Mgr. Pavel Nývlt Ph.D.

Foto pracovníka Pavel Nývlt

nyvlt@ics.cas.cz
+420 234 612 324

Oddělení středolatinské lexikografie
vedoucí Oddělení středolatinské lexikografie
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • Slovní zásoba středověké latiny
  • Středověká latinská historiografie české provenience
  • Antická historiografie, především Thúkýdidés
  • Antické řečnictví, především Lýsiás

 


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

Academia.edu


Studium

2011-2015: doktorské studium: Filosofická fakulta University Karlovy (studijní program Historie, obor Dějiny antického starověku), zakončeno obhajobou disertační práce Oligarchie čtyř set v Athénách roku 411 př.n.l.

2005-2011: magisterské studium: Filosofická fakulta Unievrsity Karlovy (studijní program Filologie, obor Latina-Řečtina), zakončeno obhajobou diplomové práce Lýsiova řeč proti Eratosthenovi: Překlad, komentář a úvodní studie.


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 2010: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.


Granty

2013-2015: účast na grantovém projektu MŠMT LD 13043 "Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích"


Zahraniční stáže

2015: krátkodobý studijní pobyt v Universitätsbibliothek der LMU München

2014: krátkodobý studijní pobyt v Universitätsbibliothek der LMU München

2012: krátkodobý studijní pobyt v Bodleian Library, Oxford


Pedagogická činnost

Jednotlivé přednášky v rámci výuky medievistiky na ÚŘLS FF UK a ÚKS FF MU:

  • "Digital Humanities v medievistice", letní semestr 2017/2018 (MU)
  • "Úvod do medievistických disciplín a témat", zimní semestr 2015/2016 a 2017/2018 (UK)
  • "Slovní zásoba středověké latiny", zimní semestr 2014/2015 (UK)
  • "Lexikografický seminář", zimní semestr 2013/2014 (UK)
  • "Latinská lexikografie", zimní semestr 2012/2013 (UK)

Přednáška "Introduction to Medieval Dictionaries" v rámci cyklu přednášek pro studenty a profesory Univerzity v Roztoku Lexikographische Matinee (březen 2016)


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

17.-21. 9. 2017, Vídeň, Medialatinitas 2017: International Medieval Latin Congress, přednáška "On the Language of Documents Cited by Thucydides and Laurentius of Březová"
22.-23. 6. 2017, Trnava, Hľadanie počiatkuov: štúdium staroveku na našich univerzitách, přednáška "Jak interpretovat rozpory v Thúkýdidově díle?"
27.-29. 8. 2014, Szeged, Sapiens ubique civis II, přednáška „Was Alcibiades an Informant of Thucydides?"
16.-18. 11. 2012, Oxford, Europaeum Classcis Colloquium, přednáška „Leadership from Behind the Curtain: The Case of Antiphon"
21.-22. 10. 2011, Helsinki, Europaeum Classics Colloquium, přednáška „Theramenes and hetaeries: Both Friends and Enemies“


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

8. 2. 2019, Praha, Aristotelská tradice politického myšlení, přednáška "Thúkýdidés a Aristotelova Politika"
13. 9. 2018, Praha, Česká diachronní lexikografie 1968-2018. 50 let Staročeského slovníku, přednáška "Staročeský slovník ve Slovníku středověké latiny"
26. 4. 2018, Praha, Staroslověnština v digitálním věku, přednáška (spolu s J. Ctiborem) "Digitalizace Slovníku středověké latiny v českých zemích"
8.-10. 11. 2017, Týnec nad Sázavou, Diachronní setkání Týnec, přednáška "Latinské a české dokumenty v Husitské kronice Vavřince z Březové"
9.-11. 11. 2016, Týnec nad Sázavou, Diachronní setkání Týnec, přednáška "Huba, nebo houba? Výklad jedné klaretovské dvojice"
13.-16. 11. 2012, Brno, Laetae segetes III, přednáška "Killing of Eratosthenes Between Reality and Mime. Or, Was Lysias 1 Really Pronounced?"


Popularizační činnost

Letní škola klasických studií:

2018: dílna "Stát u Jana Husa, Jana Žižky a Otakara Vávry"

2013: seminář "Dekret o odsouzení řečníka Antifónta"

2012: seminář "Divadlo na athénských soudech a soudy na athénském divadle"

Letní škola medievistických studií:

2017: seminář "Jak správně používat slovník k sekání latiny"

Den latiny Akademického gymnasia Štěpánská

2017: seminář "Propaganda u Caesara"

Filosofická kavárna

2018: diskuse "Slovník jako interpretace"


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Jednota klasických filologů (člen)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

  • Slovník středověké latiny v českých zemích