Mgr. Alena Sarkissian Ph.D.

Foto pracovníka Alena Sarkissian

sarkissian@ics.cas.cz
+420 234 612 329

Oddělení antické kultury a její recepce
vědecká asistentka / vedoucí oddělení
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • antické drama a divadlo
  • byzantská recepce antického dramatu a divadla
  • moderní, zejména česká recepce antického dramatu a divadla

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2004-2011 PhD. na oboru divadelní věda na FF UK v Praze, disertační práce Recepce divadla v pozdní antice: obrany, útoky, učená pojednání. 

1998 - 2004 FF MU v Brně, obory divadelní věda a klasický řecký jazyk a literatura. Diplomová práce Římský pantomimus.


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

od 2007 Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, vědecká pracovnice

od 2006 externě, od 2011 odborná asistentka Katedra divadelní vědy FF UK

duben 2013 - březen 2016: mateřská a rodičovská dovolená


Granty

hlavní řešitelka: GA20-21053S: Režisér Karel Dostal: od moderny ke klasicismu; délka trvání 2020-2022.


Zahraniční stáže

2013 a 2010: Studijní pobyt v Athénách v rámci dvoustranných kulturních dohod mezi ČR a Řeckem (týdenní pobyt).

2005–2006: Studijní pobyt v Athénách od Státního stipendijního fondu Řecké republiky (State Scholarship Foundation, roční pobyt). 

2005: Týdenní studijní pobyt v Oxfordu (GA UK).

2002–2003: Studijní pobyt na National and Kapodistrian University of Athens v Řecku v rámci programu Erasmus (půlroční).

2002 Účast na Intensive Summer Course of Ancient Greek Drama v Epídauru. Prezentace Antigone 1989. 


Pedagogická činnost

Katedra divadelní vědy FF UK

od 2006 externě, od 2011 interně: antické divadlo a jeho pozdější recepce, ruské divadlo a divadlo 2. pol. 19. stol. 

Výuka v kurzech Celoživotního vzdělávání a v kurzech Univerzity třetího věku (oblast antického a ruského divadla). 

DAMU 

od 2006 externě každoroční kurz Antické divadlo v cyklu přednášek o dějinách světového divadla 

Ústav klasických studií FF MU Brno 

od 2005 externě (kurzy Proměny antického dramatu I a II, interpretační seminář Eurípidova Ióna, interpretační seminář k Ióannu Klimakovi)

v letech 2007-2008 interně odborná asistent pro řeckou filologii


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

s Eliškou Kubartovou (FF UP Olomouc): Aristophanes on the Czech Page and Stage. 2nd CHORUS Symposium: Entertainment and popular culture Divertissement et culture populaire. Nantes 4 – 5 April 2024.

Aristophanes in the Cold War: A „Normalized“ Lysistrate, 16th International Symposium on Ancient Greek Drama: Aristophanes modern or up to date? Approachings and readings (International Theatre Institute, Cyprus),4.11. – 5. 11. 2022.

The Archaeology of Byzantine Liturgical Performativity:  The Service of Footwashing on Patmos Island, 17th Triennial Colloquium of the SITM, Prague (Société Internationale pour l'étude du théâtre médiéval),18. 7. 2022 – 22. 7. 2022.

The “Advent of the New Order”: An Oresteia in Prague (1947) and the Epistemological Limits of Archivalia. (Reception Studies: State of the Discipline and New Directions. Massey University, New Zealand, online conference, 24. – 27. 6. 2021.)

Theatre as a space of Spiritual Contemplation: Greek Tragedy at the National Theatre of Prague during the Nazi occupation (1939 – 1945). Oxford Archive of Performances of Greek and Roman Drama, 28. 10. 2019.

Greek Tragedy at the National Theatre during the Nazi occupation. From Antiquity to Modernity. Praha 22‒26. 5. 2019.

Between Theory and Practice: quasidramata of the 9th and 12th century in Byzantium. (The Forgotten Theatre, Turin 29.11. - 1. 12. 2017).


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Konferenční příspěvky: 

Neviditelná bohyně. Afrodíta v Čechách. (Symposium Afrodíta včera a dnes. Praha 23. 9. 2021). 

Velká mrtvá se vrací: Goethova Ifigenie v díle Karla Dostala. (Symposium ad honorem Jana Kepartová, Praha, 11. 6. 2021).

Nestvořené duchovní divadlo: raní křesťané mezi realitou a iluzí. (Byzantologický den, SLÚ AV ČR, 25. 5. 2018).

„Naplnil místo…skutečným pláčem a nepředstíraným nářkem.“ K pramenům o hereckém projevu v antickém řeckém divadle. (Perspektivy teatrologie, Olomouc 17.-18.5. 2018)

Karel Dostal mezi Winckelmannem a Nietzschem. (Perspektivy teatrologie, Teatrologická společnost Praha, 18.5. 2017)

Od přetvářky k herectví: Eustathiova představa divadla jako mravní instituce. (Byzantologický den, SLÚ AV ČR, 5.5. 2017)

Evagrius and Climacus: A Metamorphosis of a Kephalaic Text. (Diegesis in Greek Literature, 20.-21. 11. 2014 Brno, mezinárodní konference)

Literární kvality Nebeského žebříku Ióanna Klimaka (Patristická konference, Olomouc 20. září ‒ 21. září 2012) 

Terentius a larmoyantní komedie („Toho lva mi dejte taky!” Symposium na počest Evy Stehlíkové, Praha 10. listopadu 2010)

