XXVIII. Letní škola klasických studií: „Rozumíš tomu, co čteš?“ (Sk 8,30). O překládání a vykládání Bible (Praha, 1.7 - 4. 7. 2020)

Snad žádný text neovlivnil evropské dějiny a kulturu tak jako Bible, původně posvátná kniha starých Izraelitů. Český výraz Bible pochází z řeckého označení pro „knihy“, což nám připomíná, že Bible není jen kniha, je to celá knihovna. Překládání Bible šlo ruku v ruce s jejím výkladem od nejstarších dob. První část biblické knihovny, v křesťanské tradici označovaná jako Starý zákon, byla sepsána hebrejsky, ale již ve starověku si ji Židé žijící v alexandrijské diaspoře přeložili do řečtiny. Tak vznikla tzv. Septuaginta, jež se o dvě století později stala nejužívanější Biblí prvních křesťanů. Nejslavnějším překladem Bible do latiny je tzv. Vulgata z pera sv. Jeronýma. Mohutný vliv na evropskou kulturu měly pak překlady do národních, tedy tzv. vernakulárních jazyků – v našem kontextu vzpomeňme na překladatelský výkon sv. Metoděje či na zásadní kulturní a jazykový vliv Bible kralické, která nedávno oslavila 400 výročí svého vzniku.  Bible je – společně s řeckou filosofií a římským právem – základním pilířem evropské kultury. Hudba a výtvarné umění vděčí za mnoho významných děl právě biblické inspiraci tvůrců. Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK a s odborníky z Centra biblických studií seznámí posluchače letošní Letní školy klasických studií s mnoha způsoby, jak Bible utvářela evropskou společnost a kulturu.

Plakát se základními informacemi naleznete zde, program zde. Brožura s texty (účastníkům bude distribuována první den letní školy) ke stažení zde.

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, organizaci LŠ a drobné občerstvení během přestávek.

Organizační informace

Kdy: 1. 7. – 4. 7. 2020

Kde: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1

Školné:

  • 1000,- Kč pracující
  • 500,- Kč studenti a důchodci

Školné je nutné uhradit do 20. června 2020, a to výhradně přes e-shop Filosofického ústavu AV ČR, v sekci konference - letní školy.

Závazná přihláška: Závazná přihláška ke stažení ve formátu .docx zde, ve formátu .pdf zde. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 10. června 2020 na e-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2020 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 27. 6. 2019 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.

Ubytování: Vzhledem k velkému množství ubytovacích kapacit v Praze si všichni účastníci zajišťují ubytování sami.

 

Obecné informace

Letní škola klasických studií poskytuje specializované přednášky na téma antiky a její recepce v oborech, jako je klasická, středověká a humanistická filologie, klasická archeologie, české a světové dějiny, teatrologie, dějiny umění, filosofie a další spřízněné obory. Tyto přednášky jsou doplněny četbou antických i pozdějších textů v latině a řečtině a dopoledními bloky, v nichž se kombinací nejrůznějších prostředků (sledování filmu, diskuze nad textem, hudební workshop apod.) účastníci seznamují s komplexnějším tématem (např. středověké kanonické hodinky nebo antická inspirace v Sokole). Recepce antiky je sledována od prvních „renesancí“ v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní. Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.

Cílová skupina
Přednášky vhodně doplňují univerzitní výuku ve výše vyjmenovaných oborech humanitních (latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, výtvarná výchova, hudební výchova atd.), ale i v oborech přírodovědných a lékařských (nejen v dějinách příslušného oboru, nýbrž i porozumění tvorbě latinského názvosloví); studenti si po domluvě s organizátory mohou na své katedře / ústavu zapsat LŠKS jako volitelný předmět. Přednášky také doplňují kvalifikaci učitelů vyjmenovaných předmětů a oborů, kteří výzvu celoživotního vzdělávání přijali za svou. Další cílovou skupinou jsou ti vědečtí a odborní pracovníci, kteří chtějí vykročit za hranice své úzké specializace.

Doba konání a trvání
Letní škola se koná vždy na začátku července, resp. na konci června každého roku, počínaje prvním dnem školních prázdnin. Trvá 4-5 dnů, podle šíře daného tématu.

Struktura LŠKS
V dopoledních hodinách probíhá multimediální bloková výuka. V odpoledních hodinách se konají přednášky na aktuální téma daného oboru, aby se posluchači co nejvíce dozvěděli o problémech výzkumu a nejnovějších výsledcích, doplněné četbou antických i pozdějších pramenů v originále. Večerní hodiny jsou vyhrazeny latinskému a řeckému divadelnímu představení, besedám, semináři, společenskému posezení, apod. Letní školy jsou zakončovány společnou exkurzí, jež souzní s vyhlášeným tématem.

Letní škola má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzů Letní školy.