Mgr. Alena Sarkissian Ph.D. - bibliografie

 •  Alena Sarkissian – Eliška Kubartová – Hallie Marshall, eds. Re-embodying and Rethinking Greek and Roman Drama in Modern Times. Brill, 2024, accepted.
 • Theatre as a place of spiritual contemplation: Greek Tragedy at the National Theatre of Prague during Nazi Occupation (1939–1945), in Alena Sarkissian – Eliška Kubartová – Hallie Marshall, eds. Re-embodying and Rethinking Greek and Roman Drama in Modern Times. Brill, 2024, accepted.
 • Aristophanes in the Cold War: A „Normalized“ Lysistrate. In Proceedings of the 16th International Symposium on Ancient Greek Drama: Aristophanes modern or up to date? Approachings and readings. ITI, 2024, 141–161.
 • Jan Bažant – Roman Prahl – Alena Sarkissian (eds.) Afrodita včera a dnes: Metamorfózy antické bohyně. Sborník příspěvků navazujících na stejnojmennou konferenci uspořádanou Filosofickým ústavem české Akademie věd a Ústavem pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze 22. září 2021. Praha: Academia, 2024, v tisku.
 • Neviditelná bohyně mezi textem a jevištěm. In Afrodita včera a dnes: Metamorfózy antické bohyně. Sborník příspěvků navazujících na stejnojmennou konferenci uspořádanou Filosofickým ústavem české Akademie věd a Ústavem pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze 22. září 2021. Praha: Academia, 2024, v tisku. 
 • The Archaeology of Byzantine Liturgical Performativity: The Service of Footwashing on Patmos Island. In: European Medieval Drama 27 (2023), accepted. 
 • The “Advent of the New Rule”: An Oresteia in Prague (1947) and the Epistemological Limits of Archivalia. In: Anastasia Bakogianni and Luis Unceta Gómez (eds.), Classical Reception: New Challenges in a Changing World, Berlin: de Gruyter, 2023, ISBN: 9783110773385, in print. Preview.
 • Enargés te kai energos parúsia čili skutečná přítomnost v byzantské liturgii. In: KOUBOVÁ, A., KUBARTOVÁ, E., eds. Terény performance. Praha: Nakladatelství AMU, 2021, S. 173-188.
 • Velké mrtvé se vracejí: Faidra a Ifigenie v díle Karla Dostala. In: Divadelní revue. Roč. 32 (2021), č. 2, s. 7-36.
 • Enargés te kai energos parúsia čili K performativní dimenzi liturgie. In: Parrésia. Roč. 15 (2021), s. 141–177. (upravená a podstatně rozšířená verze stati z publikace Terény performance). 
 • Nalejvárna: Oidipús král. Tygr v Tísni [videoprůvodce k maturitě], Praha 2021: https://www.youtube.com/watch?v=ch6bD1w73lg
 • Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Poláčková, Eliška - Sarkissian, Alena - Vaculínová, Marta. Recepce antické kultury v databázích. [edice Věda kolem nás]. Praha: Academia 2021: https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/08/68291771489dc6ea75633163997472363b2b24cc.pdf
 • Animorum pestis čili o divadelní nákaze. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2020, [video, 220 MB]. https://www.youtube.com/watch?v=V0YNIrmrhz0
 • Ihre Ehe ist kinderlos geblieben: k inscenaci Ióna v ND r. 1944. In: Čadková, D. – Čechvala, J. – Poláčková, E. – Sarkissian, A. (eds.). Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020, s. 251-277. 
 • Ikona v pohybu: k Symeónově kritice náboženského divadla. In Divadelní revue 29, č. 3 (2018),  43-61. ISSN 0862-5409 (studie a překlad kap. 23 Symeónova spisu Contra haereses).
 • Nakažlivé divadlo Jana Zlatoústého. Úvod ke kázání a překlad kázání "Těm, kdo opouštějí chrám a odcházejí do hipodromu a do divadel." In Divadelní revue 29, č. 2 (2018), 31-43.
 • Filologický překlad s komentářem a odborná spolupráce: Sofoklés. Élektra. Inscenace Divadla v Dlouhé, přebásnění a režie Hana Burešová, prem. 22. března 2018. Podrobnosti o inscenaci.
