Oddělení biblických studií

Badatelské zaměření

Oddělení biblických studií KKS se zabývá historickými, filologickými, filosofickými a teologickými otázkami souvisejícími s Biblí a jejím působením v evropské kultuře. Pracovníci oddělení se soustředí především na tři oblasti bádání: Bible a helénistický starověk; Bible a raná křesťanská literatura a Bible v českých zemích.

 

AKTUÁLNĚ

Oddělení biblických studií KKS pořádá v rámci řešení grantu GA ČR mezinárodní konferenci "Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas", jež se uskuteční 12.-13. 2019 září ve Vile Lanna v Praze. Jako keynote speakers vystoupí Ilaria L. E. Ramelli (Oxford), Anders Klostergaard Petersen (Aarhus) a Daniel Boyarin (Berkeley). Program konference naleznete zde a na webových stránkách.

 

Řešené projekty

Týmové projekty

PŘENOS A TRANSFORMACE IDEJÍ: HELÉNISMUS, RANÝ JUDAISMUS A RANÉ KŘESŤANSTVÍ (2019-2021, hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., spolupracovníci: mgr. David Cielontko, dr. Jan A. Dus, mgr. Radka Fialová, dr. Juraj Franek, dr. Petr Kitzler; číslo grantu GA ČR 19-02741S).

Helénistické období starověku připomíná některými rysy globální tendence moderního světa: dominance jednoho či dvou dorozumívacích jazyků (řečtina, latina – dnes angličtina); živé obchodní a kulturní kontakty ve velkém (středomořském – dnes globálním) zeměpisném prostoru; prolínání filosofických a náboženských proudů. Myšlenkový svět Starého zákona se v této době organicky vyvíjí v raný judaismus s helénistickými prvky (alexandrijská diaspora, deuterokanonické knihy SZ, apokalyptika, židovská filosofie atd.). Podobně i tradiční antická filosofie přibírá další impulsy (středoplatónská a stoická filosofie, mysterijní kulty). V tomto kontextu se také začíná rozvíjet křesťanství. Proto je studium helénismu dnes znovu aktuální i ve světovém měřítku. Projekt je věnován zejména helénistické a rané křesťanské literatuře a jejímu fascinujícímu svědectví o mnohovrstevnatém, harmonickém i polemickém myšlenkovém dialogu (gnóze; Filón Alexandrijský; Plinius Mladší; Justin Mučedník aj.) a prolínání idejí. Hlavním metodickým přínosem projektu je snaha o překonání separace biblických studií a klasického bádání nad antickým písemnictvím. Tomu odpovídá zaměření plánované mezinárodní konference (podzim 2019) i studie připravované k vydání jak v odborných periodikách, tak i v samostatném encyklopedickém projektu.KNIHOVNA RANÉ KŘESŤANSKÉ LITERATURY (ve spolupráci s nakl. Vyšehrad)

Rané křesťanské spisy (obvykle pojednávané v úvodních oddílech patristiky) se rozlišují na spisy apokryfní, spisy apologetické, spisy apoštolských otců a spisy církevních otců; hranice mezi nimi mohou být ovšem plynulé a nekryjí se s hranicemi žánrů. V druhé polovině 20. století, kdy byly společenské vědy podřízeny téměř nepřetržité ideologické státní kontrole, stály tyto spisy v pozadí a větší pozornosti se jim dostávalo jen v církevních kruzích. Pracovníci oddělení je ve spolupráci s Centrem biblických studií zpřístupňují širší české veřejnosti (některé z nich poprvé) v moderních překladech z řečtiny, latiny i dalších jazyků a s odborným komentářem zaměřeným zejména na jejich kontext v soudobé antické literatuře. Texty vycházejí zejména v řadě Knihovna rané křesťanské literatury nakladatelství Vyšehrad, příp. v řadě Knihovna raně křesťanské tradice nakladatelství OIKOYMENH, kterou řídí dr. Petr Kitzler (od roku 2019 s dr. Janou Plátovou).


Spolupráce na projektech, jejichž řešiteli jsou jiné instituce

NOVÝ ZÁKON 1601: VRCHOL BIBLICKÉ PRÁCE V JEDNOTĚ BRATRSKÉ (2018-2020, hlavní řešitel PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; za KKS Mgr. Jan Dus Th.D. a Bc. Vojtěch Pelc, číslo grantu GA ČR 18-07309S).

