PhDr. Josef Förster Ph.D.

Foto pracovníka Josef Förster

forster@ics.cas.cz, j.forster@seznam.cz
+420 234 612 317

Oddělení novolatinských studií
vědecký asistent / vedoucí oddělení
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • Kritické edice, překlady a interpretace vybraných žánrů novolatinské literatury, zvl. období barokního humanismu v českých zemích (cestopisy, dramata, učenecká korespondence, poezie)
  • Barokní drama a divadlo v českých zemích
  • Historia litteraria v českých zemích v 18. století – spolupráce na kritické edici s překladem slovníkového díla Johanna Petra Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae
  • Odborná lékařská terminologie

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

1985 – 1989: Gymnázium Kolín

1989 – 1990: FF UK Praha, obor český jazyk a literatura – ruský jazyk

1990 – 1997: FF UK Praha, obor český jazyk a literatura – latinský jazyk, diplomová práce: Překlad Života a umučení biskupa Jimrama, řezenského mučedníka, s komentářem (Mgr.)

2001 – 2007: FF UK Praha, Ústav řeckých a latinských studií, kombinované doktorské studium, obor: latinská medievistika a novolatinská studia (školitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.), disertační práce: Václav (Remedius) Prutký OFM.: Itinerarium missionum orientalium (kritická edice, překlad, komentář a úvodní studie části I. dílu Itineraria) (Ph.D.)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1993 – 1999: Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 – středoškolský učitel

1998 – 1999: civilní služba

1999: Národní technické muzeum v Praze – lektor

1999 – 2000: Klasické gymnázium Modřany, a. s., Praha 4 – středoškolský učitel

2000 – dosud: Ústav jazyků 2. LF UK, Praha 5 – Motol – odborný asistent (výuka předmětu odborná lékařská terminologie pro magisterské i bakalářské studium, čeština pro cizince)

2002 – dosud: vědecký asistent v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. – Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800, od. r. 2016 Oddělení novolatinských studií

2005 – 2016: tajemník Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.

2007 – 2017: tajemník Dozorčí rady FLÚ AV ČR, v.v.i.

2012 – 2017: člen Rady pro popularizaci FLÚ AV ČR, v.v.i.

2016 – dosud: vedoucí Oddělení novolatinských studií KKS FLÚ AV ČR, v.v.i.


Granty

2003 – 2006: doktorský projekt Univerzity Karlovy v Praze, Filosofické fakulty a Filosofického ústavu AV ČR – Kabinetu pro klasická studia Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství, GA ČR, reg. č. 405/03/H052 (řešitel: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.)

2005 – 2011: výzkumný záměr MK Slezsko – Perla v Koruně české . Spolupráce s Národní galerií v Praze (Mgr. Petra Zelenková), překlad novolatinských textů

2012 – 2016: Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I. GAČR P406/12/2255 (řešitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.)

2017: Strategie AV21 – Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia

2017: Strategie AV21 – Korespondence Mikuláše Adaukta Voigt s Gelasiem Dobnerem (kritická edice s překladem, úvodní studií a komentářem)


Zahraniční stáže

2004 – Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien

2004 – třítýdenní studijní pobyt v Římě (Vatikán: Archivio Storico di Propaganda Fide a La Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana)

2005 – třítýdenní studijní pobyt tamtéž

Několik kratších studijních pobytů v knihovnách ve Vídni, Berlíně, Mnichově, Štýrském Hradci, Drážďanech a opakovaně v Lipsku.


Pedagogická činnost

2000 – dosud, 2. lékařská fakulta univerzity Karlovy, odborný asistent, výuka odborné lékařské terminologie

2011 – Řádové a školské divadlo v českých zemích (spolu s dr. A. Sarkissian), Katedra divadelní vědy FFUK

2017  – Novolatinská itineraria, seminář v kurzu Novolatinká literatura dr. M. Svatoše, Ústav řeckých a latinských studií FFUK Praha


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Václav (Remedius) Prutký: Itinerarium missionum orientalium (K žánrové typologii českých františkánských cestopisů 18. stol.), mezinárodní konference: Cestopisy v novoveku, Bratislava, 3. – 5. 11. 2003, pořadatelé: Historický ústav SAV, Rakouské kulturní fórum v Bratislavě, Slovenská historická společnost SAV.

Alltägliche Missionsdienste der böhmischen Franziskaner in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, Podunajská monarchie a Orient – mezinárodní workshop, pořádatel: Český egyptologický ústav ve spolupráci s Českou orientalistickou společností, Akademií věd České republiky a Egyptologickým ústavem Vídeňské univerzity ve dnech 11. – 14. 9. 2006.

A View on Johann Christian Alois Mickl´s dramatic work, mezinárodní konference: Theorie und Praxis im Theater in den 17–19. Jahrhundert (Quellen, Einflüsse, lateinische und muttersprachliche Texte, Lauf zur professionellen Bühne), pořadatelé: Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences) Budapest a Eszterházy Károly University Eger, Eger, 6.  8. 9. 2018.

Václav Alois Svoboda, klasický filolog a novolatinský básnik 1. poloviny 19. století, mezinárodní kolokvium: Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 6. 9. 2019.

Translation despite stereotypes. On the first translation of Seneca´s tragedies in Bohemia, mezinárodní konference: Found in Translation, Greene´s Institute, Oxford, 19. 10. 2019.