 • Karel Dostal mezi Winckelmannem a Nietzschem. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková, eds. Vymyšlená Ithaka. Recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018, 195-251.
 • The Case of the Oresteia: Classical Drama on the Czech Stage, 1889–2012. In Zara Martirosova Torlone, Dana LaCourse Munteanu, Dorota Dutsch, eds. A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Wiley - Blackwell, 2017, 146-158.
 • Návštěva z minulosti aneb Iásón. Drama - mýtus. In Roland Schimmelpfennig. Žena z dřívějška. (Program k inscenaci Městského divadla Brno). Brno: Městské divadlo Brno, 2017, s. 113-134.
 • Být hercem: řečtí thespidové od 5. století př. Kr. In Divadelní revue 1/2017, 7-26.
 • Ióannés Klimakos: Nebeský žebřík. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. (transl., introd.)
 • Continuity and Discontinuity in John Climacus’ Ladder of the Divine Ascent. In Medioevo greco 14, 2014, 209-228.
 • Rituál, válka, oběť a sňatek na českém jevišti: případ Ífigenie v Aulidě. In Listy filologické 2013, č. 3–4, p. 1-31.
 • Ať múzy promluví: tři byzantská kvazidramata. Mervart: Červený Kostelec, 2012. (ed., introd., transl.)
 • Ignatiovy verše o Adamovi a rané biblické drama. In Divadelní revue 23 (2012), č. 1, 7-20, (přepracovaná verze článku vyšlého v Eirene r. 2009.)
 • Nad četbou Longína: několik poznámek k pozoruhodnému textu. In Musarum socius: jinak též Malý slavnospis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011, 153-178. 
 • Antika v rozhlase: inscenace řecké tragédie. In Ad honorem Eva Stehlíková. Pavlína Šípová, Marcela Spívalová, Jan Jiřík (eds.), Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011, s. 318-337.
 • Ignatius the Deacon’s Verses on Adam in the Context of Early Biblical Drama. In Eirene 2009, 7-22. 
 • Databáze českých inscenací antických dramat Olympos. In O divadle 2008: Příspěvky pronesené na teatrologických konferencích v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2009, 201-202. 
 • Hic verus Dei famulus. Ludus Danielis v deseti zastaveních. In Latina v církevním a světském školství. E. Juríková, J Kepartová, P. Kitzler a kol., Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. – Kabinet pro klasická studia, 2009, 40-56.
 • Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage 2001–2009. Daniela Čadková – Alena Sarkissian. In Eirene 2009, 73-102. 
 • Diomedovo pojednání O dramatickém básnictví. In Divadelní revue 2008 (3), 84-87. 
 • Donatus o komedii. In Divadelní revue 2008 (4), 66-67.
 • Mlsný cestovatel Archestratos. In Puchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Ed. Z. Silagiová, H. Šedinová, P. Kitzler, Praha 2008, 98-104. 
 • Staging of Classical Drama Around 2000. Šípová, P. – Sarkissian, A. (eds.) Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2007. 
 • Translating Greek Drama: Three Czech Electras. In Staging of Classical Drama Around 2000. Šípová, P. – Sarkissian, A. (eds.) Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2007, 183-199. 
 • Byzantské pojednání o tragédii. In Divadelní revue 2007, č. 1, 98-102 (stať a překlad díla).
 • Databáze českých inscenací antických dramat Olympos. In Listy filologické 130, 2007, č. 3-4, s. 386-387 (zkrácená verze textu v Akademickém bulletinu).
 • Skenikoi, mimoi and Other Defectors: Theatre in Testimonies of Early Christian Legal Decrees of Eastern Rome. In Eirene 43, 2007, 194-202.
 • L. N. Titova. Soupis bibliografie. In Divadelní revue 2006 (1), 89-90.
 • Chvála pantomimu dvakrát jinak. Lúkiános – Libanios. In Divadelní revue 2005 (4), pp. 22-26.

