KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

titleOddělení novolatinských studií
PhDr. Josef Förster Ph.D. - vedoucí
PhDr. Jiří Beneš, Mgr. Jana Desenská Ciglerová, PhDr. Jiří Matl,
Mgr. Ondřej Podavka, PhDr. Václav Pumprla, PhDr. Martin Svatoš CSc., Prof. PhDr. Pavel Spunar CSc., Mgr. ThLic. Jiří Žůrek ThD.

 

Z historie: V r. 1990 bylo v tehdejším Ústavu pro klasická studia (ÚKS) založeno oddělení pro výzkum latinské literatury 17. a 18. stol., které navazovalo na výzkum humanistické literatury prováděný Josefem Hejnicem a Janem Martínkem. V letech 1993−1995 vznikl v tomto oddělení projekt nazvaný Repertorium písemnictví v českých zemích do roku 1800, který získal podporu Grantové agentury ČR. V r. 1995 se badatelský program Repertoria změnil v šíře koncipovaný vědecký projekt Clavis monumentorum litterarum. I tento projekt byl v dalších letech (1998−2000) realizován s finanční podporou GA ČR. Od té doby je oddělení začleněno do organizační struktury ÚKS, později Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, pod názvem Oddělení dokumentace a výzkum kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800.

Badatelské zaměření:
Oddělení se zaměřuje na výzkum latinské kultury, zvláště vzdělanosti a literatury, v českých zemích raného novověku v souvislostech vícejazyčné literární a knižní produkce bohemikální provenience a v kontextu středoevropské vzdělanosti; dále se věnuje evidenci a digitálnímu zpracování bibliografie jazykově českých tisků do r. 1800.

Projekty:
Clavis Monumentorum, litterarum (CML)

Clavis monumentorum litterarum Bohemiae
(CML) je dlouhodobý vědecký projekt KKS, řešený ve spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci; spočívá v heuristickém výzkumu, analýzách, interpretacích a edicích literární produkce novolatinských autorů pocházejících nebo působících v Českém království, příp. v dalších zemích České koruny.

a) V současné době je hlavním úkolem oddělení řešení projektu Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby. Podstatou projektu, který pro svou první část získal podporu Grantové agentury ČR, je zpřístupnit latinský slovník spisovatelů Českého království Scriptores Regni Bohemiae sepsaný moravským sběratelem a historikem osvícenské doby Johannem Peterem Cerronim a zařadit jej do kontextu myšlení a psaní o dějinách vzdělanosti (tzv. historia litteraria) v českých zemích té doby. Protože Cerroni do svého slovníku zařadil spisovatele bez ohledu na jazyk jejich děl, na řešení projektu se podílejí nejenom latinisté, ale i germanisté, bohemisté a hebraista z několika badatelských institucí. Jednu část projektu představuje komentovaná edice Cerroniho díla, které dosud zůstalo v rukopise, doplněná o překlad biogramů spisovatelů; edice bude publikována průběžně. Bio-bibliografické údaje tohoto díla budou prezentovány i v podobě elektronické databáze. Druhou část projektu bude tvořit kolektivní monografie, v níž budou podány medailonky J. P. Cerroniho a jeho současníků, kteří sepsali obdobné slovníky vzdělanců v českých zemích, jež budou analyzovány z hlediska dějin vzdělanosti i dějin literatury. Kromě tohoto sborníku budou publikovány i dílčí studie v odborných periodikách. Celý projekt je plánován na deset let.

b) Individuální projekty pracovníků oddělení
Výzkum latinské literární produkce v českých zemích od 16. do počátku 19. století je realizován též v individuálních badatelských projektech dle zaměření jednotlivých členů oddělení, kteří interpretují, analyzují a vydávají novolatinskou prózu a poezii různých žánrů. Témata současného výzkumu: kulturní, vzdělávací a literární činnost náboženských řádů v českých zemích, školské drama, historiografie, kancionálová tvorba, hudebně teoretické texty. Výsledky jsou prezentovány formou tištěných studií o konkrétních žánrech a autorech, v podobě kritických edic a analýz jednotlivých děl, případně konferenčních příspěvků.

c) Knihopis Digital
Oddělení Dokumentace se podílí též na projektu digitalizace obrazových a textových dat dokumentujících dějiny písemnictví v českých zemích do r. 1800. Projekt, nazvaný Knihopis Digital, vychází z tištěné podoby Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století (dále Knihopis), která byla digitalizována a zpřístupněna online. Spočívá v doplňování záznamů stávající online přístupné specializované databáze Knihopisu Digital, včetně zanášení tzv. „dodatků“ tištěného Knihopisu a revize signatur jednotlivých tisků. V r. 2011 byla mezi KKS FLÚ a Národní knihovnou v Praze uzavřena „Dohoda o spolupráci při zpřístupnění Knihopisu českých a slovenských tisků, tj. Národní retrospektivní bibliografie.“ V gesci KKS jsou do Knihopisu Digital implementovány tzv. Číselné knihopisné dodatky. Oddělení dále spolupracuje s Národní knihovnou v Praze na vytváření databázového slovníku sekundárních autorit (překladatelé, vydavatelé, autoři básní apod.). Pokračuje též ve vytváření věcných a obsahových hesel ke knihopisným číslům. Rovněž zpřístupňuje na stránkách Knihopis Digital obrazové dokumenty, vážící se k bibliografickým údajům Knihopisu, tj. titulní strany tisků, případně v nich obsažené ilustrace.

Mezinárodní spolupráce
Clavis Monumentorum Litteraru
m je projektem sledovaným a průběžně hodnoceným Mezinárodní akademickou unií (Union Académique Internationale) se sídlem v Bruselu.
V r. 2003 byla podepsána smlouva o spolupráci KKS FLÚ se Slovenskou národní knihovnou v Martině při realizaci projektu Knihopis Digital.