Databáze inscenací antického dramatu Olympos (Paměť divadla, Olomouc 9. října 2008)

St. Genesius et alii (Theatre without borders, Praha, 16. května 2007, mezinárodní konference)

Sophocles’ Electra 2005 (Staging of Classical Drama around 2000, Praha 2005, mezinárodní konference)

Samostatné přednášky na pozvání:

březen 2022: Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenci v peci ohnivé, Teatrologická společnost Praha. 

květen 2021: "Cesty za velkým mrtvým"? Inscenace klasicistní tragédie v díle Karla Dostala. Teatrologická společnost Praha. 

prosinec 2018: Aplaston theatron pneumatikon: svatý Genesius mezi mimésis a metapoiésis. Teatrologická společnost Brno.

listopad 2016: Mezi Winckelmannem a Nietzschem: řecká tragédie v režii Karla Dostala na jevišti Národního divadla. (Univerzita třetího věku na Pedagogické fakultě FF UK.)

květen 2015: S Thespidem na cestách: herecké štace od helénismu k římskému císařství (Teatrologická společnost)

květen 2013: Ať Múzy promluví: tři byzantská kvazidramata (Jednota klasických filologů, Praha)

březen 2013: Ať múzy promluví: tři byzantská kvazidramata (Teatrologická společnost Brno)

prosinec 2012: Oidipús na schodech: řecká tragédie na českých jevištích (Pedagogická fakulta UK )

prosinec 2011: Tisíc let reflexe divadla na řeckém Východě (Teatrologická společnost, Praha)


duben 2011: Divadelní kultura helénismu (Ústav klasických studií FF MU Brno)

leden 2011: Tisíc let reflexe divadla na řeckém Východě (Český národní byzantologický komitét)

listopad 2010: Řecké divadlo klasické doby a Řecká tragédie v českých zemích (obojí ve Sdružení učitelů klasických jazyků ALFA) 

březen 2009: Pantomimus čili tragoedia saltata (Teatrologická společnost, Praha)

únor 2007: Poetika antická a byzantská a Mimus a pantomimus (obojí v Kabinetu divadelních studií, FF MU)


Popularizační činnost

Od 2016 hlavní organizátorka Letní školy klasických studií.

LŠKS na webu KKS

V letech 2017 a 2018 vedoucí stáže v programu Otevřená věda. Název stáže: Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové.

Popularizační přednášky: 

Týden vědy a techniky AV ČR: 

listopad 2016: Proč hrát řeckou tragédii? (Vlastivědné muzeum Slaný) a Věc Faidra (Gymnázium V. B. Třebízského Slaný)

listopad 2012: Římské divadlo včera a dnes

listopad 2011: Oidipús na schodech: inscenace řecké tragédie na českých jevištích

Den otevřených dveří v KKS:

listopad 2016: Eurípidova Médeia aneb Když dva dělají totéž…

Další: 

prosinec 2019: Když dva dělají totéž: 2 české inscenace Eurípidovy Médeie. Druhé setkání učitelů klasických jazyků, 7. prosince 2019, Ústav klasických studií FF MU, Brno.

březen 2019: Opsis akolastos: divadlo a vizualita na přelomu věků (Slánská akademie volného času)

únor 2019: Řečtí Thespidové od 5. stol. př. Kr. (Gymnázium Na Vítězné Pláni)

únor 2018: Eurípidés a řecká tragédie. Divadlo na Vinohradech, Praha.

říjen 2017: Mezi Apollónem a Dionýsem: Hilarova a Dostalova antika na jevišti Národního divadla ve 30. a 40. letech (Akademie volného času, Slaný)

květen 2017: hostem Filosofické kavárny ve FLÚ AV ČR, téma: moderní recepce řecké tragédie

únor 2016: Řečtí Thespidové od 5. stol. př. Kr. (Malostranská akademie při Gymnáziu Jana Nerudy, Praha)

červen 2015: Byzantský klášter jako líheň literárních talentů? Kulturní role byzantského kláštera (Letní škola klasických studií)

červenec 2013 S Thespidem na cestách: o hereckém kočování v řeckém světě a Ať Múzy promluví: tři byzantská kvazidramata (Letní škola klasických studií)

červen 2012: Podívaná pro novou dobu: divadelní kultura helénismu; s doc. Janou Kepartovou: Krátký život nadějného poety? Sulpicius a ti druzí a Jak se v Římě rodí básníci. Co vypráví jeden náhrobek (Letní škola klasických studií)

leden 2012: Věc Faidra (Gymnázium Jana Nerudy, Praha, v cyklu Malostranská akademie) 

červenec 2011: Tragédie jako ars moriendi (Letní škola klasických studií, Praha)

leden 2011: Řecké divadlo klasické doby (Gymnázium Jana Nerudy, Praha, v cyklu Malostranská akademie)

červenec 2010: Věc Faidra a „Show must go on!” Teatralita podívaných římského císařství (Letní škola klasických studií, Opava) 

červenec 2009: Ludus Danielis v deseti zastaveních (Letní škola klasických studií, Trnava) 

červenec 2007: Syn dnešního dne: Oidipús tyrannos (letní soustředění školy Aria, Kutná Hora)


Členství v oborových radách

Členka Rady pro popularizaci FLÚ


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

členka Českého národního byzantologického komitétu

členka Network of Research and Documentation of Ancient Drama

členka Teatrologické společnosti

členka České patristické společnosti


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Karel Dostal a jeho režijní klasicismus