Překlady odborných statí:

Translations:

 • J. Jory. Kontinuita a proměnlivost v římském divadle. In KOD: Konkrétne o divadle 2009 (3), 10, 27-34.
 • Nurit Yaari. Řecká tragédie v teorii a praxi. In KOD: konkrétne o divadle 2009 (3), 16-24.

Kratší texty, recenze a zprávy:

Short texts and reviews:

 • Antika trochu cizí, trochu naše. In: Slovo a smysl 19 (2022), č. 40, s. 159–165.
 • Americký mýtus. In: Program k inscenaci: E. O'Neill. Smutek sluší Elektře. Brno: Národní divadlo Brno, 2022, s. 24-32. 
 • Příběh Idomeneova příběhu. In: program k inscenaci ND Brno: Roland Schimmelpfennig. Idomeneus. Brno 2020, s. 24–29.
 • Jaká doba, takové divadlo: k povzdechu Wolfganga Spitzbardta nad mimésis v dnešním divadle, komentář prizmatem Aristotelovy Poetiky. In Theatralia 23 (2020), č. 2, 13–29. ISSN 1803-845X, 
 • Rf. SPITZBARDT, Wolfgang. Divadlo v krizi (?) (aneb Pokus o mimesis. Brno: Nakladatelství Janáčkovy akademie múzických umění, 2019. Fultext
 • Herkulův návrat k sobě. In: Divadelní noviny. Roč. 29, č. 19 (2020). online.
 • Eliška Poláčková, Alena Sarkissian: Ještě k Faidře na Štvanici, Iliteratura, on-line.
 • Jít vstříc poznání a kráse, inspirovat. In memoriam Eva Stehlíková. In: Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 473-483.
 • Byzantská bohoslužba Mládenci v peci ohnivé jako liturgická scéna. (Rf. White, Andrew Walker. Performing Orthodox Ritual in Byzantium. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.) In Divadelní revue 29, č. 2 (2018), 88-90.
 • Élektra - věc veřejná. In Sofoklés: Élektra (program k inscenaci v Divadle V Dlouhé). Praha: Divadlo V Dlouhé, 2018, s. 4-14. 
 • Rf. C. W. Marshall - Tom Hawkins (eds.), Athenian Comedy in the Roman Empire, London - New York 2015. In Listy filologické 140, 2017, 501-503.
 • Tragédie jako politický žánr divadla. (Rf. Jaroslav Daneš. Politické aspekty řecké tragédie / Political aspects of Greek tragedy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.) In Divadelní revue 3/2013, 192–196. 
 • Politika a rituál v Orestei. In program k inscenaci Oresteie, Městské divadlo Zlín 2012, str. 19-21.
 • Rf. K čertu ať táhne studium: výběr z byzantské žebravé poezie, výbor, úvod a překlad Markéta Kulhánková.Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011. In Listy filologické, 134 (2011), č. 3-4, str. 408-409.
 • Rf. Hall, Edith - Wyles, Rosie: New Directions in Ancient Pantomime. Oxford: Oxford University Press, 2008. In Eirene 2011, 200.
 • Letní škola klasických studií v roce 2009. Alena Sarkissian - Hana Bouzková. In Auriga - ZJKF 2010, 105-106.
 • Sté výročí narození největšího řeckého režiséra. (Rf: Karolos Koun. Oi parastaseis, ed. Platon Mavromoustakos, Mouseio Benaki: Athina, 2008.) Eva Stehlíková a Alena Sarkissian. In Divadelní revue 1/2009, 71-72
 • Rf. Olson, Douglas. Broken Laughter: Select Fragments of Greek Comedy. Oxford: Oxford University Press, 2007. In Listy filologické CXXXII (2009), č. 1-2, s. 177-178.
 • Závrať z okamžiku. In Medeia, program k inscenaci. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo, 2008, s. 7-11. 
 • Stát se kentaurem. In Equus. Program k inscenaci. Brno: Městského divadla 2008, 131-148.
 • Divadlo jako svět a svět jako divadlo. (Rf. Eva Stehlíková, Divadlo za časů Nerona a Seneky. Praha, Divadelní ústav 2005.) In Auriga ZJKF 49, 2007, 160-162. 
 • Databáze českých inscenací antických dramat Olympos. In Akademický bulletin 2007 (11), s. 13.
 • Nezbedné verše. (básně ze sbírky Písně záků darebáků v překladu Rudolfa Mertlíka vybrala a komentářem doprovodila Alena Sarkissian), In Rozrazil 2007 (7), 60-65.
 • Minulost a současnost divadla římského císařství. (Rf. Eva Stehlíková, Divadlo za časů Nerona a Seneky. Praha, Divadelní ústav 2005.) In Literární noviny 6/2006, 13.
 • Josef Překrásný. Alena a Karen Sarkissian, In Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Program k inscenaci, Brno: Městské divadla Brno, 2006, 129-140.
 • Čtyřikrát o rodině antického Řecka... a jedna poznámka navíc. In Rozrazil 2006 (10), 29-32.
 • Hors d’oeuvre ke středověké latinské hře. In Žurnál Čára 2005 (1), pp. 1-2.