Oddělení novolatinských studií

Badatelské zaměření

Oddělení novolatinských studií se zaměřuje na výzkum latinské kultury, zvláště vzdělanosti a literatury, raného novověku v souvislostech vícejazyčné literární a knižní produkce vzniklé v českých zemích a v kontextu středoevropské vzdělanosti. Výsledkem jsou kritické edice, analýzy a interpretace děl novolatinské literatury v nejširším žánrovém spektru. Oddělení se dále věnuje evidenci a digitálnímu zpracování písemných památek bohemikální provenience.

Řešené projekty

Týmové projekty


JOHANN PETER CERRONI A HISTORIA LITTERARIA JEHO DOBY I. (GA ČR P406/12/2254, doba řešení 2012–2017, hlavní řešitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.)

Cílem projektuje zpřístupnit latinský slovník spisovatelů Českého království Scriptores Regni Bohemiae sepsaný moravským sběratelem a historikem osvícenské doby Johannem Peterem Cerronim a zařadit jej do kontextu myšlení a psaní o dějinách vzdělanosti (tzv. historia litteraria) v českých zemích té doby. Protože Cerroni do svého slovníku zařadil spisovatele bez ohledu na jazyk jejich děl, na řešení projektu se podílejí nejenom latinisté, ale i germanisté, bohemisté a hebraista z několika badatelských institucí. Hlavní část projektu představuje komentovaná edice Cerroniho díla, které dosud zůstalo v rukopise, doplněná o překlad biogramů spisovatelů; edice bude publikována průběžně. Úvodní část projektu tvoří kolektivní monografie Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století (eds. Josef Förster, Ondřej Podavka, Martin Svatoš), vydaná v roce 2016 v nakladatelství Filosofia. Zahrnuje studie o J. P. Cerronim a jeho současnících, kteří sepsali obdobné slovníky vzdělanců v českých zemích. Tito autoři jsou analyzováni z hlediska dějin vzdělanosti i dějin literatury. Kromě této monografie jsou průběžně publikovány i dílčí studie v odborných periodikách.

Spolupráce na projektech, jejichž řešiteli jsou jiné instituce

PODOBY HUMANISMU V LITERATUŘE ČEKÝCH ZEMÍ (1469-1622), GA ČR, hlavní řešitel: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v .i. (za KKS Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. a Bc. Vojtěch Pelc).

POČÁTKY NOVODOBÉ LITERÁRNÍ KRITIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH 1770-1805, GAČR, hlavní řešitel PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. (za KKS Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D.).

Individuální projekty

Výzkum latinské literární produkce v českých zemích od 16. do počátku 19. století je realizován též v individuálních badatelských projektech dle zaměření jednotlivých členů oddělení, kteří interpretují, analyzují a vydávají novolatinskou prózu a poezii různých žánrů. Témata současného výzkumu: humanistické básnictví, cestovní deníky, kulturní, vzdělávací a literární činnost náboženských řádů v českých zemích, historia litteraria, barokní drama, jezuitská rétorika, historiografie, kancionálová tvorba, hudebně teoretické texty, památníky v raném novověku, humanistická a osvícenská korespondence aj. Výsledky jsou prezentovány formou tištěných studií o konkrétních žánrech a autorech, v podobě kritických edic a analýz jednotlivých děl, případně konferenčních příspěvků.

PŘIPRAVUJEME:
Svatoš, Martin, Bohuslav Balbín SJ, Qvaesita oratoria (edice s překladem a úvodní studií).
Förster, Josef, Korespondence Mikuláše Adaukta Voigta s Gelasiem Dobnerem (edice s překladem a úvodní studií).
Vaculínová, Marta, Deník Istvána Miskolciho (edice, společně s prof. Andrásem Szabó a dr. Susann El Kholi).
Podavka, Ondřej, Zdeněk Brtnický z Valdštejna – učený šlechtic a jeho deník z cest (monografie, vyjde 2017 v nakladatelství Vyšehrad).
Podavka, Ondřej, Vzájemná korespondence Jeana de Carro a Karla A. Vinařického 1829–1855 (překlad).


Databáze

Bohuslai Balbini Bohemia docta

Clavis nigra

Fontes rerum Regni Bohemiae

Hymnorum Thesaurus Bohemicus

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae

Knihopis Digital

LIMUP

Repertorium jazykově českých prvotisků

Slovník českých a slovenských tiskařů (podle K. Chyby)

 

Zapojení oddělení do Strategie AV 21

V rámci programu Paměť v digitálním věku jsou zpracovávány tyto projekty:

FÖRSTER, JOSEF (ED.), KORESPONDENCE MIKULÁŠE ADAUKTA VOIGTA S GELASIEM DOBNEREM

Cílem projektu je vydat rukopisný soubor korespondence uložené v Národním archivu v Praze dvou klíčových osobností naší osvícenské vědy a rané fáze národního obrození. Z obsahového hlediska pokrývá patnáctileté období, jež je zásadní pro vědecký a buditelský rozvoj Voigtovy osobnosti. Pramen je důležitým svědectvím utváření národního vědomí a vědeckého života u nás v poslední třetině 18. století. Na pozadí individuálních osudů v něm rezonují zásadní události vědeckého života u nás (dobové vědecké spory), otázky a problémy celospolečenského charakteru (josefinské reformy, rušení klášterů), proměny estetických norem, ale i okamžiky všednodenní, jež jsou součástí každé soukromé korespondence a dokreslují osobnostní profil obou učenců. Výsledkem projektu bude tištěná publikace (120 s., černobílá fotopříloha) a digitální kopie rukopisu přístupná na webu pracoviště.

