Oddělení novolatinských studií

Badatelské zaměření

Oddělení novolatinských studií se zaměřuje na výzkum latinské kultury, zvláště vzdělanosti a literatury, raného novověku v souvislostech vícejazyčné literární a knižní produkce vzniklé v českých zemích a v kontextu středoevropské vzdělanosti. Výsledkem jsou kritické edice, analýzy a interpretace děl novolatinské literatury v nejširším žánrovém spektru. Oddělení se dále věnuje evidenci a digitálnímu zpracování písemných památek bohemikální provenience.

Řešené projekty

Týmové projekty

JOHANN PETER CERRONI A HISTORIA LITTERARIA JEHO DOBY I. (GA ČR P406/12/2254, doba řešení 2012–2018, hlavní řešitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.)

Cílem projektuje zpřístupnit latinský slovník spisovatelů Českého království Scriptores Regni Bohemiae sepsaný moravským sběratelem a historikem osvícenské doby Johannem Peterem Cerronim a zařadit jej do kontextu myšlení a psaní o dějinách vzdělanosti (tzv. historia litteraria) v českých zemích té doby. Protože Cerroni do svého slovníku zařadil spisovatele bez ohledu na jazyk jejich děl, na řešení projektu se podílejí nejenom latinisté, ale i germanisté, bohemisté a hebraista z několika badatelských institucí. Hlavní část projektu představuje komentovaná edice Cerroniho díla, které dosud zůstalo v rukopise, doplněná o překlad biogramů spisovatelů; edice bude publikována průběžně. Úvodní část projektu tvoří kolektivní monografie Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století (eds. Josef Förster, Ondřej Podavka, Martin Svatoš), vydaná v roce 2016 v nakladatelství Filosofia. Zahrnuje studie o J. P. Cerronim a jeho současnících, kteří sepsali obdobné slovníky vzdělanců v českých zemích. Tito autoři jsou analyzováni z hlediska dějin vzdělanosti i dějin literatury. Kromě této monografie jsou průběžně publikovány i dílčí studie v odborných periodikách.

Spolupráce na projektech, jejichž řešiteli jsou jiné instituce

PODOBY HUMANISMU V LITERATUŘE ČEKÝCH ZEMÍ (1469-1622), GA ČR, hlavní řešitel: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v .i. (za KKS Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. a Bc. Vojtěch Pelc).

POČÁTKY NOVODOBÉ LITERÁRNÍ KRITIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH 1770-1805, GAČR, hlavní řešitel PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. (za KKS Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D.).

NOVÝ ZÁKON 1601: VRCHOL BIBLICKÉ PRÁCE V JEDNOTĚ BRATRSKÉ, GA ČR, hlavní řešitel PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (za KKS Mgr. Jan Dus Th.D. a Bc. Vojtěch Pelc; 2018–2020)

KAREL ŠKRÉTA (1610–1674) A UNIVERZITNÍ TEZE V ČESKÝCH ZEMÍCH, GA ČR, hlavní řešitelka PhDr. Petra Zelenková, Ph.D., Národní galerie v Praze (za KKS Bc. Vojtěch Pelc; 2019–2021)


Individuální projekty

EUROPA HUMANISTICA II. ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ EDITOŘI A PŘEKLADATELÉ A ANTICKÁ TRADICE NA PŘELOMU 15. A 16. STOLETÍ  (GA ČR 19-04340S, doba řešení 2019–2021, řešitel: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.)

Cílem projektu je analyzovat transmisi antických textů do českých zemí na přelomu 15. a 16. století. Kromě studií budou výstupem dvě monografie (nakladatelství Brepols): první se bude týkat humanistů ze západních a severozápadních Čech a tzv. olomouckého okruhu (Honorius Loketský, Paulus Niavis, Johannes Dubravius), druhá překladatelů z klasických jazyků do češtiny (Řehoř Hrubý z Jelení, Václav Písecký).

Výzkum latinské literární produkce v českých zemích od 16. do počátku 19. století je realizován též v individuálních badatelských projektech dle zaměření jednotlivých členů oddělení, kteří interpretují, analyzují a vydávají novolatinskou prózu a poezii různých žánrů. Témata současného výzkumu: humanistické básnictví, cestovní deníky, kulturní, vzdělávací a literární činnost náboženských řádů v českých zemích, historia litteraria, vzorová drama, jezuitská rétorika, historiografie, kancionálová tvorba, hudebně teoretické texty, památníky v raném novověku, humanistická a osvícenská korespondence aj. Výsledky jsou prezentovány formou tištěných studií o konkrétních žánrech a autorech, v podobě kritických edic a analýz jednotlivých děl, případně konferenčních příspěvků.


