XXVI. Letní škola klasických studií (Res publica: Od Platóna k dnešku, 30. 6. - 3. 7. 2018 Kuks)

Letní škola klasických studií se připojuje k oslavám stoletého výročí vzniku Československé republiky. Bude se tedy zabývat různorodými antickými představami o nejlepším uspořádání věcí veřejných a jejich vlivem na uvažování o státu a právu v pozdějších epochách až do současnosti. Z jednotlivých příspěvků se účastníci dozvědí, jak se idea státu měnila v závislosti na historických, náboženských i geografických okolnostech: od Platónovy představy státu spravovaného filozofy přes Ciceronův poněkud střízlivější koncept mírně vylepšené římské republiky a Augustinovy antagonistické představy Boží a pozemské obce až k moderním politickým ideálům. Stranou nezůstanou ani menšinové a konkurenční ideje, např. chiliastická hnutí, husité nebo zrození anarchismu. Jak byla v historii politická filosofie zneužívána ideologií? Jak dobová státní zřízení obhajovala svou autoritu a jak na to reagovali tvůrci teorií o „ideálním státě“? Tato a další témata budou sledována v oblasti filosofie, ale také mimo ni v umění a literatuře. Kurz bude akreditován MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání. Program Letní školy naleznete zde, anotace kurzů zde.

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, organizaci LŠ a drobné občerstvení během přestávek.

Organizační informace

Kdy: 30. 6. – 3. 7. 2018

Kde: Konferenční centrum areálu hospitálu Kuks.

Školné:

  • 700,- Kč pracující
  • 300,- Kč studenti a důchodci

Školné je nutné uhradit do 14. června 2018:

  • na účet 11339990/5500
  • variabilní symbol: 718002
  • zpráva pro příjemce: jméno účastníka kurzu.

Školné lze hradit pouze bankovním převodem. V případě, že budete požadovat vystavení daňového dokladu, vyplňte přiložený formulář.

Závazná přihláška: Závazná přihláška ke stažení ve formátu .docx zde. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31. května 2018 ne a-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 28. 6. 2018 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.

Ubytování: 

Každé ráno v 8.30 hod. bude přistaven v Jaroměři (místo bude upřesněno) autobus pro účastníky, který je dopraví do Kuksu. Večer v 19.00 hod. bude účastníky opět odvážet z Kuksu do Jaroměře. Doprava je možná také běžnou hromadnou dopravou (autobus, vlak; cca 10 min. jízdy). Vzhledem k atraktivní lokalitě, kde se letošní LŠKS koná, doporučujeme zařídit si ubytování co nejdříve.

Rozpis jízd:

30.6. 2018      Kuks  -  Jaroměř     odjezd mezi 18:00 – 19:00 hod.

    1.7.2018     Jaroměř  -  Kuks     odjezd 8:30 hod.

                      Kuks  -  Jaroměř     odjezd mezi 18:00 –19:00 hod.

    2.7.2018     Jaroměř  -  Kuks     odjezd 8:30 hod.

                      Kuks  -  Jaroměř     odjezd mezi 21:30 –22:00 hod.

    3.7.2018     Jaroměř  -  Kuks     odjezd 8:30 hod.

Autobus bude každé ráno vyjíždět z autobusového nádraží v Jaroměři.

Obecné informace

Letní škola klasických studií poskytuje specializované přednášky na téma antiky a její recepce v oborech, jako je klasická, středověká a humanistická filologie, klasická archeologie, české a světové dějiny, teatrologie, dějiny umění, filosofie a další spřízněné obory. Tyto přednášky jsou doplněny četbou antických i pozdějších textů v latině a řečtině a dopoledními bloky, v nichž se kombinací nejrůznějších prostředků (sledování filmu, diskuze nad textem, hudební workshop apod.) účastníci seznamují s komplexnějším tématem (např. středověké kanonické hodinky nebo antická inspirace v Sokole). Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí vykročit za hranice své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách probíhá multimediální bloková výuka. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru, aby se posluchači co nejvíce dozvěděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích, doplněné četbou antických i pozdějších pramenů v originále. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.