Mgr. Jan Dus Th.D.

Foto pracovníka Jan Dus

dus@ics.cas.cz
+420 234 612 318

Oddělení biblických studií
vědecký pracovník / vedoucí oddělení
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

Nový zákon - zejm. První list Petrův, Druhý list Petrův, List Judův.

Novozákonní apokryfy - zejm. apokryfní skutky apoštolů, apokalyptická literatura.

Spisy apoštolských otců - zejm. Umučení Polykarpa, Listy Ignáce Antiochijského.

Nizozemská teologie 16. stol. - Menno Simons, Dirck Volckertszooon Coornhert.

Nizozemská teologie 20. stol. - Kornelis H. Miskotte, Karl A. Deurloo, Theo de Boer, Nico ter Linden, Willem Barnard.


Studium

1999–2007 postgraduální studium na UK-ETF, obor Nový zákon, Th.D. Disertační práce: Sibylliny věštby I–II a VI–VIII. Otázky Bartolomějovy. Novozákonní apokryfy v českém překladu (obhájena 20.6.2007).

1991–1999 UK-ETF, obor evangelická teologie, Th.Mgr. Diplomová práce: Ze života a díla Dircka Volckertszoona Coornherta (1522–1590) (studie o nizozemském biblistovi a humanistovi; obhájena 23.6.1999).

1985–1991 FF UK, obor klasická filologie, Ph.Mgr. Diplomová práce: Přirovnání v Kosmově kronice české jako rétorická ozdoba (obhájena 22.5.1991).


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2001–dosud vědecký pracovník, Centrum biblických studií, Praha

2004-dosud vědecký pracovník, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Praha

1996–1998 odborný asistent, Ústav klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

1991–dosud lektor, později odborný asistent, novozákonní řečtina a latina, katedra Nového zákona Evangelické fakulty Univerzity Karlovy, Praha.


Granty

2012-2018: "Historie a interpretace bible" (GA ČR).

2009-2011: "Narativní evangelia" (GA AV).

2001-2003: "Překlad novozákonních apokryfů II." (GA UK).

2001: "Apokalyptické motivy v Sibylliných věštbách" (GA UK).

1997-1999: "Kritické vydání novozákonních apokryfů" (GA UK).


Zahraniční stáže

1992–1994 Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid. Písemná práce: Idea „nenásilí“ u Petra Chelčického a Menno Simonse.


Pedagogická činnost

Odborný asistent, katedra Nového zákona Evangelické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (novozákonní řečtina, latina, kurzorická četba řeckých a latinských textů, rané křesťanská a patristická literatura).


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

2007 - konference „Apokryphe Evangelien“. Lutherstadt Wittenberg. Příspěvek: „Die
neutestamentlichen Apokryphen in der tschechischen Übersetzung“.


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

2017 - XXV. Colloquium Biblicum. Praha, 19.-22.4.2017. Příspěvek: "Die sanfte Courage von Sara (1Pt 3,1–7)".

2015 - XXIII. Colloquium Biblicum. Praha, 8.-11.4.2015. Příspěvek: „Ein Streit um Moses’ Körper: Juda 9 und das verlorene Ende der ,Assumptio Mosis‘“.

2015 - Patristická konference. Olomouc, 24.-25.9.2015. Příspěvek: "Apoštol Petr – spolustarší, svědek Kristových utrpení, účastník budoucí slávy (1Pt 5,1)".

2014 - konference Process of Authority. Praha, 8.-10.5.2014. Příspěvek: "Papers, or principles? Ignatius of Antioch on the authority of the Old Testament (Philad 8:2)".

2013 - Patristická konference. Praha, 20.9.2013. Příspěvek: "Pravda v Janově evangeliu a v listech Ignáce Antiochijského".

2013 - Symposion celebrating 80th birthday of Petr Pokorný. Prague, Protestant Theological Faculty, 11.-12.10.2013. Příspěvek: "Das Opfer bei Ignatius von Antiochien".

2012 - XX. Colloquium Biblicum. Praha, 11.-14.4.2012. Příspěvek: „Prophet Hesekiel in den Schriften von den Apostolischen Vätern“.

2012 - Patristická konference. Olomouc, 20.-21.9.2012. Příspěvek: "Listy Ignáce Antiochejského: srovnání střední a delší verze".

2011 - konference Náboženské divadlo v raném novověku, Hradec Králové, 4.-5.10.2011. Příspěvek: „Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590) a jeho biblické alegorické hry“.

2011 - XIX. Colloquium Biblicum. Praha, 27.-30.4.2011. Příspěvek: „Die jüdisch-christliche Argumentation gegenüber den Polytheismus in dem Brief an Diognet“.

2008 - Patristická konference. Olomouc, 7.-8.11.2008. Příspěvek: "Teologie Ignatia Antiochejského".

2007 - konference „Komenský a patristika“, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod, 17.-18.10.2007. Příspěvek: „Jan Amos Komenský a Ignatios Antiochejský“.

2007 - Setkání pedagogů teologických fakult Praha, 22.5.2007. Příspěvek: "Utrpení sv. Bartoloměje - apokryf a legenda".

2005 – XIII. Colloquium Biblicum, Praha, téma: „David-Bilder und David-Rezeption in und
ausserhalb des biblischen Kanons“, příspěvek: „David als himmlischer Sänger in Visio Pauli“.


Popularizační činnost

2014 - Letní škola klasických studií – „Antická mytologie v proměnách věků“, Olomouc, 28.6.–2.7.2014. Příspěvek: „Tertullián – křesťanská kritika antického panteonu“.

2008 - 6. Moravsko-slezské akademické dny: „Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla“, Olomouc, 20.9.2008. Příspěvek: „Apoštol Pavel v apokryfech“.

2007 - Český rozhlas 6, Hovory o víře. 28.4.2007. "Apokryfní literatura".

2007 - České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, 26.3.2007: "Sv. Josef v evangeliích a v apokryfních spisech".


Členství v edičních radách

2000-dosud: Knihovna rané křesťanské literatury (Centrum biblických studií - Vyšehrad).

1996-dosud: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník (Eman).


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

2008 - dosud: Patristická společnost České republiky


Ocenění odbornou komunitou

1999 - Písemná práce "Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)" byla oceněna Bolzanovou cenou University Karlovy.