PŘIPRAVUJEME

 • Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého – Scriptores Regni Bohemiae, díl IV. (G–H), edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Josef Förster  –  Vojtěch PelcVáclav Petrbok  – Ondřej PodavkaDaniel Polakovič  – Václav Pumprla Václav SmyčkaMartin SvatošMarta Vaculínová Zdeněk ŽaludJiří Žůrek; za ediční spolupráce Karla Hádka; z latiny přel. Josef Förster Vojtěch Pelc Ondřej Podavka Martin Svatoš Marta Vaculínová Zdeněk Žalud – Jiří Žůrek.
 • Svatoš, Martin, Bohuslav Balbín SJ, Qvaesita oratoria (edice s překladem a úvodní studií).
 • Kateřina Bobková-Valentová – Josef Förster – Magdaléna Jacková (eds.), Early Modern Exemplary drama, Brill.
 • Josef Förster, Tři tragédie doby barokní (kritická edice s překladem, komentářem a úvodní studií).
 • Kol. autorů: Chrestomatie novolatinské literatury 16.18. století (česká a anglická verze).
 • Forms of Humanism in the Literature of the Czech Lands (1469–1622) – za KKS Marta Vaculínová a Vojtěch Pelc.

 

Databáze

Bohuslai Balbini Bohemia docta

Clavis nigra

Digitální obrazový archiv KKS

Fontes rerum Regni Bohemiae

Hymnorum Thesaurus Bohemicus

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae

Knihopis Digital

LIMUP

Repertorium jazykově českých prvotisků

Slovník českých a slovenských tiskařů (podle K. Chyby)

 

Zapojení oddělení do Strategie AV 21

V rámci programu Paměť v digitálním věku byly zpracovávány tyto projekty:

2018

DIGITALIZACE ARCHIVU RUKOVĚTI HUMANISTICKÉHO BÁSNICTVÍ (řešitel: Mgr. Marta Vaculínová, Ph. D.)

V rámci projektu bylo naskenováno více než 40 000 fotografií shromážděných autory Rukověti humanistického básnictví v průběhu několika desítek let prací na tomto díle. Jednotlivá díla byla utříděna do souborů, které byly systematicky pojmenovány a jejich názvy byly zrevidovány a byla provedena kontrola úplnosti digitalizace. Digitální obrazy jsou nyní ve dvou sadách (archivní a uživatelská) připraveny pro budoucí zpřístupnění na webu KKS.

 

2017

FÖRSTER, JOSEF (ED.), KORESPONDENCE MIKULÁŠE ADAUKTA VOIGTA S GELASIEM DOBNEREM (řešitel: PhDr. Josef Förster, Ph. D.)

Cílem projektu je vydat rukopisný soubor korespondence uložené v Národním archivu v Praze dvou klíčových osobností naší osvícenské vědy a rané fáze národního obrození. Z obsahového hlediska pokrývá patnáctileté období, jež je zásadní pro vědecký a buditelský rozvoj Voigtovy osobnosti. Pramen je důležitým svědectvím utváření národního vědomí a vědeckého života u nás v poslední třetině 18. století. Na pozadí individuálních osudů v něm rezonují zásadní události vědeckého života u nás (dobové vědecké spory), otázky a problémy celospolečenského charakteru (josefinské reformy, rušení klášterů), proměny estetických norem, ale i okamžiky všednodenní, jež jsou součástí každé soukromé korespondence a dokreslují osobnostní profil obou učenců. Výsledkem projektu bude tištěná publikace (120 s., černobílá fotopříloha) a digitální kopie rukopisu přístupná na webu pracoviště.

KATALOGIZACE DIGITÁLNÍHO OBRAZOVÉHO ARCHIVU KABINETU PRO KLASICKÁ STUDIA FLÚ AV ČR (řešitel: dr. PhDr. Josef Förster, Ph. D.)

Digitální obrazový archiv KKS se specializuje na bezkontaktní formu digitalizace památek kulturního dědictví Českých zemí, zvl. písemných historických pramenů do r. 1800. Za 20 let existence archiv vytvořil rozsáhlejší obrazový fond (stovky GB, přes 500 položek) zahrnující digitální fotografie výtvarných děl, rukopisů a starých tisků (např. Evangeliář Zábrdovický, Kodex Franus, Komenského mapy Moravy, výzdoba Znojemské rotundy, letohrádku Hvězda, Pašijový cyklus Kaple sv. Václava Svatovítské katedrály aj.). Cílem projektu je vytvoření elektronické databáze, jež bude obsahovat výše zmíněné materiály, a její zpřístupnění na webových stránkách Kabinetu pro klasická studia.

Pedagogická činnost

Oddělení se společně s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK v Praze podílí na doktorském studijním programu Latinská medievistika a novolatinská studia (studium prezenční i kombinované). Více informací zde.


