KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Oddělení středolatinské lexikografie
Mgr. Pavel Nývlt Ph.D. - vedoucí
Mgr. Julie Černá Ph.D., PhDr. Hana Florianová, Mgr. Barbora Kocánová Ph.D., , PhDr. Zuzana Silagiová, Mgr. Hana Šedinová Ph.D., Mgr. Kateřina Vršecká Ph.D.

Nam sine vocabulis mens inscia dicitur omnis
Bartholomaei Clareti Vocabularius grammaticus, v. 4

Užitečné odkazy:

Databáze zahrnující úsek A-H
Databáze obsahující skeny kartotečních lístků A-Ci, Pi-Z

Z historie:
Slovník středověké latiny v českých zemích byl založen v r. 1934 prof. dr. Bohumilem Rybou. Od toho roku až do 70. let (s přestávkami vynucenými politickou situací) probíhala excerpce pramenů. Roku 1977 vyšel první sešit, obsahující také redakční zásady, soupis pramenů a seznam zkratek. První dva díly Slovníku (obsahující úseky A-C a D-H) vydávalo nakladatelství Academia. Od roku 1995, kdy vyšel patnáctý sešit, vydává Slovník nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press. Ediční řada Fontes Latini Bohemorum byla založena na půdě Kabinetu v roce 1996, Knihovna středověké tradice pak v roce 1997. Od jejich založení dodnes je vydává nakladatelství Oikúmené Praha.

Badatelské zaměření:
Hlavním posláním oddělení středověké lexikografie je vytvoření
Slovníku středověké latiny v českých zemích coby část úplného středolatinského slovníku, který nahradí slovník DuCangeův (Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Graz 1883-1887) a který zaznamená středověkou latinskou slovní zásobu na území celé Evropy. Další oblastí, které se naše oddělení dlouhodobě věnuje, je vydávání dvou níže uvedených edičních řad: Fontes Latini Bohemorum a Knihovna středověké tradice. Jednotliví pracovníci oddělení také vydávají odborné studie k dílčím tématům latinské medievistiky, např. středověké botanice, lékařství, zoologii či meteorologii.

Projekty:
Slovník středověké latiny v českých zemích
registruje slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví na tomto území (asi okolo r. 1000) do r. 1500. Materiál, který dnes obsahuje 800 000 excerpt, byl excerpován z pramenů různé povahy (diplomatických, úředních, z literatury krásné i odborné apod.) české provenience a podává ucelený a dostatečně informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku. Předností našeho slovníku proti obdobným zahraničním dílům je to, že kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven, čímž se zpřístupňuje velké lexikální bohatství, jež by jinak zůstalo skryto v nevydaných památkách. Obzvláště cenné pro poznání středověkého myšlenkového světa jsou doklady z traktátové literatury, městských knih a četné české a německé ekvivalenty z glosářů.

Slovník je zpracováván diferenčně, a to k 8. vydání Georgesova latinsko-německého slovníku (K. E. Georges-H. Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch I, II, Basel 19138). Tato metoda, zakotvená v zásadách komitétu Du Cange pro zpracovávání národních slovníků středověké latiny, umožňuje zachytit všechny odchylky (fonetické, morfologické, syntaktické, stylistické, metrologické, sémantické) středolatinské slovní zásoby přejaté ze starověku od klasické normy a sledovat její proměny a vývoj v nových společenských a kulturních podmínkách, dále pak samostatně analyzovat svébytné a nově vzniklé středověké lexikum. Hesla jsou vykládána latinsky a česky, latinská část výkladu má povahu definice, česká je především překladem.

Slovník je určen českým i zahraničním badatelům ve všech oblastech medievistiky, materiál je přístupný na požádání prezenčně v Ústavu. Databázi obsahující první dva díly Slovníku (A-C a D-H) naleznete zde. Seznamy použitých zkratek a excerpovaných pramenů, krátké ukázky ze Slovníku a přehled dosud vydaných sešitů naleznete zde. Naposledy byl v roce 2016 vydán sešit 23, který obsahuje úsek modus-myya. Vydání sešitu 24, který pokryje písmeno N, se plánuje na rok 2019.

Fontes Latini Bohemorum je ediční řada, jejíž cílem je nabídnout českým a zahraničním badatelům i širšímu publiku dosud nevydaná významná díla českého středověku a humanismu. Texty jsou vydávány kriticky, jsou opatřeny zrcadlovým českým překladem a doplněny bohatými věcnými poznámkami a rejstříky; předchází jim úvodní studie v české a cizojazyčné verzi. Tento způsob prezentace v sobě spojuje striktně vědecký i popularizační přístup: odborné veřejnosti je předložen autentický spolehlivý text, který slouží jako východisko k dalšímu bádání, zájemcům z řad laické veřejnosti pak kromě textu v české verzi i fundovaný úvod k dané tématice a věcný výklad textu.

Řadu řídí Hana Šedinová (Kabinet pro klasická studia) a Lenka Karfíková (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), od r. 2002 Hana Šedinová a Zuzana Silagiová (Kabinet pro klasická studia).

Přehled dosud vydaných svazků naleznete zde. Pro ilustraci jsou připojeny ukázky originálního rukopisného zápisu a původních vyobrazení v textu.

Knihovna středověké tradice je ediční řada, jejímž záměrem je poskytnout českému čtenáři důležitá díla středověkého myšlení s úvodní studií a obsáhlými výkladovými poznámkami, a zpřístupnit tak v domácím prostředí málo známou oblast evropské kultury. Kromě velkého projektu vydávání encyklopedie Etymologiae Isidora ze Sevilly zde vycházejí spisy důležitých škol „renesance 12. století“ – školy Sv. Viktora a školy v Chartres, a další významná středověká díla (Bonaventura, Suger ze Saint Denis, Roger Bacon). Autor středověké encyklopedie Etymologiarum sive Originum libri XX Isidor ze Sevilly († 636) patří k nejvýznamnějším středověkým učencům a jeho dvacet knih Etymologií je základní středověkou encyklopedií vědění nejen v oblasti sedmi svobodných umění a teologie, ale také medicíny, přírodních věd a rodící se techniky. Ačkoli je osobnosti Isidora i jeho dílu věnována ve světě velká pozornost, jeho Etymologie byly ještě nedávno vydány celé pouze ve španělském a italském překladu, s minimálním poznámkovým aparátem a pouze s obecnou předmluvou. Vydávání tohoto díla v českém překladu, s velmi podrobnými výkladovými poznámkami a s obsáhlými úvodními studiemi k jednotlivým disciplínám, tedy náleží k významným projektům české medievistiky, jež nachází ohlas rovněž v zahraničních odborných kruzích. Jednotlivé knihy jsou výsledkem práce týmu odborníků složeného převážně z klasických filologů a medievistů, kteří se podílejí na projektu jako překladatelé, autoři komentářů a úvodních studií, lektoři a odborní redaktoři. Z dvaceti knih tohoto díla bylo doposud vydáno osmnáct knih. Řadu řídí Lenka Karfíková, do roku 2014 řídily Lenka Karfíková a Hana Šedinová. Přehled dosud vydaných svazků naleznete zde.

Mezinárodní spolupráce:
Slovník středověké latiny v českých zemích
je součástí mezinárodního úkolu, řízeného Mezinárodní akademickou unií (Union Académique Internationale) se sídlem v Bruselu. Tohoto rozsáhlého a dlouhodobého vědeckého projektu se účastní většina evropských zemí.