RUKOPISY Z NAG HAMMÁDÍ. V knižní řadě Knihovna rané křesťanské literatury od r. 2008 vycházejí české komentované překlady textů z převážně gnostického prostředí nalezených v Egyptě. Publikace připravuje Centrum biblických studií (Praha) a Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy (Praha); za KKS Mgr. Bc. Radka Fialová.


Individuální projekty

MANUÁLNÍK JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO. Málo známá biblická parafráze, kterou z kralického překladu sestavil biskup Jednoty bratrské, dnes známější spíše díky svým pedagogickým spisům. Plánovaným výstupem projektu je komentovaná edice. Řešitel: PhDr. Jiří Beneš.

LISTY IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO VE DVOU VERZÍCH. Standardní sbírka sedmi autentických listů Ignáce Antiochijského (2. stol.) byla později neznámým autorem rozšířena  a obohacena o samostatné exegetické a dogmatické důrazy (tzv. delší verze z 4. stol.). Plánovaným výstupem projektu jsou dílčí srovnávací studie s trvalým ohledem na Písmo jako citační základnu ignatian, výhledově pak souhrnné synoptické vydání obou verzí. Řešitel: Mgr. Jan A. Dus, Th.D.

SIBYLLINY VĚŠTBY. Rozsáhlá sbírka židovsko-křesťanských věšteb v řeckém hexametru, která byla vícekrát redigována v průběhu 4.–7. století, obsahuje řadu starších tradic a odkazů na Písmo i antickou mytologii. Výhledovým výstupem je komentovaný překlad (do češtiny dosud nepřeložených) posledních čtyř knih (XI-XIV). Řešitel: Mgr. Jan A. Dus, Th.D.

TERTULLIANOVA TEOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE A JEHO NAUKA O DUŠI. Tertullianus z Kartága (poč. 3. stol.), jeden z prvních latinsky píšících křesťanských autorů, je mj. autorem nejstaršího zachovaného křesťanského pojednání O duši (De anima). Kromě dílčích odborných studií je cílem projektu vydání českého komentovaného překladu tohoto rozsáhlého díla. Řešitel: PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.

 

Databáze

Rozpracovaný přehled českých překladů tzv. novozákonních apokryfů usiluje o sjednocení nomenklatury na základě normativní příručky Clavis Apocryphorum Novi Testamenti (nakl. Brepols). Více informací zde.

 

Zapojení oddělení do Strategie AV 21

ENCYKLOPEDIE HELÉNISMU, POSTHELÉNISMU A RANÉHO KŘESŤANSTVÍ
(řešitelé: Mgr. Bc. Radka Fialová, doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., 2019)

V rámci programu Strategie AV 21 Paměť v digitálním věku pracovníci oddělení připravují elektronickou Encyklopedii helénismu, posthelénismu a raného křesťanství. Výhledovým výstupem bude e-kniha s možností průběžného rozšiřování. V této fázi bude encyklopedie obsahovat menší počet do hloubky zpracovaných příspěvků (50 významnějších hesel) s důrazem na interdisciplinární studium náboženských a filosofických fenoménů ve vzájemných vztazích v helénistickém prostředí.

 

Pedagogická činnost

Pracovníci oddělení se pravidelně účastní výuky na různých vysokých školách v ČR, např. na ETF UK Praha (dr. Jan A. Dus) či FF UJEP Ústí nad Labem (doc. Jiří Hoblík).

 

Dokončené projekty a vybrané významné publikace

Projekty

CENTRUM EXCELENCE „HISTORIE A INTERPRETACE BIBLE“ (2012–2018, GA ČR P401/12/G168). V tomto rozsáhlém projektu GA ČR spojilo své síly pět institucí a několik desítek odborníků (podrobněji zde). Za Oddělení biblických studií se na grantu podíleli doc. Josef Bartoň, dr. Jiří Beneš, dr. Robert Dittmann, dr. Jan A. Dus, mgr. Radka Fialová, doc. Jiří Hoblík a dr. Petr Kitzler.


MILOST V KŘESŤANSKÉ TEOLOGII (2004–2016)
V rozsáhlém souboru studií, jež byly vydány nejprve ve třech svazcích česky a potom v jednom svazku německy, je teologické téma milosti představeno z úhlu pohledu řady starověkých autorů. Projekt proběhl ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (CMTF UP Olomouc). Projektu se účastnil dr. Jan A. Dus a dr. Petr Kitzler.

