Historie a interpretace Bible

Centrum excelence „Historie a interpretace Bible“ vzniklo 1. ledna 2012 jako projekt č. P401/12/G168 podporovaný Grantovou agenturou České republiky; jeho hlavním nositelem je Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta; spolupracující institucí je rovněž Kabinet pro klasická studia, konkrétně pracovníci Oddělení biblických studií. Pracovníci KKS se v rámci tohoto rozsáhlého projektu zaměřují na dva dílčí úkoly a vedou dvě z deseti sekcí tohoto centra, jež jsou zaměřeny na vydávání nejstarších křesťanských spisů a analýzu překladů a výkladů bible v české jazykové tradici. Více informací na stránkách oddělení.

Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I.

Projekt Oddělení novolatinských studií, podpořený pro léta 2012–2017 Grantovou agenturou České republiky jako centrum excelence GA ČR P406/12/2254 (hlavní řešitel PhDr. Martin Svatoš, CSc.), zpřístupňuje v tištěné i elektronické verzi latinský slovník spisovatelů Scriptores regni Bohemiae sepsaný moravským učencem Johannem Petrem Cerronim a určuje jeho místo mezi díly o dějinách vzdělanosti (historia litteraria). Více informací na stránkách oddělení.


Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích

Slovník, který vzniká jako hlavní týmový projekt Oddělení středolatinské lexikografie, zaznamenává a vykládá středolatinskou slovní zásobu z pramenů české provenience. Vychází postupně po sešitech, první dva díly a část materiálu jsou přístupny rovněž elektronicky. Více informací na stránkách oddělení.

Soubor databází Olympos

Databáze, připravované a doplňované v rámci Oddělení antické kultury a její recepce, představují způsoby recepce antické kultury na českém území. Zaznamenávají architektonické památky, malby, sochy, umělecko-řemeslné výrobky, literární texty, nápisy a divadelní inscenace, které byly ovlivněny antikou a souvisejí s kulturou českých zemí od jejích počátků až do současnosti.

Antická inspirace ve výtvarném umění

Inscenace antického dramatu

Antika v nápisné kultuře českých zemí