Dokončené projekty a vybrané významné publikace

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Josef Förster Ondřej Podavka Martin Svatoš (eds.), Praha: Filosofia 2016, 362 s.
 • Johann Peter Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae – Spisovatelé Království českého, díl I. (A–B), edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Jana Ciglerová-Desenská Josef FörsterJan KvapilJiří MatlVáclav PetrbokOndřej PodavkaDaniel PolakovičVáclav PumprlaMartin SvatošJiří Žůrek (eds.), Praha: Filosofia 2016, 498 s.
 • Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého – Scriptores Regni Bohemiae, díl III. (E–F), edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Josef Förster Jiří MatlVojtěch PelcVáclav Petrbok Ondřej PodavkaDaniel PolakovičVáclav Pumprla Václav SmyčkaMartin SvatošJiří Žůrek; za ediční spolupráce Karla Hádka; z latiny přel. Josef Förster Jiří Matl Vojtěch Pelc Ondřej Podavka Martin Svatoš Jiří Žůrek, Praha: Filosofia 2017, 244 s.
 • Ondřej Podavka, Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest Evropou. Praha: Vyšehrad 2018, 292 s.
 • Josef Förster (ed.), Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem, Praha: Scriptorium 2018, 144 s.
 • Joannes Petrus Cerroni, Scriptores Regni Bohemiae / Spisovatelé království českého, díl II. (C‒D), edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Josef Förster Jiří Matl Václav Petrbok Ondřej Podavka Václav Pumprla Martin Svatoš Vojtěch Pelc  Václav Smyčka Marta Vaculínová Jiří Žůrek za jazykové spolupráce Karla Hádka. K vydání připravili Ondřej Podavka a Martin Svatoš. Praha: Filosofia 2018 (v tisku).


STUDIE

 • Förster, Josef, „A Czech Contribution to the Theme of Mautitius in Neo-Latin Drama“, in: Humanistica Lovaniensia 65, 2016, s. 367–381.
 • Förster, Josef, „K Rybově kritice Karla Kolčavy SJ a jeho znalostí teorie dramatu“, in: Listy filologické 140, 2017, s. 429–447.
 • Podavka, Ondřej, „Leopoldus Ioannes Scherschnik, De doctis Reginae-Hradecensibus commentarius ad Doctissimum Virum Stanislaum Wydra. Komentovaná edice“, in: Listy filologické 139, 2016, 1–2, s. 167–188.
 • Podavka,Ondřej, „Ediční řada Bibliotheca Tessinensis a edice rukopisů Leopolda Jana Šeršníka“, in: Folia historica Bohemica 32, 2017, s. 35‒42.
 • Podavka, Ondřej – Svatoš, Martin, „Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho“, in: Folia historica Bohemica 32, 2017, s. 43‒54.
 • Svatoš, Martin, „,Ars rhetorica‘ a ,ars combinatoria‘ v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela“, in: Milovníkům slova Božího k potěšení a užitečnému pobavení: Barokní jezuitské Klatovy 2016  sborník příspěvků. Klatovy: Město Klatovy, 2016 (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 130‒147. Klatovy v prostoru a čase 9.
 • Svatoš, Martin, „La ,Bibliotheca Bohemica‘ et la ,Nova collectio scriptorum rerum Bohemicarum‘ de Magnoald Ziegelbauer OSB. Un regard extérieur sur l’histoire et l’historiographie du royaume de Bohême, in: EX ORIENTE AMICITIA. Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, 2017 (Madl, C.; Monok I.), s. 127‒156.
 • Vaculínová, Marta, „Mol v drahém rouše. Sbírka přísloví Jakuba Srnovce z Varvažova a její latinské prameny“, in: Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum 62, 1/2, 2017, s. 19–25.
 • Vaculínová, Marta, „Exhortatory Poems against the Turks in the Latin Poetry of the Czech Lands“, in: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 9. Western and Southern Europe (1600–1700). Leiden: Brill, 2017 – (Thomas, D.; Chesworth, J.), s. 1008–1019. Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, 31.
 • Vaculínová, Marta, „Humanistické záliby Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic ve světle jeho knihovny“, in: Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469–1517), Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 (eds. M. Ottová – A. Mudra), s. 54–59.
 • Vaculínová, Marta, „Emil Franzel in der Bibliothek des Nationalmuseums, Bohemia“, in: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 58, 2018, s. 62–77.
 • Veselá, Lenka – Vaculínová, Marta, „Die Bibliothek des Theodor Beza: Verloren oder zerstreut?“, in: Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018, s. 208–227. Gutenberg-Jahrbuch 2018.
 • Žalud, Zdeněk, „Elekční horoskop pro korunovaci Jiřího z Poděbrad“, in: Václav Liška (ed.), Jiří z Poděbrad – král český, Praha 2018, s. 93–113.