Vydané svazky v češtině:
Karfíková, Lenka – Mrázek, Jiří (eds.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů. Jihlava: Mlýn 2004.
Karfíková, Lenka – Dus, Jan A. (eds.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici. Jihlava: Mlýn 2008.
Karfíková, Lenka – Dus, Jan A. (eds.), Milost v patristice. Jihlava: Mlýn 2011.

Německá verze studií vyšla v prestižní teologické studijní řadě věnované dějinám dogmatu, a to pod názvem:
Karfíková, Lenka – Hušek, Vít – Chvátal, Ladislav (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder 2016 (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a, Teil 1).


MARTYROLOGICKÁ LITERATURA (2009–2015)
Komentovaný český překlad nejstarších zpráv o křesťanských mučednících. Projekt probíhal ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (CMTF UP Olomouc), řídil ho Petr Kitzler.

Vydané svazky:
Kitzler, Petr (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků: Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Praha: Vyšehrad 2009.
Kitzler, Petr (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků II: Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. Praha: Vyšehrad 2012.
Kitzler, Petr, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127).

 

Publikace

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Bartoň, Josef - Dittmann, Robert, Český obrozenec překládá Písmo: překladatelské dílo Františka Novotného z Luže: edice Janova evangelia. Praha: Scriptorium, 2018. 158 s. ISBN 978-80-88013-72-3.
 • Dus, Jan A., První list Petrův. Praha: Česká biblická společnost, 2017. 308 s. Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 18. ISBN 978-80-7545-064-7.
 • Fialová, Radka, Justin Mučedník a jeho Bible. Praha: Vyšehrad, 2018. 230 s. Teologie. ISBN 978-80-7601-081-9.
 • Kitzler, Petr, Duše a tělo u Tertulliana. Dvě studie k Tertullianově antropologii. Praha: Filosofický ústav AV ČR: OIKOYMENH, 2018. 123 s. Edice Oikúmené, 198. ISBN 978-80-7298-346-9.
 • Kitzler, Petr, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin: de Gruyter, 2015. 159 s. Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127. ISBN 978-3-11-041942-9.

ODBORNÉ STUDIE

 • Bartoň, Josef, "Translation Tradition as a Source of Errors and Clichés in Modern Czech Translations of the New Testament", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The Process of Authority: the Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, s. 337–348. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. ISBN 978-3-11-037694-4.
 • Beneš, Jiří, „J. A. Comenius on Translation and Interpretation of the Bible“, in: W. Goris – M. A. Meyer – V. Urbánek (eds.), Gewalt sei ferne den Dingen. Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius, Wiesbaden: Springer VS 2016, s. 159–168. ISBN 978-3-658-08260-4.
 • Dittmann, Robert, "Vokalismus Bible kralické šestidílné II: uplatnění změn proběhlých od konce 14. století", in: Listy filologické, 141, 2018, s. 95-130. ISSN 0024-4457.
 • Dittmann, Robert, "Vokalismus Bible kralické šestidílné I. Uplatnění změn proběhlých před staročeskými diftongizacemi", in: Listy filologické, 140, 2017, s. 407-427. ISSN 0024-4457.
 • Dus, Jan A., "Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The Process of Authority: the Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, s. 151–163. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. ISBN 978-3-11-037694-4.
 • Dus, Jan A., "Die Apostolischen Väter", in: L. Karfíková - V. Hušek - L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder 2016, s. 174-188. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a (1. Teil). ISBN 978-3-451-00708-8.
 • Fialová, Radka, "'Scripture' and the 'Memoires of the Apostels': Justin Martyr and his Bible.", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The Process of Authority: the Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, s. 165-178. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. ISBN 978-3-11-037694-4.
 • Hoblík, Jiří, "Moudrost po čase své krize – v knize, jíž propůjčila jméno", in: Teologická reflexe, 22, 2016, s. 126-144. ISSN 1211-1872.
 • Kitzler, Petr, "Tertullian's Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology", in: J. Lagouanère - S. Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d'Afrique (IIe-VIe siècles). Turnhout: Brepols 2015, s. 43-62. Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70. ISBN 978-2-503-55578-2.
 • Kitzler, Petr, "Tertullian", in: L. Karfíková - V. Hušek - L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder 2016, s. 265-281. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a (1. Teil). ISBN 978-3-451-00708-8.