KATALOGIZACE DIGITÁLNÍHO OBRAZOVÉHO ARCHIVU KABINETU PRO KLASICKÁ STUDIA FLÚ AV ČR

Digitální obrazový archiv KKS se specializuje na bezkontaktní formu digitalizace památek kulturního dědictví Českých zemí, zvl. písemných historických pramenů do r. 1800. Za 20 let existence archiv vytvořil rozsáhlejší obrazový fond (stovky GB, přes 500 položek) zahrnující digitální fotografie výtvarných děl, rukopisů a starých tisků (např. Evangeliář Zábrdovický, Kodex Franus, Komenského mapy Moravy, výzdoba Znojemské rotundy, letohrádku Hvězda, Pašijový cyklus Kaple sv. Václava Svatovítské katedrály aj.). Cílem projektu je vytvoření elektronické databáze, jež bude obsahovat výše zmíněné materiály, a její zpřístupnění na webových stránkách Kabinetu pro klasická studia.

Pedagogická činnost

Oddělení se společně s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK v Praze podílí na doktorském studijním programu Latinská medievistika a novolatinská studia (studium prezenční i kombinované). Více informací zde.


Dokončené projekty a vybrané významné publikace

DATABÁZE

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Další informace viz zde.

KNIŽNÍ PUBLIKACE

Bobková-Valentová, Kateřina – Sládek, Miloš – Svatoš, Martin (eds.), Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2013, 196 s.

Förster, Josef – Podavka, Ondřej – Svatoš, Martin (eds.), Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia 2016, 362 s.

Gallus Anonymus, Kronika a činy polských knížat a vládců, (přel.) Josef Förster. Praha: Argo 2009, 168 s.

Johann Peter Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae – Spisovatelé Království českého, tomus I., A–B, (eds.) Jana Ciglerová-Desenská – Josef Förster – Jan Kvapil – Jiří Matl – Václav Petrbok – Ondřej Podavka – Daniel Polakovič – Václav Pumprla – Martin Svatoš – Jiří Žůrek. Praha: Filosofia 2016, 498 s.

Alois Kroess SJ, Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu. III. Die Zeit von 1657 bis zur Aufhebung der Gesellschaft Jesu im Jahre 1773, (eds.) Petr Kolář – Martin Svatoš. Olomouc: Refugium Velehrad – Roma 2012, 1384 s.

Pumprla, Václav, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky 2010, 1320 s.

Žůrek, Jiří, Graduale Bohemorum. Proprium sanctorum. Praha: Krystal OP 2011, 702 s.

STUDIE

Förster, Josef, „Hanswurst před branami Tróje. Pohled na dramatické dílo Johanna Christiana Aloise Mickla“, in: Divadelní revue 2014, 25, 2, s. 18–39.

Förster, Josef, „A Czech Contribution to the Theme of Mautitian in Neo-Latin Drama“, in: Humanistica Lovaniensia 65, 2016, s. 367–381.

Podavka, Ondřej, „Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664–1667“, in: Václav Chroust – Zdeňka Buršíková – Karel Viták (eds.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 – sborník příspěvků, Klatovy 2014, s. 92–114.

Podavka, Ondřej, „Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591–1600“, in: Folia historica Bohemica 29, 1, 2014, s. 103–132.

Podavka, Ondřej, „Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka“, in: Opera historica 16, 2015, 2, s. 228–246.

Podavka, Ondřej, „Leopoldus Ioannes Scherschnik, De doctis Reginae-Hradecensibus commentarius ad Doctissimum Virum Stanislaum Wydra. Komentovaná edice“, in: Listy filologické 139, 2016, 1–2, s. 167–188.

Svatoš, Martin, „Úvod do kapitoly: Literatura a rétorika jesuitů / Einleitung in das Kapitel: Literatur und Rhetorik der Jesuiten“, in: Petronilla Cemus (eds.), Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha: Karolinum, 2010, s. 777–791.

Svatoš, Martin, „Magnoald Ziegelbauer OSB jako interpres Regiae voluntatis (Ziegelbauerův výklad koncepce vzdělání šlechtické mládeže v Tereziánské koleji v Praze)“, in: Anežka Baďurová – Kamil Boldan – Andrea Jelínková – Marta Vaculínová (eds.), Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR, 2014, s. 77–101.

Žůrek, Jiří, „Utrakvistický sanktorál v českých graduálech 16. století“, in: Listy filologické 136, 2013, s. 315–341.

Žůrek, Jiří, „František Faustin Procházka’s Approach to the History of Learning“, in: Listy filologické 138, 2015, 3–4, s. 325–340.