 


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Tuzemské konference:

Několik poznámek k tvorbě učebnic pro výuku odborného jazyka s přihlédnutím k latině, VŠE Praha 7. 2. 2002, mezinárodní konferencie „Odborný jazyk v procesu evropské integrace.“

“Sine experientia nihil sufficienter sciri potest” (Die Welt der Antike im “Itinerarium” von Remedius Prutky, 1713 – 1770), Praha, 30. 4 . 2004, Vila Lanna, mezinárodní konference "Europe and antiquity (Tradition and Intertextuality)."

Lateinische Itineraria der tschechischen Franziskaner-Missionare des 18. Jahrhunderts, Praha, 6. 10. 2004, Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR, mezinárodní konference: "Wissenschaft und Religion im Europa des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit."

Barokní kořeny české humanistické politiky, Setkání mladých českých a slovenských badatelů v Třešti, 14. – 16. 3. 2005.

Depiction of the Orient in the Works of 18th Century Czech Franciscan Missionaries, Praha 20. 3. 2009, Vila Lanna, mezinárodní konference: "Litterae plurium linguarum et monumenta litteraria." Učenost, literatura a literární památky v latině a v národních jazycích v habsburské monarchii v 17. – 19. století.

Pojetí "historia litteraria" v díle Mikuláše Adaukta Voigta, Praha 20. 11. 2014, Kabinet pro klasická studia AV ČR, kolokvium "Učené Čechy a Morava a historia litteraria v 18. a na počátku 19. století." 

From a Model to Anti-Model. The Work of Carolus Kolczawa, SJ in the Light of Existing Research, Praha, 12. 10. 2017, Vila Lanna, mezinárodní konference: "Vzorové drama raného novověku."

Přednášky ve vědeckých a kulturních institucích (domácích):

6. 10. 2004, farní klub u Panny Marie Sněžné:Význam misijního díla českého františkána a cestovatele Remedia Prutkého, doprovodná přednáška k výstavě Historia Franciscana ( k 400. výročí příchodu bratří františkánů do areálu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze).

7. 6. 2005, Františkánská itineraria, přednáška na rohožkové kapitule České františkánské provincie, Liberec.

29. 5. 2007, Jednota klasických filologů, Praha: Cestopisné dílo františkánského misionáře Remedia Prutkého "Itinerarium."

26. 5. 2011, Divadelní ústav, Praha: Pád císaře Maurikia (Hřích a trest jako fundamentální téma řádového dramatu v Evropě).

6. 11. 2013, KKS AV ČR, Týden vědy: Blázen před Trójou. O pozoruhodných způsobech nápodoby literárních děl v baroku.

5. 11. 2018, KKS AV ČR, Týden vědy: „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná...“ Spor o praotce Čecha v dobových tiscích a rukopisech konce 18. století.


Popularizační činnost

Pravidelný přednášející na Letní škole klasických studií pořádané pracovištěm:

2006, FF MU Brno: Quirin Mickl (1711 – 1767) – učený opat vyšebrodského kláštera.

2007, FF UK Praha: Karel Grobendoncq SJ (antické i aktuální motivy a paralely v politické filosofii českého baroka).

2010, FF Slezské univerzity Opava: Příběh císaře Maurikia – jeden z nejoblíbenějších námětů jezuitského dramatu.

2011, FF UK Praha: Ars vivendi et ars moriendi na příkladu barokních rukopisů misionářů českého původu.

2012, FF UK Praha: Středověká vidění jako spektákl.

2013, FF Univerzity Hradec Králové: Františkánští misionáři ve světle archivních dokumentů Kongregace pro šíření víry.

2018, Hospitál Kuks: Konec praotce Čecha: Ludovicus Bertrandus a sancto Dominico SchP, Czechi, primi Bohemorum Ducis, ex campis Elysiis epistola ad Dobnerum.

..........................................................

Články a recenze v Lidových novinách, týdeníku A2 a v Dějinách a současnosti.

Tvorba koncepce a realizace celodenního formátu Dne otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia v letech 2013 –2015.

"Návazné projekty na edici Cerroniho Scriptores Regni Bohemiae" – předneseno 13. 12. 2017 v Praze na veřejné prezentaci 1. svazku kritické edice: J. P. Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae.

Příprava Letní školy klasických studií 2018 (spolu s dr. Alenou Sarkissian).

Uspořádání a moderování besedy s historikem PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D.: "Tovární města Baťova koncernu," Spolkový dům Zruč nad Sázavou, 14. 9. 2017.

Významné osobnosti slánského piaristického gymnázia Mikuláš Adaukt Voigt a Gelasius Dobner ve světle nově vydané korespondence, 12. 5. 2018, přednáška, Slánská akademie volného času, Slaný.


Ocenění odbornou komunitou

2001 – 2002, Soutěž J. Levého, čestné uznání v kategorii próza za překlad: Arbeo z Freisingu, Život a umučení sv. Jimrama, mučedníka (středověká latina).


Pracovní témata a rozpracované úkoly

J. P. Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae  kritická edice

Tři tragédie doby barokní (kritická edice s překladem, úvodní studií a komentářem)

Redakce sborníku z mezinárodní konference Vzorové drama raného novověku (nakladatelství Brill)

Antologie novolatinské literatury 16.  1. poloviny 18. století