289–290. 

A. Furtwängler (ed.), Demetrias, VI, Würzburg 2003, in: Eirene 41, 2005, 290–291. 

A. Hoffmann – U. Wulf (eds.), Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom. Das Zentrum der römischen Welt und seine Bauten, Mainz am Rhein 2004, in: Eirene 41, 2005, 291–293. 

R. Köster, Die Bauornamentik der frühen und mittleren Kaiserzeit, I, Berlin – New York 2004, in: Eirene 41, 2005, 293–294. 

G. I. Despinas, Hochrelieffriese des 2. Jahrhunderts n. Chr. aus Athens, München 2003, in: Eirene 41, 2005, 294–295. 

K. Lembke – C. Fluck – G. Vittmann, Ägyptens späte Blüte. Die Römer am Nil, Mainz am Rhein 2004, in: Eirene 41, 2005, 298–299. 

A. Arnulf, Architektur- und Kunstbeschreibung von der Antike bis zum 16. Jahrhundert, München – Berlin 2004, in: Eirene 42, 2006, 290–291. 

V. von Rosen – K. Krüger – R. Preimesberger (eds.), Der stumme Diskurs der Bilder. Refl exionsformen des Ästhetischen in der Kunst der frühen Neuzeit, München – Berlin 2003, in: Eirene 42, 2006, 291–292.

H. Wiegel (ed.), Italiensehnsucht. Kunsthistorische Aspekte eines Topos. München – Berlin 2004, in: Eirene 42, 2006, 292–293. 

M. Dmitrieva, Italien in Sarmatien. Studien zum Kulturtransfer im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance, Stuttgart 2008, in: ARS 42, 2009, 181–184. 

R. Buxton, Forms of Astonishment. Greek Myths of Metamorphosis, Oxford 2009, in: Eirene 47, 2011, 197.

Rosen, R. M., Aesthetic Value in Classical Antiquity, Leiden 2012, in: Eirene 50, 2014, 336-338.

Kristensen, Troels Myrup, ed. a Stirling, Lea Margaret, ed. The afterlife of Greek and Roman sculpture: late antique responses and practices. Ann Arbor 2016, in: Eirene, 53, 2017,  394-397.

Goldwin, Adam J.; Nikopoulos, James.: Brill's Companion to the Reception of Classics in International Modernism and the Avant-Garde. Leiden: Brill, 2017. Eirene 54, 1/2 (2018), 304-306

Lorenz, Katharina.: Ancient Mythological Images and Their Interpretation. Cambridge: CUP, 2016. 288 Eirene Roč. 54, 1/2 (2018), 227-230 

 

F. Krátké zprávy

XV. mezinárodní konference Eirene, Nesebar 2. – 6. října 1978, in: LF 102, 1979, 245–247 (společně s A. Frolíková). 

16th International Eirene Conference, Prague 31. 8 – 4. 9. 1982, in: ZJKF 25, 1983, 25–27. 

Historie a literatura, in: ZJKF 30–31, 1988–1989, 5–9. 

The 5th International Symposium on Problems of the Ancient History of the Black Sea Littoral, in: Eirene 26, 1989, 163. 

III. mezinárodní konference o římském portrétu, in: ZJKF 32, 1990, 111–112. 

IIIrd International Conference on the Roman Portrait, in: Eirene 28, 1992, 165–166. 

Pamětní tank a výtvarné umění 20. století, in: Tvar 7 (20), 1996, 6–7. 303. K recenzi Kateřiny Engstové, in: ČČH 99, 2001, 838–841. 

Co mohl vidět císař Rudolf II., in: Mladá fronta Dnes, 28. 8. 2010, Víkend, 40–41. 

Zrcadlo věčnosti – Od gotiky k renesanci. Nad výstavou Výtvarné kultury Moravy a Slezska 1400–1550 a nad třemi katalogy, in: Lidové noviny, 9. 3. 2000, Umění a kritika, 20. 

Ad: Ivo Hlobil: Na výstavě Od gotiky k renesanci …, in: Právo, 13. 4. 2000, Salon, 2. 

Nový pohled na pražský královský letohrádek (Belvedér), in: Akademický Bulletin AV ČR 7–8, 2005, 30–31 (společně s P. Baran and J. Beneš).

Vorwort zu Papyrologica III, in: Eirene 46, 2010, 7–8 (společně s H. Harrauer and R. Pintaudi).

Villa Lanna v Gmundenu/ Akademický bulletin AV ČR. 7/8, 2014, 1-15

 

G. Krásná literatura

Knihovna, Praha: Paseka 2006, 320 pp. 

Faustovy děti, Praha: Pistorius & Olšanská 2008, 224 pp.

 

H. Popularizační články

série článků v časopise "Živá historie"

Jagelonka, mateř národa českého. Letohrádek královny Anny, 1-2, 2021, 78-81

Tváří v tvář císaři? Římští vládci, jejich portréty a umělá inteligence. 5, 2021, 51-53

Homér a "Ilias". Tajemství nejslavnějšího válečného eposu. 9, 2021, 27-31

Vitruvius a "Deset knih o architektuře". Brána do antického světa, 9, 2021, 44-50

 

Zkratky

AUC Acta Universitatis Carolinae 

ČČH Český časopis historický 

LF  Listy filologické 

ZJKF Zprávy Jednoty klasických fi lologů