KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

„Historie a interpretace Bible“
Řešitel: Jan Dušek (UK-ETF)
Identifikační kód GAČR č. P401/12/G168 – sekce 4.2 a 5.2
Doba řešení: 2012-2018

Charakteristika grantového projektu
Pracovníci Kabinetu pro klasická studia vedou dvě z deseti sekcí tzv. "Centra excelence" – sedmiletého grantového projektu "Historie a interpretace Bible", na němž se kromě Akademie věd ČR podílejí také Univerzita Karlova v Praze (ETF /hlavní řešitel/, KTF, FF) a Univerzita Palackého v Olomouci (CMTF).

Tématem sekce 4.2. (vedoucí Jan Dus) jsou interpretace Bible v apokryfních, apoštolských a dalších raně křesťanských, převážně řeckých spisech. Konkrétně se jedná o spisy tzv. apoštolských otců a apologetické spisy Justina Mučedníka z 2. století po Kr.; přitom je zvláštní pozornost věnována i opačnému pohledu, tedy kritickým názorům pohanských autorů na křesťanství. Pokračujeme také ve studiu a komentovaném překládání apokryfních spisů, z nichž nejstarší byly vydány v uceleném třísvazkovém souboru v rámci předchozího grantu; nyní se soustředíme na tzv. mladší apokryfní spisy apoštolů a na ně navazující legendy a hagiografické spisy byzantského období (Symeón Metafrastés).

Sekce 5.2 (vedoucí Jiří Beneš) je věnována problematice českého biblického překladu a parafráze. Svérázné zpracování celé biblické látky předložil Jan Amos Komenský ve svém Manuálníku, v němž usiloval o výběr zásadních pasáží; celý spis bude v rámci projektu moderním způsobem zdigitalizován a bude pořízeno kritické komentované vydání. Z historie českých překladů se soustředíme na novozákonní překlad druhé poloviny 20. století, zejména na unikátní fenomén mezicírkevní spolupráce na tzv. Českém ekumenickém překladu. K dalším akcím patří například uspořádání vědecké konference u příležitosti výročí Bible kralické (2013).


„Antická inspirace v českém barokním umění“
Řešitel: prof. Jan Bažant
Identifikační kód GAČR č. IAA800090902
Doba řešení: 2009-2013

Charakteristika grantového projektu
Cílem projektu je analýza tradic Řecka a Říma ve výtvarné kultuře českých zemí barokní éry (1620-1780). Jedná se o pokračování obdobně pojatých projektů věnovaných českému středověkému a renesančnímu umění. Výsledkem projektu jsou vůbec první monografická zpracování jednotlivých etap historického procesu, který měl základní význam nejen pro formování české kulturní tradice, ale i pro místo, které české země zaujaly v celoevropském kulturním kontextu, jehož základní komponentou byla právě antická tradice. Výsledky budou průběžně publikovány v on-line obrazově textové databázi.


„Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I.“
Řešitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Registrační číslo GAČR P406/12/2254
Doba řešení: 2012-2016

 

Charakteristika grantového projektu
Hlavním důvodem, proč se stal Cerroniho latinský spis Scriptores Regni Bohemiae ústředním předmětem zkoumání navrhovaném projektu, je záměr zpřístupnit toto důležité a přitom málo využívané dílo a uvést je do povědomí dnešní vědecké i kulturní veřejnosti. Proto první ze dvou konstitutivních složek projektu bude tištěná edice rukopisu Scriptores Regni Bohemiae s filologickým a bibliografickým komentářem a s překladem biogramů spisovatelů. Pro tento úkol byl sestaven tým filologů a historiků literatury a vzdělanosti z několika vědeckých institucí. Pro velký rozsah díla a časovou náročnost edice bude v rámci navrhovaného pětiletého projektu vydáno 12 Cerroniho svazků (celkem 3543 folií), tedy polovina celého díla, s hesly od písmene A po L. Na počátku edičních prací bude uspořádán workshop českých filologů a historiků o edičních problémech při vydávání textů české provenience vzniklých v 17. a 18. století, se zvláštním zřetelem na jazyk a styl historia litteraria a specifika latiny J. P. Cerroniho – jeho závěry budou aplikovány v edičních zásadách pro vydání Cerroniho díla. Bio-bibliografické údaje ze Scriptores RB budou prezentovány veřejnosti i v podobě elektronické databáze Scriptores RB s propojením na databázi autorů digitalizovaného Knihopisu českých a slovenských tisků do r. 1800 a, dle předpokladu, budou v budoucnu propojeny s databází Soupisu cizojazyčných bohemik, který připravuje Knihovna AV ČR.
Pro hlubší poznání Cerroniho díla i pro jeho větší využití v kontextu současného bádání o dějinách vzdělanosti v Čechách konce 18. a počátku 19. století je zapotřebí nejenom je vydat a přeložit, ale i posoudit a zhodnotit jako pramen k poznání dějin vzdělanosti v Čechách přelomu 18. a 19. století. Druhou podstatnou součást navrhovaného projektu budou proto představovat studie, v nichž budou soupisové a slovníkové práce J. P. Cerroniho a jeho předchůdců i současníků podrobeny historické analýze z hlediska dějin vzdělanosti i dějin literatury. Tyto studie budou shrnuty do kolektivní monografie, jež bude v prvním vydaném svazku předcházet edici Cerroniho díla. Kromě nich budou publikovány i dílčí studie v odborných periodikách. O konkrétních dílech jakožto produktech modelu historia literaria ve střední Evropě a místo Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae mezi nimi bude uspořádáno mezinárodní konference za účasti německých, rakouských, slovenských a maďarských historiků vzdělanosti a literatury. Příspěvky a diskuse na kolokviu budou reflektovány ve výše uvedených studiích.