Oddělení středolatinské lexikografie

Badatelské zaměření

Hlavním úkolem oddělení je tvorba Slovníku středověké latiny v českých zemích, který zaznamenává a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví do r. 1500. Slovník vychází po sešitech a slouží českým i zahraničním badatelům ve všech oblastech medievistiky (hesla jsou vykládána latinsky a česky); vedle tištěné verze je možno využít i verze elektronické a k dispozici je i část naskenované materiálové kartotéky. Práce na slovníku je východiskem k dalším výstupům oddělení, lexikografickým studiím, překladům a edicím.

HISTORIE SLOVNÍKU
Počátek slovníkových prací spadá do roku 1934, kdy byla při České akademii věd a umění zřízena Komise pro vydávání slovníku středověké latiny, vedená prof. Bohumilem Rybou. Od tohoto roku až do 70. let (s útlumem během válečných let) probíhala excerpce pramenů. První sešit, který obsahuje také redakční zásady, soupis pramenů a seznam zkratek, vyšel roku 1977. První dva díly (A–C, D–H) vydávalo nakladatelství Academia, od roku 1995 vychází Slovník v nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press. Slovník je již od 30. let součástí mezinárodního úkolu, řízeného Mezinárodní akademickou unií (Union Académique Internationale) se sídlem v Bruselu.

Řešené projekty

Týmové projekty

LATINITATIS MEDII AEVI LEXICON BOHEMORUM – SLOVNÍK STŘEDOVĚKÉ LATINY V ČESKÝCH ZEMÍCH

Slovník registruje a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví na tomto území (asi okolo r. 1000) do r. 1500. Materiál, který dnes obsahuje 800 000 excerpt, byl excerpován z pramenů různé povahy (diplomatických, úředních, z literatury krásné i odborné apod.) české provenience a podává ucelený a dostatečně informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku; materiálová kartotéka představuje nejbohatší středolatinský korpus v ČR. Předností našeho slovníku proti obdobným zahraničním dílům je to, že kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven, čímž se zpřístupňuje velké lexikální bohatství, jež by jinak zůstalo skryto v nevydaných památkách. Obzvláště cenné pro poznání středověkého myšlenkového světa jsou doklady z traktátové literatury, městských knih a četné české a německé ekvivalenty z glosářů.

Slovník je zpracováván diferenčně, a to k 8. vydání Georgesova latinsko-německého slovníku (Georges, Karl Ernst, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch I, II, Basel 19138). Tato metoda, zakotvená v zásadách komitétu DuCange pro zpracovávání národních slovníků středověké latiny, umožňuje zachytit všechny odchylky (fonetické, morfologické, syntaktické, stylistické, metrologické, sémantické) středolatinské slovní zásoby přejaté ze starověku od klasické normy a sledovat její proměny a vývoj v nových společenských a kulturních podmínkách, dále pak samostatně analyzovat svébytné a nově vzniklé středověké lexikum. Hesla jsou vykládána latinsky a česky, latinská část výkladu má povahu definice, česká je především překladem.

Dosud vyšlo: díl I (A–C), II (D–H), III (ia–myya). Elektronicky jsou dostupné díly I–II a část kartotéky (A–Con, Pi–Z), nezveřejněný materiál je přístupný na požádání v Kabinetu, v jehož knihovně je možno koupit i vyšlé sešity.

Připravujeme: sešit 24, který bude obsahovat hesla od písmene N.

 

Grantové projekty

HISTORICKÝ VÝVOJ METEOROLOGICKÝCH TEORIÍ A TERMINOLOGIE V ČESKÝCH ZEMÍCH (GA ČR 19-03834S, řešitel Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.).

 

Spolupráce na projektech jiných institucí

FONTES LATINI BOHEMORUM (FLB) – vydává nakladatelství OIKOYMENH, řídí Hana Šedinová a Lenka Karfíková, od r. 2002 Hana Šedinová a Zuzana Silagiová.
V této ediční řadě vycházejí v bilingvní podobě dosud nevydaná latinská díla česká provenience z období středověku a humanismu. Texty jsou doplněny bohatými věcnými poznámkami a rejstříky, předchází jim pak úvodní studie v české a jinojazyčné verzi. Tento způsob prezentace v sobě spojuje striktně vědecký i popularizační přístup: odborné veřejnosti je předložen autentický spolehlivý text, který slouží jako východisko k dalšímu bádání, zájemcům z řad laické veřejnosti pak kromě textu v české verzi i fundovaný úvod k dané tématice a věcný výklad textu. Pracovníci oddělení se na řadě podílejí jako autoři a redaktoři. Seznam dosud vyšlých svazků je k dispozici zde.

