XXVII. Letní škola klasických studií (Evropská civilizace a příroda, Kutná Hora 29. 6. – 3. 7. 2019)

Jednou z daností, s nimiž se civilizace od počátků vyrovnává, je zakotvení lidské společnosti v přírodních podmínkách. Ty utvářely evropskou kulturu a společnost a staly se významným zdrojem zdroj inspirace pro literaturu, výtvarná umění a pro nauky od lékařství až po věštectví. Neméně důležité bylo, že představovaly pramen bohatství, ale zároveň i původ hrozeb, které mohly i zničit celé státy. Všechny tyto aspekty se během celých dějin promítaly i do fungování evropských států a jejich nazírání současníky i dnešními badateli. Prezentaci této problematiky považujeme za cenný příspěvek k diskusi o roli státu v evropských dějinách. Program Letní školy naleznete zde, anotace přednášek zde a leták zde.

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, organizaci LŠ a drobné občerstvení během přestávek.

Organizační informace

Kdy: 29. 6. – 3. 7. 2019

Kde: Církevní gymnázium v Kutné Hoře

Školné:

  • 1000,- Kč pracující
  • 500,- Kč studenti a důchodci

Školné je nutné uhradit do 14. června 2019:

  • na účet 11339990/5500
  • variabilní symbol: 719030
  • zpráva pro příjemce: jméno účastníka kurzu.

Školné lze hradit pouze přes e-shop FLÚ AV ČR. Nevztahuje se na zájemce LŠKS 2019, kteří již zaplatili poplatek do 12.4.2019 převodem z účtu. Studenti a důchodci zde, pracující zde.

Závazná přihláška: Závazná přihláška ke stažení ve formátu .docx zde. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31. května 2019 ne a-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2019 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 28. 6. 2019 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.

Ubytování: 

K dispozici je možnost levného ubytování na vícelůžkových pokojích v internátu Vyšší odborné školy v Kutné Hoře, více zde.

K dispozici je celá kapacita ubytovny, rezervaci a platbu provádějí zájemci sami na telefonním čísle: 601 566 656.

               

Obecné informace

Letní škola klasických studií poskytuje specializované přednášky na téma antiky a její recepce v oborech, jako je klasická, středověká a humanistická filologie, klasická archeologie, české a světové dějiny, teatrologie, dějiny umění, filosofie a další spřízněné obory. Tyto přednášky jsou doplněny četbou antických i pozdějších textů v latině a řečtině a dopoledními bloky, v nichž se kombinací nejrůznějších prostředků (sledování filmu, diskuze nad textem, hudební workshop apod.) účastníci seznamují s komplexnějším tématem (např. středověké kanonické hodinky nebo antická inspirace v Sokole). Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí vykročit za hranice své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách probíhá multimediální bloková výuka. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru, aby se posluchači co nejvíce dozvěděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích, doplněné četbou antických i pozdějších pramenů v originále. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.