KNIHOVNA STŘEDOVĚKÉ TRADICE (KST) – vydává nakladatelství OIKOYMENH, řídí Hana Šedinová a Lenka Karfíková, od r. 2014 Lenka Karfíková.
Tato ediční řada chce nabídnout českému čtenáři v bilingvní podobě důležitá díla středověkého myšlení a zpřístupnit tak v domácím prostředí málo známou oblast evropské kultury. Texty jsou doplněny úvodní studií a bohatým poznámkovým aparátem. Kromě velkého projektu vydávání encyklopedie Etymologiae Isidora ze Sevilly zde vycházejí spisy důležitých škol „renesance 12. století“ – školy Sv. Viktora a školy v Chartres, a další významná středověká díla (Bonaventura, Suger ze Saint-Denis, Roger Bacon). Pracovníci oddělení se na projektu podílejí jako autoři, redaktoři a lektoři. Seznam dosud vyšlých svazků je k dispozici zde.


"TVŮRČÍ OPISOVÁNÍ". SBORNÍKY OLDŘICHA KŘÍŽE Z TELČE (GA ČR 17-06326S, Fakulta humanitních studií UK Praha, řešitel doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.), projektu se účastní Hana Florianová, Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová. 

Databáze

Slovník středověké latiny, A–H         

Kartotéka Slovníku středověké latiny

Seznam pramenů

Seznam zkratek

 

Zapojení oddělení do Strategie AV 21

DIGITÁLNÍ KARTOTÉKA SLOVNÍKU STŘEDOVĚKÉ LATINY V ČESKÝCH ZEMÍCH (v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku)

Cílem projektu, podpořeného v letech 2015, 2016, 2018 a 2019, je naskenovat a na internetu postupně zveřejňovat materiálovou základnu Slovníku středověké latiny, tj. kartotéku excerpt, jež jsou východiskem ke zpracování hesel. Zájemci tak mají k dispozici jedinečný korpus středolatinské slovní zásoby české provenience, včetně dokladů z rukopisných fondů. Více informací zde.

 

Dokončené projekty a vybrané významné publikace

GRANTY

Grant MŠMT ČR LD13043 Slovník středověké latiny – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, 2013–2015. Projekt byl součástí mezinárodního programu COST Europa mediaevalis. Výstup: Elektronická verze Slovníku, díl I, II (A–H).

CENTRUM EXCELENCE "HISTORIE A INTERPRETACE BIBLE" (GA ČR č. P401/12/G168, společný projekt Evangelické teologické fakulty UK Praha, Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc a Filosofického ústavu AV ČR, hlavní řešitel Dr. Jan Dušek), 2012–2018. Oddělení zastupovaly Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Zuzana Silagiová.

CENTRUM EXCELENCE "KULTURNÍ KÓDY A JEJICH PROMĚNY V HUSITSKÉM OBDOBÍ" (GA ČR GBP405/12/G148, společný projekt Filosofického ústavu AV ČR, Katolické teologické fakulty UK Praha a Ústavu pro jazyk český AV ČR, hlavní řešitel prof. dr. František Šmahel, DrSc.), 2012–2018. Oddělení zastupovala Zuzana Silagiová.


ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).


KNIŽNÍ PUBLIKACE

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 22–23, pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha: KLP 2014, 2016.

Silagiová, Zuzana – Šmahel, F. (edd.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Turnhout: Brepols 2015 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 271).

STUDIE

Florianová, Hana, „Tractatus de urinis Matouše Berana v kodexu Národní knihovny I F 35“, in: M. Dragoun – L. Doležalová – A. Ebersonová (eds.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha: Scriptorium 2015, s. 177–184.

Florianová, Hana, „Die Benennung und Klassifikation der Hautkrankheiten im Mittelalter“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 197–207.

Kocánová, Barbora, „The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion: Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet“, in: Early Science and Medicine 22, 2017, s. 72–102.

Kocánová, Barbora, „Questio astronomicalis Zdeňka z Labouně (kritická edice)“, in: Listy filologické 139, 2016, s. 123–165.

Kocánová, Barbora, „Latein als Sprache der mittelalterlichen Schriften über Wettervorhersage“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 237–248.

Nývlt, Pavel, „Modo in Quadragesimale Admontense“, in: Listy filologické 137, 2014, s. 275–292.

Nývlt, Pavel, „Ze Slovníku středověké latiny: muscida huba“, in: Listy filologické 139, 2016, s. 431–437.

Silagiová, Zuzana, „Die Sprache der Komputi“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 303–313.

Šedinová, Hana, "From the Dictionary of Medieval Latin: gracocenderius", in: Listy filologické 140, 2017, 3-4, pp. 455–470.

Šedinová, Hana, "Incendula or monedula? An Enigmatic Bird Name in Medieval Latin-Written Sources", in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 74, 2016, pp. 89–109.

Šedinová, Hana, „Aristotle’s Carp as Claretus' Bird ,comor‘? Tracing the Origin of One Medieval Term“, in: Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2 (Graecolatina Pragensia) 2016, s. 111–123.

Šedinová, Hana, „,Esca eius erant locustae‘. The Origin and Meaning of the Imaginary Quadruped ,locusta‘“, in: Listy filologické 138, 2015, s. 231–268.

Vršecká, Kateřina, "Ze Slovníku středověké latiny: Balatro", in: Listy filologické 141/1-2 2018, s. 201-219.

Vršecká, Kateřina, „The Language and Style of Latin Rubrics in Medieval Liturgical Easter Drama“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 267–280.